Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Kunnskapsbase l Temasider l Tjenestedirektivet

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Temaside:

Tjenestedirektivet

Fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer er grunnlaget for EUs indre marked. Norge er med i det indre markedet via EØS-avtalen. Tjenester utgjorde likevel bare knappe 12 prosent av handelen mellom de daværende 15 EU-medlemmene i 1999. Det indre markedet fungerer med andre ord ikke etter intensjonen. Dette var bakgrunnen for forslaget til et nytt tjenestedirektiv. Forslaget ble lagt fram i januar 2004, med målsetting om at det skal bli lettere for virksomheter å etablere seg og levere tjenester på tvers av landegrensene.

Tjenestedirektivet var omstridt og fikk stor oppmerksomhet. Et forslag om friere flyt av tjenester, samtidig som EU ble utvidet med 10 nye medlemsland, skapte frykt for sosial dumping i mange av de "gamle" EU-landene.

Det var først og fremst det såkalte opprinnelseslandet som skapte debatt. Det vil i enkelthet si at en tjenesteleverandør, som er lovlig etablert i ett medlemsland, kan levere tjenester i hele EØS-området uten ytterligere godkjenning. Det er imidlertid viktig å skille mellom handel og etablering. Dersom en utenlandsk tjenesteyter etablerer seg på permanent basis, for eksempel i Norge, vil virksomheten underlegges norske reguleringer.

Når det gjelder frykten for sosial dumping, så reguleres lønns- og arbeidsvilkår ved grenseoverskridende arbeid gjennom et annet EU-direktiv, nemlig utstasjoneringsdirektivet. Det har som mål å sikre utsendte arbeidstakere på tjenesteoppdrag de samme grunnleggende lønns- og arbeidsvilkår som arbeidstakere i vertslandet.

Tjenestedirektivet ble behandlet i Europaparlamentets komité for det indre markedet i november 2005. Den 16. februar vedtok parlamentet et kompromissforslag som blant annet innebar at opprinnelseslandsprinsippet var ute av direktivet. Den 29. mai ble EUs konkurranseministre enige om et forslag til direktiv. EU-parlamentet hadde andre gangs behandling av direktivet den 15. november 2006 og den formelle sluttbehandlingen fant sted i Ministerrådet 11. desember 2006.

Nærings- og handelsdepartementet sendte direktivet på høring, med frist 22. februar 2007, og nesten 90 høringsuttalelser kom inn.

Nærings- og Handelsdepartementet bestemte at tjenestedirektivet skulle utredes. Fafo fikk, i samarbeid med Universitetet i Oslo, oppdraget med å utrede hvilke konsekvenser tjenestedirektivet kan ha for regjeringens handlingsplan mot sosial dumping.

Les utredningen her: Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. Fafo-notat 2008:05. Nettutgave (pdf 259kb)

Den 20. november 2008 anbefalte regjeringen å si ja til å innlemme tjenestedirektivet i EØS-avtalen.

Stortinget vedtok å innlemme tjenestedirektivet i EØS-avtalen den 23. april 2009, mot stemmene til SV og Senterpartiet. Den 24. april sendte regjeringen over lovforslaget om gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett og den 9. juni vedtok EØS-komiteen å innlemme tjenestedirektivet i EØS-avtalen.

Tjenesteloven - som implementerer tjenestedirektivet i norsk rett - trådte i kraft 28. desember 2009. Alle EØS-land skal etablere elektroniske kontaktpunkt. I Norge vil Altinn-portalen videreutvikles til et slikt kontaktpunkt, ifølge Nærings- og handelsdepartementet.

 

Fafo Østforum, Anne Mette Ødegård, 05.01.10

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Publikasjoner og dokumenter

Offentlige dokumenter

Nærings- og handelsdepartementets høringssider

Høringsnotat Konsekvenser av gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett (NHD, 01.07.08) Høringsfrist: 20. oktober 2008. Les mer
Høringsuttalelser (NHD, 21.10.08)

Endelig versjon av tjenestedirektivet Europa-parlamentets og rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (dansk) (27.12.07)

Siste versjon av tjenestedirektivet (engelsk) (15.11.06) Norsk versjon

Utkast til innstilling ved andre gangs behandling i Europaparlamentet (dansk) (07.09.06)

Kommentarer fra den norske regjeringen (engelsk) (NHD, 02.02.06)

FoU

Alsos, Kristin. Med vedlegg av Stein Evju (2009), Tjenestedirektivet og arbeidsretten. Kommentarer til De Factos notat «Er garantier nok?» Fafo-notat 2009:01. Nettutgave (pdf 263KB)

Alsos, Kristin, Stein Evju og Anne Mette Ødegård (2008), Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. Fafo-notat 2008:05. Nettutgave (pdf 259kb)

CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (2004) A quantitative assessment of the EU proposals for the Internal Market for Services. 23.09.2004.

Dølvik, Jon Erik og Anne Mette Ødegård (2012), «The struggle over the services directive: the role of the European Parliament and the ETUC» i Labor History, 53, 1, 2012.

Dølvik, Jon Erik (2007) EUs tjenestedirektiv – konsekvenser for norsk arbeidsliv. Foredrag for YS 24. januar 2007.

Dølvik, Jon Erik og Line Eldring (2005), Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen. Nordiske forskjeller og fellestrekk. Sluttrapport for en arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd. TemaNord 2005:566.

Eilertsen, Roar og Stein Stugu (2008), EUs Tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte. April 2008.

Elgesem, Frode og Ane Grimelid (2008), Tjenestedirektivets gjennomslagskraft for andre tjenester enn dem som er omfattet av direktivet. Advokatfirmaet Hjort DA, 03.03.08.

Grimsby, Gjermund og Leo A. Grünfeld (2008) Norsk økonomi og EUs tjenestedirektiv. MENON Business Economics. MENON-publikasjon nr. 3/2008. Mars 2008.

Grünfeld, Leo A. (2004), EUs forslag til nytt tjenestedirektiv. Samfunns- og næringsøkonomiske konsekvenser for Norge. NUPI-Notat, No. 669 – 2004.

Hjelmeng, Erling (2008), Tjenestedirektivet – grensen mellom tjenester av allmenn økonomisk betydning og ikke-økonomiske tjenester av allmenn betydning. Institutt for privatrett, Oslo, 22.02.08.

Jensen, Bjarne (2008), Oppgaver i offentlig regi og tjenestedirektivet. En økonomisk/administrativ tilnærming. Høgskolen i Hedmark. Rena, 01.03.08.

Nørgaard, Helle, Simen M. Klevstand og Mads Magnussen (2008), Tjenestedirektivet og forbrukerrettigheter. Wikborg Rein, 29.02.08.

Ødegård, Anne Mette (2007), Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet. Fafo-notat 2007:02

Ødegård, Anne Mette (2005), Arbeidstakere som går tjenestevei. Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS. Fafo-notat 2005:1.

 

Andre publikasjoner

Fakta om tjenestedirketivet (LOs juridiske kontor, 17.11.08)

Norsk Arbeidsmandsforbund, høringsuttalelse: Tjenestedirektivet 09.02.07

Orskaug, Erik (2007), Tjenestedirektivet - en oversikt. Unios notatserie nr. 1/2007. Unio, 31.01.07

EUs tjenestedirektiv, status og vurderinger (Fellesforbundet, 25.09.06)

Tjenestedirektivet og de offentlige tjenestene - et arbeidsdokument (Fagforbundet, 23.04.08)

Unio, høringsuttalelse: EU-kommisjonens reviderte forslag til tjenestedirektiv. 09.05.06

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seminarer med link til foilsett

Konferanse og fanemarkering Nei til EU, 17.10.2008

Utredninger av tjenestedirektivet Fafo Østforum seminar, 11.03.2008

Tjenestedirektivet - hva nå? Fafo Østforum seminar, 27.03.2007

Workshop om tjenestedirektivet. Fafo Østforum workshop, 04.04.2006

Tjenesteyting og utstasjoner av arbeidstakere i et utvidet EØS. Fafo Østforum seminar, 20.01.2005
Se også: Nyhetssak fra seminaret

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Relevante lenker

Europakommisjonen, tjenestedirektivet: Official texts and explanatory documents

Nærings- og handelsdepartementets dokumenter om tjenestedirektivet

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyheter

Nedenfor følger nyhetssaker om tjenestedirektivet, fra Fafo Østforums nyhetsarkiv:

Et reelt indre marked for tjenester (NHO Europanytt / BUSINESSEUROPE, 01.06.12)

Rapport om implementeringen av tjenestedirektivet (NHO Brussel / BUSINESSEUROPE, 28.11.11)

Tjenestedirektivets muligheter for næringslivet (NHO Europanytt/BUSINESSEUROPE, 01.02.11)

Indre marked: Tjenestemarkedet ennå ikke fullt utnyttet (NHO Europanytt/Europan Parliament, 31.01.11)

Rapport om implementeringen av Tjenestedirektivet (NHO Europanytt, 28.01.11) Les rapporten Report on the Implementation of Directive 2006/123/EC in the EFTA States (EFTAs overvåkingsorgan, 26.01.11)

Europakommisjonen promoterer fordeler ved Tjenestedirektivet (NHO Europanytt, 14.10.10)

Stortingspolitikere diskuterte tjenestedirektivet i Europaparlamentet (eu-norge.org, 30.04.10)

Tjenestedirektivet rettskraftig fra 1. mai (LO, 30.04.10)

NHO om implementeringen av Tjenestedirektivet i Norge (NHO Europanytt, 18.03.10)

Tjenesteloven har trådt i kraft (Nærings- og handelsdepartementet, 28.12.09) Se også:

Omstridt flyt av tjenester (E24, 04.01.10)
EU ends 'discrimination' against businesses (European Voice, 28.12.09)

EU-parlamentarikere: - Tjenestedirektivet må implementeres korrekt (NHO Europanytt / EurActiv.com, 13.11.09)

Tjenestedirektivet må implementeres i tide (NHO Europanytt, 07.09.09)

EU: Tjenestedirektivet må implementeres (NHO Europanytt, 28.05.09)

Krever omkamp om tjenstedirektivet (Nettverk, 13.05.09)

Midlertidig bråstopp for tjenestedirektivet (LO-Aktuelt, 10.05.09)

Kronikk-Seierstad: - Flau stortingsdebatt (Nationen, 27.04.09)

Tjenestedirektivet i EØS-komiteen (Utenriksdepartementet, 24.04.09)

Nei til EU: - Direktivet er bare en forsmak (Nationen, 24.04.09)

Spekter støtter innføringen av Tjenestedirektivet (Spekter, 24.04.09)

EU sier seg enig med LO (ABC Nyheter, 24.04.09)

Fanemarkering foran Stortinget (EL & IT Forbundet, 24.04.09)

Tjenestedirektivet vedtatt (NTB, 23.04.09)

Sp sier nei til Tjenestedirektivet (SP, 23.04.09)

Fortsatt LO-skepsis om tjenestedirektivet (LO-Aktuelt, 23.04.09)

Garanti mot sosial dumping (KrF, 23.04.09)

Europabevegelsen jubler for tjenestedirektivet (ABC Nyheter, 23.04.09)

Tjenestedirektivet vedtatt (YS, 23.04.09)

Sp: – Aps garantiar er ingenting verdt (Senterpartiet, 22.04.09)

LO-sekretariatet aksepterte ikke tjenestedirektivet (ABC Nyheter, 20.04.09)

Nytt Fafo-notat: Tjenestedirektivet og arbeidsretten (Fafo Østforum, 20.04.09)

Debatt: EUs tjenestedirektiv i Stortinget (Varden, 17.04.09)

LO får ingen garanti om tjenestedirektivet fra EU (ABC Nyheter, 16.04.09)

Vil ha omkamp om tjenestedirektivet i LO (ABC Nyheter, 16.04.09)

Debatt: - Nei til EU med feilinformasjon om tjenestedirektivet (Østlands-Posten, 15.04.09)

Stort flertall for tjenestedirektivet (NTB, 03.04.09)

Debatt: Fortsatt tjenestetull (Dagsavisen, 13.03.09) Se også: Kommentar: Fortsatt tjenesteveto (Dagsavisen, 23.02.09)

Faner mot tjenestedirektivet (Fri Fagbevegelse, 12.03.09).

Sliter med løfte om tjenestedirektivet (EL & IT, 11.03.09)

EU-motstand mot tjenestedirektiv-erklæring (ABC Nyheter, 07.03.09)

Brustad tviler på utredninger om tjenestedirektivet (ABC Nyheter, 05.03.09)

ESA vil ikke behandle klagen fra LO i Stavanger om tjenestedirektivet (Fri Fagbevegelse, 03.03.09).

Kommentar: Fortsatt tjenesteveto (Dagsavisen, 23.02.09)

Refser Nei til EUs motstand mot tjenestedirektivet (Nationen, 17.02.09)

Ny runde i LO om EU-direktiv (Fri Fagbevegelse, 17.02.09)

LO klager regjeringens løfter inn for ESA (Nationen/NTB, 12.02.09)

Kommentar: Tjenestedirektivet, Stoltenberg og arbeidsretten (LO-Aktuelt, 05.02.09)

NHD: - Utredningene står på egne ben (ABC Nyheter, 03.02.09)

Ny strid om tjenestedirektivet (ABC Nyheter, 02.02.09)

Kampen om tjenestedirektivet (LO-Aktuelt, 18.01.09)

Kommentarer til regjeringens vedtak om EUs tjenestedirektiv (LO-Aktuelt, 06.01.09)

- Ap spytter LO i ansiktet
- Riktig med ja til direktivet
- LO svikter

Avviser alle innvendinger (Klassekampen, 20.12.08)

Sp-dissens om tjenestedirektivet (Senterpartiet, 19.12.08)

Regjeringen anbefaler Stortinget å si ja til tjenestedirektivet (Utenriksdepartementet, 19.12.08)

Kommentar fra statsråd Dag Terje Andersen: Sosial dumping og tjenestedirektivet (LO-Aktuelt, 08.12.08)

Fortsatt krav om norsk veto mot tjenestedirektivet (ABC Nyheter, 27.11.08)

Ingen IT-bedrifter frykter tjenestedirektivet (digi.no, 25.11.08)

Regjeringen sier ja til tjenestedirektivet (NHD, pressemelding, 20.11.08)

EL& IT ikke overbevist av LO-juristenes faktanotat om tjenestedirektivet (Fri Fagbevegelse, 20.11.08) Last ned: Fakta om tjenestedirketivet (LOs juridiske kontor, 17.11.08)

– Norge vil merke lite til EU-direktivet (Dagsavisen, 14.11.08) Se også:

Opprop mot tjenestedirektivet fra AP-kvinner (ABC-Nyheter, 16.11.08)
Tror ikke på garantiene til Jens (Nationen, 14.11.08)
- Narrespill om EU-veto (Klassekampen, 14.11.08)
- Tjenestedirektivet et svik mot fagbevegelsen (Safe, 14.11.08)
Sentralstyret i Sp mot tjenestedirektivet (Senterpartiet, 14.11.08)

 

SV og SP tar dissens (TV2 Nyhetene, 13.11.08) Se også:

Kommentar: - Sprikende staur (Dagsavisen, 14.11.08)
- Regjeringssamarbeidet ikke truet (Dagen Magazinet/NTB, 13.11.08)
Sp-topper advarer Stoltenberg (VG, 13.11.08)
Jubel på ja-siden (Dagsavisen, 13.11.08)

Stoltenberg lover skriftlig garanti (Bygg.no, 13.11.08) Se også:

Fellesforbundet vil ikke holde tilbake valgkampstøtte til Ap (Tidens krav, 14.11.08)
SV og Sp tror ikke på garantiene (TV2 Nyhetene, 13.11.08)

Tjenestedirektivet har liten betydning for reguleringer i arbeidslivet (Byggeindustrien/NTB, 13.11.08)

Regjeringen sier ja til tjenestedirektivet (Aftenposten, 13.11.08) Se også: 

LO: - Positive signaler om arbeidet mot sosial dumping (Aftenposten, 13.11.08)
LOs kommentar til regjeringens beslutning (LO, 13.11.08)
LO krever bekreftelse fra EU (Fri Fagbevegelse, 13.11.08)
Regjeringen delt på midten (NRK, 13.11.08)
EU taus om mulig norsk tjenestedirektiv-nei (Aftenposten, 12.11.08)
Skuffet om fagbevegelsen taper kampen (EL & IT Forbundet, 12.11.08)

Arbeiderpartiet kan trumfe gjennom tjenestedirektivet (E24/NTB, 12.11.08) Se også:
EU-direktiv splitter regjeringa (NRK, 12.11.08) Leder: - Vent med tjenestedirektivet (Bergensavisen, 11.11.08))

- Stoltenberg bør si ja til tjenestedirektivet (Ukeavisen Ledelse, 10.11.08) Se også: - Tjenestedirektivet kan ødelegge den rød-grønne idyllen (Sarpsborg Arbeiderblad, leder, 10.11.08)

Økt press på Ap i saken om EUs tjenestedirektiv (Dagsavisen, 08.11.08) Se også: Jens kan miste LO-støtte (Dagsavisen, 08.11.08)

–Tjenestedirektivet kan true den nordiske velferdsmodellen (Fagbladet, 07.11.08)

Kommentar: Veto mot tjenestedirektivet (Dagsavisen, 06.11.08)

Splittet på midten om tjenestedirektivet (Dagsavisen, 24.10.08) Se også:

Leder: Lammet av EU-strid (Adresseavisen, 25.10.08)
Kronikk: Hvem kan garantere? (Nationen, 25.10.08)
KrF krever konklusjon før jul (Avisa Nordhordland, 24.10.08)
Venstre støtter tjenestedirektivet (Venstre, 24.10.08)

Regjeringen vil ikke la se presse til rask avgjørelse om tjenestedirektivet (Fri Fagbevegelse, 24.10.08)

EU tilbyr å utsette tjenestedirektivet (ABC Nyheter, 23.10.08)

Europabevegelsen: - Ingen grunn til utsettelse (ABC Nyheter, 23.10.08)

Knapp omtale av tjenestedirektivet i EØS-redegjørelse (NTB/Petro & Industri 23.10.08)

 

Høringsuttalelser om tjenestedirektivet (Fafo Østforum, 22.10.08)

Høringsnotat (NHD, 30.06.08)
Høringsuttalelser (NHD, 21.10.08)

Høyre: - Må si ja til tjenestedirektiv (Høyre, 21.10.08)

SV og Sp sier nei til tjenestedirektivet, varsler opprør i egen regjering (Bergens Tidende, 18.10.08) Se også:  

Kamp for arbeidslivet (Senterpartiet, 19.10.08)
Kommentar: Direktiv til besvær for de rødgrønne (Nationen, 18.10.08)
Nei til EU: - Regjeringa må nå avvise tjenestedirektivet (Gjengangeren, 18.10.08)
Europeisk ungdom: - Myter om tjenestedirektivet (Dagsavisen, 17.10.08)
LO presser regjeringen om EU-direktiv (VG, 17.10.08)
SP vil bruke reservasjonsretten mot tjenestedirktivet (Senterpartiet, 17.10.08)

LO er åpen for reservasjon (Magasinet for fagorganiserte, 13.10.08) Se også:

Nei til EU: - Avvis tjenestedirektivet (Nationen, 15.10.08)
Leder: - Regjeringen kan umulig gi en slik garanti (Dagens Næringsliv, 15.10.08)
Kunne ikke bestemme seg (Ukeavisen Ledelse, 14.10.08)
Tvetydig LO-vedtak om veto (ABC Nyheter, 13.10.08)
Tjenestedirektivet: LO-topper i lei EU-knipe
(ABC Nyheter, 10.10.08)

Høringsnotat Konsekvenser av gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett (NHD, 01.07.08)

Kronikk: - Veto, og hva så? (Nationen, 07.10.08)

Transportarbeiderforbundet vil bruke reservasjonsretten (Norsk Transportarbeiderforbund, 03.10.08)

Debatten om tjenestedirektivet: - Bruk av vetorett svekker EØS (Aftenposten, 02.10.08)

Fellesforbundet: - Regjeringen må ta stilling til tjenestedirektivet senest våren 2009 (Magasinet for fagorganiserte, 30.09.08)

Leder: - Vanskelig for regjeringen å begrunne et nei til tjenstedirektivet (Bergens Tidende, 17.09.08)

- Kampanjen mot Tjenestedirektivet (Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island, 16.09.08) Se også:

Høyre: - Nei til EU driver skremselspropaganda om tjenestedirektivet (Aftenposten, 21.08.09)
Leder: EU-ambassadøren blander seg inn (Nationen, 18.09.08)
EU-ambassadøren: - Særnorsk EU-protest (Aftenposten, 17.09.08)

EUs tjenestedirektiv: Konferanse og fanemarkering 17. oktober (EL & IT-forbundet, 15.09.08)

Kronikk: De fire dommene i EF-domstolen og tjenestedirektivet (Nationen, 13.09.08)

EL & IT vil bruke reservasjonsretten mot tjenestedirektivet (Fri Fagbevegelse, 11.09.08)

Kronikk: - Høringsnotatet om tjenestedirektivet er verdiløst, ja uverdig! (Nationen, 08.09.08)

Advarer mot EØS-veto (Økonomisk Rapport, 02.09.08)

- Bruk veto mot tenestedirektivet (NRK Møre og Romsdal, 18.08.08)

Per Østvold vil ha innspill om tjenestedirektivet (Fri Fagbevegelse, 23.07.08) Se også:

Tjenestedirektivet på høring (Transportarbeiderforbundet, 22.07.08)
Høringsnotat fra Nærings og handelsdepartementet
(30.06.08)
Ny høring om tjenestedirektivet (Nettverk, 08.07.08)
- Mye ståhei for ingenting om tjenestedirektivet (Rana Blad, 09.07.08)

Fagforbundet krever veto om tjenestedirektivet (Nationen, 12.06.08) Se også:
- Tjenestedirektivet må ikke få ødelegge norsk arbeidsliv (Pressemelding fra Fagforbundet, 12.06.08)

Svenske LO-leder ser på tjenestedirektivet med nye øyne (LO-Aktuelt, 28.05.08)

Bjarne Håkon Hanssen sier nei til veto mot tjenestedirektivet (Ukeavisen Ledelse, 14.05.08)

Fagforbundet presenterer ny rapport om tjenestedirektivet (Fagforbundet, 29.04.08) Last ned dokumentet Se også: Tjenestedirektiv til ny debatt (LO-Aktuelt, 28.04.08)

Kronikk: Et direktiv til tjeneste (Nationen, 12.04.08)

Ny rapport fra De Facto: - Tjenestedirektiv gir sosial dumping (De Facto, 08.04.08) Last ned rapporten: EUs Tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping

Kronikk: - Tjenestedirektivutredning slår inn åpne dører (Nationen, 15.03.08)

- Det vil bety lite i praksis om tjenestedirektivet gjøres til norsk lov (LO-Aktuelt, 12.03.08)

Lysark fra seminar om tjenestedirektivet (Fafo Østforum, 11.03.08)

Nytt Fafo-notat: Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping (Fafo Østforum, 03.03.08) Les mer og last ned notater fra alle de seks utredningene på NHDs nettside>>

Eksterne utredninger om EUs tjenestedirektiv (NHD, 01.03.08) Se også nyhetssakene:

Tror offentlige tjenester er trygge (Nationen, 04.03.08)
Kan påvirke 743.000 (Klassekampen, 04.03.08)
Nei til EU: - Problemstillinger utelatt (Klassekampen, 04.03.08)
Fafos konsekvensutredning rokker ikke motstanden i SV og Sp (Dagsavisen, 03.03.08)
Dette er tjenestedirektivet (Dagsavisen, 03.03.08)

Fafo skal utrede tjenestedirektivet (Fafo Østforum, 11.01.08)

Kommentar: Fafo som nøytral utreder av EUs tjenestedirektiv? (Klassekampen, 10.01.08) Se også:

Kronikk: Bør Fafo utrede? (Nationen, 15.12.07)

Fafo skal vurdere EUs tjenestedirektiv (Hegnar Online, 09.01.08)

Håndbok for tjenestedirektivet (EL & IT, 17.12.07) Se også:

Lenke til håndboken (dansk)
Les mer på EU-kommisjonens nettside>>

Kronikk: Bør Fafo utrede tjenestedirektivet? (Nationen, 15.12.07)

- EUs utstasjoneringsdirektiv har forrang foran tjenestedirektivet (LO-Aktuelt, 23.11.07)

Uavhengige eksperter skal utrede tjenestedirektivet (Dagsavisen, 20.11.07). Se også:

Debatt: - Den farlige vetoretten? (Varden, 23.11.07)
Transportarbeiderforbundet: - Bruk veto (Norsk Transportarbeiderforbund, 21.11.07)
Vetostriden skal utredes (Gjengangeren, leder, 21.11.07)
Tjenestedirektivet skal utredes (Fri Fagbevegelse, 20.11.07)

Mener regjeringen trenerer tjenestedirektivet (Dagsavisen, 19.11.07)

Fellesforbundet sa nei til EUs tjenestedirektiv (Magasinet for fagorganiserte, 11.10.07) Se også:

SP jubler for veto-krav (SP, 12.10.07)
SVog SP jubler for veto-krav (Dagsavisen, 11.10.07)
SV: Støtte til kampen mot tjenestedirektivet (SV, 11.10.07)

Sterk motstand i Fellesforbundet mot tjenestedirektivet (Dagsavisen, 09.10.07)

Nei til tjenestedirektivet? (Fri Fagbevegelse, 08.10.07)

Kronikk: - Tjenestedirektivet, et direktiv om avmakt (Nationen, 06.10.07)

Debatt: - Veto eller sosial dumping? Nationen (03.10.07)

Konsultasjonsprosess for høyere kvalitet på tjenestene (NHO Europanytt, 04.06.07)

Olaussen maner til krig mot tjenestedirektiv (Bergens Tidende, 24.03.07)

Fiskaa: - Tjenestedirektivet truer velferden (NRK, 22.03.07)

Ap-grasrota vil bremse behandlingen av EU-direktivet (Sunnmørsposten/NTB, 19.03.07)

Leserbrev: Tjenestedirektiv og kjøreregler (19.03.07)

Akademikerne: - Tjenestedirektivet gir muligheter og utfordringer (Akademikerne, 02.03.07)

Jubel for LO-vedtak om konsekvensanalyse (Klassekampen, 28.02.07)

Allmenngjorte tariffer eller lovfestet minstelønn (Fagbladet, 28.02.07)

LO vil ha utredning før standpunkt (LO-Aktuelt, 27.02.07)

Nytt Fafo Østforum notat: Tjenestedirektivet (Fafo Østforum, 27.02.07)

Sp krever konsekvensutredning om tjenestedirektivet (Senterparitet, 26.02.07)

Økt press mot tjenestedirektiv (Gudbrandsdølen Dagningen, leder, 24.02.07)

Direktivstrid i representantskapet? (LO-Aktuelt, 23.02.07)

Kystpartiet sier nei til tjenestedirektivet (Vesterålen Online, 23.02.07)

Fransk varsku om tjenestedirektivet (Fagbladet/Fri fagbevegelse, 12.02.07)

Tjenestedirektivet: - Lite tilfreds med behandlingsprosessen (Fafo Østforum, 12.02.07)

Døra på gløtt hos de største forbundene (Fri fagbevegelse, 08.02.07)

Det går mot konsekvensutredning (LO-Aktuelt, 06.02.07)

Opprop om tjenestedirektivet (Fri fagbevegelse, 06.02.07)

Kommentar: Tjenestedirektivet (Klassekampen, 05.02.07)

Transportarbeiderforbundet krever konsekvensanalyse av tjenestedirektivet (Transportarbeideren, 31.01.07)

Kommentar: Hva vi må vite (Nationen, 27.01.07)

Kommentar: Den polske fare (Aftenposten, 26.01.07)

Duell om tjenestedirektivet (LO-Aktuelt, 24.01.07)

Kronikk: Åpent brev til statsministeren (Nationen, 15.01.07)

Tjenestedirektivet blir representantskapssak i LO (Fri Fagbevegelse, 12.01.07)

Tjenestedirektivet på høring (LO-Aktuelt, 03.01.07)

Debatt: - Unyansert om tenestedirektivet (Dagbladet, 19.12.06)

Debatt: - Nei til EUs kamp mot tjenestedirektivet er et skalkeskjul (Dagbladet, 11.12.06)

Debatt: - Bevisbyrden må snus! (Aftenposten, 08.12.06)

- En seier for demokratiet (Aftenposten, 30.11.06)

SV vil snu bevisbyrden (Fri Fagbevegelse, 27.11.06)

SV krever garantier (Klassekampen, 27.11.06)

SV vil utrede tjenestedirektivet (Aftenposten, 24.11.06)

Nettside om tjenestedirektivet (Fafo Østforum, 24.11.06)

- Direktivet en seier (Aftenposten, 23.11.06)

- EØS-avtalen må tåle et veto (VG Nett/NTB, 22.11.06)

- EØS-avtalen kan ryke ved norsk veto (Aftenbladet/NTB, 22.11.06)

De Facto og Fafo vurderer tjenestedirektivet forskjellig (Klassekampen/Fafo Østforum) 22.11.06

Støre advarer mot spill med EØS-avtalen (Hegnar online/NTB 22.11.06)

Senterpartiet holder fast på veto-trussel (TV2 Nettavisen, 22.11.06)

Tjenestedirektivet oppleves som en seier i resten av Europa (E24, 22.11.06)

Ros og ris til tjenestedirektivet (LO-Aktuelt, 22.11.06)

Legene slipper unna direktivet (Bergens Tidende, 21.11.06)

Veto mot tjenestedirektivet kan gi EØS-trøbbel (E24, 21.11.06) Se også: Veto er uklokt (VG, leder, 21.11.06) Spillet om tjenestedirektivet (Nationen, leder, 21.11.06) Direktivet (Klassekampen, leder, 21.11.06)

Rødgrønn strid om EU-direktiv (Dagsavisen, 21.11.06)

Sp og SV truer med veto mot EU-direktiv (Aftenposten, 20.11.06) Se også: Senterpartiets skepsis til tjenestedirektivet er ikke svekket (Senterpartiet, 20.11.06)

NTL: - Glad for utsettelse (Magasinet Aktuell, 20.11.06) Kamp om LOs holdning til tjenestedirektivet (Byggeindustrien, 20.11.06) Valla benekter hastverk (Arbeidets Rett/ANB, 20.11.06) LO bøyer av (Dagens Næringsliv/NTB, 20.11.06)

Protesterer mot hurtigvedtak (LO-aktuelt, 18.11.06) Se også:

Valla SMS-bombet (E24, 20.11.06)
Thriller om direktiv
(Klassekampen, 20.11.06)
LOs råkjør for EU
(Trønder-Avisa, leder, 20.11.06)
LO-strid om EUs tjenestedirektiv (Bergensavisen, 20.11.06)
Raser mot LO-ledelsen (soste.no/ANB, 19.11.06)
- Kinkig sak Valla
(Helgeland Arbeiderblad, leder, 19.11.06)

Svensk EU-parlamentariker: – Norge må legge ned veto (Klassekampen, 16.11.06)

Servicedirektivet i mål med Parlamentets tydelige fingeraftryk (EU-parlamentets pressetjeneste, 15.11.06).

Uenighet om tjenestedirektivet i fagbevegelsen (LO-Aktuelt, 15.11.06)

Tjenestedirektivet vedtatt (LO-Aktuelt, 15.11.06). Se også:

EFS: - - En seier for arbeidstakerne (LO-Aktuelt, 16.11.06) Uenighet om tjenestedirektivet i fagbevegelsen (LO-Aktuelt, 15.11.06)
Servicedirektivet i mål med Parlamentets tydelige fingeraftryk (EU-parlamentets pressetjeneste, 15.11.06)

Nettside mot tjenestedirektivet (Fri Fagbevegelse, 14.11.06).

Flere forbund krever veto mot tjenestedirektivet (Klassekampen, 14.11.06).

Ingen flere endringer i tjenestedirektivet (Nyhetsbrev fra LOs Brussel-kontor, 01.11.10 (EUobserver, 24.10.06)) Se også nyhetssakene: "Facket förbättrade tjänstedirektivet" (Europaportalen Sverige, 25.10.06) DEFS beklager voteringen (ETUC, 24.10.06)

- Tjenestedirektivet kan fortsatt bli bedre (Fellesforbundet, 26.10.06)

Council finds backing on services compromise (EurActiv, 24.10.06)

Klart for vedtak om tjenestedirektivet (EUobserver, 24.10.06).

Kommentar: - Tjenstesalami (Dagens Næringsliv, 11.10.06)

Fellesforbundet: - Rom for forbedring av tjenestedirektivet (Fellesforbundet, 25.09.06) Les dokumentet: EUs tjenestedirektiv, status og vurderinger (Fellesforbundet, 25.09.06)

Det nye tjenestedirektiv - endringsforslag og begrunnelser (LOs Brusselkontor / Fafo Østforum, 20.09.06) Endringsforslagene, med begrunnelser, finner du her: Utkast til innstilling ved andre gangs behandling i Europaparlamentet (dansk) (07.09.06)

Advarer mot endringer i tjenestedirektivet (EUobserver, 15.09.06).

EUs tjenestedirektiv skal beskytte kollektivavtaler (LO-Aktuelt, 30.05.06)

Ministers reach deal on services directive (EurActiv, 30.05.06)

EU services law hammered out despite last-minute row (EUobserver, 30.05.06)

EUs konkurranseministre enige om tjenestedirektivet (Dagens Næringsliv, 30.05.06).

HK: Bruk veto mot tjenestedirektivet (Fri Fagbevegelse, 26.04.06)

Tjenestedirektiv sendt på høring (Klassekampen, 19.04.06)

NHO om tjenestedirektivet: Ikke fri nok flyt (NHO, 06.04.06)

Nytt tjenestedirektiv uklart (Nyhetsbrev LOs Brusselkontor, 02.04.06 link til EUpolitix)

Gebhardt kritiserer Kommisjonens reviderte forslag til tjenestedirektiv (EUpolitix.com, 31.03.06)

Kommisjonen ferdig med revidert tjenestedirektiv (EUobserver, 30.03.06)

EU-ledere støtter tjenestedirektivet (EUobserver, 24.03.06)

Ulik forståelse av tjenestedirektivet (LO-Aktuelt, 24.03.06)

LO i Oslo vil fortsatt ha veto mot tjenestedirektivet (Ukeavisen Ledelse, 21.03.06)

Omkamp om sosial dumping (Aftenposten, 17.03.06)

Polen protesterer mot tjenestedirektivet (Financial Times, 13.03.06)

Misforståelser om EUs tjenestedirektiv og sosial dumping (Aftenposten, 09.03.06)

Tjenestedirektivet - fortsatt i tåkehavet? (LO-Aktuelt, 09.03.06)

Et utvannet tjenestedirektiv (Debattinnlegg av Leo A. Grünfeld i Aftenposten, 27.02.06)

Europaparlamentets vedtak om tjenestedirektivet (Fafo Østforum, 21.02.06)

Full sprik om tjenestedirektivet (Ukeavisen Ledelse, 20.02.06)

- Ingen klar seier (Klassekampen, 18.02.06)

- Debatten om tjenestedirektivet preget av misforståelser (Morgenbladet, 17.02.06)

Servicedirektivet godkendt ved førstebehandling (Europaparlamentets pressetjeneste, 16.02.06)

MEPs adopt watered down services law (EUobserver, 16.02.06)

Tjenestedirektivet godkjent (NRK, 16.02.06)

A major victory for European workers: the initial Bolkestein proposal is dead (ETUC, 16.02.06)

NHO skuffet over Europaparlamentet (NHO, 16.02.06)

- En seier for europeiske arbeidere (Dagbladet, 16.02.06)

Øst står mot vest i EU (Aftenposten, 15.02.06)

Farvel til billig rørlegger (Aftenposten, 15.02.06)

660 000 nye jobber i tjenestesektoren (Aftenposten, 15.02.06)

EU-parlamentet er fremdeles splittet om tjenestedirektivet (EUobserver, 14.02.06)

Thriller om tjenestedirektivet i EU (Aftenposten, 14.02.06)

Kompromisset om tjenestedirektivet: Gammel vin i nye sekker? (LO-Aktuelt, 14.02.06)

Kommentar: Fri flyt av tjenester skaper frykt (Nationen, 14.02.06)

Utvannet tjenestedirektiv (Bergens Tidende, 13.02.06)

Protesterer mot tjenestedirektivet (Fellesforbundet, 13.02.06)

Tysk protest mot tjenestedirektivet (NRK, 11.02.06)

Barroso støtter kompromisset (EUobserver, 10.02.06)

Kompromiss underveis (LO-Aktuelt, 09.02.06)

Nærmer seg kompromiss om tjenestedirektivet (EUobserver, 08.02.06)

Direktiv må ikke føre til sosial dumping (Fellesforbundet, 06.02.06)

- Uklar lovgivning fører til utnyttelse (EUobserver, 03.02.06)

Støre tror Østerrike kan løse strid om tjenestedirektiv (Stavanger Aftenblad, 17.01.06)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700