Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Kunnskapsbase l Temasider l Overgangsordningene

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

___________________

Temaside:

Overgangsordningene

Her følger historien bak de såkalte overgangsordningene, som delvis ble faset ut 1. mai 2009: Fri flyt av arbeidskraft er en av grunnpilarene i det indre marked i EU/EØS. Da EU i 2004 ble utvidet med ti nye medlemsland - deriblant åtte lavkostland i det tidligere Øst-Europa - var det i Norge og de andre 'gamle' medlemslandene en utbredt frykt for at økt arbeidsinnvandring fra disse landene ville føre til sosial dumping, undergraving av tilkjempede rettigheter i arbeidslivet og store belastninger på velferdsordningene. I utvidelsestraktaten ble det derfor enighet om en overgangsperiode på 7 år med mulighet for å legge restriksjoner på arbeidsinnvandring fra Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Ungarn (EU-8). De første to årene fra 1. mai 2004 til 1. mai 2006 kunne landene fritt innføre nasjonale regler for innvandring fra disse landene. De neste tre årene kunne overgangsordningene videreføres, men det måtte da begrunnes ovenfor EU-kommisjonen. De siste to årene kan medlemslandene iverksette beskyttelsesmekanismer ved "alvorlig ubalanse i arbeidsmarkedet innenfor en bransje eller i et distrikt eller ved fare for det." Etter 2011 vil fri flyt og ikke-diskriminering gjelde uten unntak.

Med unntak av Sverige, Irland og i praksis England, ble det innført overgangsordninger i alle de gamle EU/EØS-landene. De fleste landenes overgangsregimer bygde på arbeidsmarkedsprøving og kvoter, mens Danmark og Norge valgte relativt liberale ordninger som sikret fri flyt, men stilte krav om lønns- og arbeidsvilkår. Kravet om oppholdstillatelse ble videreført i den norske Utlendingsloven for borgere av EU-8, og vilkåret for oppholdstillatelse for denne gruppen var

· at det forelå et konkret tilbud om arbeid undertegnet av arbeidsgiver og arbeidstaker,
· det måtte som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid, og
· lønns- og arbeidsvilkår måtte ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det
som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke

Kravet om konkret arbeidstilbud og heltidsarbeid skulle forhindre velferdsturisme, mens kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår skulle forhindre sosial dumping. Arbeidstilsynet fikk i oppgave å føre tilsyn med at vilkårene følges. Tilsynet hadde imidlertid få sanksjonsmuligheter overfor virksomheter som brøt bestemmelsene. Tiltak for å styrke tilsynets kapasitet og evne til å sanksjonere lovbrudd har derfor stått sentralt i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping.

EU-kommisjonen kom med en anbefaling til medlemslandene om å oppheve overgangsordningene ved utgangen av den første to-års perioden 1. mai 2006. Spania, Portugal, Hellas og Finland vedtok da å oppheve overgangsordningene, mens Italia opphevet sine i juli samme år og Nederland fulgte etter 1.1.2007. Norge og Danmark valgte i likhet med Belgia og Frankrike å videreføre sine ordninger, men Danmark opphevet 1.1.2008 kravet om oppholdstillatelse for ansatte i overenskomstbundne virksomheter, samt for høyt kvalifisert arbeidskraft. Tyskland og Østerrike, som grenser mot sentrale avsenderland, videreførte overgangsordningene fram til 1. mai 2011.

De norske overgangsordningene for borgere fra Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Ungarn ble faset ut 1. mai 2009. Det betyr at det ikke lenger er et krav om at arbeidsinnvandrere fra disse landene skal ha norsk lønn for å få oppholdstillatelse i Norge, og det er også mulig å få opphold basert på deltidsarbeid.  

Ny utlendingslov og utlendingsforskrift trådte i kraft 1. januar 2010. De nye reglene for sjøfolk på utenlandske skip i norske farvann trådte i kraft 1. mai 2010.

Mens mange EU-land gradvis liberaliserte reglene for borgere fra EU-8, innførte de fleste
overgangsordninger for Bulgaria og Romania da disse ble EU-medlemmer i 2007. Finland, Island og Sverige var de eneste landene som ikke vedtok midlertidige restriksjoner i forhold til disse landene. 9 av EU-landene har meldt til kommisjonen at de ønsker å opprettholde sine overgangsordninger etter 1. januar 2012: Belgia, Frankrike, Irland, Luxemburg, Malta, Nederland, Tyskland, UK og Østerrike. I Norge innførte man samme type overgangsordninger for Bulgaria og Romania som for EU-8-landene. Odelstinget vedtok 23. april 2009 å forlenge overgangsordningen for Bulgaria og Romania fram til 1. januar 2012, men slik at disse overgangsordningene vurderes årlig og kan oppheves hvis behov for det. I januar 2012 foreslo regjeringen i en lovproposisjon å oppheve overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania. Det innebærer at arbeidstakere fra de to landene vil få samme tilgang til det norske arbeidsmarkedet som borgere fra andre EØS-land allerede har. Saken ble behandlet i Stortinget 31. mai 2012, og et enstemmig storting opphevet da overgangsordningene for arbeidssøkere fra Bulgaria og Romania. Stortinget gikk inn for at restriksjonene oppheves umiddelbart.

Fafo Østforum, 01.06.2012

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Publikasjoner og dokumenter

Stortingsdokumenter

Om lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene) Ot.prp. nr. 40 (2008–2009) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 06.03.09

Om lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania) Ot.prp. nr. 12
(2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 01.12.06

Om overgangsordningane for arbeidstakarar frå dei nye EØS-landa mv. St.meld. nr. 9 (2005–2006) Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, ligningsloven, utlendingsloven og allmenngjøringsloven. Ot.prp. nr. 77 (2003-2004).

Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, ligningsloven, utlendingsloven og allmenngjøringsloven Innst.O.nr.103 (2003-2004)

FoU

Dølvik, Jon Erik og Line Eldring (2006), Statusrapport Januar 2006: EU-utvidelsen og konsekvensene for arbeidsmobiliteten til Norden. Halvårsnotat fra Arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråds Arbeidsmarkedsutskott. Oslo: Fafo, 07.02.2006. Engelsk versjon: Status report January 2006: The impact of EU Enlargement on labour mobility to the Nordic countries. Semi-annual memo from a Working Group under the Labour Market Committee of the Nordic Council of Ministers. Oslo: Fafo, 07.02.2006

Dølvik, Jon Erik og Line Eldring (2005), Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen. Nordiske forskjeller og fellestrekk. Sluttrapport for en arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd. TemaNord 2005:566.

Friberg, Jon Horgen (2006), Individuell arbeidsinnvandring. Utfordringer to år etter EU-utvidelsen. Fafo-notat 2006:07.

Østarbejderne og arbejdsudbuddet. Artikkel om de danske overgangsordningnene i publikasjonen "Kapacitetspres i byggeriet", Økonomisk Tema, nr 3, mars 2006. Det danske Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Danmark

Lettere for Østarbejdskraft at komme hertil (Det danske beskæftigelsesminesteriet, nyhetssak, 29.06.07)

Dokumenter om endringer i den danske overgangsordning:
Notat om den reviderede østaftale (Overblikk, 3 sider)
Revideret østaftale af 29. juni 2007 (Avtaleteksten, 10 sider)


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seminarer

Fafo Østforum 03.09.2008: Arbeidsinnvandring uten overgangsordninger

Nordens faglige samorganisasjon (NFS) 28.-29.03.2006, konferanse i København: Arbeidskraftsmobilitet i Europa:
- Konferanserapport fra NFS' sekretariat, 7. april 2006
- Innledningen til Jon Erik Dølvik, forskningssjef på Fafo

Fafo Østforum 07.03.2006: Overgangsordninger i Norge og Norden etter 1. mai 2006 - forlengelse eller avvikling?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Relevante lenker

Arbeidstilsynets faktaside om regelverket for arbeidstakere fra de nye EU-landene

AID: EU-utvidelsen og arbeisdsinnvandring Arbeids- og inkluderingsdepartementets temaside om EU-utvidelsen og arbeidsinnvandring, med offentlige dokumenter, innføring i gjeldende forskrifter, ofte stilte spørsmål og annet bakgrunnsmateriale

EØS-utvidinga – høyringsbrev om overgangsordningar, KRD, 17.02.2004

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyheter

Nedenfor følger nyhetssaker om overgangsordningene, fra Fafo Østforums nyhetsarkiv:

LO vil stengje grensene for kroatar i inntil sju år (13.05.13) Se også:

Norges Lastebileier-Forbund støtter LOs utspill om en overgangsordning (Anlegg & Transport, 13.05.13)

Stortinget opphever overgangsordningene for Romania og Bulgaria (Aura Avis / ANB-NTB, 31.05.12)

Foreslår å oppheve overgangsordningene for bulgarere og rumenere (Arbeidsdepartementet, 27.01.12)

Slutt på overgangsordningene (LO-kontoret i Brussel, 29.04.11) Se også:

Free movement: workers from eight Member States that joined EU in 2004 finally enjoy full rights (EU-kommisjonen, pressemelding 28.04.11)
Germany opens doors to Central European workers (EurActiv.com, 28.04.11)

Overgangsreglene utfases - fakta (LO-Aktuelt, 10.05.09)

Leder: Dagen derpå for mange arbeidere (Nationen, 02.05.09)

Danmark: Lei en vikar for 90 kroner i timen (Fri fagbevegelse, 29.04.09)

Frp protesterer mot avskaffelse av overgangsordningene (28.04.09)

Referat fra Odelstingets debatt om overgangsordningene (Stortinget, 27.04.09) Se også: Oversikt over saksgangen (Stortinget)

FrP vil forlenge overgangsordningene (NRK, 22.04.09)

Flere tiggere kan få jobb når overgangsreglene forsvinner (Rogalands Avis, 10.03.09)

Foreslår å avvikle overgangsordningane for 8 EU-land (AID, 06.03.09) Se også:

Lettere for østeuropeere (Magasinet for fagorganiserte, 09.03.09)
Om lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene) Ot.prp. nr. 40 (2008–2009) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 06.03.09

Leder: Lønna i landbruket etter 1. mai 2009 (Nationen, 17.12.08)

Kan dumpe lønna helt lovlig fra 1. mai neste år (Dagsavisen, 16.12.08)

Bortfall av overgangsordningene pr. 01.05.2009 (LO, 16.12.08)

Ber medlemslandene oppheve overgangsordningene (LO-Aktuelt, 01.10.08)

- Overgangsordninger oppmuntrer til svart arbeid (Fri Fagbevegelse, 15.09.08)

- Dansk fagbevegelse må overveie lov om minstelønn (Dansk LOs Ugebrev, nr. 27, 25.08.08) Se også: Norsk LO mot lovfestet minstelønn (FriFagvegelse, 25.05.08)

Opphever overgangsordningene (Dagsavisen, 16.04.08)

Høyre vil fjerne overangsordningene (Dagens Næringsliv, 13.06.07)

Tyskland forlenger overgangstiden (LOs Brussel kontor/EUobserver, 02.05.07)

Flere måneder før bulgarere og rumenere kan søke etter overgangsreglene (UDI, 30.03.07).

Ulike overgangsordninger for arbeidskraften (Nyhetsbrev LOs Brusselkontor/BBC, 07.03.07)

Romania kritiserer overgangsordninger (EUobserver, 05.02.07)

Stenger grensene for bulgarere og rumenere (LO-Aktuelt, 03.11.06)

Overgangsordninger for Romania og Bulgaria (LOs Brusselkontor, 06.09.06)

Flertallet beholder overgangsordninger (EUobserver, 30.04.06)

Belgia vil håndplukke arbeidstakere fra Øst-Europa (EUobserver, 19.04.06)

Nederland utsetter avgjørelsen om overgangsordningene (EUobserver, 13.04.06)

YS om videreføring av overgangsordningene (Fafo Østforum (YS, 31.03.06), 07.04.06)

Island fjerner overgangsordningene (NHO Europanytt, 06.04.06)

Nederland dropper overgangsordning (Expatica's Dutch news in English, 31.03.06)

- Uheldig, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng (NHO, 31.03.06)

Overgangsordningene forlenges (LO-Aktuelt 31.03.06), Les pressemeldingen fra AID (31.03.06)

Ny artikkel om overgangsordningene i Danmark (Fafo Østforum, 27.03.06) Artikkelen finner du her:
Østarbejderne og arbejdsudbuddet (Økonomisk Tema, nr 3, mars 2006)

Tyskland vil videreføre overgangsordningene (Financial Times, 22.03.06)

BNL vil forlenge overgangsordningen (VVS Aktuelt, 15.03.06)

Frankrike vil gradvis fjerne overgangsreglene (EUobserver, 13.03.06)

Regjeringen har ikke avgjort om overgangsordningene skal fortsette (Fafo Østforum, 08.03.06)

Danskene debatterer overgangsordningene (LO Ugebrev, 06.03.06)

Portugal åpner grensene fra 1. mai (Euractiv, 28.02.06)

LO vil forlenge overgangsordningene (LO, 20.02.06)

Finland åpner arbeidsmarkedet mot øst (Hufvudstadsbladet, 10.02.06)

Gode arbeidsvilkår er bedre enn overgangsordninger (Brusselkontoret, LO, 12.02.06)

- På tide å rive ned EUs barrierer mot øst (Fafo Østforum, 08.02.06)

Se også:
Fjern overgangsordningene! (LO-Aktuelt, 09.02.06)
Vil ha fri arbeidsinnvandring i Europa (Aftenposten, 08.02.06)
Beskæftigelsesministeren hilser EU-rapport velkommen (Pressemelding, 08.02.06)
Free movement of workers since the 2004 enlargement had a positive impact (EU-kommisjonen, 08.02.06)

EU-kommisjonen er splittet i synet på fri flyt av arbeidskraft (EUobserver, 16.01.06)

Fellesforbundet ønsker overgangsregler (Fellesforbundet, 20.12.05)

Se også nyhetssaken:
Krever tre år til med polakkregler (Dagens Næringsliv, 24.12.05)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700