Fortsatt positive holdninger til innvandrere

Fortsatt positive holdninger til innvandrere


Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører årlig en urndersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring. I løpet av de siste årene har folks holdninger til innvandrere og innvandring blitt stadig mer positive. Denne trenden fortsetter i årets undersøkelse, og relativt få er blitt mer skeptiske til arbeidsinnvandring som en følge av pandemien.

SSB, 14.12.21
Faksimile fra SSB, 09.11.21

Utenlandsk arbeidshjelp er viktig i hagebruksnæringen


Tall fra Landbrukstelling 2020 viser at det ble utført 3,3 årsverk per jordbruksbedrift som drev hagebruk i fjor. Næringen har en høy andel utenlandsk arbeidskraft fra Øst-Europa. 670 000 timeverk ble utført av andre bedrifter og arbeidshjelp utført av ansatte leid inn gjennom andre bedrifter.

SSB, 09.11.21
Mindre kjøring med utenlandske lastebiler

Mindre kjøring med utenlandske lastebiler


Utenlandske lastebilers transport i Norge var lavere i 2020 enn året før. Utlendingenes andel av transporten til, fra og i Norge gikk også ned fra 2019 til 2020.

SSB, 30.09.21
Større andel lavt utdannede og personer med innvandrerbakgrunn er langtidsledige

Større andel lavt utdannede og personer med innvandrerbakgrunn er langtidsledige


Lavt utdannede, samt innvandrere fra «nye» EU-land og lavinntektsland utgjør en større andel av de langtidsledige enn før koronakrisen. – De er ofte mer utsatt for ledighet og det å falle utenfor arbeidslivet. I tillegg har denne krisen også rammet mange av de næringene der disse var i jobb. Slik at de er spesielt hardt rammet av denne krisen, sier forsker Simen Markussen ved Frischsenteret.

NRK, 25.05.21
Nedstengingen har rammet utenlandsk arbeidskraft hardest

Nedstengingen har rammet utenlandsk arbeidskraft hardest


Utenlandsk arbeidskraft har stått for 30 prosent av den reduserte sysselsettingen i Norge det siste året.

– Dette kan både skyldes at utlendinger jobber i næringer som er blitt hardt rammet, og det kan skyldes at stengte grenser hindret dem i å pendle tilbake til Norge, sier seniorforsker Anne Mette Ødegård i Fafo.

Men det kan også være kjennetegn ved den enkelte arbeidstakerens situasjon.

E24, 24.05.21
Industrien 2020: Brå nedgang for arbeidsintensive næringer

Industrien 2020: Brå nedgang for arbeidsintensive næringer


Reiserestriksjoner, smittevernstiltak og lavere global etterspørsel førte til at norsk industriproduksjon falt med 3 prosent fra 2019 til 2020. Det var særlig leverandørindustrien som bidro til nedgangen. Bruken av innleide timeverk i industrien falt kraftig fra 2019 til 2020 med hele 29 prosent.

SSB, 18.05.21
Befolkningsframskriving 2040: Mannsoverskudd blant de eldre innvandrerne fra østlige EU-land

Befolkningsframskriving 2040: Mannsoverskudd blant de eldre innvandrerne fra østlige EU-land


Blant innvandrerne fra østlige EU-land er det flest menn. Dette skyldes i stor grad en mannsdominert arbeidsinnvandring fra disse landene. Mannsoverskuddet vil etter hvert også prege de eldre aldersgruppene av østeuropeiske EU-innvandrerne, og fram til 2045 vil over 60 prosent av innvandrerne 55-66 år herfra være menn, skriver Marianne Tønnessen og Astri Syse i en artikkel i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Søkelys på arbeidslivet, 04.05.21
Færre innvandringer og uendret antall utvandringer

Færre innvandringer og uendret antall utvandringer


Koronaåret 2020 ble også spesielt i flyttestatistikken. Antall innvandringer sank betraktelig i 2020, samtidig var antall utvandringer på nivå med 2019. Det var fremdeles størst nettoinnvandring fra Polen, selv om antallet hadde sunket litt, fra 2 250 til 2 010, med 1230 færre innvandringer og 1000 færre utvandringer. 

SSB, 26.04.21
Økende optimisme i industrien, men tilgang på arbeidskraft begrenser produksjonen

Økende optimisme i industrien, men tilgang på arbeidskraft begrenser produksjonen


Flere industriledere for virksomheter innenfor investeringsvarer har i Konjunkturbarometeret meldt om at produksjonen i 1. kvartal er blitt begrenset av mangel på kompetent arbeidskraft fra utlandet som følge av at strenge smittevernrestriksjoner på innreise til Norge i 1. kvartal.

SSB, 22.04.21
No stansar innvandringa opp, og det kan få alvorlege følgjer for distriktskommunar

No stansar innvandringa opp, og det kan få alvorlege følgjer for distriktskommunar


209 norske kommunar er definert som lite sentrale, og har til felles at arbeidsmarknaden er liten, avstanden til servicetilbod kan vere stor og innbyggjartalet er lågt. I desse kommunane har andelen innvandrarar vakse til 10 prosent sidan 2000-talet. Men no er noko i ferd med å endre seg igjen i norske bygder. Innvandringa til Noreg har gått nedover dei siste åra, og fått ein bråstans på grunn av koronaviruset.

NRK, 12.04.21
Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere – størst nedgang hos innvandrere fra EU-land i øst

Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere – størst nedgang hos innvandrere fra EU-land i øst


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen sysselsatte innvandrere i alderen 20-66 år gikk ned fra 67,3 prosent i 4. kvartal 2019 til 65,4 prosent i 4. kvartal 2020.

SSB, 19.03.21
Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002


Den lavere veksten i antall bosatte innvandrere gjelder for de fleste nasjonaliteter. Innvandrere fra Polen er den største innvandrergruppen og utgjorde 102 000 ved inngangen til det nye året.

SSB, 09.03.21

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie