Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juni 2011

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juni 2011

 

 

Indre marked: Norsk forskrift om offentlige kontrakter i strid med EØS-avtalen

LogoIfølge EØS-reglene må krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidere utstasjonert i Norge av selskaper fra andre EØS-land vise til bestemmelser i enten allmenngjorte tariffavtaler og/eller lovgivning. Det er ikke mulig med regler som bare omhandler offentlige anskaffelser. Likevel krever den norske forskriften at de offentlige anskaffelseskontraktene må inneholde bestemmelser om at arbeiderne skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn hva som følger av nasjonal tariffavtale eller det som ellers er normalt for tilsvarende arbeid i den aktuelle sektoren. ESA mener at denne forskriften er i strid med Utstasjoneringsdirektivet slik det er tolket av EU-domstolen i Rüffert-saken. (EFTA Surveillance Authority, 30.06.11) Les mer

Se også: ESA forbyr krav til arbeidsvilkår (ABC Nyheter, 30.06.11)

 

 

Sosial sikkerhet: Norske regler for arbeidsledighetstrygd i strid med EØS-avtalen

Logo Norge og Island må endre sine lover om vilkår for utbetaling av arbeidsledighetstrygd til utenlandske arbeidere som kun har arbeidet kort tid i de respektive landene. Det er konklusjonen i to grunngitte uttalelser som EFTAs overvåkingsorgan ESA har sendt Norge og Island. EØS-avtalen gjør det klart at man ikke kan sette krav til hvor lenge en person har hatt arbeid i Norge eller Island for å regne med de oppsparte rettighetene personen har med seg fra andre EØS-land (EFTA Surveillance Authority, 30.06.11) Les mer

 

Seminar og boklansering ved London Metropolitan University: Globalising employment relations

Fredag 1. juli 2011 kl 14-18 arrangeres seminaret "Central and Eastern Europes experience of Foreign Direct Investment and Globalizing Employment Relations" ved Working Lives Research Institute, Faculty of Applied Social Sciences, London Metropolitan University. På programmet står blant annet: Book Launch of Palgrave Macmillans latest study of changing employment relations in Central and Eastern Europe: Globalizing Employment Relations: Multinationalfirms and Central and Eastern Europe Transitions; Introduction to the volume by Dr Violaine Delteil followed by two round tables and questions and discussion with the Chapter authors. (Fafo Østforum, 30.06.11) Les hele programmet her

 

 

Hvordan forholde seg til allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten?

Arbeidsdepartementet har laget en detaljert gjennomgang av hvordan renholdsbedrifter og kunder skal forholde seg til allmenngjøringen av Renholdsoverenskomsten. Allmenngjøringen omfatter alle private virksomheter som selger renholdstjenester. Renhold i offentlig og privat egenregi er ikke omfattet. (NHO Service, 30.06.11) Les mer

Mer om hvordan forskriften skal forstås, finner du på Arbeidsdepartementets hjemmeside

 

 

 

Arbeidstilsynet fortsetter arbeidet mot sosial dumping

LogoTotalt gjennomførte Arbeidstilsynet ca. 15 000 tilsyn i 2010, av disse 3015 tilsyn for å forebygge sosial dumping. Servicekontorene for utenlandske arbeidstakere vært en viktig faktor i arbeidet mot sosial dumping. 2010 var det første året med full drift på kontorene i Oslo, Stavanger og Kirkenes. I løpet av året hadde kontorene nærmere 100 000 besøkende, det ble produsert over 18 800 skattekort, og det ble tildelt 6708 ID-nummer. Gjennom samarbeidet med Skatteetaten og politiet har vi også foretatt flere kontroller av ID-kort, skriver Arbeidstilsynet (29.06.11) Les mer

Last ned Arbeidstilsynets årsrapport for 2010

 

 

Nye minstelønnssatser for jordbruket

Alle satser i jordbruks- og gartnerioverenskomsten økes med 4 kroner etter enighet mellom Fellesforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA). Endringene innebærer at allmenngjort minstelønnssats for eksempel for ferie- og innhøstingshjelp nybegynnere over 18 år er hevet til kr 104,00 inntil 3 mnd. Satsene gjelder fra 1. april 2011. (Norges Bondelag, 29.06.11) Les mer

Se også: Nye allmenngjorte lønnssatser gjeldende f.o.m. 1. april 2011 (LA)

 

 

Island tapte på alle punkter i EFTA-domstolen

LogoEFTA-domstolen har avsatt dom i saken mot Island om hvordan landet har iverksatt utstasjoneringsdirektivet. Island tapte på alle punkter. Det var ESA som brakte saken innfor EFTA-domstolen og det ble avholdt høring i saken 30. mars i år. Utstasjoneringsdirektivet har vært oppfattet som et viktig instrument for å unngå sosial dumping når utenlandsk arbeidskraft oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land. ESA mente, og nå EFTA-domstolen, at den islandske loven gikk for langt fordi den blant annet krever at også utenlandske arbeidstakere skal ha rett til to dagers lønn under sykdom for hver måned vedkommende har arbeidet på Island i de første tolv måneder. (LO, 28.06.11) Les mer

Les EFTA-domstolens domsavsigelse

Les rapport fra høringen i EFTA-domstolen

Leder: Legg til rette for innvandring

- Vi trenger arbeidsinnvandrerne. Uten polakker, estlendere og latviere – for eksempel – vil samfunnet vårt mer eller mindre stoppe opp. De bidrar med viktig kompetanse og til å dekke arbeidskraftsmangler i flere sektorer, skriver Romsdals Budstikke på lederplass. - Skal vi oppleve ytterligere vekst, må enda flere utlendinger komme til Norge. Myndighetene har fått på plass et forståelig regelverk som gjør det enkelt å rekruttere fra utlandet. Utfordringene er imidlertid større i bedriftenes nærmiljø. Arbeidsinnvandrerne må integreres både språklig og sosialt. Og selvfølgelig må man tilrettelegge med boliger. Dette er en viktig og felles jobb for bedrifter og kommunene. (Romsdals Budstikke, 28.06.11) Les mer

 

 

Trenger baltere norsk diett?

Litauere på jobb i Norge trenger ikke mer enn 70 kroner dagen i diett, hevder Peab. Statsbygg er uenig, og krever 291,50 kroner dagen som er den norske satsen. Statsbygg mener losji og diett må ligge på norsk tariff-nivå, de mener å ha loven i ryggen - nærmere bestemt forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Peab mener EU-retten ikke gir åpning for å kreve dette. Saken kan havne i retten. (Magasinett, 27.06.11) Les mer

 

 

Hordaland: Stor fellesaksjon i strandsonen

Med kystvaktskip og uniformert politi slo en stor fellesaksjon til i strandsonen på Askøy tirsdag. Målet med aksjonen var å avdekke ulovlig bygging og kontrollere utenlandske arbeidere. Arbeidstilsynet besøkte totalt 11 virksomheter. Under aksjonen fant de flere utenlandske arbeidere som jobbet for 135 kroner timen, under kravet om minstelønn på 149 kroner timen. Dessuten manglet flere arbeidere ID-kort. (Bergens Tidende, 25.06.11) Les mer

 

Vil ikke gripe inn mot vikarbransjen

Statsminister Jens Stoltenberg– Vi er ikke i mot bemanningsbransjen, vi er mot dårlige lønns- og arbeidsvilkår, svarte statsminister Jens Stoltenberg på LO-Aktuelts spørsmål: – Bemanningsbransjen er en av de bransjene i Norge som har størst vekst. Er dette en utvikling dere ønsker eller vil regjeringen sette inn noen tiltak? Statsministeren svarte med å henvise til handlingsplanene mot sosial dumping, og at det viktigste er å hindre at folk har dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Stoltenberg har dermed et annet syn på bemanningsbransjen enn sin fagstatsråd, arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. (LO-Aktuelt, 24.06.11) Les mer

 

 

 

 

Faktaside om allmenngjøring av tariffavtaler

LogoArbeidstilsynet har laget en faktaside om allmenngjøring. Der finner du blant annet informasjon om hvem forskriftene gjelder for, lønn, arbeidstid, oppholdsrett for arbeidstaker som er EU/EØS/EFTA-borgere, samt Arbeidstilsynets rolle. Tekstene foreligger både på norsk og på polsk. (Fafo Østforum) Arbeidstilsynets nettside om allmenngjøring av tariffavtaler

Se også: Fafo Østforums temaside om allmenngjøring

 

 

Allmenngjøring i renholdsbransjen

Tariffnemnda har 21. juni 2001 fattet vedtak om allmenngjøring av Overenskomsten for renholdsbedrifter. Allmenngjøringsforskriften vil tre i kraft 1. september 2011. LO fremmet begjæring den 17. mars i år etter påtrykk fra Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service. Det var enighet i Tariffnemnda om at grunnlaget for å allmenngjøre var oppfylt. NHOs representant i nemnda dissenterte imidlertid når det gjaldt lønnsnivået, mens LOs representant dissenterte når det gjaldt forskriftens omfangsbestemmelse. (Arbeidsdepartementet, 21.06.11) Les mer

Se også:

NHO Service: Full seier for LO og NHO Service. - Dagens vedtak er et viktig skritt i kampen mot sosial dumping. Dette er en gledens dag for alle som slåss for å bedre forholdene i renholdsbransjen. Næringen lider under mange useriøse aktører og en stor svart økonomi. Allmenngjøring av renholdsoverenskomsten vil bidra til å rydde opp, sier Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service. (NHO Service, 21.06.11) Les mer

Arbeidsmandsforbundet: Dette vil bidra til mer seriøs renholdsransje. - Dette er et viktig skritt videre i kampen mot sosial dumping. Dette vedtaket vil bidra til at renholdsbransjen kan bli mer seriøs, sier forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund. (Norsk Abeidsmandsforbund, 21.06.11) Les mer

Seier i Tariffnemnda (Fri Fagbevegelse, 21.06.11)

NHO: - Uforsvarlig lønnsfastsettelse (NHO, 21.06.11)

NHO frykter at vedtaket kan virke lønnsdrivende (NRK, 21.06.11)

HSH: Vedtaket må følges opp gjennom målrettede kontroller fra Arbeidstilsynet (HSH, 22.06.11)

 

Ministeren frykter A- og B-lag - polske tillitsvalgte opplever seg som C-lag

Hanne BjurstrømDet er registrert 57.000 polakker i Norge. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm møtte to nye landsmenn som begge har klart seg bra, selv om de strevde en del i starten. Piotr Oklecinski og Michal Olechnowicz fikk fortalt ministeren hvordan det norske arbeidslivet ser ut med polske øyne. En historie om økte inntekter, men også om strev og savn. Bjurstrøm var ute etter å få vite hva de hadde erfart av sosial dumping, og hvordan Norge behandler utenlandsk arbeidskraft. Hun frykter et A- og B-lag på arbeidsmarkedet. – C-lag, repliserte Piotr. Og forklarte at polakker må jobbe hardere og tjener dårligere. (Magasinett, 20.06.11) Les mer

 

 

 

Debatt: Polakker på samlebånd

- I min praksis har jeg hovedsakelig polske klienter, fordi jeg snakker polsk. De fleste sakene mine er innen arbeidsrett. Fellesnevneren for de polske arbeidstakerne som kontakter meg er at de er blitt utsatt for grove brudd på arbeidsmiljøloven av sin arbeidsgiver. Min erfaring er at jo dårligere polakkens norskkunnskaper er, desto grovere er rettsbruddene, skriver Sebastian Garstecki, advokatfullmektig i Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig. (Dagbladet, 20.06.11) Les debattinnlegget

 

 

 

Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har ikke rett eller plikt til å delta i norskopplæring

Jon Horgen FribergArbeidsinnvandrere fra Polen er i dag den største innvandrergruppen i Norge. De har ikke rett til gratis språkopplæring. En undersøkelse fra Fafo viser at språkferdigheter henger nært sammen med de polske arbeidsinnvandrernes evne til å klare seg i det norske arbeidsmarkedet – både når det gjelder å unngå utnytting og uverdige arbeidsvilkår og når det gjelder å unngå arbeidsledighet og sosial ekskludering. - Flertallet av de polske arbeidsinnvandrerne i Oslo har ikke gått på språkopplæring, og de fleste har dessuten svært dårlige muligheter til å lære norsk i jobben, skriver Fafo-forsker Jon Horgen Friberg i kapittelet «Do nauki norweskiego» (ss 82) i en ny rapport fra IMDi. - Kostnadene for velferdsstaten ved at østeuropeiske arbeidsinnvandrere ikke har bedre tilgang på språkopplæring enn det de har i dag, vil på sikt kunne bli vel så høye som kostnadene ved å styrke norskopplæringstilbudet, konkluderer Friberg. (Fafo Østforum, 20.06.11) Last ned IMDi-rapporten Godt no(rs)k? -  om språk og integrering

Se også: Ny IMDi-rapport om språk og integrering (IMDi, 08.06.11)

Nyhetsbrev om EØS-midler fra den norske ambassaden i Polen

EØS-midlene skal bidra til økonomisk og sosial utjevning, og de skal bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Den norske ambassaden i Warszawa ønsker gjennom regelmessig utsendelse av nyhetsbrev å informere om status for midlene i Polen. Samarbeidsavtalen mellom Polen og Norge (og Island og Liechtenstein) om midler fram til 2014 ble undertegnet i Gdansk 10. juni 2011. Migrasjonsforskning vil være et av områdene som er aktuelle for forskningssamarbeid. Mer informasjon om innholdet i avtalen og tidsplan framover finnes i nyhetsbrevet. (Den norske ambassaden i Warszawa, 15.06.11) Les nyhetsbrevet her

 

 

SSB: Utenlandsk arbeidskraft vil strømme til Norge

LogoStatistisk sentralbyrå (SSB) anslår at sysselsettingen frem til 2014 øker med 220 000 personer. Norsk næringsliv vil skrike etter arbeidskraft. SSB regner med at de fleste av de nye jobbene vil bli dekket ved økt arbeidsinnvandring. Den rekordhøye innvandringen er en ny trend som nå er i ferd med å feste seg i norsk økonomi. Både SSB og Norges Bank legger til grunn en nettoinnvandring på 45 000 personer hvert år fra i år til 2014. Rekorden fra 2008 vil bli slått hvert år. (Aftenposten, 15.06.11) Les mer

Se også: NHO Vestfold: Bedrifter bør oppsøke internasjonale markedsplasser for kompetanse (Sandefjords Blad, 20.06.11)

 


Flere arbeidsinnvandrere på lengre opphold - særlig svensker og polakker

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall lønnstakere på korttidsopphold i Norge gikk ned med 5 400 fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. I arbeidsmarkedet ble imidlertid denne nedgangen mer enn oppveid av at 26 300 sysselsatte innvandret i samme periode. Når det blir færre lønnstakere på korttidsopphold og flere sysselsatte innvandrere, betyr det at det har vært en forskyvning fra korte opphold i Norge (på under seks måneder) til lengre opphold (på over seks måneder). Dette er en utvikling vi har sett de siste årene. Det er særlig svensker og polakker som ligger bak denne vridningen i innvandringsmønsteret. (SSB, 17.06.11) Les mer

 

 

Lanserer tiltak for romfolket i Oslo

En rapport utarbeidet av Frelsesarmeen tar for seg tiltak for rom-folket i Oslo. Sosialbyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H), åpner for å gjeninnføre forbudet mot tigging. Løsgjengerloven ble avskaffet for å verdiggjøre norske rusmisbrukeres liv, men det er veldig få av disse som fortsatt tigger, sier Hauglie. Hun mener EU-utvidelsen, med innlemmelse av Romania i 2009, som gjør det mulig for personer fra landet å reise passfritt i Europa, gjør at problemstillingen nå er forandret. – Det kan bli aktuelt å gjeninnføre paragrafen (Ditt Oslo, 17.06.11) Les mer

 

 

Frankrike: Konsern ilagt millionbot for underbetaling av 1200 ansatte

Carrefour er ilagt en bot på 3,7 millioner euro for ikke å ha betalt minstelønn til den del av sine medarbeidere i hypermarkeder. Rundt 1.200 medarbeidere er berørt. En domstol i Evry utenfor Paris mener at konsernet brøt loven. En talsmann for selskapet sier at de vil anke dommen. (Dagligvarehandelen, 17.06.11) Les mer

 

 

– Kan ikke diskriminere oss ut av finanskrisen

Hanne Bjurstrøm– Vi må passe på at det ikke utvikler seg et todelt arbeidsliv i kjølvannet av finanskrisen, sa arbeidsminister Hanne Bjurstøm da hun talte på ILOs arbeidskonferanse i Geneve. Statsråden ser med bekymring på at diskrimineringen i arbeidslivet øker internasjonalt. – Økt behov for arbeidsinnvandring kan øke farene for et A og B lag i arbeidslivet. Det er avgjørende at vi klarer å møte framtidens arbeidskraftbehov uten at det undergraver våre arbeidslivsstandarder. Kampen mot sosial dumping handler ikke om proteksjonisme, men å skape globale standarder for et anstendig arbeidsliv, sa statsråden. (Arbeidsdepartementet, 16.06.11) Les mer

 

 

 

FrP: - Bytter ut befolkningen

- Statistisk sentralbyrås (SSB) nye befolkningsfremskrivninger viser at nordmenn vil være en minoritet i eget land innen et par generasjoner. Vi er i ferd med å bytte ut befolkningen, sier Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen. - Selv uten den sterke veksten i arbeidsinnvandringen fra EØS-området de siste årene, så har den totale nettoinnvandringen vist en klar stigning. Arbeidsinnvandringen fra europeiske land bare forsterker den økende nettoinnvandringen, sier han. (FrP, 16.06.11) Les mer

Se også: Befolkningsframskrivninger. Nasjonale og regionale tall, 2011-2060 (SSB, 16.06.11)

 

 

Norsk lønn i EFTA-domstolen 12. oktober

Kan Norge kreve tariff-vilkår for utenlandske verftsarbeidere? 12. oktober starter Efta-domstolen en avgjørende sak for norsk arbeidsliv. Etter at den statlig oppnevnte Tariffnemnda i desember 2008 la på plass et lønnsgulv for alle ansatte ved norske verft, gikk ni norske verft, med støtte fra NHO, til sak mot staten. Verftene tapte i Tingretten i januar 2010, men anket til Borgarting lagmannsrett. Verftene mener vedtaket om tarifflønn for alle er i strid med EØS-avtalen. Lagmannsretten er usikker og ønsker derfor lagmannsretten at EFTA-domstolen uttaler seg i saken, før retten tar sin endelige beslutning. (Magasinett, 14.06.11) Les mer

Lover varslerne kjapp oppfølging

Jan-Erik StøstadMagasinett.org skrev i går at LO krever bedre vern av utenlandske arbeidere som varsler om sosial dumping. LO har ventet i snart to år på et svar fra Arbeidsdepartementet. Statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet lover fortgang i arbeidet med å verne dem som varsler om sosial dumping. (Magsinett, 10.06.11) Les mer

Se også: Roar Flåthen krever vern av varslerne (Magasinett, 09.06.11)

 

 

 

 

290 millioner til norsk-polsk forskning

LogoMiljø og klima, helse, likestilling, polar- og samfunnsvitenskapelig forskning er prioritert når det nå er inngått en ny avtale om forskningssamarbeid med Polen. Norges forskningsråd er programpartner. Forskningsmidlene kommer fra EØS-finaniseringsordningene (EEA). Ny avtale for 2011-2014 er signert, og avtalen sikrer Polen over 4,6 milliarder kroner (578 millioner euro) i EØS-midler fram til 2014. (Forskningsrådet, 10.06.11) Les mer

 

 

 

Svenske bygningsarbeidere reiser hjem

Mange svenske bygningsarbeidere reiser hjem til Sverige. Sterk økning i byggevirksomheten i nabolandet, og norsk byråkrati er årsakene. En fjerdedel av alle ansatte i byggenæringen her i landet kommer fra utlandet. Dersom oppsvinget også kommer i andre land som har forsynt oss med mye arbeidskraft de siste årene, som Polen, er det all grunn til å ta dette problemet med stort alvor, skriver Per Helge Pedersen på bygg.no (Bygg.no, 10.06.11) Les mer

 

 

Ny Manifest-pamflett: 'Rydd opp! Sosial dumping i offentlig regi'

ForsideJournalist i HK-Nytt Lene Svenning har skrevet Manifest-pamfletten 'Rydd opp! Sosial dumping i offentlig regi', en pamflett som tillitsvalgte kan bruke som verktøy i valgkampen. I tillegg til en god del fakta inneholder pamfletten konkrete og reelle tilfeller av sosial dumping gjennomført av kommersielle aktører som har vunnet anbud i det offentlige. (Fagforbundet, 09.06.11) Les mer

Bestill pamfletten her (Manifest)

 

 

 

 

 

 

Fafo Østforum seminar om Baltikum 8. juni 2011

Lise Kleven Grevstad, ambassadør i Estland Jan Grevstad, ambassadør i Latvia Lief A. Ulland, ambassadør i Litauen Migle Gamperiene, forsker på AFI Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

I 2004 ble Estland, Latvia og Litauen medlemmer i EU. Dette har medført en betydelig arbeidsvandring til Norge, så vel som økning i norske investeringer i Baltikum. I 2008 ble de baltiske landene hardt rammet av finanskrisa. Vi inviterte Norges ambassadører i de tre landene. De ga oss innblikk i dagens situasjon, både når det gjelder økonomi, politikk og arbeidsmarkedene. AFI-forsker Migle Gamperiene kommenterte innledningene, og reflekterte over arbeidsmigrasjonen fra Litauen. (Fafo Østforum, 09.06.11) Les mer

 

 

Roar Flåthen krever vern av varslerne

Roar FlåthenUtenlandske arbeidere som varsler LO om sosial dumping, risikerer å få navnet utlevert til arbeidsgiverne. Allerede høsten 2009 krevde LO derfor lovendring for å beskytte de utenlandske varslerne. LOs ønske er en unntakshjemmel i offentlighetsloven for dokumentasjon som leveres inn ved begjæring av allmenngjøring. Arbeidsdepartementet har fortsatt ikke svart LO. (Magasinett, 09.06.11) Les mer

 

 

 

 

 

20-årsmarkering med de baltiske landene

Det er 20 år siden Norge gjenopprettet diplomatiske forbindelser med Estland, Latvia og Litauen. Dette ble markert med et seminar på Fredssenteret, med innledninger av Jonas Gahr Støre, og utenriksministerne i de tre baltiske landene. Etter innledningene ble det åpnet for spørsmål fra salen. De baltiske ministrene ble blant annet utfordret på migrasjon. Alle landene opplever negativ befolkningsvekst på grunn av stor utflytting. I etterkant undertegnet den estiske utenriksministeren Urmas Paet og Støre en ny avtale om EØS-midler til Estland fram til 2014. Grønn innovasjon og samarbeid med norske bedrifter er et av hovedsatsingsområdene i denne perioden. (Utenriksdepartementet, 08.06.11) Les mer

Se også: Norske bedrifter inviteres til grønt samarbeid i Estland (UD, 08.06.11)

 

 

Vil regulere anbudspolitikken for å hindre sosial dumping

Raymond JohansenArbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen erkjenner at bruken av anbud har bidratt til sosial dumping, men vil ikke si stopp for å sette offentlige oppdrag ut på anbud. Hans budskap til Arbeiderpartiets lokalpolitikere er krystallklart: De skal ta sitt arbeidsgiveransvar på alvor og arbeide mot sosial dumping. – Når en nyutdannet helsefagarbeider som søker jobb i kommunen, blir henvist til et vikarbyrå som har overtatt alt ansvar for rekrutteringen, så er det betenkelig, sier Johansen. (Fri Fagbevegelse, 08.06.11) Les mer

 

 

 

 

Arbeidsinnvandrere hindrer skvis

- Det har vært god vekst i sysselsettingen de siste tre månedene. Veksten har vært noe sterkere enn ventet, særlig i industrien og i tjenesteytende sektor, skriver Norges Bank i sin rapport for sentralbankens regionale nettverk. Enkelte bransjer har økte utfordringer knyttet til å skaffe nok folk - spesielt innen bygg- og anleggsbransjen, men også innen industri, kommune- og helsesektoren. - Samtidig vokser tilbudet av arbeidskraft, og det bidrar til å holde presset i arbeidsmarkedet nede. Det er veldig høy arbeidsinnvandring for tiden, og Norges Bank forventer veldig sterk arbeidsinnvandring i tiden fremover, sier seniorøkonom Katrine Bøye i Nordea Markets. (E24, 08.06.11) Les mer

 

 

Utenlandske turistbussjåfører

I et møte Samferdselsdepartementet om utenlandske turbusser i Norge, tok HSH opp påstandene om at utenlandske sjåfører har dårlige lønns- og arbeidsvilkår. - HSH og våre medlemmer er selvsagt helt enig i at sjåfører av utenlandske turbusser i Norge skal ha skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Men det er helt feil å kalle det sosial dumping hvis man for eksempel leier inn kapasitet fra Sverige eller Tyskland for å dekke et midlertidig sesongbehov, slik noen av de store aktørene forteller at de gjør i dag, sier reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim i HSH. (HSH, 08.06.11) Les mer

 

 

NTL etterlyser rutiner mot sosial dumping

Som en oppfølging av Adecco-saken i vinter, ba Norsk Tjenestemannslag (NTL) sine tillitsvalgte om å undersøke forholda på sine arbeidsplasser. Kontrollen av innleide byråer i staten er for dårlig, viser en NTL-undersøkelse. – I de fleste tilfeller er det dårlige eller ingen kontrollrutiner, sier NTL-leder John Leirvaag. (Magasinett, 08.06.11) Les mer

Ønsker å vri innvandringen til arbeidsinnvandring

Norge har til enhver tid flere titusener av mennesker som har lov å være i landet, men som ikke har lov til å arbeide. Dette vil det såkalte Berge-utvalget gjøre noe med: – Lediggang er roten til alt ondt. Vi mener man må være mer sjenerøse med å gi midlertidig arbeidstillatelse slik at flere kan komme i en mer aktiv tilværelse, sier Gunnar Berge, som har ledet mottaksutvalget, til NTB. Venstre-leder Trine Skei Grande vil også tillate at personer som står i asylkø får lov til «å bytte kø» til arbeidsinnvandringskøen. (Nettavisen/NTB, 07.06.11) Les mer

 

 

Ny SSB-rapport: Få innvandrere på korttidsopphold er bosatt og på velferdsordninger påfølgende år

LogoEn stor andel av dem som kommer til Norge som korttidsinnvandrere blir ikke i Norge permanent. I tillegg var det svært få av korttidsinnvandrerne i 2008 som i etterfølgende år var bosatt og benyttet en velferdsordning. Det var også få som var omfattet av velferdsordninger året etter blant innvandrerne som arbeider og bosetter seg her permanent. Dette kommer frem i en ny rapport som Christoffer Berge i Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet. (SSB, 06.06.11) Les mer

Last ned Rapport 2011/19 fra Statistisk sentralbyrå: Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere. 4. kvartal 2009.

 

 

Skatt Øst: – Alle har et moralsk ansvar

Mange erklærer at de er mot utnytting av arbeidskraft, svart betaling og sosial dumping. Men hva gjør du når et bilpleiefirma tilbyr håndvask av bilen din til bare et par hundrelapper? Seksjonssjef Erik Nilsen i Skatt Øst utfordrer folk flest til å tenke seg godt om når bilvasken blir et røverkjøp. (Østlandets Blad, 06.06.11) Les mer

 

 

Arbeidstilsynet: – Ragn-Sells bryter loven

Renovasjonsselskapet Ragn-Sells mener det er snakk om et «et fåtall mindre forhold». Arbeidstilsynet mener det er lovbrudd. Dette blir kjent bare dager etter at Ragn-Sells selv erklærte at Arbeidstilsynet kun hadde noen mindre forhold å påpeke. (Dagbladet, 01.06.11) Les mer

Se også: Arbeidstilsynet: Ragn-Sells driver ikke sosial dumping (Ragn-Sells, 24.05.11)

 

 

Spekter: Galt å allmenngjøre tariffavtale for renholdsbedrifter

Spekter mener det er prinsipielt galt at en normallønnssats allmenngjøres som en minstelønnssats, og på den måten griper inn i avtaleforholdet mellom partene. Dette kommer fram i en høringsuttalelse fra Spekter til Tariffnemnda/Arbeidsdepartementet i forbindelse med høring rundt utkast til forskrift om en slik allmenngjøring. (Spekter, 01.06.11) Les Spekters høringsuttalelse (pdf)

Se også :
HSH: - En eventuell allmenngjøring må følges opp gjennom målrettede kontroller
HSHs høringssvar (HSH, 01.06.11)

 

 

Nytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU & arbetsrätt

Blant sakene i dette nummeret:

  • Solidariskt ansvar hindrar inte fri rörlighet för tjänster, anser ESA
  • Norge och Finland håller med Island om vad som kan ingå i minimilön

"Solidaransvar hindrer ikke fri flyt av tjenester" er en av artikkelene i det nye nummeret av nyhetsbrevet EU & arbetsrätt. (Fafo Østforum, 01.06.11) Les nyhetsbrev Nr 1 2011 Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU & arbetsrätt

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700