Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Kunnskapsbase l Temasider l Arbeidsinnvandring fra tredjeland

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Temaside:

Arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området

I Fafo Østforums nye prosjektperiode, som går fra 2008 til 2011, er temaområdet utvidet til å omfatte arbeidsinnvandring fra land utenfor EU/EØS-området (såkalte tredje land). Arbeidsinnvandring er blitt et enda viktigere spørsmål enn da Fafo Østforum startet i 2004. Bakgrunnen er norske bedrifters økende behov for arbeidskraft og den rekordlave arbeidsledigheten i Norge.

Konkurransen om arbeidskraften i det indre markedet i EU/EØS-landene vil etter hvert bli hardere. Det skyldes dels en positiv økonomisk utvikling i de nye medlemslandene, med høyere lønninger og lavere ledighet, og dels at utfordringene med en aldrende befolkning vil ramme de fleste europeiske land i løpet av få år. Mangelen på arbeidskraft vil ikke ramme alle EU-landene samtidig, og heller ikke med samme styrke, men den generelle trenden er i klar nedadgående retning.

Det er mange felles problemstillinger knyttet til arbeidsinnvandring fra EØS-land og land utenfor EU. Regelverket er imidlertid forskjellig. Det er blant annet en kvoteordning for faglært arbeidskraft, der faglærte arbeidstakere fra tredje land kan rekrutteres uten krav om arbeidsmarkedsmessig behovsvurdering.

Temaet er politisk aktuelt både på norsk og europeisk nivå. 18. april 2008 kom det en egen stortingsmelding om arbeidsinnvandring. På EU-nivå diskuteres det også hvordan man skal få tak i den kompetente arbeidskraften fra land utenfor fellesskapet. Dette er tenkt gjennom en ordning med et eget "blått kort" (blue-card) inspirert av ordningen med "green card" i USA.

Ny utlendingslov og utlendingsforskrift trer i kraft 1. januar 2010. De nye reglene for sjøfolk på utenlandske skip i norske farvann vil først tre i kraft 1. mai 2010. Utlendingsloven av 1988 med tilhørende forskrift oppheves med unntak av overgangsreglene som gjelder for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania.

Fafo Østforum, Anne Mette Ødegård, 05.01.10

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Publikasjoner og dokumenter

Offentlige dokumenter

Norge

Ny utlendingslov: LOV 2008-05-15 nr 35: Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Sist endret LOV-2009-06-19-41 fra 2010-01-01

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (AID, 15.10.09)

Stortingsmelding nr. 18 (2007-08) Arbeidsinnvandring

Arbeidsprogram for samarbeid med EU på justis- og innenriksfeltet (2007), Europaportalen, UD. s.9

 

EU
- Simplified admission procedures and common set of rights for third-country workers MEMO/07/422 (23.10.07)
- EU Blue Card, MEMO/07/423 (23.10.07)

Mer om EUs visepresident Frattini's arbeid kan du lese på hans webside

 

Sverige

Nya regler för arbetskraftsinvandring, Lagrådsremiss, Justitiedepartementet (27.03.08)

Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27. Departementsserien (Ds), Justitiedepartementet (17.07.07)

Arbetskraftsinvandring till Sverige - förslag och konsekvenser, SOU 2006:87. Statens offentliga utredningar (SOU), Arbetsmarknadsdepartementet (18.10.06)

 

Evaluering og høringsrunde

Høring - forenklingstiltak ved rekruttering av faglært utenlandsk arbeidskraft
- Høringsbrev 08.06.07
- Høringsinstanser
- Høringsnotat

 

Høring - Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel 3 om arbeid og studier mv.
- Høringsbrev 30.01.09
- Høringsinstanser
- Høringsnotat

Behandling av St.meld. nr. 18 (2007-08) Arbeidsinnvandring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite - dokumenter, referater, høringsprogram

 

FoU

Brady, Hugo (2008), EU migration policy: An A-Z. The Centre for European Reform. February 2008.

Hansen, Nan Wesley, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.) (2010), Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. Nordisk Ministerråd, København 2010.

Møller, Tom-Espen og Henning Hunthorp Johansen (2005), EØS-utvidelsen og endringer i EUs samarbeid på det justis- og innenrikspolitiske området. Utfordringer for norsk arbeidslivs- og innvandringspolitikk. Statskonsult. Rapport nr 2005:5

Rogstad, Jon (2007), Arbeidsinnvandring: Hva skal til for at politikken lykkes? Artikkel i UDs serie "Globale Norge"

Skaar, Mahncke, Espegren, Stiberg-Jamt og Brunk (2007), Få kommer, mange blir. Rapport utført av Oxford Research på vegne av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og NHO

Tjomsland, Marit (2002), Arbeidsinnvandringssituasjonen i Norge etter 1975. Sammendrag. Stein Rokkan Centre for Social Studies.

Andre publikasjoner

Solidarisk politikk for rekruttering av helsepersonell (2007) IS-1490. Sosial- og helsedirektoratet.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seminarer

Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2009 Fafo Østforum seminar, 03.12.09

Finanskrisa og arbeidsinnvandring: Hva skjer nå? Fafo Østforum seminar, 05.02.09

Arbeidsinnvandring uten overgangsordninger Fafo Østforum seminar, 03.09.08

Ny norsk arbeidsinnvandringspolitikk Fafo Østforum seminar, 24.04.08

Arbeidsinnvandringspolitikk i Norge og EU Fafo Østforum seminar, 07.02.08

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Relevante lenker

AIDs side om
- Arbeidsinnvandring
- Internasjonalt samarbeid om arbeids- og inkluderingspolitikk

UDs serie "Globale Norge"
- Oversiktside
- Innvandring, integrasjon, identitet: utenrikspolitikk for hvem?
- Migrasjon og identitet og betydningen for utenrikspolitikken

"Blue Card" - arbeidstillatelse i EU (EU-delegasjonen, 20.11.07)

Danmark: Ny handlingsplan skal sikre mere arbejdskraft (Beskæftigelsesministeriet, 30.10.07)

Green card og nye tendenser i EUs arbeidsinnvandringspolitikk (EU-delegasjonen, 17.01.07)

Hvem vinner kampen om de brilliante hodene i fremtidens Europa? Innovasjon Norge, november 2007

EUs migrasjonspolitikk avgjørende for Norge (Kronikk, Trygve Nordby, UDI, 05.01.06)

”Blue card” – adgang Europa? (http://www.bedriftieu.no/templates/eic2/Page_Meta.aspx?id=60714) Enterprise Europe Network, 2007

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyheter

Nedenfor følger nyhetssaker om arbeidsinnvandringspolitikk, fra Fafo Østforums nyhetsarkiv:

Venstre til omkamp om arbeidsinnvandring Se også: Justisminister Anundsen (Frp) skriftlig svar til Stortinget i mai. (Stortinget, 15.05.14)

Høyre vil innføre «Blått kort» for å få flere ikke-vestlige arbeidsinnvandrere (Aftenposten, 11.03.13) Se også: Høyre ønsker en helhetlig endring av arbeidsinnvandringspolitikken (Høyre, 11.03.13)

UiO-forsker: Vi må slippe inn flere arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området (Aftenposten, 23.02.13) Se også:

De store partiene åpner for å diskutere reglene for arbeidsinnvandring (Aftenposten, 23.02.13)
Justisdepartementet avviser å sile asylsøkere (Nyhetene 24, 27.02.13)

Hvem søker NOKUT-godkjenning? (NOKUT, 14.02.13) Se også: Stort press på godkjenning av utenlandsk utdanning  (NOKUT, 01.02.13)

Oversikt over regelverksendringer som kan ha hatt innvirkning på innvandringen til Norge (UDI, 16.01.13) Se også: Forklaring til historisk oversikt over regelverksendringer (UDI)

Misbrukt spesialistbestemmelse oppheves (Arbeidsdepartementet, 10.01.13) Se også: - Endringer som virker fornuftige (NHO, 11.01.13)

Kun én har fått arbeidstillatelse i år (P4, 20.12.12)

UDI lover lettere arbeidsinnvandring (Stavanger Aftenblad, 13.11.11)

Varsler regelendringer for arbeidsinnvandring (Justisdepartementet , 21.01.11) Se også: – Ikke mange vil omfattes av endring (siste.no /ANB, 21.01.11)

Maria Amelie-saken: Regjeringen vurderer å endre reglene for arbeidsinnvandring (Aftenposten, 16.01.11)

Kommentar fra Pål K. Lønseth, Justisdep: Asylsøkere og arbeidsinnvandring - Likhet for loven (Justisdepartementet/VG, 20.01.10)
Kommentar fra Ola Borten Moe (Sp): Asyl og arbeidsinnvandring - begrepene blandes (Aftenposten, 20.01.11)
Innvandringspolitikk i Stortingets spørretime: - Har åpnet for mer arbeidsinnvandring og strammet inn på asyl (Dagbladet, 19.01.11)
Venstrepolitiker foreslår «green card-løsning» i forhold til arbeidsinnvandring (DagenMagazinet, 18.01.11)
Venstre foreslår endringer i utlendingsloven (DagenMagazinet, 17.01.11)

Avtale mellom India og Norge skal forenkle arbeidsvandring mellom landene (Ny Tid, papirutgaven, 12.11.10)

Les artikkelen: India signs social security agreement with Norway (The Economic Times, 30.10.10) Se også pressemeldinger fra Næringsdepartementet (ND): Styrket India-samarbeid (ND, 02.11.10)
Giske ser mot India (ND, 29.10.10)

EUs innenrikskommisær: - Det må bli lettere å innvandre til Europa (Utrop.no, 14.10.10)

Spm fra stortingsrepresentant til arbeidsministeren: - Kan arbeidsgivere søke arbeidsinnvandring for asylsøkere som har vært lenge i landet? Les spm og svar (Stortinget, 24.09.10)

Finnmark er avhengig av arbeidsinnvandring (TV2 Nyhetene, 14.09.10)

Spørsmål fra Stortinget til justisministeren om UDIs saksbehandlingstid for arbeidsinnvandrere (Stortinget, 10.06.10)

Støre: - Norge trenger arbeidsinnvandring (VG, 10.06.10) Se også: Frp: - Fullt mulig å stanse innvandringen (VG, 09.06.10)

Mangelfull kontroll av kvalifikasjonene til utenlandske helsearbeidere (VG, 19.05.10) Se også: Utenlandske sykepleiere strøk på eksamen i hjemlandet, men fikk jobb i Norge (VG, 20.05.10)

Ny rapport: Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden (Fafo Østforum, 03.05.10) Se også:

København: Konferanse om rekruttering av høytutdannede fra utlandet 3. mai 2010
NITO: Savner en aktiv holdning til arbeidsinnvandring (NITO, 03.05.10)

Venstre vil gjøre det enkle å arbeidsvandre til Norge (Venstre, 19.04.10)

Venstre vil øke innvandringen (Stavanger Aftenblad, 15.04.10)

Hjelper arbeidsinnvandrere med å navigere i norsk byråkrati (NRK Østlandssendingen, 26.03.10)

Ny utlendingslov fra 1. januar 2010 (Arbeidstilsynet, 04.01.10) Se også: Rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 (Arbeidsdepartementet, 21.12.09)

Se også faktasidene:
Ny utlendingslov (Justis- og politidepartementet)
Den nye utlendingsloven og utlendingsforskriften (Utlendingsdirektoratet)

Debatt: - Innvandring er verdiskaping (Dagsavisen, 15.12.09)

Ansettelse først, godkjenning etterpå (NHO, 13.11.09) Se også: Ny utlendingsforskrift (AID, 15.10.09)

FrP tror innvandring skader økonomien (Dagbladet, 13.10.09)

Åpner for deltidsarbeidende fra Russland (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 06.08.09)

Massivt skattekrav mot bosniere (Dagsavisen, 03.08.09)

Sesongsarbeidere krever 200 000 i etterbetaling (Romsdals Budstikke, 23.07.09)

Kronikk: Migrasjon skaper utvikling (Kommunal Rapport, 10.06.09)

Gjestearbeidere reiser hjem (Dansk LOs Ugebrev A4, nr. 19, 01.06.09)

Venstre vil ha mindre byråkratisk arbeidsinnvandring (Venstre, 01.06.09)

EU har vedtatt blue card (NHO Europanytt, 26.05.09)

EU vil straffe ansettelser av ulovlige immigranter (NHO Europanytt, 26.05.09)

Sikrer arbeidsinnvandrere lik tilgang på informasjon (AID, 15.05.09)

Sponheim vil gi innvandrere grønt kort (Dagsavisen/NTB, 25.04.09)

Det blir en kraftig økning i behovet for arbeidsinnvandring (Sunnmørsposten, 11.04.09)

Rekordhøy arbeidsinnvandring gir ny rekordvekst for folketallet (SSB, 23.02.09)

Danmark: - Indvandring er nødvendig trods stigende ledighed (Dansk LOs ugebrev A4, 26.01.09)

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land (Fafo Østforum/UDI, 22.01.09)

Motstridende signaler fra departementene (NRK Troms og Finnmark, 20.01.09) Se også:

Leder: - Rydd opp (Nordlys, 21.01.09)
Båtsfjord-ordfører krever løsning (FiskeribladetFiskaren, 21.01.09)
Massiv kritikk fra næringslivet i Finnmark (NRK Troms og Finnmark, 20.01.09)

3 millioner immigranter til EU i 2006 (NHO Europanytt/Eurostat, 18.11.08)

Ingen stor innvandring fra Øst-Europa til EU-land i Vest-Europa (Stavanger Aftenblad, 17.11.08)

Fortsatt høy arbeidsinnvandring (SSB, 02.10.08)

Immigrantene til EU holder populasjonen ved like (NHO Europanytt, 24.09.08)

Leder: Innvandringen ved et veiskille (Minerva, 18.09.08)

Regjeringen varslet ny handlingsplan mot sosial dumping (Magasinet for fagorganiserte (04.09.08)

Arbeidsinnvandring uten overgangsordninger: Lysark fra Fafo Østforum seminar 3. september (Fafo Østforum, 03.09.08)

Utviklingsutvalget: - Ja til fri arbeidsinnvandring (P4, 10.09.08)

Voksenopplæringssenter: - Gi norskkurs til alle (Adresseavisa, 25.08.08)

Fafo Østforum seminar 3. september: Arbeidsinnvandring uten overgangsordninger (Fafo Østforum, 19.08.08)

Clemet vil åpne Norges grenser (Dagsavisen, 09.08.08) Se også: Venstre: vår visjon er fri arbeidsinnvandring (Dagsavisen, 12.08.08) Jon Michelet: - Velkommen etter! (Dagsavisen, 10.08.08)

WTO-forhandlingene: Norsk ja til mer arbeidsinnvandring (Nationen, 27.07.08) Se også: Tjenester i fokus i WTO (Utenriksdepartementet, 26.07.08)

Innstramming av regelverket for innleie fra produksjonsbedrifter (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 01.07.08)

Russere kom ikke for å bli (Forskning.no, 01.07.08)

Kamp mot svart arbeid viktig for å bekjempe illegal innvandring (AID, 23.06.08)

Stortinget vil gi arbeidsgiver større ansvar (HSH, 11.06.08)

Høyre: - Arbeidsinnvandring må bli enklere (Ledernett, 11.06.08)

Ny rekord for innvandring (Statistisk Sentralbyrå, 08.05.08)

Høring om arbeidsinnvandring (NHO, 07.05.08) Se også: Akademikerne positive til stortingsmeldingen (Akademikerne, 07.05.08)

Hanssen: - Arbeidsinnvandring en utfordring for den nordiske modellen (Nationen, 06.05.08) Se også: Høybråten bekymret over EF-dommer (Bergens Tidende, 06.05.08)

Lysark fra Fafo Østforum seminar 24. april: Ny norsk arbeidsinnvandringspolitikk (Fafo Østforum, 25.04.08)

Ber om fortgang for arbeidsinnvandring (Stavanger Aftenblad, 24.04.08)

Positiv holdning til arbeidsinnvandring (AID, pressemelding, 18.04.08)

Øvrige pressemeldinger fra AID, 18.04.08:
Enklere å rekruttere fagfolk fra utlandet
Endringer i utlendingsregelverket
Informasjon, saksbehandling og søknadsprosedyrer
Forslag knyttet til integrering
Økt satsing i nordområdene
Tiltak for å imøtekomme avsenderlandenes behov 
Nøkkeltall om arbeidsinnvandring til Norge

Last ned Stortingsmelding nr. 10 (2007-08) Arbeidsinnvandring

Se også: Statsråd Hanssens presentasjon av stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring

Se også nyhetssakene:
- Positiv til å åpne grensene (NITO, 22.04.08)
Vegring mot utenlandske eksperter (Ledernett.no, 21.04.08)
LO frykter mer svart arbeid og sosial dumping (Dagsavisen, 19.04.08)
Leder: Ja til arbeidsinnvandring (Bergens Tidende, 19.04.08) 
UDI: Viktig stortingsmelding (UDI, 18.04.08)
Viktige innvendinger fra LO (LO, 18.04.08)
Støre: Forenkler arbeidsinnvandring i Nord (Utenriksdepartementet, 18.04.08)
Unio: Arbeidsinnvandringen må ikke bli sovepute (Unio, 18.04.08)
Frp: Kritisk til liberal arbeidsinnvandring (Fremskrittspartiet, 18.04.08)
YS: Ja til en mer liberal arbeidsinnvandring (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, 18.04.08)
Åpner Nord-Norge for russere (VG, 18.04.08)
Venstre: Vil ha mer fleksibelt regelverk for arbeidsinnvandring (Venstre, 18.04.08)
Fellesforbundet positiv til melding om innvandring (Fellesforbundet, 18.04.08)
Hanssen: Norge vil trenge mer arbeidskraft fra utlandet (Magasinet for fagorganiserte, 18.04.08)
Næringslivet i Nord-Norge fornøyd med stortingsmeldingen (NRK, 18.04.08)
NHO: Viktig forenkling for bedriftene (NHO, 18.04.08)
Høyre: - Stortingsmeldingen er en seier for næringslivet i Rogaland (Stavanger Aftenblad, 18.04.08)
SV kritisk til åpne grenser, frykter sosial dumping (Dagsavisen, 18.04.08)

Regjeringen åpner for mer arbeidsinnvandring (Hamar Arbeiderblad/ANB, 15.04.08)

Se også:
Fafo-forskernes rapport til Nordisk Ministerråd, 2008: Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden
Leder: Flere arbeidsinnvandrere (Dagbladet, 16.04.08)
Frp går mot enklere arbeidsinnvandring (Dagsavisen, 15.04.08)
Grensene åpnes for ekspertinnvandring (Karrierelink.no, 15.04.08)
IKT jubler for enklere arbeidsinnvandring (Stavanger Aftenblad/NTB, 15.04.08)

Venstre: - Skuffende at ny utlendingslov ikke omfatter arbeidsinnvandring (Venstre, 08.04.08) Se også: Innstillingen om ny utlendingslov (Innst.O.nr.42 (2007-2008) Kommunal- og forvaltningskomiteen, 02.04.08)

Stortingsmelding om arbeidsinnvandring presenteres 18. april (AID, pressemelding, 08.04.08)

Sverige: Åpner for arbeidsinnvandring fra tredjeland (LO-Aktuelt, 06.04.08) Se også: Nya regler för arbetskraftsinvandring, Lagrådsremiss, Justitiedepartementet (27.03.08)

”Blue card” riktig, men med visse forbehold (NHO Europnytt, 03.04.08)

Migrasjonsguide for EU – fra A-Z (Fafo Østforum, 28.02.08)

Leder: - Avtar arbeidsinnvandringen? (Sunnmørsposten, 18.02.08)

Leder: - Innvandrede ressurser (Bergens Tidende, 18.02.08)

SHdir-seminar 26. februar om solidarisk rekruttering av helsepersonell (Fafo Østforum, 18.02.08)

Klarer ikke å fylle spesialistkvoten (bygg.no, 17.02.08)

Ingen planer om å importere arbeidskraft fra Tyrkia (AID, 15.02.08)

Lokker utlendinger med det gode liv (Aftenposten, 11.01.07)

Mangel på arbeidskraft tema i Brussel (AID, 11.01.08)

Lover enklere arbeidsinnvandring også for ikke-vestlige (NHO, 08.01.08)

UDI ønsker enklere saksbehandling for arbeidsinnvandrere utenfor EØS (Dagsavisen, 03.01.08)

Enklere arbeidsinnvandring fra nyttår (NHO, 27.12.07)

Høyt utdannede arbeidsinnvandrere skuffet over Norge (Aftenposten, 28.12.07)

Enklere for arbeidsinnvandrere (IMDi inytt nr. 27, 19.12.07)

EUs bluecard møter motstand (EUobserver, 07.12.07)

Arbeidsinnvandring - Hva skal til for at politikken lykkes? (ISF, 05.12.07)

Making Europe more attractive to highly skilled migrants and increasing the protection of lawfully residing and working migrants (EU, 23.10.07)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700