Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Kunnskapsbase l Publikasjoner l Østforum publikasjoner

Publikasjoner

Her finner du artikler, notater og landrapporter som er skrevet på oppdrag fra Fafo Østforum.

Landrapporter

I Fafo Østforum landrapporter har vi samlet informasjon og tall fra en rekke pålitelige kilder og kokt det hele ned til én side med grunnleggende kunnskap om åtte av landene som ble medlemmer i 2004, samt de ferske EU-landene Bulgaria og Romania og søkerlandet Kroatia. Landrapportene inneholder trolig ikke alt du trenger å vite om de nye EU-landene, men de gir et svært godt utgangspunkt for å forstå våre nye samarbeidspartnere i øst.

Hver landrapport tar for seg temaene økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og partene i arbeidslivet. Vi har i tillegg laget tabeller for hvert land med nøkkeltall som brutto nasjonalprodukt, arbeidsledighet og andel fagorganiserte. Vi har også samlet en rekke relevante linker til mer informasjon om hvert land.

Her finner du landrapportene

 

Artikler

Offentlig innkjøp som regulator, Anne Mette Ødegård (2006), pdf

Hvordan kan det offentlig bidra til likeverdig konkurranse og ryddige arbeidsforhold i et stadig åpnere marked? Med kjøp for nesten 260 milliarder kroner i året har det offentlige mulighet til å være pådriver på disse områdene gjennom en aktiv bruk av regelverket. Et annet virkemiddel som det offentlige kan ta i bruk er ILO-konvensjon nr 94, som pålegger norske lønns- og arbeidsvilkår i forbindelse med offentlige kontrakter. Denne gjelder nå for oppdrag fra statlige etater og vil bli innført for kommuner og fylkeskommuner i løpet av neste år. I denne Fafo Østforum-artikkelen vil vi i korte trekk oppsummere bakgrunn og endringer i regelverket. Artikkelen vil bli oppdatert etter hvert som det skjer noe nytt (Fafo Østforum, 20.10.06).

Notater

OmslagInternational talent recruitment to Norway: Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants

Micheline van Riemsdijk og Matthew Cook (2013), Fafo-report 2013:14 Web edtion (pdf 631kb)

Rapportforfatterne er tilknyttet Universitetet i Tennessee. Riemsdijk presenterte rapporten på et Fafo Østforum seminar 14. november. Hun har forsket på rekruttering og migrasjon av høyt kvalifisert arbeidskraft gjennom flere år, med en spesiell interesse for utviklingen og situasjonen i Norge. Prosjektet er finansiert av National Science Foundation i USA, se her for mer informasjon om prosjektet

 

Om rapporten: Companies vie to attract the best and brightest workers, and they recruit skilled migrants to meet their talent needs. This report investigates the recruitment of skilled workers in the information technology sector and the oil and gas industry in Norway, and the lived experiences of skilled migrants in these industries. The report presents findings from a survey of foreign-born information technology specialists and engineers in Norway, and interviews with human resource managers, migrants, policymakers, representatives for unions and employer organizations, and other stakeholders who are involved in international skilled migration.

 

 

ForsideØsteuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri. Omfang og erfaringer

Dagfinn Hertzberg og Torunn Kvinge (2008), Fafo-notat 2008:07

I et nytt Fafo Østforum-notat tar Fafo-forskerne for seg bruken av østeuropeisk arbeidskraft i sjømatproduksjon og verftsindustri. Disse bransjene har rekruttert ganske mye arbeidskraft fra de nye medlemslandene i EU, og har også til felles at de preges av intensive produksjonsprosesser og store svingninger i markedene. Hvilken innvirkning har økt og omfattende innslag av østeuropeisk arbeidskraft på produksjon og organisering av arbeidet? Hva er bedriftenes mulige tiltak og strategier for å håndtere utfordringene som følger av det omfattende innslaget av østarbeidere? Med utgangspunkt i Fafos bedriftsundersøkelse fra 2006 analyserer forskerne bedriftenes arbeidskraftsstrategier og ser nærmere på hvordan det omfattende innslaget av østeuropeisk arbeidskraft virker ved noen skipsverft i et norsk maritimt konsern.

 

Fafo image/bildePolsk byggenæring i bevegelse

Line Eldring og Paulina Trevena (2007), Fafo-notat 2007:05

Polsk arbeidskraft har i de siste årene blitt en stadig viktigere ressurs for den norske byggenæringen. Men hvordan er tilstanden i polsk byggenæring snart tre år etter EU-utvidelsen? Denne rapporten gir en oppdatert analyse av situasjonen, og tar for seg temaer som markedsutviklingen i Polen, arbeidskraftsituasjonen, lønnsutvikling og migrasjon - og hvilke konsekvenser utviklingen kan ha for tilstrømningen av arbeidskraft til norsk byggenæring. Prosjektet er utført på oppdrag av Byggenæringens Landsforening (BNL) og tidsskriftet Byggeindustrien.

 

 

Fafo image/bildeTjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet

Anne Mette Ødegård (2007), Fafo-notat 2007:02

Aldri før har et forslag til et enkeltdirektiv skapt et så stort folkelig engasjement som EUs forslag til tjenestedirektiv. Direktivet ble først foreslått i januar 2004 og har siden vært gjennom en omfattende politisk prosess, før det ble endelig vedtatt i desember 2006. I korte trekk dreier direktivet seg om virkemidler for å få en friere flyt av tjenester og å gjøre det enklere å etablere seg på tvers av landegrensene i EU/EØS-området. Fagbevegelsen har vært bekymret for at direktivet skal føre til en ytterligere lavlønnskonkurranse og forringelse av arbeidsstandardene for arbeidstakere som er på oppdrag i et annet land. Dette korte oversiktsnotatet ser i hovedsak på hva slags konsekvenser tjenestedirektivet kan få for arbeidslivets reguleringer. Notatet gir på ingen måter svar på alle spørsmål, men er ment som et grunnlag for videre diskusjon.

 

Fafo image/bildeRekruttering av polske sykepleiere til Norge. Erfaringer og virkninger

Micheline van Riemsdijk (2006), Fafo-notat 2006:27

Etter utvidelsen av EU 1. mai 2004 er det blitt lettere for borgere fra de nye medlemslandene å få arbeidstillatelse i andre EØS-land, og det har vært en kraftig økning i migrasjonen vestover, både av faglært og ukvalifisert arbeidskraft. Så langt har det imidlertid kommet få faglærte helsearbeidere til Norge. Dette notatet ser på hvordan innvandringspolitikk på nasjonalt og EU-nivå påvirker faglærte innvandreres adgang til vertslandenes arbeidsmarked, og det rapporteres fra en undersøkelse blant deltakerne som ble rekruttert fra Polen til Norge gjennom det internasjonale helserekrutteringsprogrammet 2001–2003.

 

 

Fafo image/bildeIndividuell arbeidsinnvandring

Jon Horgen Friberg (2006), Fafo-notat 2006:07

Da EU ble utvidet med ti nye medlemsland i mai 2004 og åtte lavkostland i det tidligere Øst-Europa ble en del av EØS-området for fri bevegelse av kapital, arbeid og tjenester, ble det i en rekke land vedtatt overgangsordninger som skulle regulere strømmen av individuelle arbeidsinnvandrere fra de nye medlemslandene. Disse overgangsordningene løper ut 1. mai 2006, og det er uklart hva slags ordninger som eventuelt vil erstatte dem. Dette notatet tar for seg erfaringene med individuell arbeidsinnvandring fra de nye medlemslandene så langt og drøfter sentrale utfordringer knyttet til regulering av den nye arbeidsmobiliteten.

 

 

Fafo image/bildeSkatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land

Anne Mette Ødegård (red.) (2005), Fafo-notat 2005:28

Dette er det tredje notatet i Fafo Østforum-serien. Notatet gir en oversikt over regelverket for skatter og avgifter for arbeidstakere og tjenesteytere fra de nye EU/EØS-landene. I en undersøkelse fra mars 2005 er det bare 19 prosent av bedriftslederne som svarer at de har god kjennskap til skatte- og avgiftsreglene for utenlandske bedriftsledere. Regelverket er komplisert og varierer for ulike typer arbeidskraft og ansettelsesformer. Notatet gir en kort oversikt over hovedpunktene i regelverket.

 

 

Fafo image/bildeDirekteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa

Torunn Kvinge (2005), Fafo-notat 2005:09

I denne andre publikasjonen i Fafo Østforums serie, ser Fafo-forsker Torunn Kvinge nærmere på omfanget av utenlandske investeringer i de åtte østeuropeiske landene som ble EU-medlemmer 1. mai 2004. Kvinge drøfter betydningen av EUs østutvidelse for arbeidsplasser, lønn og produktivitet i så vel de nye medlemslandene som i resten av Europa. Et eget avsnitt omhandler handels- og investeringsstrømmer mellom Norge og vårt «nye» nærområde i øst.

 

 

Fafo image/bildeEU-utvidelsen - mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft

Aslesen, Sigmund (2005), Fafo-notat 2005:07

 

Fafo-forsker Sigmund Aslesen tarfor seg konsekvenser og mulige tilpasningsstrategier for norske skipsverft sett i lys av EU-utvidelsen. Han har sett nærmere på skipsverftenes produksjons- og arbeidskraftstrategier. I tillegg presenterer og drøfter han fire ulike måter å tilpasse seg den nye virkeligheten på. Dette er den første publikasjonen i Fafo Østforums regi.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700