Skip to main content
Halvparten av norskdeltakerne var fra Ukraina

Halvparten av norskdeltakerne var fra Ukraina


I løpet av 2023 deltok over 47 000 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Flere arbeidsinnvandrere får norsk statsborgerskap etter 2020

Overgang til norsk statsborgerskap 1977-2023


Med endringen i statsborgerloven fra 2020 som tillater å ha flere statsborgerskap, er det en sterk økning i hvor mange som får norsk statsborgerskap. 38 prosent av alle overgangene siden 1977 skjedde i årene mellom 2020 – 2023.

Befolkninga auka med 12 200 i 1. kvartal

Befolkninga auka med 12 200 i 1. kvartal


Det var i alt 18 900 innvandringar til Noreg i det første kvartalet i år, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Rundt ein tredel av dei som innvandra, var ukrainske statsborgarar. Polske, syriske og svenske statsborgarar var neste i rekkja blant dei som innvandra.

Rekordmange henvendelser fra utenlandske arbeidstakere

Last ned: SUA årsrapport 2023


Arbeidstilsynets flerspråklige medarbeidere på SUA har besvart over 1200 henvendelser gjennom et eget kontaktskjema på flere språk på arbeidstilsynet.no. Dette er nytt tilbud fra 2023, skriver Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i sin årsrapport for 2023. I tillegg har Arbeidstilsynets veiledere på servicesentrene registrert 1 774 henvendelser

Nå mangler «bare» 43.600 ansatte i norske virksomheter

Nå mangler «bare» 43.600 ansatte i norske virksomheter


NAV har akkurat publisert tallene fra årets bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen viser at arbeidskraftmangelen er på 43.600 personer, som er 9250 færre enn i fjor, og 26.650 færre enn i 2022. Særlig helsevesenet sliter med rekrutteringen.

Ny rapport om holdninger til innvandring, integrering og mangfold

Ny rapport om holdninger til innvandring, integrering og mangfold


Det er økt støtte til å ta imot arbeidsinnvandrere i Norge. Denne trenden har holdt seg gjennom de to årene med mottak av flyktninger fra Ukraina.

Nedgang i antall jobber i bygg- og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting

Små bevegelser på arbeidsmarkedet


– Det er hovedsakelig kun to næringer med nedgang i antall jobber i mars, bygge- og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting, med en nedgang på henholdsvis 2 100 og 1 180 jobber, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Ukrainerne lager flyttebølger

Ukrainerne lager flyttebølger


Ukrainske flyktninger preger flyttestatistikken for 2023 som for 2022, og aller mest i de minst sentrale delene av landet. Det viser nye tall fra Statisisk sentralbyrå (SSB). Ukrainerne som kom i 2022 har nå hatt lengre tid på seg til å flytte innenfor Norge. Mange kommuner kan takke ukrainerne for positive flyttetall.

Ukrainske innvandrere økte mest

Ukrainske innvandrere økte mest


Det ble 53 900 flere innvandrere i Norge i 2023, hvorav 28 800 hadde ukrainsk landbakgrunn. Innvandrere fra Syria var den gruppen som økte nest mest etter Ukraina. 2 600 personer kom fra Syria, mens polske innvandrere økte med 2 200. Per 1. januar 2024 var 931 081 innvandrere og 221 459 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge.

Noko lågare sysselsetting blant innvandrarar i 2023

Noko lågare sysselsetting blant innvandrarar i 2023


I dei ulike innvandrargruppene basert på verdsregionar var det størst nedgang i prosentdelen sysselsette blant dei frå Europa utanom EU på heile 6,5 prosentpoeng som følgje av det store talet på flyktningane frå Ukraina. Det var elles berre marginale aukar og blant innvandrar frå EU/EFTA-landa, både nye og gamle, var sysselsettinga heilt uendra.

Polske innvandrere har dårligere helse enn norske innbyggere

Polske innvandrere har dårligere helse enn norske innbyggere


Polske innvandrere røyker mer og har mer angst og depresjon enn norske innbyggere. Polske menn drikker også mer alkohol. Men de med D-nummer i stedet for personnummer har nok aller dårligst helse.

Færre jobber blant de som pendler til Norge for å jobbe i løpet av 2023

Økning i arbeidsledigheten


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at arbeidsledigheten økte gjennom siste halvdel av 2023. Antall jobber blant lønnstakere som pendler til Norge for å jobbe, også kalt ikke-bosatte har gått ned gjennom store deler av fjoråret. Nedgangen pendlere til Norge var størst innenfor forretningsmessig tjenesteyting som omfatter utleie av arbeidskraft.