Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juni 2010

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juni 2010

 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i det offentlige bør fjernes

Forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er i strid med EØS og bør fjernes, mener NHO-direktør Svein Oppegaard. Arbeidsdepartementet har bedt organisasjonene i arbeidslivet gi sine innspill til endringer av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, etter at overvåkingsorganet for EØS-avtalen vendte tommelen ned for den opprinnelige forskriften (NHO, 22.06.10). Mer om NHOs høringsuttalelse

Les også: Norsk forskrift i strid med EØS-avtalen? (Magasinet for fagorganiserte, 17.12.2009).

 

Helseboom fra Sverige

På ti år har antallet svenske sykepleiere som får autorisasjon i Norge blitt mer enn doblet. I år 2000 fikk 865 svenske sykepleiere norsk autorisasjon, i fjor var antallet 1.973. Det viser statistikk som Statens autorisasjonskontor for helsepersonell i Norge har lagt frem på oppdrag av Dagens Sjuksköterska, skriver svenske Dagens Medicin (Øyene/ANB 22.06.10). Mer om hvorfor svenske sjukepleiere vil jobbe i Norge.

 

 

Langemyhr venter på avgjørelse i straffesaken

Byggmester Harald Langemyhr venter fremdeles på avgjørelsen i straffesaken om bedrageri og sosial dumping. Harald Langemyr kom i medienes søkelys i mars 2008 da Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved byggeplasser, arbeidsboliger og kontorer i Tønsberg, Oslo og Stavanger. Det ble avslørt underbetaling og dårlige boforhold for firmaets polske arbeidere (NRK Vestfold, 22.06.10). Les mer

 

 

Færre sysselsatte på korttidsopphold

LogoI 4. kvartal 2009 var det 74 654 lønnstakere på korttidsopphold i Norge, en nedgang på 5 773 personer (7,2 prosent) fra 4. kvartal 2008. Nedgangen var størst blant personer fra EU-land i Øst-Europa. Snaut 30 500 lønnstakere på korttidsopphold hadde bakgrunn fra et nordisk land i 4. kvartal 2009, mens i overkant av 25 000 kom fra EU-land i Øst-Europa. Totalt var om lag 75 prosent av lønnstakere på korttidsopphold fra disse landene (Statistisk sentralbyrå, 21.06.10). Mer om statistikken om lønnstakere på korttidsopphold

 

 

Tilsyn viste grove brudd på minstelønnsordningene

LogoBulgarske arbeidere på en byggeplass på Haddal i Ulstein har hatt en timelønn på 7,70 kroner, i følge Arbeidstilsynet. – Heilt feil å rekne slik, seier byggjefirmaet frå Herøy. - Dette er det mest alvorlege tilfellet av sosial dumping jeg har vært borti i min tid i Arbeidstilsynet, ser seniorinspektør Georg Mork ved Arbeidstilsynet Midt-Norge i Ålesund. Arbeidstilsynet har meldt forholdet til politiet, og i tillegg krevd at bulgararane får nye kontrakter med norske lønns- og arbeidsvilkår. (Sunnmørsposten, 18.06.10) Mer om de bulgarske arbeidernes arbeidskontrakter

Se også: Selskapet som bulgararane jobbar for meiner reell timeløn er 152 kroner (Sunnmørsposten, 18.06.10)

 

 

KrF: – Innvandring uegnet for folkeavstemning

Fremskrittspartiet vil ha folkeavstemning om befolkningsutviklingen i Norge. KrF mener det er tull å snakke om folkeavstemming om man skal øke eller redusere antallet innvandere. - 41 millioner mennesker er på flukt i verden fra krig, naturkatastrofer og fattigdom. Vi må ta ansvar moralsk og med verdighet. For det andre er vi avhengig av arbeidsinnvandring. Vi trenger flere hender for å opprettholde Velferds-Norge, sier KrFs innvandringspolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold. (Dagen Magazinet, 16.06.10) Les mer

 

Skeptisk til revidert ”sosial dumping”-forskrift

Arbeidsdepartementet har begynt sin jakt på nye formuleringer i forskriften som skal bidra til å demme opp for sosial dumping. De nye formuleringene skal tekkes EFTAs overvåkingsorgan, som har sagt at den nåværende bryter med EØS-retten. Gjør ikke Norge noe, kan det bli sak i EFTA-domstolen. De nye formuleringer får imidlertid hard medfart av HSH, en av partene i arbeidslivet. HSH maner dessuten til forsiktighet når det gjelder å bruke innkjøpsreglene som et redskap i kampen mot sosial dumping. (Doffin, 16.06.10) Mer om HSHs reaksjon på formuleringene

 

 

Arbeidsledigheten blant polakker i Norge eksploderer

Jon Horgen FribergDe mestrer språket dårlig, de sliter på boligmarkedet, men de blir boende i landet. Den polske befolkningen er den største innvandringsgruppen med over 52000 mennesker. Og Polens ambassadør i Norge, Wojciech L. Kolañczyk, tror det er dobbelt så mange polakker i Norge, som den offisielle statistikken viser. Polen ligger på topp på familieinnvandring, med mer enn 2700 familiegjenforeninger i fjor - over fem ganger så mange som fra Pakistan. Men nå stiger også arbeidsledigheten med eksplosiv hurtighet: 4344 av polakkene var registrert arbeidsledige i mai i år. Dermed vokser bekymringen for at østeuropeerne kan utgjøre en ny underklasse. - Nøkkelen ligger i å tilby ordnede arbeidsforhold for dem som kommer, sånn at de ikke risikerer utstøting og marginalisering på lang sikt, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg. (VG, 15.06.10) Mer om polakkenes situasjon i Norge

 

Inkluderingsministeren: - Polakkene er kommet for å bli

- Det er på tide å legge bort tanken på at polakkene skal dra hjem igjen etter å ha jobbet her en stund. Vi vil få en varig polsk minoritetsbefolkning, og må tenke mer på å integrere polakkene, sier inkluderingsminister Audun Lysbakken. Han ser faresignalene med økende arbeidsledighet. - For at ikke polakkene skal bli en ny underklasse, må tiltakene mot sosial dumping fortsatt styrkes, og språkopplæringen må bli bedre, sier han. Og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er klar på at polakker som mister jobben har samme rettighet som andre arbeidsløse i Norge. (VG, 15.06.10) Mer om ministrenes uttalelser

 

 

Sterk vekst i antall innvandrere

LogoStatistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjør en ny framskriving av antall innvandrere og norskfødte med to utenlandsfødte foreldre. SSB tror nettoinnvandringen fra de ti EØS-landene i Øst-Europa vil synke betydelig de nærmeste årene, men at fallet vil etter hvert avta. Framskrivingen viser at innvandrerbefolkningen med bakgrunn fra EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, vil kunne øke fra dagens 210 000 personer til mellom 600 000 og 1,4 millioner personer i 2060. Veksten vil bli størst for personer med bakgrunn fra det østlige EØS-området. (SSB, 15.06.10) Mer om innvandringsstatistikken

Se også:
Innvandring gir høy folkevekst - FrP krever tiltak for å stanse innvandringen (bygg.no, 15.06.10)
Polakk-boom til norske byer (VG, 15.06.10)
Polske Adam og Ewa ønsker å stifte familie og bli gamle i Norge (VG, 15.06.10)

 

 

Sysselsettingen i EU synker fremdeles

Ny statistikk fra Eurostat viser at sysselsettingen i EU fortsetter å synke. Nedgangen i første kvartal 2010 er 0,2 prosent. Sammenlignet med første kvartal i fjor er nedgangen 1,5 prosent. Nedgangen i sysselsettingen er sterkest innen produksjon og bygg. Det er en liten økning i service, offentlig administrasjon og helse. (NHO Europanytt / Eurostat, 15.06.10) Mer om sysselsettingstallene i Europa

 

 

Nå kan sesongarbeiderne i landbruket kreve minstelønn

Østeuropeere som tidligere har jobbet for luselønn på åkrene i Vestfold har nå fått en forskrift å slå i bordet med. – Vedtaket om allmenngjøring i grønn sektor betyr at alle som jobber i jordbruket og gartnerinæringen nå har rett på en fastsatt minstelønn. Tariffen gjelder for alle, uansett hvilket land de kommer fra, sier Rolf Geir Hillestad, leder i Fellesforbundets avdeling 7. Forskriften gjelder også for ansatte ved ridesentre, trav- og galoppbaner. (Østlands-Posten, 15.06.10) Mer om allmenngjøring i grønn sektor

 

 

Polakker i risiko for bostedløshet

Dårlig kjennskap til språk og sosiale forhold gjør at polske arbeidsinnvandrere er ekstra utsatt for forskjellsbehandling på leiemarkedet og for å bli bostedløse, påpekte Magdalena Mostowska, arkitekt og sosiolog fra universitetet i Warszawa, da hun nylig innledet på et seminar i Husbanken. Det finnes i dag mer enn 50.000 polakker i Norge. Enslige, arbeidssøkende menn utgjør den største andelen. - Det er antatt at en av fem polske arbeidsinnvandrere i Norge deltar i den uformelle økonomien. Halvparten betaler skatt og har rett til velferdsytelser, men underbruker norske velferdsordninger, sier Mostowska. (Husbanken, 09.06.10) Mer om polakkers risiko for bostedsløshet

 

 

– Redd vi taper kampen om ingeniørene

Rekrutteringsselskapet Manpower Professional Engineering har måttet ty til flere og flere utlendinger for å fôre en skrikende norsk industri. Men konkurransen om utlendingene er hard, og administrerende direktør Geir Dølvik roper et varsko for fremtidig bemanning til norske ingeniør- og sivilingeniørstillinger. - Vi må gjøre oss mer attraktive for utlendingene. Det norske skjemavelde skaper en del merarbeid både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Det må vi gjøre noe med, ellers er jeg redd vi taper kampen om de utenlandske ingeniørene, sier Dølvik. Han mener også at vi må få en mer positiv tilnærming til arbeidsinnvandring, fremfor det negative fokus med stikkord som sosial dumping og underbetaling. (Teknisk Ukeblad, 11.06.10) Mer om utfordringene med rekruttering av utenlandske ingeniører

 

 

Støre: - Norge trenger arbeidsinnvandring

Jonas Gahr StøreUtenriksminister Jonas Gahr Støre avviser Frps kritikk av regjeringens innvandringspolitikk. Ifølge Støre Norge må si opp EØS-avtalen dersom Frp skal klare å stanse innvandringen til Norge. Utenriksministeren viser til at personer fra land som Sverige, Polen, Tyskland og Nederland nå utgjør den største andelen av mennesker som kommer til Norge. - Disse menneskene gjør jobber som det er helt nødvendig for norsk økonomi at blir gjort. Dersom Frp skal «sette bremsene på for fullt», må Amundsen svare på hvem som skal gjøre disse jobbene, sier Støre. (VG, 10.06.10) Les mer

Se også: Frp: - Fullt mulig å stanse innvandringen (VG, 09.06.10)

 

 

Spørsmål i Stortinget om saksbehandlingstid for arbeidsinnvandrere

Knut Storberget- Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at UDI klarer å opprettholde sin serviceerklæring angående saksbehandlingstider for søkere om midlertidig oppholdstillatelse for arbeidsinnvandrere fra tredjeland? Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til justisministeren Knut Storberget. I sitt svar viser Storberget til at nytt elektronisk saksbehandlingssystem skal innføres, men at det i noen saker er behov for å innhente ytterligere informasjon før saken kan behandles. UDI skal bidra til å forhindre sosial dumping, og dermed kan det være faktorer utenfor UDIs kontroll som bidrar til lengre saksbehandlingstid. Ministeren viser også til endringen i den nye utlendingsforskriften som gir smidigere ordninger for arbeidsgivere til å rekruttere arbeidskraft, ved at utenlandske faglærte og spesialister kan starte opp arbeidet før tillatelsen foreligger, altså mens UDI behandler søknaden. (Stortinget, 10.06.10) Les hele svaret fra justisministeren her

 

 

Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Jon Erik DølvikOddbjørn RaaumFafo skal i samarbeid med Frischsentret gjennomføre et fireårig, forskerstyrt FoU-prosjekt som har til formål å fremme kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring og dens årsaker og virkninger. Prosjektet er finansiert av Arbeidsdepartementet (AD), og tildelt Fafo og Frischsenteret gjennom tilbudskonkurranse utlyst av AD. Prosjektet har et budsjett på 10 millioner, og vil bli gjennomført i perioden 2010-2013. Arbeidet vil ledes av Jon Erik Dølvik, Fafo, i samarbeid med Oddbjørn Raaum, Frischsentret. (Fafo Østforum, 09.06.10)

 

Verft vurderer ingeniøravdeling i Polen

Westcon opplevde forrige uke å miste en jobb til et verft i Polen, og Øystein Matre, sjefen i Westcon, er ikke i tvil om årsaken: De høye norske lønningene. – Helt konkret vurderer vi nå å etablere ingeniøravdelingen i Polen. Ja, det betyr at norske ingeniørarbeidsplasser flyttes til et billigere land. Vi har gjort det helt umulig for oss selv ved å innføre allmenngjøring av tarifflønn. Utenlandske arbeidstakere skal ha norsk tarifflønn uansett, og dessuten ha alle skift- og ulempetillegg som gjelder. Dermed blir det helt umulig å holde kostnadene på et nivå der vi kan konkurrere, sier Matre. (Stavanger Aftenblad, 09.06.10) Les mer

 

 

Sosial dumping og svart arbeid i bilpleiebransjen

Nylig gikk politiet og skatteetaten til aksjon mot 13 firmaer i bilpleiebransjen Østfold. Bare et fåtall av disse hadde papirer i orden.Firmaer uten kassaapparat og ansatte uten arbeids- og oppholdstillatelse er noe av det skatteetaten avdekket under den omfattende kontrollen. - Med de prisene noen av firmaene opererer med, så bør man skjønne at her er det både sosial dumping og svart arbeid som foregår, sier kontrollseksjonssjef Erik Nilsen i Skatt Øst.
(NRK Østfold, 07.06.10) Mer om skitten bilvask i Østfold

 

 

Nytt Fafo-notat: Bemanningsdirektivet: mulige konsekvenser for norsk rett

Kristin Alsos Fafo-forsker Kristin Alsos har skrevet et notat om bemanningsdirektivet og sett på hvilke konsekvenser dette direktivet, som skal gjennomføres innen 5. desember 2011, kan ha for norsk rett. Direktivet inneholder et likebehandlingsprinsipp, det vil si at ansatte i bemanningsforetak skal ha tilsvarende ansettelsesvilkår som det de hadde fått om de hadde vært direkte ansatt av innleiebedriften. I tillegg nedfeller direktivet et restriksjonsforbud, noe som kan ha konsekvenser for dagens regulering av arbeidsutleie. (Fafo Østforum, 04.06.10)
Last ned notatet Bemanningsdirektivet: mulige konsekvenser for norsk rett
Les mer om notatet Bemanningsdirektivet: mulige konsekvenser for norsk rett

 

 

Fafo Østforum seminar om sosial dumping - 2 juni 2010

Hanne BjurstrømStein Lier-HansenGerd KristiansenMagnus TakvamElin ØrjasæterLine EldringJon Erik DølvikAnne Mette ØdegårdVårens tredje Fafo Østforum seminar omhandlet sosial dumping. Stikkord var regjeringens handlingsplaner og tiltak, allmenngjøring, minstelønn og ILO 94. Det var innledninger av arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, Gerd Kristiansen fra LO, Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Line Eldring, samt kommentarer fra Magnus Takvam og Elin Ørjasæter. (Fafo Østforum, 04.06.20)
Lysark og innledninger fra seminaret om sosial dumping
Les mer om sosial dumping her

 

Rogaland Elektromontørforening: - Sosial dumping ved LNG-anlegg

Rogaland Elektromontørforening påstår det foregår sosial dumping ved LNG-anlegget i Risavika, og at flere av de utenlandske arbeiderne bor under kummerlige, uakseptable forhold. Skangass, som eier LNG-anlegget i Risavika, er uenig. - Vi har fått tak i en del dokumentasjon, og det vi har mottatt så langt viser ingen tegn til sosial dumping. Men det gjenstår fortsatt noe dokumentasjon, sier administrerende direktør i Skangass, Bjørn Torkelsen. (Petromagasinet, 01.06.10) Mer om dumping-påstandene

Se også: Krever innsyn hos tysk firma (Nettverk, 31.05.10)

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700