Skip to main content

Fafo Østforum webinar

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

  • Tirsdag 24. november 2020, kl. 14.00–15.15

I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dette webinaret fikk vi en innledning (på engelsk) av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke.

Spørsmålet om felles minstelønnsregulering har vakt kraftig oppmerksomhet og debatt, ikke minst i de nordiske landene. I Norden er det stor enighet om at en lovfestet minstelønn bryter med prinsippet om at lønnsdannelsen skal avgjøres gjennom kollektive forhandlinger. Lønn skal ikke være et tema for politikere, verken nasjonalt eller på EU-nivå.

Ifølge EU-kommisjonen skal ingen land tvinges til å innføre en bindende minstelønn. Det foreslås heller ikke en felles sats. Er dette en bestemmelse som de norske partene kan leve med, eller innebærer det en utidig innblanding i nasjonale arbeidslivsreguleringer? Kan bestemmelsen bidra til å svekke den norske arbeidslivsmodellen?

Målet med direktivet er å bedre lønns- og arbeidsvilkårene i de europeiske landene, og innenfor den europeiske fagbevegelsen (ETUC) er det mange som ikke synes forslaget går langt nok. Forslaget splitter med andre ord fagbevegelsen. Et annet ubesvart spørsmål er om direktivet er EØS-relevant, altså om bestemmelsen vil komme til å omfatte Norge, Island og Liechtenstein.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg ved

Joost Korte, Director-General, Europakommisjonen (eng.)

Spørsmål fra seerne

Vegard Einan, statssekretær (H) i Arbeids- og sosialdepartementet

Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO

Stian Sigurdsen, direktør for politikk, tariff og analyse i Virke

Spørsmål fra seerne

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Praktisk info

Se opptak av webinaret på Fafo-tv


Bakgrunn om tematikken

Relevante publikasjoner

Nyheter om tematikken