Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mars 2011

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mars 2011


Frp: - Regjeringen gir etter for asyllobbyen

Justisdepartementet har vedtatt regelendringen som gjør at ulovlige innvandrere kan søke arbeidstillatelse i Norge. Endringen i regelverket går på at personer som har vært i Norge som asylsøkere kan komme tilbake til Norge som arbeidsinnvandrere. Gitt at de oppfyller kravene om arbeidsinnvandring som faglært, og at de ikke har brutt straffeloven. (Stavanger Aftenblad/NTB, 31.03.11) Les mer

Se pressemelding: Oppheving av reiseforbod for faglærde i somme tilfelle (Justisdepartementet, 31.03.11)

 

Sverige: Riksdagen vedtok anti-dumpingforslag

I Sverige er det vedtatt et forslag som skal bidra til å stenge ute bedrifter som driver sosial dumping. Den svenske Riksdagen har vedtatt at offentlige oppdragsgivere må kunne stille krav ved anskaffelser som samsvarer med hva som fremgår av svenske kollektivavtaler når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Det var et forslag fra Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet som fikk flertall bak seg. (Fafo Østforum / Doffin, 31.03.11) Les nyhetsbrev fra Doffin

Les forslaget (motionen) og hva Riksdagens arbetsmarknadsutskott anbefalte Riksdagen å beslutte her: Betänkande 2010/11:AU3 En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015

 

 

EU-smutthull senker svensk lønn

Polske bygningsarbeidere kan bli mye billigere enn svenske på grunn av EU-regler. Det svenske LO-forbundet Byggnads ber Brussel endre reglene.– Fra fagbevegelsens side er vi urolige for hva dette kan føre til på sikt, sier forbundssekretær Torbjörn Johansson i Byggnads til Byggnadsarbetaren (Magasinet for fagorganiserte, 31.03.11). Les mer

 

Bjurstrøm: - Godt regelverk hindrer sosial dumping

Arbeidsminister Hanne BjurstrømSteinar Gullvåg (Ap) hadde 28. mars en interpellasjon i Stortingen hvor han spør arbeidsministeren hva hun vil gjøre for fortsatt å ha fokus på sosial dumping i arbeidslivet. – I kampen mot sosial dumping er det viktig at det offentlige går foran som et godt eksempel, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding. Mandag var det en interpellasjon i stortingen om temaet. (Arbeidsdepartmentet, 30.03.11) Les pressemeldingen fra departementet

Les interpellasjonen (stortinget.no)

Se også: Gullvåg: - Utenlandskregistrerte selskaper bør stenges ute fra anbudskonkurranser (LO-Aktuelt, 29.03.11)

 

 

Kronikk: Tull om fagbevegelse og forskning

Norske fagforeninger har mistet makt, har for liten vilje og pågangsmot til å klekke ut nye strategier mot sosial dumping og vikarbyråer. Fagforeningene setter ikke i gang forskning om arbeidslivsspørsmål, og overlater dermed til arbeidsgiverne å sette dagsorden, sa seniorforsker Ann Cecilie Bergene ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i et intervju i Dagsavisen 18.03.11 (kun papirutg.).

Line Eldring, FafoAnne Mette Ødegård, Fafo- Norske arbeidstakerorganisasjoner, og ikke minst LO og LO-forbund, har gjennom mange år vært pådrivere og igangsettere av forskning på spørsmål knyttet til sosial dumping, bemanningsbransjen, vikarbyrådirektivet og tjenestemobilitet – faktisk i en langt større grad enn arbeidsgiversiden, skriver Fafo-forskerne Line Eldring og Anne Mette Ødegård (bildene) i en kronikk i Dagsavisen. - Oppslaget i Dagsavisen er i liten grad tuftet på det som faktisk skjer ute på arbeidsplassene, og det er synd at arbeidslivsforskere bidrar til å skape et feilaktig bilde av norsk fagbevegelse, skriver Fafo-forskerne. (Dagsavisen, 30.03.11) Les kronikken

 

 

Krever politisk streik mot NHO

Regionale verneombud skulle vært på plass fra 1. januar i år, men NHO nekter å bli med på den politisk vedtatte ordningen. Forskriften ble vedtatt i Stortinget 16. november 2010, som et ledd i Handlingsplan 2 mot sosial dumping. Fellesforbundet har som konsekvens av NHOs motarbeidelse av regionale verneombud (RVO) i hotell, restaurant og reiseliv, brutt alt samarbeid med NHO Reiseliv om arbeidsmiljø. Nå krever Fellesforbundets avdeling 250 i Trondheim hardere skyts mot NHO. (Magasinet for fagorganiserte, 29.03.11) Les mer

 

 

- Utenlandskregistrerte selskaper bør stenges ute fra anbudskonkurranser

Steinar GullvågArbeiderpartiets Steinar Gullvåg tok et voldsomt oppgjør med de såkalte NUFene - norskregistrerte utenlandske foretak - i Stortinget mandag, men fikk ikke napp hos arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Hun konsentrerte seg om andre sider knyttet til arbeidet mot sosial dumping og gjorde sitt til for å øke forventningene knyttet til stortingsmeldingen om arbeidsforhold og arbeidsmiljø som hun ønsker å legge fram før sommeren. (LO-Aktuelt, 29.03.11) Les mer

Se også: Gullvåg ber arbeidsministeren gripe inn overfor vikarbyråene (Østlandsposten, 27.03.11)

 

 

Strid i EU om arbeidstakere fra tredjeland

Europaparlamentet vedtok forrige uke direktivet om kombinert oppholds- og arbeidstillatelse for personer utenfor EU. Dansk LO mener direktivet har betydelige svakheter og at konsekvensene fort kan bli fri flyt av sosial dumping. Det som skaper strid er at direktivet ikke skal gjelde for arbeidstakere i internasjonale selskaper som utstasjoneres i en filial i EU og sesongarbeidere. Direktivet er ikke EØS-relevant. (LO, 28.03.11) Les mer på www.lo.no

Les Parlamentets pressemelding
Les mer på fagligt.eu

 

 

Mer makt med solidaransvar

- Solidaransvar-ordningen virker, konkluderer Oslo Bygningsarbeiderforening, drøyt ett år etter at ordningen trådte i kraft. Oslo Bygningsarbeiderforening, som kjørte den første saken og siden har kjørt fem-seks nye saker, mener ordningen fungerer akkurat som ønsket. (Magasinett, 24.03.11) Les mer

 

 

LO krever sterkere regulering og bedre tilsyn

LogoI brev til regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg krever LO økte bevilgninger til Arbeidstilsynet. LO aksepterer ikke at Norge ikke fullt ut skal etterleve ILO-94. LO krever at regjeringen må iverksette nødvendige tiltak for å sikre lovlige ansettelsesforhold i vikarbyråene og for å hindre ulovlig innleie. LO vil ha stortingsmelding om sosial dumping. (Fri Fagbevegelse, 24.03.11) Les brevet fra LO-leder Roar Flåthen

 

 

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar om allmenngjøring

Sigve Knudsen76 var til stede på vårens første seminar der allmenngjøring av tariffavtaler var tema. Tariffnemndas leder Håvard Holm og Sigve Knudsen (bildet) fra Petroleumstilsynet holdt innledninger. Deretter var det paneldebatt med representanter fra partene: Petter Furulund (administrerende direktør i NHO Service), Tore M. Sellæg (direktør for arbeids-livsavdelingen, Norsk Industri), Anders Skattkjær (1. nestleder i Fellesforbundet) og Jan Olav Andersen (leder av forhandlingsavdelingen i EL & IT). (Fafo Østforum, 23.03.11) Lysark

Se også: Temaside om allmenngjøring

 

 

NAF vil ikke lenger godkjenne NHO-bedrifter

Erna HagensenPetter FurulundNorsk Arbeidsmandsforbund (NAF) varsler fullt brudd med NHO Service i ordningen som godkjenner renholdsbedrifter. Dette fordi LO mener arbeidsgiver-organisasjonen «saboterer» arbeidet med å rydde opp i renholdsbransjen. Det er spesielt striden rundt de regionale verneombudene innen hotell- og renholdsbransjen som får forbundsleder Erna Hagensen til å se rødt. NHO nekter å betale sin del. - Det viser at NHO ikke tar arbeidet mot sosial dumping og renholdernes arbeidsmiljø seriøst, sier hun. - Det oppleves som svært urettferdig og lite tjenelig at Erna Hagensen retter sin harme mot NHO Service, sier Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service. (Dagbladet, 22.03.11) Les mer


 

24.-25.05.11 Seminar på Lillehammer: "Polen og Norge – en historie om solidaritet"

Seminaret vil rette søkelyset på situasjonen i Polen under unntakstilstanden i perioden 1981-1989, de politiske flyktningene som kom til Norge og samarbeidet mellom nordmenn og polakker om Solidaritet Norge-Polen. Hovrdan var nordmenns holdninger og hva var Norges offisielle politikk? Hvordan opplevde polakkene å etablere seg i et nytt land med et annet styresett og en annen kultur? Seminaret avholdes 24. - 25. mai på Radisson Blu Lillehammer Hotell. Påmeldingsfrist: 15. april. Les mer om seminarprogram og påmeldingsinformasjon

 

 

Kartlegging av sosial dumping

LogoKS skal finne ut om norske kommuners innkjøp av tjenester bidrar til sosial dumping. Oppdraget er tildelt KMPG AS, og undersøkelsen skal være avsluttet i desember 2011. (Fafo Østforum, 21.03.11)

Se også: Skal kartlegge sosial dumping i kommunene  (bygg.no, 28.02.11)
Ålesund: -  Sosial dumping skjer hver dag i kommunen (NRK Møre og Romsdal, 28.02.11)

 

 

Etterbetaling og nye kontrakter til underbetalte filipinske sjøfolk

Industri Energi (IE) oppdaget ulovlige arbeidskontrakter om bord i Acergy Petrel, mens den lå til kai i Kalhammeren. Det var seks underbetalte filippinske sjøfolk om bord. De underbetalte sjøfolkene får nå etterbetalt rundt 5000 dollar hver, og Subsea 7 skal også utstede nye ansettelseskontrakter. (Rogalands Avis, 20.03.11) Les mer

 

 

Tiltak mot sosial dumping i sjømatnæringen

Sjømatnæringen er en sammensatt bransje som har utfordringer knyttet til sosial dumping og useriøsitet. Deler av næringen er preget av store sesongvariasjoner og stort behov for arbeidskraft i perioder. Nå skal arbeidsgivere og arbeidstakere i næringen sammen med myndighetene ta tak i utfordringene og drøfte videre oppfølging og tiltak. (Arbeidsdepartementet, 18.03.11) Les mer

 

 

Fiskeproduksjon setter bort arbeidet til utenlandske selskap

Det norske selskapet Fjordlaks eier fiskebruket i Tufjord i Finnmark, men store deler av den daglig driften drives av 19 ansatte fra et litauisk selskap. Altonas har dårligere lønns- og trygdeordninger enn norske bedrifter, og dette reagerer LO på. Fjordlaks er ikke den eneste bedriften som benytter tjenestene til Altonas. I Senjahopen i Troms har Nergårdkonsernet supplert arbeidsstokken med seks arbeidere fra Altonas (NRK Nordnytt, 11.03.11). Les mer om bortsetting av fiskeproduksjon

Se også:
Regjeringen krever opprydding etter avsløringer om sosial dumping i fiskeribransjen (NRK Troms og Finnmark, 15.03.11)
Sterke reaksjoner mot Fjordlaks (NRK NRK Troms og Finnmark, 14.03.11)

 

 

Høyre vil gjøre arbeidsinnvandring enklere

Mandag la Høyre fram en egen petroleumsmelding. Her går det fram at partiet ønsker å endre dagens regelverk på flere områder slik at det skal bli lettere å hente inn "høykompetent arbeidskraft fra utlandet med arbeidsinnvandring". Oljeindustriens landsforening (OLF) hilser endringer velkommen. (Oilinfo, 15.03.11) Les mer

 

 

Tillitsvalgt: – Doble vakter ikke sosial dumping

Arbeidstilsynets uanmeldte inspeksjon på Incitas sykehjem i Bønsbakken avslørte blant annet at en vikar leid inn gjennom selskapets eget bemanningsforetak hadde jobbet opptil 103 timer i løpet av en uke. - Lovbruddene har ikke noe med sosial dumping å gjøre, mener tillitsvalgt på institusjonen, som snakker på vegne av de Fagforbund-organiserte på institusjonen, som vil si 22 av 25 ansatte. (Romerikes Blad, 15.03.11) Mer om

 

 

Fagforbundet: - Ta kritikken av vikarbruken på alvor

Logo- Anbud, konkurranseutsetting og innleie/utleie av arbeidskraft gir oss et useriøst norsk arbeidsliv og en generell dumping av lønns- og arbeidsvilkår for både norske og utenlandske arbeidere, heter det i en uttalelse fra landsstyret i Fagforbundet. De skriver også at: Fagforbundet støtter LOs krav om en utvidet godkjenningsordning for virksomheter som skal drive med innleie/utleie av arbeidskraft, og støtter kravet om en egen stortingsmelding om sosial dumping. (Fagforbundet, 14.03.11) Les hele uttalelsen her

 

Europabevegelsen anklager EU for sosial dumping

Arbeidslivspolitikken i EU har kommet på etterskudd og gir sosial dumping. I utkast til nytt politisk program for Europabevegelsen, formuleres det slik: "Mens utviklingen av det indre marked har pågått i raskt tempo, har arbeidslivspolitikken kommet på etterskudd. Det har særlig vist seg i det felles arbeidsmarkedet etter utvidelsen av EU i 2004 med sosial dumping over landegrensene. EU-domstolen har avsagt flere dommer som truer de nasjonale avtalesystemene og dermed arbeidstakernes rettigheter." (ABC Nyheter, 14.03.11) Les mer
Europa trenger midlertidig arbeidsinnvandring

Europa trenger arbeidskraft, men er ”mettet” av integreringsutfordringer. En i teorien attraktiv løsning på dette er midlertidig eller sirkulær arbeidsinnvandring. Midlertidig arbeidsinnvandring er et bedre svar på den demografiske utfordringen enn permanent innvandring. Det kommer frem i en rapport nylig presentert i Brussel. Rapporten vil bidra til å forme Europakommisjonens oppfatning av behovene og tilrettelegging for arbeidsinnvandring framover (Norges EU-delegasjon, 14.03.11). Les mer om saken og rapporten om arbeidsinnvandring

Les rapporten fra European Policy Center her: Temporary and circular migration:
opportunities and challenges

 

 

Leder: Sosial dumping og lovfestet minstelønn

Fagbevegelsen bruker Adecco-saken til å fortelle at den er imot sosial dumping og kjemper for de svakeste. Men det lyder hult når den samtidig kjemper like hardt mot lovfestet minstelønn i Norge, skriver Dagens Næringsliv på lederplass. (DN, leder, 14.03.11) Les lederen

Kronikk: 100 000 polske naboer

- I norsk samfunnsdebatt er det utbredt skepsis til «parallellsamfunn». Men for polakkene som lever i Norge er det polske samfunnet — Polonia — en forutsetning for integrering, skriver Elzbieta Czapka og Kristian Meisingset i en kronikk. De er forfattere av boken «Polakk» som lanseres denne uken - se sak nedenfor. (Dagbladet, 12.03.11) Les kronikken

 

 

Slippdebatt 17. mars for den nye pamfletten ”Polakk”

Line EldringFrekk Forlag arrangerer slippdebatt på Café Mir i Oslo torsdag 17. mars kl 18.00, og spør: ”Polakkene er kommet for å bli. Hvordan vil det gå?”. Til å diskutere spørsmålet har de invitert representanter for institusjoner som jobber med de polske i Norge til daglig, en politiker og Fafo-forsker Line Eldring. Ingen påmelding. Les mer om arrangementet. Les mer om pamfletten.

Se også: Unge polakker i Norge. (Redigert utdrag av boka) (Minerva, 15.03.11)
Slipper bok om polske arbeidsinnvandrere (Utrop.no, 17.03.11)

 

 

NHO vil ha lovfestet minstelønn for å motvirke sosial dumping

John G. BernanderNHO-sjef John G. Bernander mener lovfestet minstelønn er løsningen i kampen mot sosial dumping, men det provoserer fagbevegelsen. Deres største skrekk er at lønnen skal bestemmes av politikere. I det organiserte arbeidslivet viser LO og vi ansvar for at det er en anstandig lønn. Men de som faller utenfor, kunne kanskje også ha fått et sikkerhetsnett gjennom en nasjonal minstelønn, sier Bernander (NRK, 09.03.11). Les mer

Se også:
HSH: Glad for at NHO går inn for lovfestet minstelønn! (HSH, 15.03.11)
Nei til minstelønn (Rogalands Avis, Leder, 15.03.11)
YS kritisk til lovfestet minstelønn (Fri fagbevegelse, 11.03.11)
LO avviser lovfestet minstelønn (LO-Aktuelt, 10.03.11)

 

 

Fafo kartlegger renholdsbransjen

Økt kunnskap om renholdsbransjen i Norge skal bli resultatet: Fafo starter nå et kartleggingsprosjekt som løper frem til midten av juni, som en del av et trepartsamarbeid mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet. (NHO Service, 08.03.11) Les mer

 

 

Storaksjon mot vikarbyråene

LogoDenne uka starter Arbeidstilsynet en ny kjempeaksjon i bemanningsbransjen. Normalt er det brudd på arbeidsmiljøloven i sju av ti tilsyn rettet mot sosial dumping. Bransjene som skal under lupen for sin bruk av innleid arbeidskraft er i første omgang helsesektoren, som sykehjem, hjemmepleie og sykehus. Men også renholdsbransjen, restaurant- og byggebransjen vil bli undersøkt. (Dagsavisen, 07.03.11) Mer om tilsynsaksjonen i bemanningsbransjen

Se også: Trapper opp tilsynet med utleie og innleie av arbeidskraft (Arbeidstilsynet, 03.03.11)

 

 

ESA godkjenner norske tiltak mot sosial dumping

Arbeidsminister Hanne BjurstrømDette er svært gode nyheter, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm etter at EFTAs overvåkningsorgan ESA har godtatt den norske ordningen med solidaransvar, innsynsrett for tillitsvalgte og påseplikt. - Vi hadde gjort grundige vurderinger av tiltakene og forholdet til EØS-retten på forhånd, og jeg er glad for at ESA er enig i at vi kan opprettholde disse viktige tiltakene mot sosial dumping, sier statsråden. – Avsløringene i bemanningsbransjen viser at sosial dumping foregår i betydelig omfang, påpeker Bjurstrøm. (Arbeidsdepartementet, 06.03.11) Les mer

 

 

Fafokonferansen 2011: Ny kamp om migrasjon, arbeidsliv og velferd - høyredreining i Europa?

Erna Solberg Jens StoltenbergHva står på spill hvis Norge går mot høyre? 450 personer var til stede i Oslo Kontressenter da Jens og Erna møttes til duell på Fafokonferansen om morgendagens arbeidsliv, velferdsstat og integreringspolitikk. Lysark

 

Foto: Solberg: CF-Wesenberg/kolonihaven.no
Stoltenberg: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/Statsministerens kontor

Fafokonferansen i media 2. mars 2011:

Innlegg i Aftenposten: Jens Stoltenberg: En fellesskapsmodell og Erna Solberg: Har ingen garantier

Stoltenberg mener Adecco har avslørt Høyres naivitet, Dagsavisen og i VG

Sliter med for liten uenighet ABC-nyheter

Adecco ga forsmak på valgkampen FriFagbevegelse

Mener Høyres naivitet er avslørt Bladet Vesterålen

Stoltenberg spiller Adecco-kortet NA24

Adecco-trollet E24

Mener Høyres naivitet er avslørt TV2

 

ESA godtar solidaransvar

Ordningene med påseplikt og innsynsrett ble innført fra februar 2008, solidaransvaret fra 1. januar 2010. Norsk Industri har klaget ordningene inn for ESA med begrunnelse av at de bryter mot EU-loven. Når en har ordninger som allmenngjøring av tariffavtaler for å sikre at utenlandske arbeidere får skikkelig betalt, så mener ESA at det også må være kontrollordninger. Påseplikt og innsyn for tillitsvalgte er ordninger i tråd med direktivet. (LO-Aktuelt, 03.03.11) Les mer

 

 

Arbeidsgruppe mot sosial dumping

Arbeidsminister Hanne BjurstrømPå møtet i Arbeids- og pensjonspolitisk råd 1. mars ble det bestemt å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak mot sosial dumping i offentlig sektor, med særlig vekt på kommunesektoren. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ønsker en hurtigarbeidende gruppe som skal være ferdig med sitt arbeid før sommeren 2011. Konkret mandat vil være klart i løpet av kort tid. (Arbeidsdepartementet, 02.03.11) Les mer


Se også: Arbeidsgruppe skal vurdere bemanningsselskapene (Kommunal Rapport/NTB, 01.03.11)

 

 

Fagbevegelsen får rettslig drahjelp

Store deler av fagbevegelsen krever at organisasjoner får rett til å reise privat straffesak mot grov utnytting av ansatte. Lagdommer Rune Bård Hansen støtter forslaget. På Manifest Analyses årskonferanse viste han til at media stadig melder om sosial dumping, mens det på den andre siden bare ble anmeldt to saker siste år på dette grunnlaget. – Altfor få blir straffet for slike forhold, mente han, og kritiserte offentlige myndigheter for at lovene og rettsapparatet ble brukt alt for passivt. (LO-Aktuelt, 01.03.11) Les mer

 

 

Tipsflom etter Adecco-saken

Både Arbeidstilsynet og Norsk Sykepleierforbund kan fortelle at flere har meldt ifra om sosial dumping etter at det ble avslørt at Adecco utnytter sine ansatte. – Vi er avhengige av tips om vi skal gjøre jobben vår og oppfordrer flere til å melde fra. Både om du er arbeidstaker som selv utsettes for noe som kan være sosial dumping og om du som pårørende opplever at noe ikke er bra, må du melde fra, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen. (Dagsavisen, 01.03.11) Les mer

 

 

 

Krever lik lønn for vikarer og ansatte

LogoUnio krever at vikarer får samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte i det offentlige. Også vikarbyråer må følge hovedtariffavtalen. - Det vil være ei fallitterklæring om sosial dumping får spre seg i offentlig sektor. Derfor kreves sterke grep, sier Unio-leder Anders Folkestad til NRK Dagsnytt i dag. (Unio, 01.03.11) Les mer

 

 

Fafo Østforum seminar om allmenngjøring 23. mars kl 14-16

Håvard HolmAllmenngjøring av tariffavtaler er tema for vårens første seminar. Innledninger ved Tariffnemndas leder Håvard Holm (bildet) og Sigve Knudsen fra Petroleumstilsynet. Deretter blir det paneldebatt med representanter fra partene, deriblant: Petter Furulund (administrerende direktør i NHO Service), Tore M. Sellæg (direktør for arbeids-livsavdelingen, Norsk Industri), Anders Skattkjær (1. nestleder i Fellesforbundet) og Jan Olav Andersen (leder av forhandlingsavdelingen i EL & IT). Seminaret arrangeres onsdag 23. mars kl 14.00-16.00 i Fafos lokaler på Grønland i Oslo. Seminarprogram
Påmelding via web innen 22. mars

Foto: Håvard Sæbø

 

 

Foreslår færre krav for å innføre minstelønn

LogoNorsk fagbevegelse sliter med å bruke ett av de viktigste verktøyene mot sosial dumping: Allmenngjøring av tariffavtaler. Fellesforbundet vil derfor endre loven, med håp om at det blir lettere å rydde opp i bransjer med mange useriøse aktører. Med utgangspunkt i en ny rapport fra Kjell A. Skjærvø, vil Fellesforbundet få med LO på en debatt om innholdet i rapporten, og hvordan lov om allmenngjøring bør se ut i framtida. (Magasinett, 01.03.11) Les mer

Se også saken nedenfor

 

Ny rapport om allmenngjøring

Kjell Asbjørn Skjærvø har på oppdrag fra Fellesforbundet utarbeidet en ny rapport om allmenngjøring av tariffavtaler. Forslaget om allmenngjøring uten dokumentasjonskrav førte ikke fram og har aktualisert behovet for et alternativ til dagens ordning. Det er dette som er tema for Skjærvøs nye rapport. (Fellesforbundet, 28.02.11) Les mer

Last ned rapporten Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning

fortsetter han. (NRK Vestfold, 03.02.11) Les mer

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700