Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Kunnskapsbase l Temasider l EF-domstolen

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Temaside:

EU-domstolen: Laval, Viking Line, Rüffert og Luxemburg

I desember 2007 kom det to dommer fra EU-domstolen (tidligere kalt EF-domstolen) som dreier seg om forholdet mellom EUs indre marked og nasjonale arbeidslivsreguleringer (Viking-dommen og Laval-dommen). Spesielt den ene dommen - omtalt som Laval-dommen - har vakt oppmerksomhet i arbeidslivskretser, særlig i de nordiske landene. Denne dommen ses på som et angrep på det svenske arbeidslivssystemet og er gjenstand for stor diskusjon.

Saken dreier seg om et latvisk firma som fikk oppdraget med å bygge en skole i Vaxholm utenfor Stockholm i 2004. Det latviske firmaet nektet å signere den avtalen som svensk fagbevegelse krevde, under henvisning til at de hadde signert en tariffavtale i hjemlandet. Dette fører til en blokade fra det svenske Byggnadsarbetarförbundet. Det svenske Elektrikerförbundet deltok også i aksjonen i form av sympatiaksjon, noe som medførte at alt arbeid på skolen stanset.

Saken endte i den svenske arbeidsdomstolen, som ba EF-domstolen om råd, fordi dette dreier seg om regelverket for det indre markedet. Laval mener at de svenske fagforbundenes aksjoner er i strid med EUs regler om fri flyt av tjenester.

I korte trekk går EF-domstolens dom ut på at Byggnadsarbetarförbundets krav var for omfattende i henhold til EU-retten. I tillegg sier dommen at EUs utstasjoneringsdirektiv, som skal beskytte arbeidstakere på tjenesteoppdrag i andre land, er gjennomført på en feil måte i svensk rett. Loven som gir svensk fagbevegelse aksjonsrett overfor firmaer med utenlandsk tariffavtale, Lex Britannia, underkjennes av EF-domstolen fordi den er diskriminerende.

Det finnes ingen lovfestet minstelønn i Sverige - i likhet med Norge - og heller ikke allmenngjøring av tariffavtaler - til forskjell fra Norge. Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i Sverige sikres gjennom at fagforbundene krever opprettelse av tariffavtaler. Dette systemet underkjennes ikke av EF-domstolen. Problemet var delvis at tariffavtalene ikke inneholdt bestemmelser om minstelønn, men at Laval ved å signere tariffavtalen forpliktet seg til å forhandle om hvilke lønninger de ansatte skulle ha. Det var dermed vanskelig for Laval å vite hvilket lønnsnivå selskapet forpliktet seg til på det tidspunkt en inngikk en kontrakt om et oppdrag i Sverige. Dette gjør, ifølge EF-domstolen, "det i praksis (…) umulig eller urimelig vanskelig for en slik virksomhet å få klarhet i hvilke forpliktelser den skal overholde med hensyn til minstelønn". I tillegg mente EF-domstolen at svensk rett var i strid med EF-retten fordi tariffavtalen for det første inneholdt bestemmelser som gikk lengre enn den svenske lovgivningen, noe som det ikke var anledning til da Sverige ikke hadde gjennomført utstasjoneringsdirektivet på en riktig måte. Og for det andre, inneholdt tariffavtalen bestemmelser på områder som ikke er omfattet av utstasjoneringsdirektivets definisjon av hva som er kjernen av lønns- og arbeidsvilkår, noe som innebar at Byggnadsarbetarförbundets krav gikk lenger enn det direktivet tillater.

Kritikerne mener at dommen griper for langt inn i nasjonalstatenes rett til å regulere arbeidslivet og at den bryter med EUs flexicurity-modell, som hylles i andre sammenhenger.

I den såkalte Viking-saken, som dreide seg om det finske ferjerederiet Viking Line, var det også spørsmål om nasjonal aksjonsrett. Denne dommen vakte oppsikt fordi det ble uttrykt at denne aksjonsretten må ses i lys av EU-retten, det vil si at den må utøves på en måte som ikke er i strid med traktatens bestemmelser. For øvrig slo dommen fast at fagbevegelsen har rett til å aksjonere dersom det må til for å beskytte arbeidstakerne.

Dom i den såkalte Rüffert-saken, mot mot den tyske delstaten Niedersachsen, kom 3. april 2008. Her konkluderer EF-domstolen med at kravet om å følge lokale tariffavtaler er i strid med EUs utstasjoneringsdirektiv, fordi avtalen ikke var allmenngjort.  Delstaten hadde vedtatt at offentlige byggeoppdrag bare kunne tildeles etter reglene om offentlige anskaffelser til selskaper som betalte lønninger i samsvar med lokale tariffavtaler. Denne saken omtales også som ”den tyske Vaxholm-saken”.

Den foreløpig siste i rekken av dommer på dette området kom 19. juni 2008 og omtales som Luxemburg-dommen. Hovedpunktene her er at Luxemburg har hatt en for streng tolkning av ustasjoneringsdirektivet, med krav om blant annet arbeidskontrakt og indeksregulering av lønningene for utstasjonerte arbeidstakere.

Tariffnemda besluttet i slutten av juni 2008 å utsette behandlingen av Fellesforbundets og LOs begjæring om allmenngjøring. Årsaken var at allmenngjøringsloven kan være i strid med EU-retten. Tariffnemda sendte en rekke spørsmål til Justisdepartementets lovavdeling før sommeren, og fikk svar fra departementet 5. september. Lovavdelingen drøfter allmenngjøring i forhold til de mye omtalte Laval- og Rüffert-dommene i EF-domstolen, som utløste Tariffnemndas henvendelse. Det heter om Laval-dommen at «det er usikkert hvilken overføringsverdi uttalelsen har for det norske allmenngjøringsinstituttet,» da avgjørende sider ved dommen gjaldt svenske forhold. Om Rüffert-dommen skriver departementet at det innenfor rammene av utsendingsdirektivet «må være mulig med en viss differensiering av arbeidsvilkår ut fra særlige behov i ulike sektorer», men at mer vidtrekkende regler innenfor utvalgte sektorer må begrunnes særskilt. Lovavdelingen i Justisdepartementet påpeker at tariffnemnda har et selvstendig ansvar for å anvende allmenngjøringsloven innenfor de rammer som EØS-avtalen setter.

Fafo Østforum, Anne Mette Ødegård, 10.09.08

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Publikasjoner og dokumenter

Andre Publikasjoner

Temarapport om EU og EFTA-domstolen (LOs Brusselkontor, 06.02.12)

Offentlige dokumenter

Lavaldommen Dom nr 89/09. Mål nr A 268/04(svensk, pdf) (Arbetsdomstolen, 02.12.09)

EF-domstolens dom over Østerrike (dansk, pdf) (22.12.08)

Utstasjonerinsdirektivet

Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, SOU 2008:123 (pdf 3,3 MB) (Regeringskanseliet, 12.12.08)

Kommittédirektiv: Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 (Regeringskansliet, 10.04.08)

Luxemburg - Dommen (dansk) (19.06.08)

Rüffert-saken - Pressemelding (engelsk) (03.04.08)
Rüffert-saken - Dommen (engelsk) (03.04.08)

Laval-saken - Pressemelding fra EF-domstolen (dansk) (18.12.07)
Laval-saken - Dommen (dansk) (18.12.07)

Viking Line - Dommen (dansk) (11.12.07)

Betænkning fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen Beskæftigelsesministeriet, 19.06.08

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse
i Laval-sagen og Viking Line-sagen
Beskæftigelsesministeriet, 30.01.08

FoU

Bell, Mark (2008), Understanding Viking and Laval: An IER Briefing Note. Professor at Centre for European Law and Integration University of Leicester. The Institute of Employment Rights (IER), Liverpool, UK.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seminarer med link til foilsett

Utstasjonering av arbeidstakere: Nasjonale responser i ulike europeiske land Internasjonal konferanse i Oslo i regi av FORMULA og Fafo, 2. - 3. september 2010

Nordisk samarbeid om nordisk modell Konferanse i regi av Norden i Fokus Oslo, i samarbeid med Fafo Østforum, Nordisk Råd og FORMULA, 26.11.2008

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Relevante lenker

Commission to boost protection for posted workers (European Commission, 21.03.12)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyheter

Nedenfor følger nyhetssaker om dommene i EU-domstolen, fra Fafo Østforums nyhetsarkiv:

Laval-saken: Den svenske regjeringen vil gi fagbevgelsen mer makt (Arbeidsliv i Norden, 04.12.14)

Gerd Kristiansen gratulerer svensk LO med Lavalseier (LO-kontoret i Brussel, 26.11.13) Se også:

Knusende dom mot EU domstolen i Laval saken (LO, 20.11.13)
Europarådets avgjørelse (Council of Europe, 20.11.13)

ILO griper inn mot Laval-loven (Fri Fagbevegelse, 27.02.13) Se også:ILO om Laval-dommen: EU-juss bryter med fagforeningers rettigheter (ABC Nyheter, 27.02.13) Tidligere artikler om Laval på FriFagbevegelse.no

Temarapport om EU og EFTA-domstolen (LOs Brusselkontor, 06.02.12)

Steilt i striden om ”sosial dumping”-forskrift (Doffin, 23.08.11)

Frykt for sosial dumping etter ESA-pålegg (Nationen, 04.07.11) Les mer

LO og NHO uenige om nye EØS-krav (NRK, 03.07.11)

Innkjøp inn i svensk kamp mot sosial dumping (Doffin, 01.07.11)

Frykter norsk lønn taper i EFTA (Trønder-Avisa, 01.07.11) Se også: Norsk lønn i EFTA-domstolen 12. oktober (Magasinett, 14.06.11)

Bjurstrøm: Kjemper videre mot ESA om sosial dumping (Arbeidsdepartementet, 30.06.11) Se også:

I skvis mellom FN og EU (Fri Fagbevegelse, 01.07.11)
ESA: ILO har vikeplikt for EU (LO-kontoret i Brussel, 30.06.11)

Indre marked: Norsk forskrift om offentlige kontrakter i strid med EØS-avtalen (EFTA Surveillance Authority, 30.06.11) Se også: ESA forbyr krav til arbeidsvilkår (ABC Nyheter, 30.06.11)

Sosial sikkerhet: Norske regler for arbeidsledighetstrygd i strid med EØS-avtalen (EFTA Surveillance Authority, 30.06.11)

LO vil styrke streikeretten i EU. Mener EU-domstolen undergraven kjerne i fagorganisering (Fri Fagbevegelse, 01.02.11)

LO i strupen på ESA (ABC Nyheter, 17.01.11)

Professorer i arbeidsrett underkjenner EU-domstolen (Brysselkontoret, 14.01.11)

Tyske delstater utfordrer EU-domstolen - tariffkrav i anbudskonkurranser (Fri Fagbevegelse, 01.09.10)

Internasjonal konferanse i Oslo 2. - 3. september 2010: Utstasjonering av arbeidstakere (Fafo Østforum, 10.05.10)

Ny Laval-lov svekker svensk fagbevegelse (Dansk LO, Ugebrevet A4 nr. 14/2010, 19.04.10)

Riksdagen utsatte Lavalloven (Fri Fagbevegelse, 11.03.10)

Riksdagen vil vingeklippe LO (Fri Fagbevegelse, 10.03.10)

To forbund må betale til Laval (Fri Fagbevegelse, 03.12.09)

NHO til felts mot sosial dumping-forskriften (Doffin, 01.12.09)

Bok: "Den nye kampen om arbeidslivet - EF-domstolen og europeisk fagbevegelse" (LO-Aktuelt, 25.11.09)

Norge gir ikke etter for ESA (Magasinet for fagorganiserte, 23.11.09)

- Fagbevegelsen ved en korsvei (Transportarbeiderforbundet, 07.06.09)

Kronikk: EUs femte markedsfrihet (Nationen, 02.05.09)

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige innkjøp i strid med EØS-retten? (Doffin, 27.03.09)

LO: - Dårlig nytt fra EU (LO-Aktuelt, 19.02.09)

FAOS-kronikk: - Er vi klar til den næste Laval-dom? (Fafo Østforum, 10.02.09)

Den femte dommen (LO-aktuelt, 03.02.09) Se også:

EF-domstolen stopper Østrigs forsøg på at bekæmpe social dumping (eufagligt.dk, 14.01.09)
Ny EU-dom opprører fagbevegelsen (05.02.09)
- EU sier ja til sosial dumping (LO-Aktuelt, 05.02.09)
Les hele dommen her (dansk)

EU-kommisjonen vil ikke revidere utstasjoneringsdirektivet (Fafo Østforum/Brysselkontoret, 26.01.09) Se også:

ETUC concerned about the Commission’s inaction on the protection of fundamental social rights (ETUC 22.01.09)
Endnu et hug til europæisk fagbevægelse (danske LOs nyhetssider fra EU, 23.01.09)
Jan Anderssons Lavalrapport antagen (Brysselkontoret, 03.11.08)

EF-domstolen stopper Østrigs forsøg på at bekæmpe social dumping (eufagligt.dk, 14.01.09)

Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen (Regeringskanseliet, 12.12.08) Last ned: Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, SOU 2008:123 (pdf 3,3 MB)

Sverige: Laval-utredning får blandede reaksjoner (Sveriges Radio, 12.12.08) Se også:

Utredning föreslår begränsad strejkrätt (Sveriges Radio, 12.12.08)
Wanja Lundby-Wedin: Forslaget er et steg i riktig retning, men det europeiske problemet gjenstår (Svensk LO, 12.12.08)
TCO om Lavalutredningen (TCO, 12.12.08)
Saco kommenterar Lavalutredningen (Saco, 12.12.08)

Kronikk: Begränsad strejkrätt räddar svensk modell (dn.se, 12.12.08)

- Ta Lisboa som gissel (LO-Aktuelt, 22.10.08)

Challenges to collective agreements in the EU (Pressemelding fra EU-parlamentet, 22.10.08)

Jan Anderssons Lavalrapport antagen (Brysselkontoret, 22.10.08)

EU-parlamentarikere kritiske til EF-dommer (LO-kontoret i Brussel, 09.10.08)

Dansk utredning om Laval-dommens konsekvenser (EU & arbetsrätt, Nordisk nyhetsbrev, nr 3/2008) Last ned: Betænkning fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen (Beskæftigelsesministeriet, 19.06.08)

Kronikk: - Veto, og hva så? (Nationen, 07.10.08)

Fellesforbundet: - Regjeringen må vurdere Luxembourg-saken i forhold til norsk lov- og regelverk (Magasinet for fagorganiserte, 30.09.08)

Utfordringer for EUs kollektive avtaler (NHO Europanytt, 23.09.08)

Usikkerhet etter dommene (LO-Aktuelt, 19.08.09)

Kronikk: De fire dommene i EF-domstolen og tjenestedirektivet (Nationen, 13.09.08)

Fellesforbundet: - Politikk viktigere enn jus (Fellesforbundet, 11.09.08)

Oppgitt over EU-dommer (Nettverk, 22.08.08) Se også: Jan-Erik Støstad: - Allmenngjøringsinstituttet må forbedres (EL & IT Forbundet, 22.08.08)

Ny dom fra EF-domstolen (NHO, 23.06.08) Les Luxemburg-dommen (dansk). Se også:

– Enormt problematisk dom (LO-Aktuelt, 20.06.08)
Luxemburg dømt i EU (Magasinnett.org, 19.06.08)
Ny dom fra EF-domstolen bekrefter linjen fra Laval-saken (Svensk LOs Brysselkontor, 19.06.08)

Lovendring skal fremtidssikre dansk modell (Dansk LOs Ugebrev nr. 23, 23.06.08) Se også:
Dansk LO: – Har løst Vaxholm-problemene (LO-Aktuelt, 23.06.08)

Dansk løsning vedr. Laval-dommen (Dansk LO, 20.06.08)

Dansk konfliktret sikret (Beskæftigelsesministeriet, 20.06.08) Se også: Betænkning fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen (Beskæftigelsesministeriet, 19.06.08)

Ny dom fra EF-domstolen bekrefter linjen fra Laval-saken (Svensk LOs Brysselkontor, 19.06.08) Se også: – Enormt problematisk dom (LO-Aktuelt, 20.06.08) Luxemburg dømt i EU (Magasinnett.org, 19.06.08)

– EU-domstolen gjør sosial dumping lovlig (LO-Aktuelt, 10.06.08)

Støre avviser å endre reglene mot sosial dumping (Doffin, 05.06.08)

Svensk LO-leder ser på tjenestedirektivet med nye øyne (LO-Aktuelt, 28.05.08)

Europaparlamentet skal drøfte dommer (Fafo Østforum/LOs Brusselkontor, 23.05.08)

Dansk fagbevegelse er bekymret over EU-dommene (Dansk LOs Ugebrev nr. 18, 19.05.08)

Laval krever erstatning (LO-Aktuelt, 09.05.08)

Høybråten bekymret over EF-dommer (Bergens Tidende, 06.05.08)

Vil utsette godkjenning av Lisboatraktaten på grunn av Laval-dommen (Dansk LOs Ugebrev, 28.04.08)

Europaparlamentet diskuterte Vaxholm-saken (NHO Europanytt / Europaportalen.se, 24.04.08)

Nordisk fagbevegelse kritisk til EF-domstolen (LO-aktuelt, 24.04.08)

 – Uakseptabel Vaxholm-debatt (FriFagbevegelse.no, 23.04.08)

Kommentar: Exit etter Vaxholm (LO-Aktuelt, 18.04.08)

Danmark: - EF-domstolens kurs mot lave lønninger (Dansk LOs Ugebrev nr. 14, 14.04.08)

NHO vurderer å ta forskrift til retten (NHO, 11.04.08) Se også: Norge må følge EF-dommen (Ukeavisen Ledelse, 14.04.08)

NHO: EF-dom i riktig retning (NHO, 09.04.08) Se også: NHO krever ny forskrift etter EU-dom (LO-Aktuelt, 11.04.08)

Svensk lovgivning endres som følge av Laval-dommen (Regeringskansliet, 10.04.08)

Rüffert-saken: Nytt domstol-tap for fagbevegelsen (LO-Aktuelt, 03.04.08) Se også:

Kommentar: Fra Vaxholm til Rüffert (Nationen, 05.04.08)
Fagforeninger i EU fordømmer Rüffert-dommen (EUobserver, 04.04.08)
Fagrørsla tapte mot EU (Klassekampen, 04.04.08)
Lundby-Wedin: EF-domstolen fortsetter å overse EUs sosiale dimensjon (Svensk LO, 03.04.08)
- En bra dom för Europa (Svensk Näringsliv, 03.04.08)

Krever grunnlovstillegg etter Vaxholm-dommen (LO-aktuelt, 27.02.08)

EU-dom skaper splid (NHO Euronytt/EurActiv.com, 27.02.08)

ETUC etterlyser arbeidsdomstol (LO-Tidningen, 13.02.08)

Danmark: Kan kun kreve minstelønn etter Vaxholm-dommen (LO-Aktuelt, 07.02.08) Se også: Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse
i Laval-sagen og Viking Line-sagen
(Beskæftigelsesministeriet, 30.01.08)

Danmark utreder Lavaldomens effekt (LO-Tidningen, 07.02.08)

– Lite å hente for NHO i Vaxholm-dommen (LO-Aktuelt, 01.02.08)

Facklig kritik mot EU:s dom, (LO-Tidningen, 31.01.08)

Svensk LO: - Etter Lavalmålet. Regjeringen kan ikke gjemme seg bak EU (Fafo Østforum/Svensk LO, 30.01.08)

- Lavaldommen var et tilbakeslag, men vi kan vende det til noe positivt (Svensk LO, 29.01.08)

Lavaldommen medfører utfordringer for svensk arbeidsmarkedsreguelring (Svensk LO, 28.01.08)

Kronikk: Svensk Vaxholm-debatt (Nationen, 26.01.08)

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vill höra parternas åsikter, (LO-Tidningen, 18.01.08)

Nya förhandlingar väntar om Laval, (LO-Tidningen, 15.01.08)

Svensk modell debatteres etter Vaxholm-dom (LO-Aktuelt, 10.01.08)

Författer Svante Nycander vill se gemensamt motstånd, (LO-Tidningen, 08.01.08)

Nyhetsbrev "EU & arbetsrätt" (Fafo Østforum, 03.01.08)

Arbetsrättsexpert fasar lönedumpning, (LO-Tidningen, 28.12.07)

Ledere og kommentarer til dommene om Viking-Line og Laval. To dommer i EF-domstolen i desember har resultert i en rekke leder- og kommentarartikler. Her er noen av dem:

Styrker retten til etablering på tvers av landegrenser (Dagens Næringsliv, 20.12.07)
Når fri flyt har forrang (Nationen, 20.12.07)
Angriper tariffavtalene (Nationen, 21.12.07)
Dårlig år for EUs sosiale dimensjon (LO-Aktuelt, 21.12.07)
Fagorganisering på nåde (Nationen, 22.12.07)

Laval-saken: Tilbakeslag for fagbevegelsen (Fri fagbevegelse, 18.12.07) Les også: Pressemelding fra EF-domstolen (dansk) (18.12.07) Dommen (dansk) (18.12.07)

EU-dom mot antidumping-blokade (Ledernett, 20.12.07)

NHO: Ønsker EU-dom velkommen (NHO, 19.12.07)

Fritt frem for sosial dumping (E24, 19.12.07)

EU-domen ett nederlag för Sverige, (LO-Tidningen, 19.12.07)

Arbetsmarknadsminister Littorin avvisar fackens krav på lagändring, (LO-Tidningen, 18.12.07)

"Domen innebär apartheid", (LO-Tidningen, 18.12.07)

EU slår ner på Byggnads blockad, (LO-Tidningen, 18.12.07)

Ungdom mot EU: - Svekker streikeretten (Nationen, 18.12.07)

Svensk tap i EUs domstol (bygg.no, 18.12.07)

LO: Delvis tap for Svenske bygningsarbeidere i EF-domstolen (LO, 18.12.07)

EL & IT: - Skuffende tap i Vaxholm-saken (EL & IT, 18.12.07)

Välkommen EU-dom i Vaxholmsmålet (Svenskt Näringsliv, 18.12.07)

EG-domstolen underkänner Lex Britannia i Laval-målet (Lag & Avtal, 18.12.07)

Svensk fagbevegelse tapte mot latvisk firma (Nationen, 18.12.07)

Dette er Vaxholm-konflikten (Nationen, 18.12.07)

Svensk krangel om Viking Line-dom (LO-Aktuelt, 17.12.07)

Rettigheter skal respekteres (LO-Aktuelt, kommentar, 12.12.07)

LO: Viking Line-dom til å leve med (LO-Aktuelt, 11.12.07)

Svensk LO tolker dommen i Viking Line-saken positivt (LO-Aktuelt, 11.12.07)

Fackförbunden förlorar Viking Line-målet (Europanytt.se, 11.12.07)

EU-beslutet kan påverka strejkrätten, (LO-Tidningen, 07.12.07)

Strejkrätt ställs mot fri rörlighet, (LO-Tidningen, 07.12.07)

Facket får stöd för Vaxholmsblockad, (LO-Tidningen, 23.05.07)

Försiktig optimism i toppen, (LO-Tidningen, 23.05.07)

Krav på minimilöner i EU:s domstol, (LO-Tidningen, 09.01.07)

Vaxholmsmålet avgörs, (LO-Tidningen, 21.12.06)

Målet kommer upp i januar, (LO-Tidningen, 01.12.06)

Långdragen process väntar, (LO-Tidningen, 20.11.06)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700