Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyheter - samleside

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Temaside:

Finanskrisens virkninger i de nye EU-landene

 

De nye medlemslandene i EU er hardt rammet av de økonomiske nedgangstidene, og samtlige er nå i resesjon. Den økonomiske aktiviteten i regionen vil ifølge EU-kommisjonens beregninger synke med mer enn 3 prosent i 2009, og stagnere rundt null prosent i 2010. Arbeidsledigheten forventes å øke fra 6.5 prosent i 2008 til 10.4 prosent i 2010, eller fra omtrent 3 til 5 millioner arbeidsledige 1. Denne nye virkeligheten står i skarp kontrast til den historisk sterke veksten etter EU-utvidelsen i 2004. Ifølge EU-kommisjonen opplevde de nye medlemslandene en gjennomsnittlig vekst i BNP på 5,6 prosent i året i perioden 2004 - 2008. Til sammenlikning var veksten i de gamle medlemslandene 2,2 prosent i året i samme periode 2. Forskjellen mellom økonomisk vekst i 2007 og forventet vekst i 2009 viser hvordan finanskrisen har rammet den økonomiske utviklingen i de østeuropeiske medlemslandene:

graf

Kilde: Eurostat

Hele regionen er påvirket, men ikke alle land er like hardt rammet. Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Polen har relativt sett klart seg bra, men også i disse landene forventes BNP å synke noe i 2009. De hardest rammede er Ungarn, Estland Latvia og Litauen. De baltiske landene hadde en kraftig økonomisk opptur etter EU-utvidelsen i 2004, med en vekstrate opp mot 10 prosent enkelte år. Nå opplever de tosifrede fall i BNP og arbeidsledighet opp mot 17 prosent 3. Både Ungarn og Latvia måtte i slutten av 2008 få krisehjelp fra IMF, og Romania ble i mars det tredje landet til å få kriselån 4.

Årsaker

Økonomien i de nye EU-landene viste seg å være særlig sårbar for eksterne sjokk. Makroøkonomisk ubalanse, varig avhengighet av ekstern kapital og sterk integrasjon med EU15 var de underliggende årsakene 5. De nye medlemslandene er integrert i den europeiske og globale økonomien i enda større grad enn de ”gamle” EU-landene. Høy grad av økonomisk integrasjon førte til at finanskrisen rammet hardt selv om finansnæringen i Øst-Europa i første omgang ikke ble direkte rammet av krisen i det amerikanske finansmarkedet. Eksport av industrivarer, særlig til Vest-Europa, er svært viktig for de nye EU-landene. Krisen førte til et kraftig fall i etterspørselen etter regionens eksportvarer, og industriproduksjonen i EU10 falt med over 20 prosent fra første kvartal 2008 til første kvartal 2009 6. På tross av at de nasjonale valutaene i Tsjekkia, Ungarn, Polen og Romania har falt med mellom 5 og 30 prosent siden september 2008, har landene likevel opplevd fallende eksport 7.

De nye EU-landene er også svært avhengige av ekstern finansiering, og høy statlig og privat gjeld gjorde noen land særlig sårbare. Økningen i konsum var ofte finansiert av utenlandsk kreditt, og mange av landene hadde store underskudd på betalingsbalansen. Særlig land med fast valutakurs opplevde høy lønns- og prisvekst, samtidig med en sterk prisøkning på boliger. Den internasjonale krisen i finanssektoren førte til at pengestrømmen plutselig stoppet: Brutto innflyt av kapital til EU10 sank med to tredeler fra tredje kvartal 2008 til første kvartal 2009 7. Dette ga redusert innenlands etterspørsel og redusert økonomisk aktivitet. Det la også et enormt press på landenes finansmarkeder, og enkelte land fikk plutselig vanskeligheter med å betjene korttidslån og problemer med å tiltrekke seg nok kapital til å dekke underskudd på betalingsbalansen. Over 80 prosent av bankene i Øst- og Sentral-Europa eies av vestlige banker, og bankkrisen i Vest-Europa fikk derfor raskt konsekvenser i de nye medlemslandene. Vestlige banker nølte med å komme sine østlige datterselskaper til unnsetning, og mange sluttet også å gi kreditt. Før krisen ga vestlige banker store lån både til private og næringslivet, ofte i utenlandsk valuta. Blant annet i Ungarn og Romania har devalueringer på 20-25 prosent ført til at lån i utenlandsk valuta har blitt vanskeligere å nedbetale, og mange sliter nå med å betjene lånene sine 8.

Ifølge EU-kommisjonen har EU-utvidelsen økonomisk sett vært udelt positiv for de nye medlemslandene, også i lys av finanskrisen 9. Kommisjonen peker på at innføringen av euro har stabilisert og skjermet økonomien i Slovenia og Slovakia, og at kriselån gitt av EU og IMF har gitt sårt trengt kapital til Ungarn og Latvia. Samtidig vil kravene som stilles gi en mer bærekraftig økonomisk politikk. Verdensbanken peker derimot på at de mekanismene som ga økonomisk vekst etter EU-utvidelsen - markedsintegrasjon gjennom handel, kapital og arbeid - nå er en hovedårsak til at landene rammes hardt av finanskrisen 10. EUs håndtering av krisen har også vært gjenstand for kritikk, blant annet for manglende koordinering av nasjonale tiltak og for å ha overlatt initiativet til krisehjelp til IMF 11.

Arbeidsmarkedene

Den økonomiske veksten i Øst-Europa skapte relativt få nye arbeidsplasser 12. Nå er stiger arbeidsledigheten raskt. Estland, Latvia og Litauen har opplevd den største økningen i antall arbeidsløse, grunnet den generelle nedgangen i landenes økonomi. Arbeidsledighetsratene i disse landene er mer enn doblet i løpet av det siste året, og er nå blant de høyeste i Europa. Arbeidsledigheten er også stigende i andre land i regionen, og ventes å overstige 10 prosent av arbeidsstyrken i Slovakia, Ungarn og Polen i 2010 13.

graf

Kilde: Eurostat

Den økende arbeidsledigheten fører til lavere inntekter i husholdningene og dermed lavere innenlands etterspørsel. Dette får også negative konsekvenser for finanssektoren, blant annet i form flere misligholdte lån. Selv dersom den økonomiske veksten skulle ta seg opp igjen i 2010 vil det sannsynligvis ta flere år før sysselsettingen kan komme opp på nivået før krisen 14. Arbeidsledigheten får alvorlige sosiale konsekvenser, da velferdsordningene generelt gir mindre dekning enn i resten av EU. Hardere tider på arbeidsmarkedet i resten av EU fører til at mange gjestearbeidere fra Øst-Europa nå vender tilbake til hjemlandet, noe som skaper ytterligere press på arbeidsmarkedene. Å returnere til det regulære arbeidsmarkedet etter en periode i ufaglært arbeid i utlandet kan imidlertid være vanskelig, særlig i krisetider. En del av disse arbeiderene har gitt utrykk for at de kan tenke seg å reise ut igjen, og ifølge Verdensbanken er dette en indikasjon på at det har dannet seg et svært mobilt segment i arbeidsmarkedet 15.

Mottiltak

Latvia, Ungarn og Romania har mottatt lån fra fra IMF og EU-kommisjonen. Disse er gjort avhengige av strengere økonomisk styring og kutt i offentlige utgifter, lønn og velferdsordninger. Latvia vedtok i juni 2009 budsjettendringer for å møte IMFs krav, som blant annet innebærer kutt i statsansattes lønninger på 20 prosent og en reduksjon på 10 prosent i månedlige utbetalinger til pensjon. Spesielt lærere får store kutt i lønningene, helt opp mot 40–50 prosent 16. Ungarns krisepakke på 20 milliarder euro krever også store budsjettkutt. Mange av de østeuropeiske landene har begrenset mulighet til å drive ekspansiv finanspolitikk, og ekstra arbeidsmarkedstiltak av den typen flere vesteuropeiske land har innført etter krisen er nærmest fraværende. European Trade Union Institute (ETUI) påpeker at dette i kombinasjon med kravene fra IMF og Kommisjonen fører til at den neo-liberale økonomiske doktrinen ser ut til å styrkes i de nye medlemslandene, samtidig som resten av EU beveger seg bort fra denne modellen 17.

I slutten av mars vedtok europeiske ledere i Brussel en lånepakke pålydende 50 milliarder euro til de landene med størst behov for økonomisk hjelp. Dette er en dobling av den lånesummen tidligere tilgjengelig og vedtaket kom i stand etter anmodning fra flere land i regionen 18. I tillegg er maksstørrelsen for lån fra den europeiske investeringsbanken (EIB) økt, og utbetalingene gjennom strukturfondene økes. Kommisjonen skal også gjøre 19 milliarder euro tilgjengelig gjennom det europeiske sosialfond (ESF), og Øst-Europa mottar 35% av dette 19.

 

Fafo Østforum, Johan Røed Steen, 26.06.09

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seminarer

Arbedisvandringer i krisetid: fri flyt eller full stopp? Fafo Østforums årskonferanse, 29.04.09

Finanskrisa og arbeidsinnvandring: Hva skjer nå? Fafo Østforum seminar, 05.02.09

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fafo Østforum landrapporter

Landrapportene gir en oversikt over økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og kollektive partsforhold i de nye medlemslandene. I tillegg finner du linker til mer informasjon om hvert enkelt land.

BulgariaBulgaria

EstlandEstland

KroatiaKroatia

LatviaLatvia

LitauenLitauen

PolenPolen

RomaniaRomania

SlovakiaSlovakia

SloveniaSlovenia

TsjekkiaTsjekkia

UngarnUngarn

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Publikasjoner og dokumenter

Allard, Céline (2009). Competitiveness in Central-Europe: What Has Happened Since EU Accession? IMF Working Paper No. 09/121

Béla Galgóczi (2009). Central Eastern Europe five years after: from ‘emerging Europe’ to ‘submerging’ Europe? European Economic and Employment Policy Brief, 2009/4

Cihák, Martin og Fonteyne, Wim (2009). Five Years After: European Union Membership and Macro-Financial Stability in the New Member States IMF Working Paper No. 09/68

IMF (2009). World Economic Outlook: Crisis and Recovery, April 2009

Obiora, Kingsley I (2009). Decoupling from the East Toward the West? Analyses of Spillovers to the Baltic Countries IMF Working Paper No. 09/125

Stavrev, Emil (2009). Forces Driving Inflation in the New EU10 Members IMF Working Paper No. 09/51

Vedriš, Mladen (2009). Global Crisis and National Responses: Case of Croatia Interdisciplinary Management Research V

World bank (2009). EU10 Regular Economic Report, May 2009: Bottoming out?

World bank (2008). EU10 Regular Economic Report, October 2008

World bank (2008). EU10 Regular Economic Report: October 2008: In Focus: An Update on Labor Migration from Poland

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Relevante lenker

Bloomberg
Finansnyheter fra EU10

 

Verdensbanken:

Europe and Central Asia
European Union
Publikasjoner

 

IMF:

Publikasjoner
Nyheter

 

EBRD
European Bank for Reconstruction and Development

 

OECD:

Landinformasjon
Publikasjoner

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Statistikk

IMF Data and Statistics

ILO LABORSTA

Penn World Tables

EBRD database

Statistikk fra Eurostat:

GDP per capita in PPS

Real GDP growth rate

Unemployment rate

Employment rate

Inflation (monthly)

Inflation rate (annual)

Balance of payments, current and capital account, quarterly data

Direct investment flows as % of GDP

General government debt

Public balance

EU10 Statistikkbyråer:

Bulgaria: National Statistical Institute

Estland: Statistics Estonia

Kroatia: Croatian Bureau of Statistics (CROSTAT)

Latvia: Central Statistical Bureau of Latvia

Litauen: Statistics Lithuania

Polen: Central Statistical Office (GUS)

Romania: National Statistics Institute

Slovakia: Statistical Office of the Slovak Republic

Slovenia: Statistical Office of the Republic of Slovenia

Tsjekkia: Czech Statistical Office

Ungarn: Hungarian Central Statistical Office

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyheter

Nedenfor følger et utvalg nyhetssaker om finanskrisen i de nye medlemslandene:

 

Minister trekker seg i protest mot IMF (Dagens Næringsliv, 17.06.09)

Ulike kriseutslag i Øst-Europa (Forskning.no, 14.06.09)

- Budsjettkutt har reddet Latvia fra konkurs (Dagens Næringsliv, 12.06.09)

- Latvias krise rammer Litauen (E24, 04.06.09)

Latvia tror på snarlig hjelp fra IMF (E24, 04.06.09)

Latvia fails to raise money on market (EUobserver, 04.06.09)

Latvias pengemarked kollapser (E24, 03.06.09)

- En uvanlig langvarig nedgang (NRK, 16.04.09)

Polen søker IMF om milliardlån (NRK, 14.04.09)

Eastern Europe's Economic Crash (Spiegel Online, 23.03.09)

EU ber IMF doble krisestøtte (NRK, 20.03.09)

Finanskrisen kan splitte Europa (Aftenposten, 02.03.09)

EBRD, EIB and World Bank Group join forces to support Eastern Europe (Verdensbanken, 27.02.09)

Finanskrisen feller Latvias regjering (Dagens Næringsliv, 20.02.09)

Gjestearbeidere reiser hjem (Dansk LOs Ugebrev A4, nr. 19, 01.06.09)

Fører krisen til færre polakker? (Forskning.no, 21.10.08)

Forsker tror polske håndverkere blir værende, tross finanskrisen (Fredriksstad Blad, (11.10.08)

Spania: Arbeidsinnvandrerne betales for å reise hjem (Dagsavisen, 03.10.08)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Referanser

1World bank (2009). EU10 Regular Economic Report: Bottoming out? s. 2

2EU-kommisjonen (2009). "Five Years of an Enlarged EU" > Facts and Figures > Economy: Growth and Jobs

3Eurostat [online]: Harmonised unemployment rate og Real GDP growth rate

4BBC: Romania gets IMF emergency loan 25.03.09

5Béla Galgóczi (2009). Central Eastern Europe five years after: from ‘emerging Europe’ to ‘submerging’ Europe? European Economic and Employment Policy Brief, 2009/4, s. 1

6World bank (2009) EU10 Regular Economic Report: Bottoming out? s. 7

7World bank (2009) EU10 Regular Economic Report: Bottoming out? s. 2

8Béla Galgóczi (2009) Central Eastern Europe five years after: from ‘emerging Europe’ to ‘submerging’ Europe? s. 4

9EU-kommisjonen (2009). "Five Years of an Enlarged EU" > Facts and Figures > Economy: Growth and Jobs

10World bank (2009) EU10 Regular Economic Report: Bottoming out? s. 2

11Béla Galgóczi (2009) Central Eastern Europe five years after: from ‘emerging Europe’ to ‘submerging’ Europe? s. 5

12Béla Galgóczi (2009) Central Eastern Europe five years after: from ‘emerging Europe’ to ‘submerging’ Europe? s. 2

13World bank (2009) EU10 Regular Economic Report: Bottoming out? s. 16

14World bank (2009) EU10 Regular Economic Report: Bottoming out? s. 2

15World bank (2008). EU10 Regular Economic Report: EU10 October 2008. In Focus: An Update on Labor Migration from Poland s.18

16Dagens næringsliv: Buet ut finansministeren 18.06.09

17Béla Galgóczi (2009) Central Eastern Europe five years after: from ‘emerging Europe’ to ‘submerging’ Europe? s. 5

18Bedrift i EU: Finanskrisen rammer Sentral og Øst-Europa

19The times of unprecedented challenges Address by Jean-Claude Trichet, President of the ECB, Warsaw, 5 June 2009.

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700