Skip to main content
Industrien 2020: Brå nedgang for arbeidsintensive næringer

Industrien 2020: Brå nedgang for arbeidsintensive næringer


Reiserestriksjoner, smittevernstiltak og lavere global etterspørsel førte til at norsk industriproduksjon falt med 3 prosent fra 2019 til 2020. Det var særlig leverandørindustrien som bidro til nedgangen. Bruken av innleide timeverk i industrien falt kraftig fra 2019 til 2020 med hele 29 prosent.

SSB, 18.05.21
Befolkningsframskriving 2040: Mannsoverskudd blant de eldre innvandrerne fra østlige EU-land

Befolkningsframskriving 2040: Mannsoverskudd blant de eldre innvandrerne fra østlige EU-land


Blant innvandrerne fra østlige EU-land er det flest menn. Dette skyldes i stor grad en mannsdominert arbeidsinnvandring fra disse landene. Mannsoverskuddet vil etter hvert også prege de eldre aldersgruppene av østeuropeiske EU-innvandrerne, og fram til 2045 vil over 60 prosent av innvandrerne 55-66 år herfra være menn, skriver Marianne Tønnessen og Astri Syse i en artikkel i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Søkelys på arbeidslivet, 04.05.21
Færre innvandringer og uendret antall utvandringer

Færre innvandringer og uendret antall utvandringer


Koronaåret 2020 ble også spesielt i flyttestatistikken. Antall innvandringer sank betraktelig i 2020, samtidig var antall utvandringer på nivå med 2019. Det var fremdeles størst nettoinnvandring fra Polen, selv om antallet hadde sunket litt, fra 2 250 til 2 010, med 1230 færre innvandringer og 1000 færre utvandringer. 

SSB, 26.04.21
Økende optimisme i industrien, men tilgang på arbeidskraft begrenser produksjonen

Økende optimisme i industrien, men tilgang på arbeidskraft begrenser produksjonen


Flere industriledere for virksomheter innenfor investeringsvarer har i Konjunkturbarometeret meldt om at produksjonen i 1. kvartal er blitt begrenset av mangel på kompetent arbeidskraft fra utlandet som følge av at strenge smittevernrestriksjoner på innreise til Norge i 1. kvartal.

SSB, 22.04.21
No stansar innvandringa opp, og det kan få alvorlege følgjer for distriktskommunar

No stansar innvandringa opp, og det kan få alvorlege følgjer for distriktskommunar


209 norske kommunar er definert som lite sentrale, og har til felles at arbeidsmarknaden er liten, avstanden til servicetilbod kan vere stor og innbyggjartalet er lågt. I desse kommunane har andelen innvandrarar vakse til 10 prosent sidan 2000-talet. Men no er noko i ferd med å endre seg igjen i norske bygder. Innvandringa til Noreg har gått nedover dei siste åra, og fått ein bråstans på grunn av koronaviruset.

NRK, 12.04.21
Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere – størst nedgang hos innvandrere fra EU-land i øst

Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere – størst nedgang hos innvandrere fra EU-land i øst


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen sysselsatte innvandrere i alderen 20-66 år gikk ned fra 67,3 prosent i 4. kvartal 2019 til 65,4 prosent i 4. kvartal 2020.

SSB, 19.03.21
Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002


Den lavere veksten i antall bosatte innvandrere gjelder for de fleste nasjonaliteter. Innvandrere fra Polen er den største innvandrergruppen og utgjorde 102 000 ved inngangen til det nye året.

SSB, 09.03.21
Hvor mange pendler til Norge for å arbeide?

Hvor mange pendler til Norge for å arbeide?


I overkant av 79 000 lønnstakere var ikke-bosatte, men jobbet i Norge i 4. kvartal 2020. Det er 16 000 færre enn samme kvartal året før. Statistikken viser ikke hvor ofte de pendler til Norge. De fleste pendlerne kommer fra Norden og EU-land i Øst-Europa, og flest jobber i bygg og anlegg.

SSB, 12.02.21
9,4 prosent ledige blant innvandrere fra EU-landene i øst

9,4 prosent ledige blant innvandrere fra EU-landene i øst


Statistisk sentralbyrå publiserer i dag tall over registrert ledighet blant innvandrere i 4. kvartal 2020. Statistikken viser at koronasituasjonen ikke har økt forskjellene i ledighet mellom innvandrere og befolkningen ellers. Forskjellene mellom landgruppene er også omtrent uendret. 

SSB, 11.02.21
Koronaviruset krympet innreisen til Norge

Koronaviruset krympet innreisen til Norge


Nye tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at den globale nedstengningen i fjor medførte stor nedgang i arbeidsinnvandrere til Norge.  Antall EØS-borgere som registrerte seg første gang for å arbeide i Norge falt fra over 19 000 i 2019 til om lag 13 000 i fjor.

UDI, 01.02.21
Færre arbeidsinnvandrere på korttidsopphold

Færre arbeidsinnvandrere på korttidsopphold


Utenlandske arbeidstakere på kortidsopphold i Norge har økt hvert år siden 2015. Ny statistikk fra SSB viser at denne trenden har snudd i 2020. Dette skyldes i stor grad tiltakene som er tatt i Norge og andre land for å begrense pandemien. Det kommer frem i en ny rapport fra Norge til OECD om innvandring og integrering i 2019–2020.

Regjeringen, 22.12.20
Ny SSB-artikkel: Innvandrere bor trangere

Ny SSB-artikkel: Innvandrere bor trangere


Under koronapandemien har de fleste vært mer hjemme. Enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert blant de som har fått påvist koronasmitte. Trengsel og plassmangel kan ha konsekvenser for smittespredning, og SSB har nå undersøkt innvandreres boforhold. IDe finner at innvandrere bor i snitt på mindre plass enn ikke-innvandrere.

SSB, 15.12.20