Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mars 2009

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mars 2009

Fafo Østforum årskonferanse 29. april 2009 kl 9-16:
Arbeidsvandringer i krisetid: Fri flyt eller full stopp?

Line EldringKarin AndersenKnut KjelstadliFrøydis BakkenRolf K. AndersenAnne Mette ØdegårdZilvinas BeliauskasJane HardyCathrine BronkenJan-Erik StøstadPer SkauOskar RønbeckLise SolvangKim NordlieJon Erik Dølvik

Fem år etter EU-utvidelsen er Norge og resten av Europa preget av finanskrisen. Hvilke konsekvenser har dette for arbeidsmarkedene og arbeidsvandringen? Reiser østeuropeerne hjem, eller er det flere som finner veien til Norge via land som Irland og Storbritannia? Og hvordan er situasjonen for dem som vender hjem? 1. mai fases overgangsordningene ut, og vilkåret om ”norsk lønn” for å få arbeidstillatelse forsvinner. Vil dette føre til at lønningene til utenlandsk arbeidskraft dumpes? Eller vil de ulike tiltakene mot sosial dumping motvirke økt lavlønnskonkurranse? Disse spørsmålene og andre aktuelle temaer vil bli belyst på årskonferansen i Fafo Østforum. Begrenset antall plasser. Påeldingsfrist 17. april (Fafo Østforum, 29.04.09)
Program og lysark

 

 

”Festning Europa” eller vekt på menneskerett og likebehandling?

Foto: Bjørn Hvinden (c) H. Dyb, NOVASiden siste halvdel av 1990-tallet har EU søkt å utvikle en felles politikk i forhold til innvandring fra tredjeland, dvs. land utenfor EU. Flere forhold har drevet fram disse forsøkene, senest i form av en melding fra Kommisjonen som nå er til behandling i EU-systemet, skriver Bjørn Hvinden i et innlegg i tidsskriftet Velferd. (Nova, 31.03.09) Les mer

 

 

 

 

 

 

Russere vil krysse grensa

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår en endring i utlendingsforskriften slik at det blir anledning til å ansette russere fra Barentsregionen i deltidsstilling i de tre nordligste fylkene. Med deltid menes stillinger med mindre enn 80 prosent av full stilling. LO har gitt sin tilslutning under den meget bestemte forutsetning at det skal drives et aktivt kontrollarbeid for å sikre de russiske pendlerne norske lønns- og arbeidsvilkår. (Fri Fagbevegelse, 31.03.09) Les mer

 

 

Vil ha utredet hva som er lovlige tiltak i forbindelse offentlige anbud

EF-domstolen har trukket grenser for hva den enkelte stat kan foreta seg for å hindre sosial dumping. Nå vil det svenske Konkurrensverket ha utredet hva EF-domstolens signaler betyr for hvilke krav mot sosial dumping det er lov å stille i anbudskonkurranser. Konsekvensene for arbeidsmarkedet er allerede til utredning i Sverige, men tilsynsmyndigheten savner i den forbindelse klargjøring av ulike spørsmål i forbindelse med offentlige innkjøp. Det gjelder ikke minst hvorledes krav om kollektive avtaler for lønns- og arbeidsvilkår skal håndteres (Doffin, 31.03.09). Les mer

 

 

 

Formula-konferanse i Oslo 28. mai 2009: Tjenestemobilitet, utstasjonering av arbeidstakere og arbeidsmarkedsregulering  

LogoKonferansen fokuserer på utviklingen av EU-regimet for regulering av fri bevegelse av tjenester og vilkår for utstasjonering av arbeidstakere i et tverrfaglig perspektiv. Samspillet mellom rettspraksis i EF-domstolen og utformingen av sentrale direktiv, som utstasjoneringsdirektivet og tjenestedirektivet, vil stå sentralt.  Konferansen arrangeres av Formula-prosjektet, ”Free movement, labour market regulation and multilevel governance in the enlarged EU/EEA – a Nordic and comparative perspective” som finansieres av Norges Forskningsråd. Konferansen arrangeres 28. mai 2009 kl 08:30-17:30 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. (Fafo Østforum, 30.03.09) Les mer om program og påmeldingsinformasjon

 

 

Tariffnemnda stevnet

LogoNi av Norsk Industris medlemsverft har nå sendt stevningen av Tariffnemnda til Staten og Oslo tingrett. - Vi mener at allmenngjøringsforskriften er ugyldig, sier Tore Sellæg, leder av Norsk Industris arbeidsgiveravdeling. Poenget med søksmålet er å prøve Tariffnemndas vedtak om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten (VO) for skips- og verftsindustrien for retten. Vedtaket ble som kjent fattet 6. oktober i fjor og gjelder verftene over hele landet (Magasinet for fagorganiserte, 30.03.09). Les mer

NHO med rett til sosial dumping? (Fri Fagbevegelse, 30.03.09)

 

 

Grønt lys for solidaransvar

Europaparlamentet har godkjent en resolusjon om underleverandørenes sosiale ansvar – solidaransvar – og ber EU-kommisjonen utarbeide felles lovgivning på området. Regelverket skal garantere at arbeidstakernes rettigheter blir respektert når de arbeider for grenseoverskridende underleverandørkjeder. Grunnprinsippet lik lønn for likt arbeid skal gjelde for alle arbeidstakere, uansett kontraktstype. De som arbeider for underleverandører skal være omfattet samme sentrale vilkår, sosiale rettigheter og likebehandling (LO-Aktuelt, 30.03.09). Les mer

 

 

Allmenngjøring i fiskeindustrien?

LogoAllmenngjøring av tariffavtalen i fiskeindustrien kan være virkemidlet for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene. Hans-Johan Dahl sa under NNNs landsmøte at allmenngjøring bør vurderes. – Den utstrakte bruken av innleid arbeidskraft, spesielt fra øst-europeiske land, og den sosiale dumpingen som finner sted, er uverdig, understreket Hans-Johan Dahl (Fri Fagbevegelse, 30.03.09). Les mer

 

 

Internasjonal konferanse om offentlige innkjøp, i Oslo 18.-20. mai 2009

Heidi Grande RøysDirektoratet for forvaltning og IKT (Difi) i samarbeid med NHO/BUSINESSEUROPE inviterer til en stor internasjonal konferanse om offentlige innkjøp 18. – 20. mai i år i Oslo. Bakgrunnen for arrangementet er Norges ledende rolle i prosjektet ”Pan European Public Procurement OnLine (PEPPOL)”. Dette er et nøkkelprosjekt for å bygge det indre marked i EU, og inngår i IKT-støtteprogrammet i EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon, CIP (Competitiveness and Innovation framework Programme). Temaene for Oslo-konferansen er imidlertid bredere enn hva PEPPOL-prosjektet alene indikerer: Hvilken vei går offentlige anskaffelser, og hva vil være. Sentrale navn fra inn- og utland vil bidra med synspunkter på temaene – blant annet fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (Fafo Østforum/NHO Service, 30.03.09). Les mer om program og påmeldingsinformasjon

 

 

Økt sosialhjelp til østeuropeere

Antall østeuropeere som går på arbeidsledighetstrygd i Norge er femdoblet på ett år, viser tall fra Nav. 1.300 østeuropeere mottar nå norske dagpenger. De fleste av disse er fra Polen, og resten er fra Litauen, Latvia, Romania og Bulgaria. Sps Per Olaf Lundteigen mener Regjeringen må stramme inn. – Norge må innføre strengere regler for tildeling av velferdsgoder til arbeidsledige fra disse landene. Jeg mener det er uakseptabelt at østeuropeere nå vil kunne motta norsk trygd etter bare seks måneder i landet, sier Lundteigen. – Hold fingrene vekk fra polakkenes trygd. Polakker som har jobbet i Norge har lik rett på dette som alle andre, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke. (Aftenposten 30.03.09) Les mer

Se også: LO-refs til Lundteigen (ANB, 30.03.09)Opplysningskampanje om overgangsordningene

Fafo image/bilde

– Arbeidsgivere kan ikke sette ned lønna fra 1. mai når overgangsordningene tar slutt, poengterer ombudene Odd Magnar Solbakken og Jonas Bals. Oslo Bygningsarbeiderforening starter nå en opplysningskampanje rettet mot utenlandske arbeidere, med plakater og løpesedler på flere språk. - Noen arbeidsgivere spekulerer helt åpenbart i dette, mens andre virker som om de har misforstått og tror at 1. mai betyr vill vest. Tarriffavtalen i byggebransjen er fortsatt allmenngjort over hele landet. Det vil si at det er ulovlig å betale bygningsarbeidere mindre enn tariffens minstelønn. (Magasinet for fagorganiserte, 27.03.09) Les mer

 

 

Kronikk: Hvem skal drive?

Hvem skal drive norsk landbruk inn i fremtiden, på hvilke premisser og til hvilken pris? - Det vi i Fellesforbundet innenfor landbruk og gartneri har registrert, er at det over hele landet har foregått sosial dumping av arbeidskraft, og da med brudd på overgangsordningene, skriver Arvid Eikeland, sekretær i Fellesforbundet. - Nå er situasjonen av en slik art at allmenngjøring er et nødvendig virkemiddel for å sette en standard og ivareta det seriøse næringslivet og de ansattes rettigheter. (Nationen, 27.03.09) Les mer

 

 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige innkjøp i strid med EØS-retten?

Det kan reises spørsmålstegn ved om den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige innkjøp er i strid med EØS-retten. Det mener en av Norges fremste juss-eksperter på offentlige innkjøp, professor Kai Krüger. Han peker bl.a. på at norske myndigheter ventet at en prinsippavgjørelse i EF-domstolen om et parallelt tilfelle i en tysk delstat skulle falle ut til fordel for forskriften. Resultatet i Rüffert-saken ble imidlertid det motsatte, og siden har myndighetene valgt en ”vente-og-se”-holdning. - Tvilen knytter seg blant annet til om EF-domstolens avgjørelse om den tyske delstatslovgivning er overførbar til norske forhold – og til om tilstrekkelig tungtveiende grunner foreligger for å godta ordninger som går lenger enn utstasjoneringsdirektivets hovedregler. (Doffin, 27.03.09) Les mer

 

 

Job Norway: – Vi er seriøse

– Vi betaler landbruksarbeiderne 75 kroner timen pluss gratis reise, kost og losji. Vi har også sendt inn papirer for registrering til Arbeidstilsynet i god tid, sier daglig leder David Mathisen i Job Norway. Men Arbeidstilsynet har ikke mottatt slike papirer. (Magasinet for Fagorganiserte, 26.03.09) Les mer

 

 

– Job Norway må sjekkes

NHO Service har bedt Arbeidstilsynet ta en kontroll i bemanningsfirmaet Job Norway. Flere medlemsbedrifter i NHO Service har varslet om uro for lønnsnivå og holdninger i bemanningsforetaket. Selskapet leier ut estiske arbeidere til flere bransjer i tillegg til jordbruket, som magasinett.org nylig omtalte. Lagerarbeidere til 125 kroner timen inkludert arbeidsgiveravgift, forsikring og feriepenger, er et av eksemplene som bekymrer organisasjonen. (Magasinet for Fagorganiserte, 25.03.09) Les mer

 

 

EL & IT: Forslag om allmenngjøring må forbedres

logoEL & IT mener at Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag til endringer for å effektivisere allmenngjøringsloven ikke vil gi verken enklere eller raskere saksbehandling ved begjæring av allmenngjøring. Forbundet mener det er behov for å ta vekk hele dokumentasjonskravet i loven og innføre en ordning med allmenngjøring dersom en av partene i arbeidslivet krever dette. Et vedtak om allmenngjøring bør bare oppheves dersom den som har framsatt krav om allmenngjøring ikke begjærer vedtaket fornyet. Også forslaget om solidaransvar må forbedres om det skal ha effekt, konkluderer forbundet i sitt høringssvar. (EL & IT Forbundet, 25.03.09) Les mer

 

 

Innleie kan være ulovlig

Job Norway, som annonserer med erfarne sesongarbeidere i landbruket for 105 kroner timen, er ikke registrert som godkjent bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet. Innleie fra slike firma er ulovlig. Selskapet holder også arbeidernes timesats hemmelig. – Jeg vet at noen bruker slike selskap, og det er uheldig. Mest uheldig er det med jobbformidlere som er registrerte i utlandet. De har vi veldig liten kontroll med, sier leder i Gartnerhallen, Arne Foss. (Magasinet for fagorganiserte, 24.03.09) Les mer


 

Kjempar mot jobbselskapa

Både Fellesforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening vil jobbselskapa i landbruket til livs. Dette for å hindre timelønner ned mot 30 til 40 kroner. – Me vil at bønder og gartnarar rekrutterer all utanlandsk arbeidskraft direkte eller gjennom avløysarlaga, seier daglig leiar Trond Nygren i Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA). (Nationen, 21.03.09) Les mer

Se også: Uenighet om allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 20.03.09)

 

 

Landbruk: Må unngå sosial dumping

Lars Peder BrekkNorsk landbruk har mer enn 22.000 sesongarbeidstakere hvert år. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har møtt et utvalg av aktuelle arbeids- og næringslivsorganisasjoner for å drøfte tiltak for å motvirke sosial dumping i landbruket. (Landbruks- og matdepartementet, 20.03.09) Les mer

Se også:
Brekk: - En omdømmesak hvor landbruksnæringa må ta et selvstendig ansvar (Dagligvarehandelen, 23.03.09)


Foto: Torbjørn Tandberg

 


Renholdsbransjen utsatt for sosial dumping

Forbundsleder Erna Hagensen og Arbeidsmandsforbundet åpner for å bruke allmenngjøring for å få en renere bransje. - Hittil har utfordringene i bransjen vært knyttet til sosial dumping i Norge, men etter EU-utvidelsen er det flere og flere utfordringer i forhold til bedrifter som kommer hit, sier hun. Hagensen understreker at i tillegg til allmenngjøring, er regionale verneombud, ID-kort og en offentlig godkjenningsordning av renholdsbedrifter viktige virkemidler. (Arbeidsmiljø, 20.03.09) Les mer

 

 

SP: - Krev minstelønn før sesongen

Per Olaf Lundteigen (Sp) krev at tariffnemnda set opp tempoet for å få avtalefesta minsteløn for sesongarbeidarar i landbruket. – Denne saka må få topp politisk prioritet. At tariffnemnda skal bruke både vår, sommar og haust, er heilt uakseptabelt. Eg har sjølv vore med å drive gjennom lovsaker i Stortinget på sju dagar, seier Lundteigen. (Nationen, 20.03.09) Les mer

 

 

Leder: Landbruket trenger tariffavtaler

- Fellesforbundet har rettet krav om at også sesongarbeiderne i landbruket skal omfattes av allmenngjøring av tariffavtaler. Landbruket trenger en slik tariffavtale. Kombinasjonen av en presset landbruksnæring, galopperende arbeidsledighet i Øst-Europa og mangelen på kjøreregler kan potensielt påføre landbruket et omdømmeproblem. Selv om det store flertallet av bøndene vil tilby anstendige lønns- og arbeidsbetingelser, tåler ikke landbruket mange anklager om sosial dumping, skriver Nationen på lederplass. (Nationen, 20.03.09) Les mer

 

 

Over 60 000 besøkte Servicesenteret i 2008

OmslagServicesenteret for utenlandske arbeidstakere ble etablert i Oslo høsten 2007, og nå foreligger årsrapporten for det første hele driftsåret, 2008. Servicesenteret er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og UDI, og de besøkende gir gode tilbakemeldinger om rask behandling av innleverte søknader og opplevelse av mindre byråkrati. (Fafo Østforum, 20.03.09) Les Årsrapport 2008

 

 

 

 

 

NHO: - Proteksjonisme truer EUs indre marked

Fafo image/bilde- Proteksjonistiske tiltak – som vi blant annet ser hos europeisk fagbevegelse og i ulike nasjonale krisepakker – kan forlenge den økonomiske krisen, mener NHO-direktør Sigrun Vågeng. - Det er avgjørende for å bevare et velfungerende indre marked i EU og fremme verdiskapingen og nye arbeidsplasser i EU og Norge de neste årene, at utsendingsdirektivet og traktaten består med nåværende ordlyd. Arbeidstakernes rettigheter er godt beskyttet gjennom dagens utsendingsdirektiv, samt alle andre direktiver innenfor arbeidsrettens område, sier Vågeng. (NHO, 19.08.09) Les mer

 

 

 

 

Frykter sosial dumping i landbruket

Fra 1. mai står de utenlandske sesongarbeidere uten avtale. Fellesforbundet og LO frykter at det dermed blir fritt fram for sosial dumping i landbruket. Denne uka vedtok LO å kreve at sesongarbeidere omfattes at ordningen om allmenngjøring av tariffavtaler. Det er den statlige tariffnemnda som avgjør om ansatte skal omfattes av denne ordningen. - En rask saksbehandling vil antakelig ta et halvt års tid, men sommerferien vil fort føre til en saksbehandlingstid på mellom sju og ni måneder, sier tariffnemndas leder, lagdommer Ellen Mo. (Nationen, 19.03.09) Les mer

 

 

Norske supply-sjøfolk satt på land

Tirsdag var det siste dag på jobb for 18 norske sjøfolk på supplybåten Dina Merkur. De fikk sparken mens de var i Nordsjøen, og skal byttes ut med østeuropeere. Rederiet Myklebusthaug management i Austrheim nord for Bergen flagger ut båten til Gibraltar, og kan dermed betale øteuropeisk mannskap under 7000 kroner i måneden. (TV2Nyhetene, 18.03.09) Les mer

 

 

Litauen på alle kanter

Fellesforbundet har beskyldt gartneriene Frostagrønt og Frostaflor for sosial dumping gjennom sitt utstrakte samarbeid med utleiebyrået UAB Generalta i Litauen. Selskapet Vigvold Eiendom AS er den formelle linken mellom gartnerieier Johan Morten Vold på Frosta og utleiebyrået Generalta i Litauen. Kona til eieren av Generalta eier halve eiendomsselskapet. (Magasinet for fagorganiserte, 18.03.09) Les mer

 

 

Utleigefirma snik seg frå kostnadar

Fellesforbundet meiner fleire selskap som leiger ut arbeidsfolk, prøver å snike seg unna å betale hus, reise og kost til arbeidarane. - Etter vår oppfatning gjer dei sitt ytterste for å unngå allmenngjeringsvedtaket. Dei betalar ikkje utetillegg og betalar ein veldig liten del av reiseutgiftene, seier distriktssekretær Oddbjørn Aalen i Fellesforbundet (NRK Sogn og Fjordane, 17.03.09). Les mer

Se også: – Vil omgå allmenngjøringen (Magasinet for fagorganiserte, 18.03.09)

 

 

Utredning om regionale verneombud i nye bransjer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har startet arbeidet med å utrede forslag til løsninger for en utvidelse av ordningen med regionale verneombud til hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen. Dette er en del av regjeringens andre handlingsplan mot sosial dumping (LO, 17.03.09). Les mer

 

 

Massivt trykk fra Øst-Europa

Over 50 prosent av de ansatte ved Gaustablikk høgfjellshotell er utenlandske. Som følge av finanskrisa har nå også interessen fra Øst-Europa eksplodert. – Interessen fra denne kanten har aldri vært så stor som nå. Spesielt merker vi at krisa har slått hardt ut i Lativa. Her får de ikke mer enn fire måneders arbeidsledighetstrygd. I tillegg har alle offentlige ansatte gått ned 25 prosent i lønn, forteller hotelldirektør Jan Stabell (Telemarksavisa, 17.03.09). Les mer

 

 

Debatt: Fortsatt tjenestetull

- Boye Ullmann krever i Dagsavisen 23. februar fortsatt veto mot tjenestedirektivet. Han serverer de samme unøyaktighetene vi husker fra høstens harde debatt, skriver Nikolai Astrup, leder av Høyres EU-utvalg. - Ullmann minner om LOs fire krav, og særlig det siste, at tjenestedirektivet ikke skal berøre nasjonale arbeidsrettslige spørsmål. Så påpeker han selv at tjenestedirektivet klart og tydelig sier at arbeidsrettsspørsmål er unntatt direktivet. Hvor mye tydeligere vil han egentlig ha det? spør Astrup. (Dagsavisen, 13.03.09) Les mer

Se også: Kommentar: Fortsatt tjenesteveto (Dagsavisen, 23.02.09)

 

 

Arbeidstilsynet dobler tilsynet i landbruket

LogoPlanen er å gjennomføre mellom 700 og 800 tilsyn i landbruket 2009. Hovedfokus er å redusere antall ulykker og skader, men også redusere sosial dumping. Ved enkelte tilfeller har Arbeidstilsynet funnet at utenlandske arbeidstakere som i utgangspunket skulle plukke jordbær har blitt satt til bygningsarbeid, uten å få god nok opplæring. – Dette er for så vidt greit, så lenge de får god nok opplæring. Dessuten må tariffen oppjusteres, fordi det er tariffen i byggebransjen er allmenngjort, sier Laila Grødal, overingeniør i Arbeidstilsynet i Indre Østland. (Fri fagbevegelse, 13.03.09) Les mer

 

 

Fortsatt kraftig økning i ledigheten blant arbeidsinnvandrere

LogoBare siden desember 2008 har det blitt registrert dobbelt så mange arbeidsledige innvandrere fra de nye EU-landene. Det viser nye tall fra NAV. (Fafo Østforum, 13.03.09) Les mer

 

 

 

Ny rapport fra IMDi:
Arbeidsinnvandring - Konsekvenser for det kommunale apparatet

LogoEn ny rapport fra IMDi tar for seg hvordan den nye arbeidsinnvandringen oppleves av kommunene. Undersøkelsen er gjennomført av SINTEF og bygger på 30 dybdeintervjuer i 6 kommuner. I tillegg har 264 kommuner svart på en breddeundersøkelse om norskopplæringstilbudet. Rapporten er skrevet av SINTEF-forskerne Kristin Thorshaug, Marko Valenta og Berit Berg. (Fafo Østforum/IMDi, 13.03.09) Les mer og last ned rapporten

 

Faner mot tjenestedirektivet

Selv om antall faner og avdelinger var beskjeden, representerte disse 350 000 LO-medlemmer ifølge Kleiv Fiskvik, leder i LO Oslo. Han ledet demonstrasjonen utenfor Stortinget og overleverte krav om bruk av reservasjonsretten mot tjenestedirektivet. Ola Borten Moe (Sp), leder av Næringskomiteen, tok imot protesten og ga innholdet i protestskrivet sin fulle støtte (Fri Fagbevegelse, 12.03.09). Les mer

 

Aksjon avslørte timelønn på 20 kroner timen

LogoArbeidstilsynet i Oslo har nettopp gjennomført en aksjonsuke sammen med Skatt Øst, og besøkene på 43 forskjellige byggeplasser ga resultater. Seniorinspektør Per Granerød i Arbeidstilsynet forteller at polakkene sannsynligvis hadde minstelønn - fra Polen! - Det groveste vi fant var vel noen polakker som hadde 1400 sloty per måned, ca. 3000 kroner, foreller Granerød. (iOslo.no, 11.03.09) Les mer

 

 

Oslo kommune leier inn arbeidskraft ulovlig

1. mars 2009 ble det ulovlig å bruke innleid arbeidskraft fra firmaer som ikke er registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. Stikkprøver Dagsavisen har gjort blant flere firmaer Oslo kommune benytter, viser at kommunen som storforbruker av innleid arbeidskraft, driver ulovlig innleie innenfor flere bransjer. Helse og omsorg og rengjøringsbransjen, er blant disse. (Dagsavisen, 11.03.09) Les mer

 

 

Sliter med løfte om tjenestedirektivet

LogoI sin proposisjon til Stortinget om EUs tjenestedirektiv, skrev regjeringen at den ville søke en erklæring fra EU «som understreker at det ikke er noe til hinder for å føre en ambisiøs politikk mot sosial dumping når tjenestedirektivet innlemmes i EØS-avtalen.» I følge Klassekampen sliter regjeringen med å holde det den har lovet. (EL & IT, 11.03.09) Les mer

 

 

Artikkel: Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Som følge av EU-utvidelsen østover og den sterke etterspørselen etter arbeidskraft de siste årene, utgjør nå personer som kommer for å jobbe den største innvandringsgruppen til Norge. Omslaget i økonomien rundt årsskiftet 2007/2008 har imidlertid ført til en ny situasjon på arbeidsmarkedet, med økende ledighet og et avtakende arbeidskraftsbehov. Det at sysselsettingsutsiktene er endret vil både ha konsekvenser for arbeidsinnvandringen til Norge, og i hvilken grad arbeidsinnvandrere returnerer til hjemlandet. I en artikkel i Arbeid og velferd nr. 1-2009, gis det en gjennomgang av faktorer som vil kunne påvirke det fremtidige flyttemønsteret. (NAV, 11.03.09) Les mer og last ned artikkelen

 

 

Innvandrere i staten

Andelen innvandrere ansatt i privat sektor utgjør 10 prosent, mens tilsvarende andel for staten er 7,4 prosent. Forskjellen skyldes i hovedsak ulike krav til utdanning. Dette kommer fram i Statistisk sentralbyrås rapport ”Innvandrere ansatt i staten”. Arbeidsinnvandringen har økt innvandrerandelen i det private. Det skyldes blant annet at den store arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene de siste årene særlig vært rettet mot faglærte yrker innenfor bygge- og anleggsvirksomhet og industri. (SSB, 11.03.09) Les mer

 

 

Forelesning 24. mars i Oslo:
De nye EU-forordningen om koordinering av trygdeytelser

UiO Institutt for offentlig rettJuridisk fakultet i Oslo inviterer til forelesning om EUs forordning 883/04 om koordinering av trygdeytelser og trygdeavgifter. Gjesteforeleser er dosent Thomas Erhag ved Göteborgs universitet. Hans avhandling fra 2002 har tittelen ”Fri rörlighet och finansiering av social trygghet – en rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgift för finansiering av social trygghet”. Arrangementet finner sted tirsdag 24. mars kl. 18.15-20.00, i auditorium 14, Karl Johans gate. (Fafo Østforum, 11.03.09) Les mer på fakultetets hjemmeside

 

 

 

 


Solidaransvar for lønn: Hva er det og hvordan vil det virke?
Lysark fra Fafo Østforum seminar 10. mars

Kristin Alsos Som en del av oppfølgingen av handlingsplan 2 mot sosial dumping, har Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) lagt frem forslag til endringer i allmenngjøringsloven og utredning av en modell for solidaransvar på alminnelig høring. Den norske modellen er sterkt inspirert av den tyske ordningen for solidaransvar, og forslaget har så langt fått blandede reaksjoner. På seminaret redegjorde leder i IG Bau, Gregor Asshoff og Fafo-forsker Kristin Alsos (bildet) for solidaransvar i hhv Tyskland og Norge. Finn Arthur Forstrøm presenterte AGENDAs utredning av høringsnotatet. Partene i byggenæringen - ved adm.dir Ketil Lyng i BNL og Kjell Skjervø, ombudsmann i Fellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening - presenterte sine synspunkter. (Fafo Østforum, 10.03.09) Last ned innledningene

 

 

 

Høringsuttalelser om effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar

LogoSom en del av oppfølgingen av handlingsplan 2 mot sosial dumping, la Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) frem forslag til en modell for solidaransvar etter allmenngjøringsloven. Høringsfristen var 5. mars, og høringsuttalelsen er nå lagt ut på departementets hjemmeside (Fafo Østforum, 10.03.09)

- Høringsbrev (AID, 05.12.08)
- Høringsnotat (AID, 05.12.08)
- Høringsuttalelser (AID, 10.03.09)

 

 

 

Flere tiggere kan få jobb når overgangsreglene forsvinner

1. mai forsvinner overgangsreglene for østeuropeiske arbeidsinnvandrere. UiS-professor Paul Stephens tror det kan hjelpe flere tiggere i jobb. – Reglene har gjort prosessen med å skape seg et fullverdig liv, med et eget arbeid, veldig byråkratisk og tungvint, sier Stephens. (Rogalands Avis, 10.03.09) Les mer

 

 

Bulgaria snart klar for euro?

Ett av EUs fattigste land, Bulgaria, kan snart være klare til å innføre euro. I forrige uke sa sentralbanksjefen at landet oppfyller fire av fem vilkår som må være tilstede for å gå over til den felles europeiske valuta. Det siste EU-landet som fikk euro var Slovakia, som skiftet ved årsskiftet. 16 av 27 EU-land har til nå gått over til euro. (Gøteborgsposten, 09.03.09)

 

 

Stort behov for mer tilrettelagt norskopplæring

Norskopplæringstilbudet for arbeidsinnvandrere varierer veldig i de forskjellige kommunene. - Det er helt klart et behov for et bedre tilbud, sier Julia Maliszewska, ombud for polske byggearbeidere. (Utrop, 09.03.09) Les mer

 

 

Foreslår å avvikle overgangsordningane for 8 EU-land

Dag Terje AndersenRegjeringa legg i dag fram lovforslag for å avvikle overgangsordningane frå 1. mai 2009 for land som blei medlem i EØS i 2004. For Bulgaria og Romania held ordningane fram til 1. januar 2012, men dei vil bli vurderte årleg. - Erfaringane tilseier at overgangsordningane ikkje har hindra norske arbeidsgjevarar i å rekruttere den arbeidskrafta dei har hatt bruk for, seier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. (AID, 06.03.09) Les mer

Se også: Lettere for østeuropeere (Magasinet for fagorganiserte, 09.03.09)

 

 

 

 

EU-motstand mot tjenestedirektiv-erklæring

EU-kommisjonen har så langt ikke godtatt et forslag til felleserklæring om tjenestedirektivet som skal oppfylle kravene fra norsk LO. I et brev fra nærings- og handelsminister Sylvia Brustad til Stortingets næringskomité går det fram at Norge har lagt fram et utkast til felleserklæring som er forelagt EU-kommisjonen, men enighet om en erklæring foreligger ikke. (ABC Nyheter, 07.03.09) Les mer

 

 

NHO ønsker ikke solidaransvar

Sigrun VågengNHO går sterkt imot solidaransvar: - La de eksisterende tiltakene for et seriøst arbeidsliv få virke før nye, udokumenterte og ressurskrevende tiltak innføres, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng. - Det er flere grunner til at vi går mot innføring av et solidaransvar. Ikke minst fordi det ikke er dokumentert et behov, sier Vågeng, på vegne av både NHO og NHOs landsforeninger. (NHO, 06.03.09) Les mer

 

 

 


Teekay halverer antall oppsigelser

Rederiet Teekay vurderte for få uker siden utflagging av ni bøyelastere slik at 200 norske sjøfolk ville ha mistet jobbene sine. Nå kan tallet på overtallige bli halvert til 100. - Vi er svært glade for at Teekay har revurdert sine utflaggingsplaner, sier hovedtillitsvalgt i Sjømannsforbundet hos Teekay, Jan Lundgren. Han legger til at han føler seg mer enn 99 prosent trygg på at de to skipene, som har fått utsatt utflagging, skal bli berget for norsk flagg. (Stavanger Aftenblad, 06.03.09) Les merBrustad tviler på utredninger om tjenestedirektivet

Sylvia BrustadStortingets næringskomité stilte 27 kritiske spørsmål om tjenestedirektivet til nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap), blant annet med utgangspunkt i ekspertutredningene departementet selv har bestilt. I et brev til næringskomitéen går det fram at statsråden, med ett unntak, ikke tror på ekspertutredningene - på punkter som slår negativt ut for det omdiskuterte direktivet. (ABC Nyheter, 05.03.09) Les mer

 

 UDI anmelder Norsk helsepersonell

LogoUDI anmelder Norsk helsepersonell AS for å ha latt 24 ukrainere jobbe for luselønn uten lovlig opphold i Norge. Et prinsipielt viktig grep av UDI, mener LO. – Jeg er veldig glad for at UDI anmelder Norsk Helsepersonell. Saken er graverende, og utfallet vil ha stor betydning for det videre arbeidet mot sosial dumping i Norge, sier LO-nestleder Geir Mosti. (Dagsavisen, 05.03.09) Les mer

Se også: LO-jubel for UDI-anmeldelse (Fri Fagbevegelse, 05.03.09)

 


Dumpet lønn til polakker

Arbeidstilsynet avdekket i går flere kritikkverdige forhold ved Kristiansand Kino. To polske arbeidere oppga lønn som ikke tilfredsstiller minstekravet, og i tillegg manglet de lovpålagte ID-kort. Elisabeth Haaversen, LOs distriktssekretær i Vest-Agder, er sjokkert over funnene. - Dette er ting en ikke trodde kunne skje i halvkommunal sektor, sier hun. (Fædrelandsvennen, 05.03.09) Les mer

 


BNL mot solidaransvar for lønn

LogoByggenæringens Landsforening mener at departementets forslag om objektivt ansvar for allmenngjort lønn bør avvises. I dag sendte BNL høringsbrevet til Regjeringen. Departementets høringsnotat ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å begrunne innføring av et slikt tiltak, mener BNL. (BNL, 04.03.09) Les mer

 

 

 

 

Seminar om Romanias EU-medlemsskap 10. mars

EU-flaggEuropakommisjonenes delegasjon til Norge og Island inviterer til seminar om Romanias EU-medlemsskap. What does it take to be an EU member? - a view from Romania er tittelen på innledningen til Mr. Bogdan Mazuru, State Secretary for European Affairs, MFA. Romania ble medlem av EU januar 2007. Mr. Mazuru vil snakke om Romanias erfaringer og hvilke utfordringer de møter som EU-medlem. Seminaret arrangeres tirsdag 10. mars kl 15-16 i Klingenberggaten 7 A, Oslo. (Fafo Østforum, 04.03.09) Program og påmeldingsinformasjon

 

 

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

LogoForeløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for februar 2009 viser at antall gyldige arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EU-landene (EU12) de to første månedene i år er på 8 902, hvorav 6 033 er fornyelser. Til sammenligning ble det i løpet av de to første månedene i fjor gitt 11 150 tillatelser, hvorav 5 998 fornyelser. EØS-rapporten gir blant annet oversikt over arbeidstillatelser gitt til borgere av EU12 i perioden 2004 - 2009. EØS-rapporten skal legges ned, men siden registreringsordningen har blitt utsatt vil EØS-rapporten bli produsert fram til og med juli 2009. (Fafo Østforum/UDI, 04.03.09) Les statistikken fra UDI

 

 

Spekter støtter hovedhensikten, men støtter ikke innføring av solidaransvar

logoSpekter støtter hovedhensikten med å effektivisere allmenngjøringsloven og forslaget om å innføre solidaransvar, men har likevel innvendinger mot flere av forslagene AID har lansert i sitt høringsutkast. Blant de delene av forslaget til effektivisering av allmenngjøringsloven som Spekter ikke kan støtte, er særlig forslaget om å lempe på dokumentasjonskravet ved allmenngjøring. (Spekter, 03.03.09) Les mer

 

 

 

Uten lønn på Ringnes Park

Jonas BalsFørst 15 litauere uten lønn, nå ni estere. De jobber på samme prosjekt, Ringnes Park, hos de samme underleverandørene som er under kontrakt hos samme hovedentreprenør: Ole K. Karlsen Entreprenør AS. – Det tropper opp stadig nye grupper, sier Jonas Bals (bildet), ombud i Fellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening. (Magasinet for fagorganiserte, 03.03.09) Les mer

 

 

 

 

 

ESA vil ikke behandle forespørselen fra LO i Stavanger om tjenestedirektivet

ESA vil ikke behandle forespørselen fra LO i Stavanger om tjenestedirektivet. LO i Stavanger mener ESA misforstår. – Årsaken til at vi ikke kan behandle henvendelsen er at tjenestedirektivet ikke er en del av EØS-avtalen, eller det norske regelverket knyttet til EØS-avtalen, sier informasjonssjef i overvåkingsorganet, Inge Hausken Thygesen (Fri Fagbevegelse, 03.03.09). Les mer

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700