Skip to main content
Påtaler langvarig likebehandlingssak

Påtaler langvarig likebehandlingssak


Manglende likebehandling av lønn til innleide fra Rogaland-selskapet NSE Industrier har vært en lengre dragkamp. Tross vedtak og press har likebehandlingen tatt svært lang tid å få på plass. NSE mener de er en produksjonsbedrift, ikke en bemanningsbedrift.

FriFagbevegelse, 26.08.21
Kreves erstatning etter varsling om underbetaling

Kreves erstatning etter varsling om underbetaling


Tillitsvalgt ved tunnelprosjekt varslet arbeidsgiveren, hovedentreprenøren, om at underleverandør ikke fulgte minstelønnkravet. Nå blir han saksøkt av underleverandøren, Stavanger-selskapet El Solutions, for omkostninger knyttet til at de ble utestengt fra prosjektet. Saken kommer denne uka opp i Salten og Lofoten tingrett.

FriFagbevegelse, 24.08.21
Arbeidstilsynet får utvidet minstelønn-rolle

Arbeidstilsynet får utvidet minstelønn-rolle


Fra 1. juli kan Arbeidstilsynet gi arbeidsgivere pålegg om faktisk å utbetale minstelønn i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrifter. Tidligere har de kunnet kontrollere og etterprøve at dette har skjedd, men den ansatte selv måtte kreve etterbetaling av for lite utbetalt lønn og overtid.

Byggmesteren, 05.08.21
Tariffnemnda sa nei: Renholdere uten tariffavtale har ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag

Tariffnemnda sa nei: Renholdere uten tariffavtale har ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag


I fjorårets lønnsoppgjør fikk Norsk Arbeidsmandsforbund plass en ny tekst i renholdsbedriftenes overenskomst. Den sikrer renholderne betaling for all reising mellom ulike oppdrag, og dekning for utgifter knyttet til reisetida. Renholdernes nye minstelønn er nå lovfestet. Men renholdere uten tariffavtale har fortsatt ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag.

FriFagbevegelse, 25.06.21
Sverige bytter minstelønnstaktikk

Sverige bytter minstelønnstaktikk


Den svenske regjeringen krever ikke lenger et geografisk unntak for Sverige (og Danmark) fra EUs minstelønnsdirektiv. Derimot vil den at direktivet ikke skal gi noen individuelle rettigheter. Det betyr at en uorganisert ikke kan påberope seg en minstelønn som er hjemlet i en tariffavtale.

LO Brussel, 25.06.21
Her er den nye lovfesta minstelønna i ni bransjar

Her er den nye lovfesta minstelønna i ni bransjar


Frå 1. juli har alle som jobbar i desse bransjane nye lovfesta lønns- og arbeidsvilkår. I år blir lønns-hoppet ekstra stort.

FriFagbevegelse, 22.06.21
Elektrikerlønna allmenngjøres fram til mai 2022

Elektrikerlønna allmenngjøres fram til mai 2022


EL og IT Forbundet er svært fornøyd med at Tariffnemnda viderefører forskriften om allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

– En undersøkelse fra Fafo og Arbeidstilsynets uttalelse var viktig dokumentasjon på nødvendigheten av å videreføre allmenngjøringen av LOK, sier forbundssekretær Jan Henrik Larsen.

FriFagbevegelse, 17.06.21
Ny rapport: Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler

Ny rapport: Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler


Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har i samarbeid med SSB og Fafo evaluert ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler. Allmenngjøring er først og fremst et virkemiddel for å hindre sosial dumping og uheldig konkurransevridning i det norske arbeidsmarkedet. Evalueringen viser at ordningen fungerer etter hensikten. Det anbefales derfor at loven videreføres. Det foreslås ikke større endringer, men noen justeringer.

Fafo Østforum / SØA, 16.06.21
Mange endringsframlegg til direktivet om minstelønningar

Mange endringsframlegg til direktivet om minstelønningar


Europaparlamentet har 918 endringsframlegg til utkastet til direktiv om tilstrekkelege minstelønningar i Europa. Det er brei støtte til intensjonane bak framlegget og dei fleste politiske gruppene støttar også innføring av eit direktiv om minstelønningar. Samstundes er det ein del som framleis meiner det juridiske grunnlaget ikkje er godt nok avklart eller som er urolege for korleis eit direktiv vil påverke arbeidslivsmodellane i mellom anna Danmark og Sverige.

Stortingets EU/EØS-nytt, 09.06.21
Skal forebygge a-krim på Universitetet i Bergen

Skal forebygge a-krim på Universitetet i Bergen


Med store byggeprosjekter og mange rammeavtaler er det risiko for arbeidslivskriminalitet på Universitetet i Bergen. Dette skal forebygges gjennom systematisk oppfølging av avtalene. UiB har rundt 180 rammeavtaler innen ulike områder. Det er ved byggeprosjektene risikoen for arbeidslivskriminalitet er størst, på grunn av bruk av bemanningsforetak og mange underleverandører. UiB var byggherre på tre store byggeprosjekter i 2020, som har blitt kontrollert.

På Høyden, 07.06.21
Allmenngjøringsvedtak i ni bransjer videreføres fra 1. juli 2021

Allmenngjøringsvedtak i ni bransjer videreføres fra 1. juli 2021


Følgende ni områder er omfattet av en allmenngjort tariffavtale: bygg, skips- og verftsindustri, landbruk og gartneri, renhold, fiskeindustrien, elektro, godstransport,  persontransport med turbil overnattings-, serverings- og cateringverksomhet. Etter høringsrunde i vinter har Tariffnemnda behandlet innkomne begjæringer om allmenngjøringer og besluttet at alle videreføres med ikrafttredelse 1. juli 2021.

Fafo Østforum, 07.06.21
Jordbærbonde fikk 250.000 kroner i gebyr

Jordbærbonde fikk 250.000 kroner i gebyr


Arbeidstilsynet har ilagt jordbærbonde Geir Hæhre et overtredelsesgebyr på 250.000 kroner. I fjor sommer fortalte flere polske jordbærplukkere om det de mente var dårlige arbeidsforhold. Arbeidstilsynet dro på tilsyn, og fant brudd på bestemmelsene om arbeidstid, brudd på allmenngjøringsloven som fastsetter minstelønn for arbeid i landbruket og mangler ved lønnsslipp og innkvartering.

FriFagbevegelse, 04.06.21