Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 27.03.07

Tjenestedirektivet - hva nå?

Tjenestedirektivet er omstridt og har fått stor oppmerksomhet siden EU-kommisjonen la fram det første utkastet i 2004. Aldri før har engasjementet rundt et enkeltdirektiv vært større, verken i EU-landene eller i EØS-landet Norge. I desember 2006 ble en revidert versjon vedtatt i EUs ministerråd, og direktivet skal tre i kraft i 2010. Nærings- og handelsdepartementet har nylig hatt direktivet på høring, og nesten 90 høringsuttalelser kom inn. Departementet ba blant annet om innspill på hvilke lover og/eller forskrifter som vil kunne være nødvendige å endre som følge av direktivet. LO har fremmet krav om at regjeringen må foreta en konsekvensanalyse av direktivets virkninger før regjeringen tar standpunkt til direktivet. Hva skjer nå videre, og på hvilke punkter knytter det seg særlig usikkerhet til konsekvensene av direktivet? På seminaret vil disse og andre spørsmål rundt den videre prosessen om tjenestedirektivet bli belyst.

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar tirsdag 27. mars kl 14.00-16.00 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

Seminarprogram med link til presentasjonene:

Velkommen og innledende kommentarer. Anne Mette Ødegård, Fafo

Tjenestedirektivet og prosessen framover. Annelene Svingen, politisk rådgiver Nærings- og handelsdepartementet. Lysark (.pdf)

Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping. Jeanette Iren Moen, samfunnspolitisk rådgiver Fellesforbundet. Lysark (.pdf)

Konsekvensutredning: Hva bør utredes og hvorfor? Hans O. Felix, forbundsleder EL & IT Forbundet. Lysark (.pdf)

 

Last ned notatet:

Fafo image/bildeTjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet

Anne Mette Ødegård (2007), Fafo-notat 2007:02

Aldri før har et forslag til et enkeltdirektiv skapt et så stort folkelig engasjement som EUs forslag til tjenestedirektiv. Direktivet ble først foreslått i januar 2004 og har siden vært gjennom en omfattende politisk prosess, før det ble endelig vedtatt i desember 2006. I korte trekk dreier direktivet seg om virkemidler for å få en friere flyt av tjenester og å gjøre det enklere å etablere seg på tvers av landegrensene i EU/EØS-området. Fagbevegelsen har vært bekymret for at direktivet skal føre til en ytterligere lavlønnskonkurranse og forringelse av arbeidsstandardene for arbeidstakere som er på oppdrag i et annet land. Dette korte oversiktsnotatet ser i hovedsak på hva slags konsekvenser tjenestedirektivet kan få for arbeidslivets reguleringer. Notatet gir på ingen måter svar på alle spørsmål, men er ment som et grunnlag for videre diskusjon.
_______________________________________


Mer informasjon om tjenestedirektivet finner du på Fafo Østforums temaside>>

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700