Skip to main content
Ny SSB-artikkel: Innvandrere bor trangere

Ny SSB-artikkel: Innvandrere bor trangere


Under koronapandemien har de fleste vært mer hjemme. Enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert blant de som har fått påvist koronasmitte. Trengsel og plassmangel kan ha konsekvenser for smittespredning, og SSB har nå undersøkt innvandreres boforhold. IDe finner at innvandrere bor i snitt på mindre plass enn ikke-innvandrere.

SSB, 15.12.20

Ny SBB-rapport om integrering av innvandrere i Norge


Analysen er basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016. Undersøkelsen er unik fordi den gir et bredt bilde av levekår, holdninger og verdier blant innvandrere fra 12 av de største innvandringslandene til Norge, deriblant Polen. Et gjennomgangstema i analysene er betydningen av gode norskferdigheter. Nesten halvparten av polakkene har dårlige norskferdigheter, den desidert høyeste andelen av alle landgruppene.

Statistisk sentralbyrå
SSB-rapport: Integrering av innvandrere i Norge

SSB-rapport: Integrering av innvandrere i Norge

Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper

2020
Kraftig fall i antall utstasjonerte arbeidstakere

Kraftig fall i antall utstasjonerte arbeidstakere


Utstasjonerte arbeidstakere omfatter personer som kommer til Norge med sitt utenlandske foretak på oppdrag i Norge. Gruppen utgjør en liten del av de som kommer til Norge for å arbeide. Per 3. kvartal 2020 var det kun om lag 6 400 utstasjonerte arbeidstakere, om lag halvparten av dem kommer fra Polen og Estland.  Etter innføringen av smittevernstiltakene mot korona i mars har det vært et stort fall i antall utstasjonerte arbeidstakere.

SSB, 17.11.20
Baltiske og polske lastebiler øker sin andel av grensetransporten

Baltiske og polske lastebiler øker sin andel av grensetransporten


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 3. kvartal 2020 viser at 29 prosent av grensetransporten (målt i antall tonn) var med norske lastebiler. Danske, svenske og finske lastebiler sto for til sammen 30,8 prosent av grensetransporten, mens baltiske og polske lastebiler sto for hhv 15,9 % og 13 %.

SSB, 13.11.20
Ny SSB-rapport om sysselsetting blant innvandrere i Norden

Ny SSB-rapport om sysselsetting blant innvandrere i Norden


Finland har lavest sysselsetting for innvandrere fra de fleste land og regioner, fulgt av Danmark. Norge har høyere sysselsetting enn Sverige for dem fra arbeidsinnvandringsland, mens Sverige har klart høyest sysselsetting for dem som kommer fra flyktningeland. Dette er noen av resultatene som kommer frem i «En komparativ analyse – Innvandring og innvandrere i Norden.»

Utrop, 15.11.20
1 av 10 innvandrere fra EU-land i Øst-Europa er arbeidsledige

1 av 10 innvandrere fra EU-land i Øst-Europa er arbeidsledige


Nye tall fra Statistik sentralbyrå viser at den registrerte ledigheten blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var 9,9 prosent i 3. kvartal 2020. Det er en nedgang fra 2. kvartal 2020 da ledigheten for denne gruppen var hele 14,6 prosent, men fortsatt langt høyere enn i 1. kvartal 2020 da ledigheten for denne gruppen var 6,0 prosent. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 3,2 prosent i 3. kvartal, 4,9 prosent i 2. kvartal og 1,7 prosent i 1. kvartal.

SSB, 11.11.20
Mindre familieinnvandring fra Polen, men mer fra India

Mindre familieinnvandring fra Polen, men mer fra India


I løpet av de siste årene har det kommet færre arbeidsinnvandrere til Norge. Dette har i sin tur gjort at det har vært mindre familieinnvandring fra land som Polen og Litauen. Innvandringen fra India utgjør et unntak fra denne tendensen med stagnerende arbeidsinnvandring, og med arbeidsinnvandrerne har det også kommet familiemedlemmer.

SSB, 19.10.20
Nedgang i godstransport med utenlandske lastebiler

Nedgang i godstransport med utenlandske lastebiler


Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utenlandske lastebilers andel av transportarbeidet på vei i 2019 var 29,2 prosent mot 29,9 i 2018. Svenske lastebiler kjører flest tonn, mens polske lastebiler kjører flest tonnkilometer.

SSB, 08.10.20
EU: Ledigheten vil holde seg høg

EU: Ledigheten vil holde seg høg


Ledigheten i €urosone-landene (19) vil øke kraftig utover høsten, selv om økonomien forbedrer seg takket være en rekke krisetiltak, mener den europeiske sentralbanken, ESB. Ledigheten i €urosone-landene (19) er på 7,8 prosent i juni mens i EU totalt sett (27) er 7,1 prosent.

LO-kontoret i Brussel, 22.09.20
Rekordlav innvandring i 2. kvartal

Rekordlav innvandring i 2. kvartal


I eit kvartal prega av tiltaka mot korona-pandemien vart det registrert 5 200 innvandringar til Noreg, viser nye tal frå befolkningsstatistikken. Til samanlikning vart det registrert i gjennomsnitt 12 600 innvandringar i kvart av dei fire føregåande kvartala. Talet på innvandringar er, til liks med folkeauken, det lågaste som har vorte registrert i SSB sin kvartalsstatistikk.

Fafo Østforum / SSB, 21.08.20
Over 14 prosent arbeidsledige blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa

Over 14 prosent arbeidsledige blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa


Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den registrerte ledigheten blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var 14,6 i 2. kvartal 2020, ergo en økning fra 1. kvartal 2020 da ledigheten for denne gruppen var 6,0 prosent. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 4,9 prosent i 2. kvartal og 1,7 prosent i 1. kvartal. Mange av de registrerte ledige er permitterte personer som søker om dagpenger som følge av koronatiltakene.

SSB, 12.08.20