Skip to main content
Én av fire innvandret til en flyktning

Én av fire innvandret til en flyktning


Én fjerdedel av de 16 500 familieinnvandrerne som kom til Norge i 2016, kom til flyktninger. Arbeidsinnvandrere fra Polen er fremdeles den største gruppen, også når det gjelder familieinnvandring. De aller fleste fra Polen har kommet for å gjenforenes med nær familie som har kommet til Norge som arbeidsinnvandrere etter 2004. Før 2004, derimot, kom det flest polske familieetablerere for å stifte ny familie i Norge, og de fleste etablerte seg med norske menn uten innvandrerbakgrunn.

(Statistisk sentralbyrå, 05.01.18)
Relativt få innvandrere eier boligen sin

Relativt få innvandrere eier boligen sin


Under halvparten av innvandrere med bakgrunn fra Latvia, Eritrea, Syria og Somalia eier sin egen bolig. Det viser tall fra Statistik sentralbyrå (SSB). Latvia er kjennetegnet av arbeidsinnvandring etter EU utvidelsen i 2004, og det kan være at mange ser på oppholdet som midlertidig og at de derfor ikke ønsker eller ikke hatt tid til å etablere seg som boligeiere. Eierandelen er relativt lav også blant dem med bakgrunn fra Litauen og Polen, der innvandringen stort sett har samme årsak.

(SSB, 11.12.17)
Kriminalitet: Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

Kriminalitet: Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før


Personer med innvandrerbakgrunn ser ut til både å begå og være mer utsatt for straffbare handlinger enn andre. Det er imidlertid stor variasjon mellom ulike grupper innvandrere, noen er overrepresenterte og andre er underrepresenterte. Generelt er kriminalitet vanligere blant unge menn, og arbeidsinnvandrere går fra å være over- til å være underrepresenterte når kjønns- og alderssammensetningen tas hensyn til.

(SSB, 11.12.17)
Mange innvandret til arbeid og familie

Mange innvandret til arbeid og familie


Innvandringen til Norge har variert mye i omfang og sammensetning. Det er kommet flest ikke-nordiske borgere fra Polen, Litauen, Tyskland og Somalia etter 1990. Den polske gruppen er klart størst, og mange av dem er kommet for å arbeide i Norge. Det samme gjelder litauere. Av de største gruppene er det kun blant somalierne det er mange flyktninger, noe som gjenspeiler at arbeidsinnvandringen har vært mer omfattende enn flyktninginnvandringen.

(Statistisk sentralbyrå, 04.12.17)
Stor variasjon i innvandreres husholdningssammensetning

Stor variasjon i innvandreres husholdningssammensetning


Innvandrere bor i større grad i ulike typer flerfamiliehusholdninger (med eller uten barn) enn den øvrige befolkningen. Arbeidsinnvandrere fra EU- landene i Øst- Europa bor ofte sammen i ulike former for bofellesskap uten barn. Det viser en ny artikkel fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i serien Innvandrere i Norge: 2017

(SSB, 20.11.17)
Den svake folkeveksten held fram

Den svake folkeveksten held fram


Fallande innvandring og noko færre fødslar gav moderat folkevekst i 3. kvartal. Blant utanlandske statsborgarar som innvandra i 3. kvartal, var det flest syrarar, vel 1 400, og polakkar, rundt 1 300. Nettoinnvandringa for dei med polsk statsborgarskap enda på nær 500.

(SSB, 17.11.17)
Lønnsstatistikk blant innvandrere

Lønnsstatistikk blant innvandrere


For første gang har Statistisk sentralbyrå (SSB) laget lønnsstatistikk for innvandrere. Østeuropeiske håndverkere tjener i snitt 33 100 kroner i månedslønn, som er 89 prosent av lønna til øvrige ansatte med tilsvarende yrker.

(SSB, 16.11.17)
Økt andel gründere blant innvandrerne

Økt andel gründere blant innvandrerne


I Norge har det fra 2009 til 2015 vært en økning i andelen innvandrere blant selvstendig næringsdrivende. Det er tydelige forskjeller mellom ulike grupper innvandrere: Østeuropeere har flest enkeltpersonforetak som har overlevd i minst fem år. Mange av de østeuropeiske gründerne satte i gang foretak innenfor bygg og anlegg.

(SSB, 06.11.17)
7 av 10 tonn gods transporteres over grensen av utenlandske biler

7 av 10 tonn gods transporteres over grensen av utenlandske biler


I 2016 ble det fraktet 16,6 millioner tonn gods på lastebiler inn og ut av Norge. Utenlandske lastebiler fra EU- og EØS-landene fraktet 71 prosent av dette godset.

(Statistisk sentralbyrå, 17.10.17)
Kronikk: Fleire flyktningar enn arbeidsinnvandrarar til Møre og Romsdal

Kronikk: Fleire flyktningar enn arbeidsinnvandrarar til Møre og Romsdal


– Arbeidsinnvandrarane stod for 25 prosent av innvandringa i 2016 mot 55 prosent i 2010. Vi ser at nedturen i oljenæringa og ein strammare arbeidsmarknad no påverkar vår største innvandrargruppe - polakkane. Blant polske menn var det færre som innvandra enn som utvandra frå fylket. skriver Ingunn Bekken Sjåholm, assisterande fylkesplansjef i Møre og Romsdal.

(Tidens Krav, 14.10.17)
Innvandrere – inntekt og lønn

Innvandrere – inntekt og lønn


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det store variasjoner i inntektsnivået ut fra landbakgrunn, innvandringsgrunn og botid. Innvandrere fra Litauen har 87 prosent av samlet inntekt i form av yrkesinntekt i 2015. Ingen andre land har høyere andeler av yrkesinntekt. Inntektsnivået blant innvandrere fra Litauen, Polen og Sverige, typiske arbeidsinnvandrere, er høyere i 2015 enn det var i 2010, sett i forhold til hele befolkningens inntektsnivå.

(SSB, 09.10.17)
Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet

Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet


De siste 14 årene er avstanden i sysselsettingsnivået mellom innvandrere og resten av befolkningen blitt mindre. Grunnen er blant annet arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i øst, som har trukket nivået blant innvandrerne opp. Innvandrerne fra EU-landene i øst er en særlig konjunkturutsatt gruppe, og de hadde den mest markante nedgangen i sysselsettingen i perioden 2007-2009.

(SSB, 02.10.17)