Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Januar 2012

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum januar 2012

 

Kommentar: - Et høyt spill om vikarbyrådirektivet

Jon Erik Dølvik- I går krevde LO-sekretariatet veto mot EUs vikarbyrådirektiv. Dette er et forståelig resultat av uro over økende bruk av innleid og annen ekstern arbeidskraft, hvor useriøse firma ofte tilbyr billig utenlandsk arbeidskraft og omgår skatt, avgifter og arbeidslivsregler. Analyser tyder på at vikarbyrådirektivet kan være et redskap til å rydde opp og skape mer lik konkurranse. Et veto kan dermed være et høyt spill med svært usikker gevinst, skriver Fafo-forsker Jon Erik Dølvik i en kommentar (Dagsavisen, 31.01.12) Les mer

 

 

 

Hedmark: Tre bedrifter politianmeldt for sosial dumping i fjor

LogoArbeidstilsynet anmeldte i fjor sju bedrifter i Hedmark til politiet. Tre av tilfellene skyldtes ulykker og like mange grov underbetaling eller annen sosial dumping. Arbeidstilsynet kommer til å ha flere kontroller ved hoteller, restauranter og bedrifter innen renhold og transport. Etaten ser store utfordringer i disse bransjene, som den vil ta tak i. Samtidig opplever den at problemene med sosial dumping har blitt mindre i bygg og anlegg. (Hamar Arbeiderblad, 31.01.12) Les mer

 

Akademikerne: – Snodig LO-vedtak mot vikarbyrådirektivet

– LO-sekretariatet har fattet et snodig vedtak. Vikarbyrådirektivet er mer enn noe annet et vernedirektiv mot sosial dumping, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke til NTB. (Ukeavisen Ledelse, 31.01.12) Les mer

 

- Ap vil få støtte fra opposisjonen til å få gjennom vikarbyrådirektivet på Stortinget

Et enstemmig LO-sekretariat vedtok i går å sende et «kraftig signal» til regjeringen om å avvise vikarbyrådirektivet. Fra før har Unio også krevd at regjeringen bruker reservasjonsretten mot direktivet. Dermed har kravet over 1,1 millioner fagorganiserte i ryggen. Men Aps stortingspolitikere, og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har gjort det klart at de holder fast på å innføre direktivet i Norge. Høyre lover støtte til å vedta direktivet på Stortinget. (Klassekampen, 31.01.12) Les mer

 

Vestlandet har størst vekst i andel gjestearbeidere og utenlandske selskaper

Veksten i andel gjestearbeidere er størst på Vestlandet. Siden 2008 har denne gruppen vokst med 18 prosent. På Østlandet har veksten i samme periode bare vært halvparten så stor. Også veksten i utenlandske selskaper er dobbelt så høy på Vestlandet som i landet for øvrig. Dette skyldes blant annet vekst i oljebransjen. (Bergens Tidende, 30.01.12) Les mer

 

NHO imot Regjeringens tiltakspakke

LogoI en høringsuttalelse går NHO sterkt i mot tiltakspakken Regjeringen har foreslått som en sikring for at at vikarbyråene opptrer seriøst og gir de ansatte gode arbeidsvilkår. Wiersholm har på oppdrag fra NHO, Virke og Spekter vurdert rettslige problemstillinger tilknyttet tiltakene, og konkluderer med at forslaget om innsynsrett kan være i strid med personvernhensyn. Innføring av solidaransvaret vil dessuten utgjøre ulovlig restriksjon etter EØS-retten. (NHO, 30.01.12) Les mer

Se også: Høringsuttalelse fra NHO
Wiersholms uttalelse

 

 

Frykter at norske regler for vikarer og midlertidig ansatte kan bli EFTA-mat

- Regjeringens tiltakspakke går for langt, sier Virke-sjef Vibeke Madsen. NHO har tidligere slått fast at arbeidsmiljølovens paragraf 14-12, som regulerer bruk av innleid arbeidskraft, må skrives om dersom vikarbyrådirektivet innføres i Norge. Dette har arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) avvist, men LO føler seg ikke overbevist. Motstanderne mot direktivet frykter at en domstolsavgjørelse vil kunne omstøte særnorske begrensninger på bruken av innleid og midlertidig arbeidskraft. (Demokraten, 30.01.12) Les mer

 

Virke: - Tiltakspakken i strid med EØS-avtalen

Samtidig som LO sa nei til EUs vikarbyrådirektiv sa servicenæringenes hovedorganisasjon, Virke, et klart ja. Og mer enn det. Virke mener regjeringens tiltakspakke er i strid med EØS-avtalen. Virke-sjef Vibeke Madsen er særlig skeptisk til de foreslåtte reglene om solidaransvar og innsynsrett. (Fri Fagbevegelse, 30.01.12) Les mer

Se også: Hele høringsuttalelsen fra Virke

 

LO sier nei til vikarbyrådirektivet

LogoSekretariatet i LO ber regjeringa legge ned veto mot vikarbyrådirektivet. Sekretariatet har i dag behandlet en høringsuttalelse om de tiltakene regjeringa har forslått for å hindre skadevirkningene av direktivet. LO mener at tiltakene er bra, men ikke tilstrekkelig og konkluderer med å be regjeringen bruke reservasjonsretten for å hindre at direktivet blir norsk lov (Fri Fagbevegelse, 30.01.12). Les mer

Les også: Tonet ned EØS-motstanden (LO-Aktuelt, 29.01.12)
Skjebnevalg (Klassekampen, leder, 30.01.12)
LO-nei kan få Ap til å snu (NRK, 30.01.12)
Senterpartiet seier LOs vikar-nei aukar sjansane for veto (Nationen, 30.01.12)

 

Nesten ein av seks arbeidstakarar er utlendingar

I 2011 var 15 prosent av alle arbeidstakarar i Noreg utlendingar, viser ferske tal frå Skattedirektoratet. - Auken i arbeidsinnvandringa av arbeidskraft etter EU-utvidinga i 2004 har hatt stor betydning for den økonomiske veksten og velstandsutviklinga i Noreg, meiner økonomiprofessor Kjell Gunnar Salvanes og kollega Rolf Brunstad ved Norges Handelshøyskole (Hordaland / NPK-NTB, 30.01.12) Les mer

 

- Utlendinger tar jobbene

Entreprenører i Lesja må permittere medarbeidere fordi firmaer med utenlandske håndverkere tar oppdragene. Nå griper Lesja kommune inn mot sosial dumping. Det blir mer kontroll på byggeplassene etter at entreprenører har tatt opp den økende bruken av billig, utenlandsk arbeidskraft i kommunen. (Gudbrandsdølen Dagningen, 30.01.12) Les mer

 

Ikke samme usikkerhet om allmenngjøring i Finland

Den usikkerheten omkring allmenngjøring av tariffavtalene som Efta-domstolen har skapt i Norge kunne aldri oppstått i Finland, hevder finsk tariffekspert. Finske arbeidsgiverne må ifølge den finske «arbetsavtalslagen» følge alle tariffavtalens bestemmelser, sier Nikolas Elomaa i den finske sentralorganisasjonen FFC (LO-Aktuelt, 30.01.12). Les mer

 

Bjurstrøm gir ikke etter for vikar-press

Hanne BjurstrømArbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) vil ikke la seg presse av LO til å si nei til vikarbyrådirektivet. – Vi er uenige med deler av fagbevegelsen. Det må vi leve med, sier Bjurstrøm til NTB. Direktiv-motstanderne mobiliserer for fullt foran mandagens møte i LO-sekretariatet. Møtet skal ta stilling til tiltakspakken som Arbeidsdepartementet mener gir gode nok garantier til at det omstridte EU-direktivet kan innføres i Norge. (Bygg.no, 29.01.12) Les mer

 

 

 

BNL: Frykter ikke sosial dumping etter EFTA-domstolens uttalelse

Byggenæringens Landsforening (BNL) mener det ikke er grunnlag for å si at EFTA-domstolens uttalelse om allmenngjøring åpner for sosial dumping. BNL havner mellom barken og veden: Malermestrene frykter EFTA-domstolens avgjørelse, mens NHO hilser den velkommen. (Maleren, 28.01.12) Les mer

 

Halve stortingsgruppa til Sp vil ha veto mot vikarbyrådirektivet

Senterpartiet si stortingsgruppe er kritisk til EUs vikarbyrådirektiv. Men dei har førebels ikkje teke stilling til om dei vil gå inn for eit veto eller ikkje. —Vi kjem til å gjere vedtaket vårt med det første når LO har konkludert, seier Sps arbeidslivspolitiske talsmann Geir Pollestad. (Nationen, 28.01.12) Les mer

 

Fagforbundet: Fortsatt nei til vikarbyrådirektivet

Regjeringens tiltakspakke for vikarbyrådirektivet endrer ikke Fagforbundets syn på direktivet. Tross regjeringens forslag til forbedringer sier forbundet fortsatt nei i et brev forbundet har sendt LO i forbindelse med høringen. (Fagforbundet, 27.01.12) Les mer

Se også:
EL & IT: Høringssvar om tiltak i forbindelse med vikarbyrådirektivet
(EL & IT, 18.01.12)
Høringsnotat fra Fellesforbundet (Fellesforbundet, 16.01.12)

Se også Høring – Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft etterleves (Arbeidsdepartementet, 12.12.11)

 

Foreslår å oppheve overgangsordningene for bulgarere og rumenere

Regjeringen foreslår å oppheve overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania. Det innebærer at arbeidstakere fra de to landene vil få samme tilgang til det norske arbeidsmarkedet som borgere fra andre EØS-land allerede har (Arbeidsdepartementet, 27.01.12). Les mer

 

Kommentar: En ny situasjon for allmenngjøring

- Noe må gjøres med allmenngjøringsordningen. EFTA-domstolens avgjørelse tidligere denne uka viser at dagens ordning er uakseptabel for fagbevegelsen. EFTA-domstolens uttalelse kan gjøre det umulig å konkurrere med utenlandske foretak hvis en er bundet av Verkstedsoverenskomsten, skriver Torgny Hasås. (LO-Aktuelt, 27.01.12) Les kommentaren

 

Debatt au pairer: - Ikke sosial dumping, men sosial løfting

- I det siste har det rast en debatt om au pair-ordningen, og regjeringen vil nekte kvinner med barn å være au pair. Statssekretær Pål K. Lønseth (Ap) skriver i dagens Dagbladet at “vi vil motarbeide at au pair-ordningen bidrar til sosial dumping” og at det er “uaktuelt for regjeringen å gjøre au pair-ordningen til en ordning for ufaglært arbeidsinnvandring”. Hvis en kvinne fra Filippinene arbeider i Norge i to år som gjestearbeider, løftes familien ut av fattigdom. Det er ikke sosial dumping men sosial løfting, skriver Gunnar Stavrum. (Nettavisen, 27.01.12) Les mer

Kronikk av statssekretær Pål K. Lønseth: Kulturutveksling, ikke arbeidsinnvandring (Dagbladet, 27.01.12) Kronikk av professor Ragnhild Sollund: Arbeidsmigrantene (Dagbladet, 25.01.12)

 

Polske syersker overtar sying og montering av norske uniformer

K. Stormark Konfeksjonsfabrikk på Dokka har siden 1957 sydd uniformer til forsvaret. Snart skal en ny fabrikk i Polen overta sying og montering av norske uniformer. - For å kunne konkurrere på lik linje med de som produserer ute, så har vi tatt en beslutning om å etablere en egen bedrift i Polen. Dermed reduserer vi med 18 her på Dokka, sier daglig leder ved K. Stormark Konfeksjonsfabrikk, Vegard Winquist Haave. I løpet av januar skal fabrikken i Polen opp å stå. Så langt er 30 polakker ansatt, og det kan bli flere. (NRK Hedmark og Oppland, 26.01.12) Les mer

 

Europautredningen: - Dagens allmenngjøringsordning er ikke treffsikker nok

Flertallet i utvalget som har utredet Norges forhold til EU, Europautredningen, mener at det er behov for å utvikle et mer treffsikkert og effektivt regime for fastsetting av minstelønner i Norge. Fem av seks bransjer hvor tariffavtalene har vært allmenngjort, har allmenngjort et minstelønnsnivå som ligger langt under det som er vanlig godtgjøring for norske arbeidstakere. Utfra dette har flertallet funnet at dagens ordning med allmenngjøring av tariffavtaler ikke sikrer likebehandling av norske og utenlandske arbeidstakere, men har bidratt til å definere en ny og lavere minstelønnsnorm. (LO-Aktuelt, 26.01.12) Les mer

 

"The FORMULA Conference 2012" i Oslo 22. – 23. mars

Stein EvjuJon Erik Dølvik Line EldringFri bevegelse av tjenester og arbeidsmarkedsregulering i et utvidet EU og EØS er tema for Formula-prosjektet, som  inviterer til internasjonal avslutningskonferanse i Oslo 22. - 23. mars 2012. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av professor Stein Evju, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Fafo. Fafos forskningssjef Jon Erik Dølvik skal bidra både med innledning og som debattleder, og Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring skal holde forberedt kommentar på denne konferansen. (Fafo Østforum, 26.01.12) Les mer

 

- Sosial dumping kan forhindres ved å endre norsk forskrift

Uttalelsen fra EFTA-domstolen kan føre til timelønninger langt under tariffestet minstelønn. På den måten at arbeidsgiver kan si at lønna er så lav på grunn av trekk i forbindelse med reise, kost og losji. Kjell Skjærvø i Oslo Bygningsarbeiderforening mener endringer i norsk forskrift kan hindre utstrakt sosial dumping. Han foreslår en bestemmelse i utsendingsforskriften om at ytelser som gis som godtgjørelse av utgifter i forbindelse med utsendingen, ikke er å regne som lønn i allmenngjøringsforskriftenes forstand. (Magasinett, 26.01.12) Les mer

Frykter arbeidsløse europeere blir uteliggere i Oslo

Bymiljøetaten i Oslo frykter at antallet tiggere i Oslo kan øke som følge av økt arbeidsinnvandring etter den økonomiske krisen i Europa, skriver Aftenposten. Nå etterlyser etaten en strategi for å håndtere det forventede storinnrykket. (VG, 26.01.12) Les mer

 

YS tilfreds med at det gis adgang til å allmenngjøre arbeidstidsbestemmelser

Tore eugen Kvalheim- EFTA-domstolen sier at det er adgang til å allmenngjøre bestemmelsene om at det skal være 37,5 timers uke. Dette er YS tilfreds med, sier YS lederen Tore Eugen Kvalheim. Derimot kan bestemmelsene om kost og losji kun allmenngjøres dersom det kan rettferdiggjøres på grunnlag av bestemmelser om offentlig orden. Det kan virke som om domstolen mener det vil være urimelig å allmenngjøre bestemmelser om kompensasjon for overnatting utenfor hjemmet fordi utenlandske arbeidstakere per definisjon overnatter utenfor hjemmet, sier Kvalheim. (YS, 25.01.12) Les mer 

Kronikk: Arbeidsmigrantene

Ragnhild SollundProfessor Ragnhild Sollund har intervjuet au pairer fra Filippinene, Russland, Hviterussland, Ukraina og andre østeuropeiske land, samt vertsfamilier. - Intervjuene viser at svært mange av au pairene som kommer, kommer som arbeidsmigranter. Et gjennomgående funn er likevel at det er mulig å både oppnå kulturutveksling og økonomisk utbytte som arbeidsmigrant. Arbeidsmigrasjon gjennom au pair ordningen vil fortsette fordi det au pairene gjør for norske familier av begge parter defineres som arbeid, til tross for at det skal lønnes med «lommepenger». Den viktigste årsaken til at vi får sosial dumping, er nettopp at au pairenes arbeid ikke anerkjennes som arbeid, skriver Sollund i en kronikk i Dagbladet. (25.01.12) Les mer

 

 

Slakter Adeccos bruk av tariffer

LogoBare måneder etter at tariffavtalen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO ble allmenngjort 1. september i fjor, har Adecco funnet en mulighet til å slippe unna. Siden Adecco ikke er et renholdsfirma mener de avtalen ikke gjelder dem, selv når de leier ut renholdere. Et syn som støttes i en tolkningsavklaring fra Arbeidstilsynet. Fagforbundet og NAF mener det er helt feil av et bemanningsbyrå å bruke KS-tariffen. (Fri Fagbevegelse, 24.01.12) Les mer

Se også: Ordfører i Ski avviser at Adecco driver sosial dumping i kommunen (KS, 25.01.12)
- Adecco dumper ikke renholderes lønn (NHO Service, 23.01.12)
- Adecco dumper lønningene igjen (Dagbladet, 23.01.12)

 

Lønsopgjeret: Krav mot innleige og sosial dumping

Fellesforbundet vil ha kampen mot billig utanlandsk arbeidskraft inn i lønsoppgjeret. Som venta blir lønskrava i år små. Langt meir strid kan det bli om punktet «Forsvar av det organiserte og seriøse arbeidslivet». Dei vil mellom anna ha inn strengare krav til innleigd arbeidskraft og ei forenkla allmenngjeringsordning. Det siste betyr at regjeringa òg blir ein part i oppgjeret, fordi det vil krevje ei lovendring. (Bergens Tidende, 24.01.12) Les mer

 

Unio anbefaler vikar-veto

LogoEt enstemmig styre i Unio mener regjeringen må reservere seg mot implementering av EUs vikarbyrådirektiv. Unio mener direktivet kan bidra til at det blir et A- og et B-lag i arbeidslivet. – Direktivet sikrer ikke vikarene godt nok. Likebehandlingen mellom vikarer og andre er ikke god, sier Unio-leder Anders Folkestad. (Unio, 24.01.12) Les mer

 

Uttalelsen fra EFTA-domstolen kan få konsekvenser for tusenvis av norske jobber

- EFTA-uttalelsen betyr sterk konkurransevridning med sosial dumping til følger, mener Roar Abrahamsen i Fellesforbundet. – Nå vil vi møte utenlandsk arbeidskraft med timelønn langt under tariff. Arbeidsgiver vil kunne dekke seg med at de følger tariffen, men at reise, kost og losji er trukket fra. Norske bedrifter vil slite tungt med å møte denne konkurransen, sier Abrahamsen. (Magasinett, 24.01.12) Les mer

 

16 kroner timen kan være lov

Det som Arbeidstilsynet omtalte som grov sosial dumping og timelønn på 16 kroner, kan vise seg å være lovlig etter en avgjørelse i EFTA-domstolen mandag. (Maleren, 24.01.12) Les mer

 

EFTA mot allmenngjøring

Borgarting lagmannsrett har søkt råd fra EFTA-domstolen i en tvist mellom den statlige oppnevnte tariffnemda og NHO om allmenngjøring av tariffavtaler i verftsindustrien. Resultatet er at det ikke er lov å allmenngjøre bestemmelser om reise, kost og losji, men det er lov å allmenngjøre arbeidstiden. (Parat, 24.01.12) Les mer

 

Leder: EFTAs uttalelse og EUs direktiver

Fagbevegelsen har støttet EØS-avtalen fordi man har hatt rett til å opprettholde like lønnsforhold for alle som jobber i Norge og motarbeide sosial dumping. Allmenngjøring har vært det avgjørende virkemidlet. Nå kan også dette virkemidlet være i ferd med å bli innhentet av EU og EØS’ dynamiske lovanvendelse, skriver Klassekampen på lederplass (23.01.12) Les lederen

 

EFTA-domstol støtter verftene

Fellesforbundet er skuffet over at EFTA-domstolen vender tommelen ned for tiltak mot sosial dumping i skips- og verftsindustrien. – Vi fikk fullt medhold på det viktige spørsmålet om kost og losji. Uttalelsen viser at vedtaket til Tariffnemnda er ugyldig på dette punktet. Dette er en viktig seier for oss, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen og NHO-sjef John G. Bernander. Saken behandles av domstolen 13. mars. (Sunnmørsposten / NTB, 23.01.12) Les mer

 

- Frykten for vikarbyrådirektivet står ved lag etter uttalelsen fra EFTA-domstolen i verftsaken

I uttalelsen om allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten (VO) for verfts- og skipsindustrien hevder EFTA-domstolen at det er brudd på konkurransereglene å pålegge utenlandske entreprenører å betale tariffavtalens tillegg for nattkvarter i eget hjem, samt kostnader for reise, kost og losji. Motstanderne av vikarbyrådirektivet frykter at norsk lov fort kan bli satt til side etter en implementering av direktivet, og forbundsleder Hans O. Felix i EL & IT mener denne frykten står ved lag etter uttalelsen fra EFTA-domstolen. (Magsinett, 23.01.12) Les mer

Se også: EFTA-domstolen grip inn i norsk tariffpolitikk. Kan skape EØS-bråk for Stoltenberg (Nationen, 23.01.12)

 

- Adecco dumper ikke renholderes lønn

- Utleid renholdspersonell fra Adecco får samme lønn som ansatte i Ski kommune. Hvordan kan det være lønnsdumping, spør Petter Furulund adm. dir. i NHO Service. Han viser til at den allmenngjorte renholdsoverenskomsten mellom NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund kun gjelder for ansatte renholdere i private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. - Denne tariffavtalen gjelder ikke for renhold som utføres av kommunens egne renholdere, sier Furulund, som er forbauset over at Norsk Arbeidsmandsforbund ikke synes å ha oppfattet dette. (NHO Service, 23.01.12) Les mer

Se også: - Adecco dumper lønningene igjen (Dagbladet, 23.01.12)

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 23.01.12) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 02/12

 

Tapte og vant i EFTA-domstolen

Det er ikke lov å allmenngjøre bestemmelser om reise, kost og losji har EFTA-domstolen avgjort. Men det er lov å allmenngjøre arbeidstida. Det er dommen som EFTA-domstolen kom med i dag i rettsaken ni verft, Norsk Industri og NHO har gått til mot Staten. Arbeidsgiverne mener at allmenngjøringen av Verkstedoverenskomsten fra 2008 strider mot EU-retten. EFTA-domstolen gir arbeidsgiverne delvis medhold. Utstasjoneringsdirektivet, som skal sikre utenlandske arbeidere samme lønns- og arbeidsvilkår som de innenlandske, tillater ikke å allmenngjøre bestemmelser om betaling til reise, kost og losji. (LO-Aktuelt, 23.01.12) Les mer

Les dommen fra EFTA-domstolen

Se også: EFTA-domstolen undergraver allmenngjøringsordningen (ABC Nyheter, 23.01.12)
Norsk Industri og NHO: - Tilfreds med dommen (NHO, 23.01.12)
EFTA-domstolen berører ikke selve retten til å benytte allmenngjøring som virkemiddel (LO, 23.01.12)
EU-retten mener Norge bryter EØS-avtalen (Aftenposten, 23.01.12)
Laval-dommen sentral (EL & IT, 23.01.12)
EFTA-domstolen: - Utlendinger kan ikke tvinges til å betale særtillegg (Stocklink, 23.01.12)
Fellesforbundet bekymret for EFTA-dom, men vil ikke konkludere før lagmannsretten avgir dom i mars (Magsinett, 23.01.12)

 

- Adecco dumper lønningene igjen

Etter Dagbladets avsløringer i fjor lovte Adecco å løfte alle sine ansatte opp på tariffnivå. Nå mener Fagforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund at Adecco har brutt løftet. Informasjonssjef i Adecco, Anne-Stine Talseth, avviser påstander om underbetaling. - Vi lønner i henhold til tariffavtalen. Vi registrerer at noen mener vi benytter feil avtale, men vi lønner tariff, sier hun. (Dagbladet, 23.01.12) Les mer

Partiene på borgerlig side vil myke opp arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

Et forslag fra partiene på borgerlig side er at avtaler om arbeidstid kan inngås lokalt, og at Arbeidstilsynet skal forvalte denne vetoretten. – Å lempe på arbeidstidsbestemmelsene handler også om velferd, avlønning, kompensasjon og fritid. Dette er ikke spørsmål for Arbeidstilsynet, men for fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. Et godt, organisert arbeidsliv er den beste resepten mot sosial dumping, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. (Arbeidets Rett / ANB-NTB, 22.01.12) Les mer

 

Bjurstrøm ber blakke arbeidsinnvandrere reise hjem

Hanne Bjurstrøm- Hvis det ikke er arbeid, så er det ikke arbeid. Søreuropeere som mislykkes i jobbjakten i Norge bør heller reise hjem, mener arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. - Vi er en del av det frie europeiske arbeidsmarkedet. Men hvis det ikke er jobber, så har vi som stat ikke noen forpliktelser ut over å sørge for at de arbeidssøkerne fra EU ikke lider akutt nød, sier Bjurstrøm. (Bergens Tidende, 22.01.12) Les mer

Se også: Euroflyktning samler flasker for å overleve (Bergens Tidende, 21.01.12)

 

 

 

Nordens Faglige Samorganisasjon (NSF) diskuterte minstelønn

NFS arrangerte denne uken et seminar der man diskuterte minstelønn. Line Eldring fra Fafo satt rammene for debatten ved å presentere forskjellige minstelønnsordninger i utvalgte europeiske land. 20 av 27 EU-land har lovfestet minstelønn. Nordisk fagbevegelse er motstandere av at minstelønnssatser skal fastsettes på europeisk nivå. - Hvordan vi sammen kan bidra til anstendige lønns- og arbeidsvilkår i Europa og hindre sosial dumping er et sentralt spørsmål, mener YS-leder Tore Eugen Kvalheim. - Vi kan diskutere minstelønn i teorien, men for oss er dette ingen aktuell løsning. Lønnsdannelsen skal skje i forhandlinger mellom arbeidslivets parter, sier Kvalheim. (YS, 20.01.12) Les mer

 

Kommentar: Fortjener de ikke bedre selv om de jobber via et vikarbyrå?

Per Bergerud- Det er på høy tid at vikarbyråansatte får samme juridiske rettigheter som faste ansatte, mener Per Bergerud E24-spaltist og administrerende direktør i bemanning- og rekrutteringsselskapet PROFFICE. I en kommentar til LO-forbundene som støtte streiken mot EUs vikarbyrådirektiv, skriver Bergerud: - Det de aktuelle LO-forbundene bør bekymre seg for, er utenlandske firmaer som kommer til Norge, henter inn vikarbyråansatte fra utlandet og lønner dem etter rumenske satser. Det er intet annet enn sosial dumping. Fortjener de ikke bedre selv om de jobber via et vikarbyrå? spør han. (E24, 20.01.12) Les mer

 

 

Euroflyktning

Line EldringA-magasinet har i dag en artikkel om euroflyktninger. Fafos arbeidslivsforsker Line Eldring har fulgt med på arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa siden EU-utvidelsen i 2004, og nå har hun begynt å fatte interesse for arbeidssøkere fra de såkalte PIGS-landene (Portugal, Italia, Hellas og Spania). Antallet er foreløpig lavt, men økningen det siste året er stor, sier Eldring. (A-magasinet, papirutg., 20.01.12)

 

 

 

 

Diskusjon om enkeltdirektiv frå EU bidrar til EØS-skepsis i fagrørsla

Bård Vegar SolhjellStriden rundt vikarbyrådirektivet har gjort at det er debatt om EU i heile fagrørsla. - Inntrykket mitt er at det er i ferd med å byggje seg opp ein stor EØS-skepsis i fagrørsla, seier SVs nestleiar Bård Vegar Solhjell. Han viser til at det går føre seg diskusjonar både om heile EØS-avtalen, og til at mange enkeltdirektiv frå EU blir diskutert. - Fagrørsla byrjar merke i kor stor grad avtalane påverkar arbeidslivet og kampen mot sosial dumping, seier Solhjell. (Nationen, 19.01.12) Les mer

 

 

 

Vikar-streik uten resultat

Den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet onsdag får ingen følger – Arbeiderpartiet lar seg ikke presse til å legge ned veto. – Om LO snur og krever veto mot direktivet, vil ikke det endre vår holdning. Motstanderne mot direktivet frykter noe vi mener det ikke er noen grunn til å frykte, sier Anette Trettebergstuen, Aps arbeidspolitiske talskvinne, til NTB. (Maleren, 19.01.12) Les mer

 

Langemyhr frifunnet for bedrageri, men dømt for brudd på arbeidsmiljøloven

I dag falt dommen mot Harald Langemyhr, firmaet hans Langemyhr AS og den polske arbeidsformannen Rafael Garan i Oslo tingrett. Tiltalen var millionbedrageri mot Oslo kommune. De ble frifunnet på alle hovedpunkter. De ble dømt for brudd på arbeidsmiljøloven, og har godtatt en bot på 50.000 kroner. Retten finner bevist utover enhver rimelig tvil at det har vært innkvartert flere arbeidere i boligcontainere og at dette var i strid med arbeidsmiljøloven. (Aftenposten, 19.01.12) Les mer

Se også: Langemyhr frifunnet for bedrageri (Tønsberg Blad, 19.01.12)

 

LO-topper: - Vi som er i mot vikarbyrådirektivet har ingen vikarierende motiver

I går ble hun buet ut av aktivistene som demonstrerte mot EUs vikarbyrådirektiv. I dag avviser flere forbundsledere påstanden fra Ap-representantene Anette Trettebergstuen og Knut Storberget om at vikarbyråmotstanden er drevet av motstand mot EØS. (Fagbladet, 19.01.12) Les mer

Se også saken nedenfor

 

Kommentar: Vikarierende direktivhensikter

Anette TrettebergstuenKnut Storberget- Det blåste før jul opp til het debatt om EUs vikarbyrådirektiv. På tide, men definitivt i tolvte time, slik som i de fleste direktivdebatter her til lands, skriver stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen og Knut Storberget. - Debatten om direktivet preges av EØS motstand, og er nesten rensket for det som burde være hovedfokus og som direktivet handler om, nemlig at vi trenger ordnede forhold i vikarbransjen over hele Europa, skriver de. (Arbeiderpartiet, 18.01.12) Les mer

Se også: Direktivet sikrer vikarer bedre lønns- og arbeidsvilkår (Arbeiderpartiet, 18.01.12)

 

Vil presse regjeringen til å reservere seg mot vikarbyrådirektivet

Over 2.000 fagforeningsfolk møtte fram på Youngstorget i Oslo i dag for å presse Arbeiderpartiet og regjeringen til å legge ned veto mot EUs vikarbyrådirektiv. Presset rettes også mot LO. Aktivistene vil ha et klart nei-vedtak i LO-sekretariatet (Fri Fagbevegelse, 18.01.12) Les mer

Andre nyhetssaker om streiken mot EUs vikarbyrådirektiv:
Over hundre protesterte ved Hønefoss-bedrifter (Ringerikes Blad, 18.01.12)
Mange bedrifter i Rana protesterte (Rana Blad, 18.01.12)
Sterk streikevilje i Sarpsborg (Sarpsborg Arbeiderblad, 18.01.12)
1600 markerte på torget i Trondheim (Fri Fagbevegelse, 18.01.12)
Folkets Hus i Drammen fylt med streikende fagorganiserte (Drammens Tidende, 18.01.12)
Stor streikevilje i mossedistriktet (Moss Avis, 18.01.12)
Flere hundre demonstrerte i Haugesund (NRK Rogaland, 18.01.12)
1500 demonstrerte i Bergen (NRK Hordaland, 18.01.12)

 

EL & IT: Høringssvar om tiltak i forbindelse med vikarbyrådirektivet

Sosial dumping og et useriøst arbeidsliv er uløselig tilknyttet bransjen som driver med utleie av arbeidskraft (vikarbyråer). Slik er det i Norge, og i resten av Europa. Den fleksibilitet som det hevdes er nødvendig for bedriftene, må veies opp mot den utrygge situasjon arbeidstakerne kommer i, skriver EL & IT-forbundet i sitt høringssvar. (EL & IT, 18.01.12) Les mer

 

Kronikk om Europautredningen: Spådommer gjort til skamme

Jon Erik DølvikEt hovedpunkt i utredningen er virkningene av den store arbeidsinnvandringen etter 2004, som framholdes som «en av de største gevinstene og en av de største utfordringene for norsk arbeidsliv som følge av EØS-avtalen». Norge er blant de land i EU/EØS som per innbygger har flest sysselsatte fra nye EU-land. Siden 2004 har arbeidsinnvandring fra EU stått for nesten halve sysselsettingsveksten. Dette har kommet distriktsnæringer som landbruk, fiskeindustri og verft til gode, og som Kristin Halvorsen har påpekt: uten polakkene hadde det ikke vært nok bygningsarbeidere og handlingsrom i budsjettene til å få barnehageløftet i mål, heter det i kronikken som Fafos Jon Erik Dølvik har i Dagsavisen i dag (18.01.2012). Les hele kronikken her

 

Europautredningen ble lagt frem i dag

Jon Erik DølvikRegjeringen oppnevnte i januar 2010 et forskningsbasert, bredt sammensatt offentlig utvalg for å gjennomgå erfaringene med EØS-avtalen og øvrige avtaler med EU. Utvalget har vært ledet av professor Fredrik Sejersted ved Universitet i Oslo. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik (bilde) har vært en av de tolv medlemmene i utvalget. Kapittel 16.5 i rapporten omhandler arbeidsinnvandring fra EU/EØS-området og oppsummeres slik: "Samlet sett har den økte arbeidsinnvandringen under EØS-avtalen hatt positive konsekvenser for vekst, sysselsetting, fleksibilitet og regional utvikling i det norske arbeidsmarkedet.(...) I et lengre samfunnsmessig perspektiv er det bekymringsfullt at arbeidsinnvandringen i en del bransjer ser ut til å forsterke tendenser til segmentering og lagdeling i de nedre delene av arbeidsmarkedet." (Fafo Østforum, 17.01.12)

Gjennomgang av Norges avtaler med EU (Utenriksdepartementet, pressemelding, 17.01.12)

Les hele utredningen: Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. (Europautredningen), NOU 2012: 2. Avgitt til Utenriksdepartementet 17.01.2012.

Les Kapittel 16 Arbeidsliv og arbeidsmarked

Se også: EØS-utvalgets mandat
EØS-utvalgets sammensetning

 

Vikarbyrådirektivet: Øker presset mot regjeringen

LogoLeder i EL & IT Forbundet, Hans O. Felix, håper på stor oppslutning om den politiske streiken i morgen. Det vil øke presset mot regjeringen i vikarbyråsaken. Målsetningen med den politiske streiken er å få regjeringen til å snu og gå inn for veto mot implementering av vikarbyrådirektivet. Felix mener det er høyst aktuelt å ta opp saken om veto mot vikarbyrådirektivet i LO-sekretariatet, dersom regjeringens holdning ikke snur etter streiken. (Magasinett, 17.01.12) Les mer

 

 

Industri Energi støtter vikarbyrådirektivet

LogoForbundsleder Leif Sande er en enslig svale i LO-miljøet med sitt ja til vikarbyrådirektivet. I morgen er det aksjonsdag mot direktivet, støttet av 37 lokal-LOer og mange av LOs forbund. - Etter vår oppfatning er vikardirektivet først og fremst et forsøk på å skape et mer seriøst arbeidsmarked i Europa. Vikardirektivet vil tvinge norske politikere til å innføre regler som norsk fagbevegelse aldri har fått gehør for tidligere. Vi er derfor positive til vikardirektivet, sier Sande. (Fri Fagbevegelse, 17.01.12) Les mer om Industri Energis vurdering av vikarbyrådirektivet, samt hva de øvrige forbundene sier

 

Se også:
Arbeidsmandsforbundets leder stoler ikke på EU (Fagbladet, 18.01.12)
Markering i Lærdal mot EU sitt vikarbyrådirektiv (Porten, 16.01.12)
NTL til politisk streik mot vikardirektiv (Universitetsavisa, 12.01.12)
Trettebergstuen og Storberget: Vikarierende direktivhensikter (Hedmark Arbeiderparti, 11.01.12)
HK oppfordrer til politisk streik (HK-Nytt, 11.01.12)
Fagforbundet Vestfold: - Legger opp til fagforeningsknusing (Sandefjords Blad, 10.01.12)
SAFE støtter politisk streik mot innføring av EUs vikarbyrådirektiv (SAFE, 10.01.12)
Politisk streik mot EUs vikarbyrådirektiv (EL & IT, 10.01.12)
Løsarbeideren på tur inn igjen? (Oppland Arbeiderblad, 09.01.12)
- Mot Vikarbyrådirektivet for et anstendig arbeidsliv (Oppland Arbeiderblad, 07.01.12)
Oppfordrer til politisk streik (Fri Fagbevegelse, 02.01.12)

 

Polakker jobbet 100 timer i uka

Vikarbyrået Jobzone i Tromsø risikerer politianmeldelse for grov sosial dumping. I en rapport fra Arbeidstilsynet kommer det fram at fire polske arbeidere har jobbet opptil 19,5 timer daglig og 102 timer i uka med ferdigstilling et nybygg til dagligvaregrossisten ASKO Nord. Polakkene skal heller ikke ha fått overtidstillegg de har krav på. (Fri Fagbevegelse, 17.01.12) Les mer

 

"The FORMULA Conference 2012" i Oslo 22. – 23. mars

Stein EvjuJon Erik Dølvik Line EldringFri bevegelse av tjenester og arbeidsmarkedsregulering i et utvidet EU og EØS er tema for Formula-prosjektet, som  inviterer til internasjonal avslutningskonferanse i Oslo 22. - 23. mars 2012. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av professor Stein Evju, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Fafo. Fafos forskningssjef Jon Erik Dølvik skal bidra både med innledning og som debattleder, og Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring skal holde forberedt kommentar på denne konferansen. (Fafo Østforum, 17.01.12) Les mer

 

 

- Tiltakspakken inneholder viktige bidrag for bemanningsbransjen

Steinar Krogstad- Fellesforbundet mener at regjeringens tiltakspakke omkring inn- og utleie av arbeidskraft i all hovedsak er positiv. Den inneholder viktige bidrag for å sikre gode arbeidsvilkår for ansatte i bemanningsbransjen, men noen av tiltakene trenger presiseringer for at de kan bli et bedre verktøy, sier forbundssekretær Steinar Krogstad. (Fellesforbundet, 16.01.12) Les mer

Les høringsnotatet fra Fellesforbundet

Se også Høring – Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft etterleves (Arbeidsdepartementet, 12.12.11)

 

 

Hver tredje vikar var arbeidsledig

LogoHver tredje ansatt i bemanningsbransjen var registrert arbeidsledig før vedkommende fikk jobb som vikar. Langt de fleste i bransjen jobber heltid. Det viser en ny undersøkelse som Synovate Norge har utført på vegne av NHO Service. – Undersøkelsen viser et annet bilde av arbeidsforholdene enn det mytebaserte bildet som gjerne presenteres av ideologiske motstandere av bransjen, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service til NTB. (Bygg.no / NTB, 16.01.12) Les mer

Se også: Bemanningsbransjen er en verdifull inngangsport til arbeidslivet (NHO Service, 16.01.12)

Last ned rapporten Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12. (NHO Service)

 

Kommentar: - Slår EØS beina under allmenngjøringsloven, vil EØS-motstanden øke

- I de nærmaste dagene vil EØS-avtalens framtid til å bli avgjort. 17. januar vil EØS-utvalget ledet av Fredrik Seiersted legge fram sin innstilling, men den vil ikke bety noe. Det er Efta-domstolens kjennelse i allmenngjøringssaken 23. januar som er viktig, skriver Torgny Hasås i en kommentar. - NHO og Norsk Industri har på vegne av syv verft stevnet Staten ved Tariffnemnda inn for Efta-domstolen. Arbeidsgivernes påstand er at allmenngjøringsloven strider mot EØS-avtalen. Hvis EØS slår beina under allmenngjøringsloven, vil EØS-motstanden i fagbevegelsen uten tvil vokse voldsomt, skriver Hasås. (Fri Fagbevegelse, 13.01.12) Les mer

 

Stortingspolitiker overrasket over utstrakt vikarbruk

Gerd Janne Kristoffersen ble overrasket da hun hørte om den utstrakte vikarbruken i næringslivet. Hun stemte ja da stortingsgruppa til Arbeiderpartiet behandlet vikarbyrådirektivet. Bare seks i gruppa stemte mot. Ledelsen i Arbeiderpartiet har lagt bredsida til for å få ja til direktivet. Nå øker motstanden. – Jeg blir påvirket av det jeg hører fra sentrale tillitsvalgte i Nord-Trøndelag. Vi skal ha et arbeidsliv der fast ansettelse er hovedregelen. Vikarer skal brukes for å ta topper, ikke for å dekke permanent behov for arbeidskraft, sier hun. (Trønderavisa, 13.01.12) Les mer

 

Utfordret arbeidsministeren på trygdeeksport

- Vi kan ikke både være Europas trygdekontor og opprettholde velferdsgodene våre, sier Robert Eriksson som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. I en interpellasjon i Stortinget i dag utfordret han arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på hvordan hun vil trygge den norske velferden. - Når flere europeiske land er i krise og opplever økende arbeidsledighet, blir Norge et ettertraktet land for velferdsflyktninger. Jeg er positiv til arbeidsinnvandring, men jeg ønsker at vi skal tiltrekke oss kvalifisert arbeidskraft som vil være med å skape verdier i landet, sier Eriksson. (Frp, 12.01.12) Les mer

 

Sørlandet har stort behov for arbeidskraft

Det offentlige og private næringslivet må gå sammen om å rekruttere flere arbeidstakere til Sørlandet. Det mener stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Vest-Agder Arbeiderparti. Hun mener en av løsningene på arbeidskraftutfordringen er å øke antallet arbeidsinnvandrere. (NRK Sørlandet, 12.02.12) Les mer

 

Stadig større lønnsforskjeller

Stein ReegårdUtviklingen er drevet fram av stor lønnsøkning på toppen, men også lavere utvikling i bånn fastslår LOs samfunnspolitiske avdeling i notatet «Etter mellomoppgjøret 2011». Sjeføkonom Stein Reegård i LO bekrefter utviklingen mot større lønnsforskjeller. – Men vi gjør alt vi kan for å holde den liten, med lavlønnsordninger og organisering, samtidig som vi jobber mot useriøsitet og sosial dumping, sier han. Den bransjen som skiller seg ut med en langsiktig nedadgående utvikling er hotell- og restaurantbransjen. Reegård mener stor arbeidsinnvandring, lav organisasjonsgrad og liten forhandlingsevne kan ha bidratt til dette. (LO-Aktuelt, 11.01.12) Les mer

Last ned: LOs samfunnsnotat nr 12/2011: «Etter mellomoppgjøret 2011»

 

Debatt om nye regler for utenlandske turbiler i Norge

- Sunnmørsposten skiver på lederplass 22. desember 2011 at sosial dumping ikke kan aksepteres og må forebygges via høyere bøter og økte kontroller. En uke senere bagatelliserer og forsvarer avisen på lederplass bruken av utenlandske turbiler i Norge. De utenlandske sjåførene lønnes i henhold til hjemlandets lønns- og arbeidsvilkår, noe som bærer preg av sosial dumping. Dette er misvisende og inkonsekvent skriver administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange i en kronikk i Sunnmørsposten 10. januar. (NHO Transport, 11.01.12) Les kronikken i Sunnmørsposten 10.01.12 her

 

Politisk streik mot EUs vikarbyrådirektiv

36 LO-avdelinger står bak initiativet "Veto mot EUs vikarbyrådirektiv – ja til faste ansettelser!" med aksjonsdag onsdag 18. januar. EL & IT Forbundet, Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og Skolenes Landsforbund oppfordrer til politisk streik. Fagforbundet og NTL støtter aksjonsdagen. Det er arrangementer en rekke steder rundt om i landet. (EL & IT, 10.01.12) Les mer

Se også debattinnlegg og nyhetssaker om EUs vikarbyrådirektiv:

Markering i Lærdal mot EU sitt vikarbyrådirektiv (Porten, 16.01.12)
NTL til politisk streik mot vikardirektiv (Universitetsavisa, 12.01.12)
Trettebergstuen og Storberget: Vikarierende direktivhensikter (Hedmark Arbeiderparti, 11.01.12)
HK oppfordrer til politisk streik (HK-Nytt, 11.01.12)
Fagforbundet Vestfold: - Legger opp til fagforeningsknusing (Sandefjords Blad, 10.01.12)
SAFE støtter politisk streik mot innføring av EUs vikarbyrådirektiv (SAFE, 10.01.12)
Løsarbeideren på tur inn igjen? (Oppland Arbeiderblad, 09.01.12)
- Mot Vikarbyrådirektivet for et anstendig arbeidsliv (Oppland Arbeiderblad, 07.01.12)
Oppfordrer til politisk streik (Fri Fagbevegelse, 02.01.12)

 

Stort behov for arbeidskraft i Rogaland

- Den største utfordringen for næringslivet i Rogaland, og særlig innenfor oljå, er å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft, sier regiondirektør Hallvard Ween i NHO Rogaland. Hovedutfordringen nå er den svake tilgangen på ingeniører og fagarbeidere. Vi kan kompensere noe av dette med utenlandsk arbeidskraft fra eurokriselandenen i sør, men vi kan ikke lene oss på arbeidsinnvandring aleine, sier Ween. (Stavanger Aftenblad, 09.01.12) Les mer

 

Kriseinnvandring kan hjelpe oljebransjen

Det er  vanvittig rift om kvalifisert arbeidskraft innen petroleumssektoren i Rogaland. Det er veldig stor etterspørsel etter ingeniører og IKT-fag, og en særlig petroleumsingeniører. For oljenæringen kan løsningen være arbeidsinnvandring fra eurokriselandene i sør. De dårlige tidene, spesielt i Italia og Spania, kan gjøre det lettere å få tak i ingeniører. (Stavanger Aftenblad, 09.01.12) Les mer

 

Refser politiet for forskjellsbehandling av norske og utenlandske sjåfører

Flere reagerer kraftig på at en trailersjåfør fikk halvert bot fordi han er svensk. I sjåførmiljøet er det stor misnøye med det man opplever som forskjellsbehandling av sjåfører som kjører for norske bedrifter og de som er her på oppdrag fra bedrifter i utlandet. Dersom man får reduserte avgifter og straffer så blir mulighetene for ytterligere sosial dumping forsterket. 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund mener at argumentet om at svensker har dårligere lønns- og arbeidsvilkår ikke holder. (VG, 08.01.12) Les mer

Se også: Yrkessjåfør fikk halvert bot fordi han er svensk (VG, 08.01.12)
Norsk Yrkessjåfør Allianse. - Fører til sosial dumping (Aftenposten, 08.01.12)

 

Sunnmøre vil være avhengig av arbeidsinnvandring

Olje, gass og fiske er faktorer som vil bidra til at Sunnmøre vil være en sterk vekstregion i fremtiden, men vil være avhengig av arbeidsinnvandring for å møte behovet for arbeidskraft – både i privat og offentlig sektor. Det mener regionansvarlig Arthur Almestad i Norges forskningsråd. Siden 2006 har Sunnmøre hatt en folkevekst i takt med landet for øvrig. Arbeidsinnvandringen, spesielt knyttet til behovet den maritime industrien på Sunnmøre har for arbeidskraft, utgjør en stor del av befolkningsveksten. Unge, enslige menn, spesielt fra Baltikum og Polen, er den største gruppen arbeidsinnvandrere, sier Almestad. (Sunnmørsposten, 07.01.12) Les mer

 

Maskinistforbundet etterlyser tiltak mot sosial dumping på norsk sokkel

Maskinistforbundet ble ikke inkludert da Arbeidsdepartementet innkalte to sjømannsorganisasjoner til et møte om antidumpingarbeidet og tariffbestemmelsene på norsk sokkel. Maskinistforbundet reagerer kraftig og føler de blir holdt utenfor fordi de har fremmet tydelige krav om antidumping- tiltak på sokkelen. – Departementet har i tre år utredet spørsmålet om antidumpingtiltak og allmenngjøring av tariffavtalen på norsk sokkel. Men det skjer absolutt ingen ting, sier generalsekretær i Maskinistforbundet, Hilde Gunn Avløyp. (Sunnmørsposten, 07.01.12) Les mer 

 

Euroflyktninger fra sør: Nødhjelp er en plikt, men informasjon bør være hovedstrategien

- Begrepet jobbflyktninger — eller euroflyktninger — er på full fart inn i språk og virkelighet. Søreuropeere søker lykken i Norge, drevet av økonomisk krise og høy ledighet i hjemlandet. Arbeidsinnvandring fra EU/ EØS-området er fullt lovlig, men en innlysende betingelse for en velfungerende arbeidsinnvandring er at det finnes et rimelig samsvar mellom utlendingenes kvalifikasjoner og behovet på det norske arbeidsmarkedet, skriver Farsunds Avis på lederplass. - Hvilke yrkesgrupper som trengs, norske bo- og levekostnader, arbeidslivets regelverk, dette er grunnleggende informasjon som må formidles til potensielle arbeidssøkere i alle aktuelle land. Her har myndighetene en betydelig utfordring, hvor man bør søke et samarbeid med sine kolleger i de respektive land. (Farsunds Avis, 07.01.12) Les mer

 

Arbeidsgivere utnytter euroflyktninger

Line EldringArbeidsgivere utnytter euroflyktninger, skriver Vårt Land. - Med eurokrisen blir tilfanget av arbeidere som er villig til å jobbe for lav lønn større, men det er vanskelig å dokumentere hvor mange som faktisk utnyttes, sier Fafo-forsker Line Eldring til avisen. (Vårt Land, papirutg., 06.01.12)

 

 

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 06.01.12.) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 01/12

 

Kamp mot sosial dumping: Mer kunnskap skal gi bedre etterlevelse

Hovedutfordringene er i stor grad knyttet til manglende etterlevelse og håndheving av regelverket. Det slår en partssammensatt gruppe fast i sin vurdering av situasjonen når det gjelder sosial dumping i forbindelse med offentlige kontrakter. I sin rapport understreker gruppen behovet for mer kunnskap hos oppdragsgiverne og arbeidstakere. I tillegg må Arbeidstilsynet fortsatt ha sin oppmerksomhet rettet mot sosial dumping i tilknytning til offentlig sektor, heter det (Doffin, 05.01.12) Les mer

 

"The FORMULA Conference 2012" i Oslo 22. – 23. mars

Stein EvjuJon Erik Dølvik Line EldringFri bevegelse av tjenester og arbeidsmarkedsregulering i et utvidet EU og EØS er tema for Formula-prosjektet, som  inviterer til internasjonal avslutningskonferanse i Oslo 22. - 23. mars 2012. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av professor Stein Evju, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Fafo. Fafos forskningssjef Jon Erik Dølvik skal bidra både med innledning og som debattleder, og Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring skal holde forberedt kommentar på denne konferansen. (Fafo Østforum, 03.01.12) Les mer

 

NHO Transport: - Ufullstendig og misvisende om kabotasje

Dagens Næringsliv hadde like før jul flere oppslag om forslag til nye kabotasjeregler for persontransport og mulige konsekvenser for deler av hotellnæringen. Artiklene har etter NHO Transports syn vært noe ufullstendige og misvisende, og administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, hadde på denne bakgrunn et lengre innlegg i Dagens Næringsliv 31.12.11. - Bransjen må innse at alle ledd i verdikjeden må baseres på akseptable lønns- og arbeidsvilkår for å skape et bærekraftig reiseliv over tid, skriver Stordrange (NHO Transport, 03.01.12) Les mer

 

Tyskland: 900.000 får minstelønn i «nyttårsgave»

En ny lov sikrer over 900.000 vikarer, midlertidig ansatte og innleide arbeidstakere i Tyskland en lovbestemt minstelønn i det nye året. - Et overmodent, første skritt for å hindre sosial dumping, sier Claus Matecki, en av topplederne i den tyske landsorganisasjonen DGB. Men loven kan lett omgås, og minstelønnssatsene er alt for lave, sier kritikerne. (Fri Fagbevegelse, 03.01.12) Les mer

 

Frykter hjerneflukt fra Latvia

Rundt en tiendedel av Latvias befolkning har i løpet av de siste femten årene flyttet for godt. Budsjettkutt etter finanskrisen har som bieffekt at latvierne flytter til bedre lønns- og arbeidsforhold i Storbritannia, Irland, Tyskland, Finland, Sverige og Norge. Det vil skape problemer for ny vekst. Det internasjonale pengefondet (IMF) frykter nå at også høyt utdannet arbeidskraft vil rømme landet, og advarer mot ytterligere budsjettkutt. (Aftenposten, 02.01.12) Les mer

 

Debatt: Vikarbyrådirektivet er en fordel for arbeidslivet

- Det er én viktig grunn til bemanningsbransjens framvekst i Norge, nemlig at det er ytterst lønnsomt å leie inn underbetalt, uorganisert utenlandsk arbeidskraft til virksomhet i Norge. Det blir ikke like lønnsomt den dagen vikarbyrådirektivet blir norsk rett. Selve formålet med vikarbyrådirektivet er å sikre akseptable lønns- og arbeidsvilkår for de vikarbyråansatte, skriver stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap). (Tønsberg Blad, 01.01.12) Les mer

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700