Skip to main content

Ny statistikk om offentlige anskaffelser


Det offentliges innkjøp i 2020 utgjorde drøyt 611,3 mrd brutto, viser statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Statsforvaltningen totalt sto for 293,6 mrd, kommuneforvaltningen 249,9 mrd.

Dette er en av sakene i Stort og smått om offentlige anskaffelser, 4. mars.

Anbud365, 04.03.22

Ny SSB-rapport om innvandrere og innvandring i Norden


En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå beskriver innvandringen til Norden og innvandrerne som bor her, i perioden 2016–2020. Rapporten tar også opp integreringen av innvandrerne, operasjonalisert ved deres deltaking i utdanning og arbeid i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

SSB, 28.02.22
SSB-rapport: Innvandring og innvandrere i Norden, 2016–2020

SSB-rapport: Innvandring og innvandrere i Norden, 2016–2020

Oppdatering og en komparativ analyse

2022
Stadig mer positive holdninger til arbeidsinnvandring

Stadig mer positive holdninger til arbeidsinnvandring


Holdningene til arbeidsinnvandring har utviklet seg i positiv retning over tid. I 2021 svarte til sammen 80 prosent at de er helt eller nokså enige i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Dette har økt fra 66 prosent i 2002. I samme periode har antallet arbeidsinnvandrere her i landet skutt i været.

FriFagbevegelse, 23.02.22
Tallet på innvandringer i 2021 var tilbake på nivået fra før pandemien

Tallet på innvandringer i 2021 var tilbake på nivået fra før pandemien


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at innvandringstallene for 2021 var tilbake til normalen etter pandemien. Polen og Litauen er de to største avsenderlandene. Det var per 1. januar 2022 i overkant av 161 000 polske og litauiske innbyggere i Norge.

SSB, 24.02.22
Lastebiler fra baltiske land og Polen frakter stadig mer over grensen

Lastebiler fra baltiske land og Polen frakter stadig mer over grensen


I 4. kvartal 2021 sto norske lastebiler for 31,3 prosent av godstransporten over grensen. Tall fra SSB viser at norske lastebiler dermed økte markedsandelen sammenlignet med 4. kvartal 2020. Samtidig øker de baltiske landene og Polen stadig sine markedsandeler ved transport til og fra Norge.

SSB, 04.02.22
Tall for arbeidsinnvandring 2020–2021 i OECD-rapportering

Tall for arbeidsinnvandring 2020–2021 i OECD-rapportering


Norge rapporterer årlig statistikk for inn- og utvandring til OECD. Rapporten for 2020, og delvis 2021, viser at Polen og Litauen fortsatt er de største opprinnelseslandene for arbeidstakere fra EU/EFTA. India er det største opprinnelseslandet for nye faglærte arbeidere fra tredjeland, og de utgjorde om lag 18 prosent av tillatelsene som gis til faglærte. Flest sesongarbeidere i 2021 (per september) kom fra Ukraina og Filippinene, med henholdsvis 32 og 11 prosent av sesongarbeidstillatelsene.

Regjeringen, 26.01.22
SSB-rapport: Eldre innvandrere i Norge

SSB-rapport: Eldre innvandrere i Norge

Demografi, boforhold, inntekt, formue og helse

2022
Ny rapport om eldre innvandrere i Norge

Ny rapport om eldre innvandrere i Norge


Eldre innvandrere har bakgrunn fra 197 ulike land. Seks av ti kommer fra Europa mens tre av ti har bakgrunn fra Asia. Av enkeltland kommer flest fra Danmark, Sverige og Polen. Kun 23 prosent er flyktninger. Det viser en ny rapport fra Statistikk sentralbyrå (SSB).

SSB, 20.01.22
Fortsatt positive holdninger til innvandrere

Fortsatt positive holdninger til innvandrere


Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører årlig en urndersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring. I løpet av de siste årene har folks holdninger til innvandrere og innvandring blitt stadig mer positive. Denne trenden fortsetter i årets undersøkelse, og relativt få er blitt mer skeptiske til arbeidsinnvandring som en følge av pandemien.

SSB, 14.12.21
Utenlandsk arbeidshjelp er viktig i hagebruksnæringen

Utenlandsk arbeidshjelp er viktig i hagebruksnæringen


Tall fra Landbrukstelling 2020 viser at det ble utført 3,3 årsverk per jordbruksbedrift som drev hagebruk i fjor. Næringen har en høy andel utenlandsk arbeidskraft fra Øst-Europa. 670 000 timeverk ble utført av andre bedrifter og arbeidshjelp utført av ansatte leid inn gjennom andre bedrifter.

SSB, 09.11.21
Mindre kjøring med utenlandske lastebiler

Mindre kjøring med utenlandske lastebiler


Utenlandske lastebilers transport i Norge var lavere i 2020 enn året før. Utlendingenes andel av transporten til, fra og i Norge gikk også ned fra 2019 til 2020.

SSB, 30.09.21