Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 26.11.08

Nordisk samarbeid om nordisk modell

100 personer var til stede på arbeidsrettskonferansen "Nordisk samarbeid
om nordisk modell". Konferansen ble arrangert av Norden i Fokus Oslo, i
samarbeid med Fafo Østforum, Nordisk Råd og Formula.

Bakgrunnen for konferansen er fire avgjørelser i EF-domstolen som har skapt bred
debatt i europeisk fagbevegelse. Dommene i henholdsvis Laval, Rüffert, Viking/Line
og Luxemburg-sakene har satt søkelyset på forholdet mellom EUs indre marked
for tjenester og retten til nasjonale reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår.
EU-Kommisjonen satte nylig ned en arbeidsgruppe for implementering av retningslinjer
for forholdet mellom trygghet og fleksibilitet i arbeidslivet. I samme periode fører
Europaparlamentet debatt om hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for EUs
vedkommende. Den danske regjeringen mottok før sommeren 08 ’Betænkning fra
udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen
’ fra blant annet Michael Christiansen, og
svenske myndigheter vil innen 15. desember i år motta Claes Stråths SOU om de
samme dommene.

Målsetningen med konferansen var dels å utveksle erfaringer på tvers av de nordiske
landene, og dels å berede faktagrunnlaget for diskusjonen i Norge. Konferansen fant
sted onsdag 26. november, kl. 08.30-12.30 i Fafos konferansesenter, Oslo.

Seminarprogram med link til noen av presentasjonene:

Velkommen ved Line Eldring, Fafo Østforum og Jens Maseng, Norden i Fokus

Den nordiske modellen – styrker og utfordringer.
S
tatssekretær Jan-Erik Støstad, Arbeids- og inkluderingsdepartementet Lysark (.pdf)

Laval, Viking, Rüffert and Luxemburg: En kort gjennomgåelse.
Professor Stein Evju, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Lysark (.pdf)

Respons: Implikasjoner for de 5 nordiske landene:

Implikasjoner for Sverige: Den svenske Laval-utredningen.
Marianne Tejning, Sekretariatsleder Lavalutredningen

Implikasjoner for Danmark: Den danske Laval-utredningen.
Forsker Klaus Pedersen, FAOS, Københavns Universitet. Lysark (.pdf)

Implikasjoner for Finland. Regeringsråd Raila Kangasperko. Lysark (.pdf)

Implikasjoner for Norge. Forskningssjef Jon Erik Dølvik, Fafo
og professor Stein Evju, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Muligheter og utfordringer for framtidens europeiske arbeidsmarked.
Sjoerd Feenstra, Deputy Head of Labour Law Unit,
DG Employment (EU-kommisjonen) Lysark (.pdf)

Jonas Malmberg, prof. sivilrett Uppsala Universitet

Oppsummering: Nordisk samarbeid for nordisk modell?
Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap)

______________________________________________________________________

Se også: Konferanseprogram med presentasjon av innlederne
Fafo Østforums temaside EF-domstolen: Laval, Viking Line, Rüffert og Luxemburg

 

Logo Logo

Logo Fafo Østforum

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700