Skip to main content
 

Utvalg foreslår tiltak for betre integrering av arbeidsinnvandrarar

13. desember 2022

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) fekk i dag NOU om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrarar av utvalsleiar Arnfinn Midtbøen. Utvalet har kartlagt arbeidsinnvandrarars integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv, og foreslår ein rekk tiltak.

– Å kome inn i det norske samfunnet så raskt som mogleg, lære seg språket og delta på lik linje med alle andre er avgjerande for å lukkast med integrering. Det skal også gjelde arbeidsinnvandrarar, seier arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen.

I dag fekk arbeids- og inkluderingsministeren NOUen «Mellom mobilitet og migrasjon – Arbeidsinnvandrarars integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv» frå Arbeidsinnvandrerutvalget.

Utvalet har sett på korleis arbeidsinnvandrarar kan omfattast av integreringspolitikken, og foreslår tiltak for betre integrering for gruppa.

NOUen blir no sendt på offentleg høyring.

Les hele saken, og se opptak fra overleveringen: Arbeids- og integreringsministeren mottar NOU om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrarar (Regjeringen, 13.12.22)

Les også: Innlegg ved overlevering av NOU om arbeidsinnvandrere. Av: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Arbeids- og sosialdepartementet, 13.12.22)

Tiltak

Nedenfor er noen av tilttakene som foreslås i NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon, Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv:

  • Utvalgets forslag til endringer i integreringspolitikken knytter seg i hovedsak til norskopplæring, informasjon og deltakelse.
    • Et samlet utvalg anbefaler å styrke tilbudene om norskopplæring gjennom en oppskalering av treparts bransjeprogrammer for kompetanseutvikling. Det vil imidlertid ikke dekke behovet for norskopplæring til arbeidsinnvandrere og familiemedlemmer som ikke jobber i de bransjene som omfattes av bransjeprogrammene.
    • Utvalgets flertall anbefaler derfor at arbeidsinnvandrere, både fra EØS og tredjeland, får en lovfestet rett til modulbasert norskopplæring med egenandel.
    • Utvalget deler seg i to like deler i synet på om arbeidsinnvandrere bør få en lovfestet rett til opplæring i samfunnskunnskap i løpet av det første året i Norge.
  • Under arbeids- og velferdspolitikken anbefaler utvalget at arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet følges opp med konkrete tiltak for styrket bistand til arbeidsinnvandrere som opplever utnyttelse, og at Arbeidstilsynets mulighet til å foreta risikobaserte tilsyn og sanksjonere lovbrudd styrkes.
  • Under utdannings- og kompetansepolitikken anbefaler utvalget blant annet å styrke innsatsen for å legge til rette for at flere voksne innvandrere kan gjennomføre fag- og yrkesopplæring.
  • Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandreres situasjon i Norge: En viktig oppgave for framtiden er derfor å etablere et mer solid kunnskapsgrunnlag om arbeidsinnvandreres integrering i Norge.

 
Nyhet

Mer om tema