Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Januar 2011

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum januar 2011

 

Få tilfeller av sosial dumping i landbruket

Logo- Sosial dumping er ikke noe problem i norsk landbruk, mener koordinator Berit Bøe hos Arbeidstilsynet. Hun begrunner dette med at en svært liten del av de avdekkede forhold Arbeidstilsynet påpekte under kontroller i fjor, dreide seg om forhold rundt lønn og overtidsgodtgjørelser. (Norsk Landbruk/Landbrukets Arbeidsgiverorganisasjon, 31.01.11) Mer om tilsynene i landbruket

 

 

Sa nei til lovfestet minstelønn på norske petroleumsanlegg

Håvard HolmTariffnemndas leder Håvard Holm tror ikke vi vil se sosial dumping framover på norske petroleumsanlegg. Derfor sa han nei til allmenngjort minstelønn. - Det er ikke sannsynliggjort at lønns- og arbeidsvilkårene vil bli vesentlig svekket på landanleggene, sier Holm. (Magasinett, 31.01.11) Mer om Tariffnemdas vurdering


Foto: Håvard Sæbø

 

 

Indre marked: Tjenestemarkedet ennå ikke fullt utnyttet

LogoEuropaparlamentets indre markedskomité vedtok nylig en rapport om Tjenestedirektivet der de uttaler at mangel på informasjon og unødvendige administrative byrder fremdeles hindrer handel med tjenester over landegrensene. Rapporten skisserer konkrete forslag til hvordan EUs medlemsland kan forbedre implementeringen av direktivet. (NHO Europanytt/Europan Parliament, 31.01.11) Les mer

 

 

Sosial dumping på Trehørningen

Utenlandske arbeidere har jobbet for bare 80 kroner i timen på Eidsiva Bioenergis nye varmesentral i Hamar. En av underentreprenørene, et estisk firma, har ikke fulgt norske lover og regler for lønn for sine arbeidere. Nå lover de bedring. (NRK Hedmark og Oppland, 28.01.11) Mer om saken

 

 

Rapport om implementeringen av Tjenestedirektivet

Logo EFTAEFTAs overvåkingsorgan ESA publiserte i går en rapport om implementeringen av Tjenestedirektivet i EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. Rapporten gir en oversikt over endringene i nasjonalt lovverk som følge av implementeringen av direktivet. Den inneholder også informasjon om administrative begrensninger som EFTA-landene anser som berettiget ut ifra allmenne hensyn. (NHO Europanytt, 28.01.11) Mer om rapporten

Les rapporten Report on the Implementation of Directive 2006/123/EC in the EFTA States (EFTAs overvåkingsorgan, 26.01.11)

 

 

Petroleumstilsynet ønsket minstelønn

LogoFør jul ble lovfestet minstelønn opphevet for flertallet av ansatte på norske petroleumsanlegg. Stikk i strid med rådene fra Petroleumstilsynet. – Vi mener forskriften om allmenngjøring har en preventiv effekt, og at det i lys av det kunne vært hensiktsmessig å videreføre den, forteller Olaf Thuestad, direktør for rammesetting i Petroleumstilsynet. (Magasinett, 28.01.11) Mer om tilsynets vurdering av allmenngjøring

 

 

Opprydning i renholdsbransjen

John G. Bernander, Petter Furulund, Hanne Bjurstrøm, Roar Flåthen og Erna Hagensen På konferansen «Fra skitten vask til ren idyll» redegjorde arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, LO-leder Roar Flåthen og NHO-sjef John G. Bernander for oppryddingen som nå pågår innen renholdsbransjen: De jobber med å innføre krav om tarifflønn for alle i renholdsbransjen (såkalt allmenngjøring), regionale verneombud og ID-kort for renholdsansatte. Den planlagte godkjenningsordningen for renholdsfirmaer må ifølge Bjurstrøm utsettes til slutten av året. Opprinnelig var planen å ha den klar i sommer. Forsinkelsen skyldes blant annet at det også skal lages gode kontrollsystemer. (Dagbladet, 27.01.11) Mer fra konferansen

Se også:
Foredrag fra konferansen (NHO Service, 31.01.11)
Bjurstrøm: Felles løft for renholdsbransjen (Arbeidsdepartementet, 26.01.11)

Se også saken under

 

Mange migranter kontakter NAF om sosial dumping

Geir Gamborg-Nielsen - De som kontakter NAF (Norges Arbeidsmandsforbund) om sosial dumping er ofte 1. generasjons innvandrere, ureturnerbare asylsøkere, statsløse, papirløse, illegale innvandrere, ofre for menneskehandel og alminnelige bedrifter og tillitsvalgte, sa Geir Gamborg-Nielsen (bildet) på konferansen ”Fra skitten vask til ren idyll” som Norges Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service arrangerer over to dager i Oslo. - Hovedmålet er å få et renholdsmarked som premierer seriøsitet, sa direktør Petter Furulund. (NHO Service, 25.01.11) Mer fra konferansen "Fra skitten vask til ren idyll"

 

 

Rekrutteringsproblemer og mangel på fagarbeidere

LogoNAVs bedriftsundersøkelse i fjor viste at nedadgående trend fra 2007 er brutt. 27 prosent av bedriftene svarer at de har rekrutteringsproblemer. Mangelen på fagarbeidere er stor, og sveisere og platearbeidere til olje- og verftsindustrien etterspørres. Utenlandske arbeidere kan være en løsning i mangel på norske faglærte. I dag er det en kvote på 5.000 personer som får adgang til arbeidsinnvandring, men kvoten har aldri blitt fylt. (Oilinfo, 25.01.11) Mer om NAVs bedriftsundersøkelse

 


Klarer ikke å fylle arbeidsinnvandringskvoten

Statssekretær Gina LundNorske bedrifter har aldri vært i nærheten av å kunne fylle kvoten på 5.000 faglærte fra land utenfor EØS. – Bakgrunnen for at kvoten ble satt til 5.000, var at man mener dette antallet ikke innebærer negative konsekvenser for innenlandske arbeidssøkere, og at det samtidig legger godt til rette for å imøtekomme arbeidskraftbehovet vårt. Det er ikke noe mål at kvoten skal fylles opp, den innebærer snarere en begrensning, sier statssekretær Gina Lund (Ap) i Arbeidsdepartementet. (Bygg.no/NTB, 25.01.11) Les mer

 

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum, 24.01.11) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 01/1

 

 

Varsler regelendringer for arbeidsinnvandring

Når utlendingsforvaltningen og domstolene avslår en asylsøknad, må søkeren reise til opprinnelseslandet, skriver Justisdepartementet (JD) i en pressemelding. - Arbeidsinnvandring må man søke fra hjemlandet. Regjeringen vil sikre at brudd på utlendingsloven etter en forutgående asylsak ikke må være til hinder for adgangen til å få behandlet søknad om arbeidstillatelse, og vil legge frem nødvendige regelendringer for å oppnå dette. (JD, 21.01.11) Les pressemeldingen

Se også: – Ikke mange vil omfattes av endring (siste.no /ANB, 21.01.11)

 

 

1 av 5 sier ja til svart renhold i private hjem

LogoDet viser en undersøkelse som TNS Gallup har utført på vegne av NHO Service i forbindelse med konferansen ”Fra skitten vask til ren idyll” i Oslo 26. januar. - Folks holdning til svart arbeid er en viktig faktor for om vi skal lykkes med å bedre forholdene for renholdsbransjen, sier Petter Furulund adm. dir. i NHO Service. Tiltak som er på gang et en offentlig godkjenningsordning av renholdsbedrifter, allmenngjøring av tariffavtale, obligatorisk ID-kort for alle renholdere, og innføring av regionale verneombud. (NHO Service, 21.01.11) Mer om undersøkelsen og konferansen

 

 

Kommentar: Asylsøkere og arbeidsinnvandring - Likhet for loven

Statssekretær Pål K. Lønseth- Asylsøkere med kompetanse som kan gi grunnlag for opphold som følge av arbeid, kan etter et avslag søke om arbeidstillatelse fra hjemlandet. Det er ikke dermed sagt at Maria Amelie kan snu på flyplassen – så enkelt har ingen påstått at det vil være – men naturligvis har hun adgang til å søke, skriver sier Pål K. Lønseth (Ap), statssekretær i Justisdepartementet. (Justisdepartementet/VG, 20.01.10) Les kommentaren

 

 

 

Kommentar: Asyl og arbeidsinnvandring - begrepene blandes

Ola Borten Moe- Asylsaker skal avgjøres etter asylsøkerens personlige beskyttelsesbehov. Hvilke fordeler eller belastninger for Norge et vedtak medfører, er irrelevant i asylsaker. Når det gjelder arbeidsinnvandring er det motsatt: Da er det avgjørende hva landet trenger av arbeidskraft, det er samfunnets behov som er styrende, skriver stortingsrepresentant (Sp) Ola Borten Moe i en kommentar (Aftenposten, 20.01.11) Les kommentaren

 

 

 

- Har åpnet for mer arbeidsinnvandring og strammet inn på asyl

Statsminister Jens StoltenbergStatsminister Jens Stoltenberg svarte på spørsmål om innvandrings- og asylpolikken i den muntlige spørretimen i Stortinget, med bakgrunn i Maria Amelie-saken. - Det er Stortinget som har vedtatt dagens politikk. Det regjeringen har gjort er å åpne for ytterligere adgang for arbeidsinnvandring, og strammet inn noe på asyl, sa Stoltenberg. (Dagbladet, 19.01.11) Mer om innvandringspolitikk i Stortingets spørretime

 

 

 

Renovatørene i Asker blir fast ansatt

Ragn-Sells har bekreftet overfor Asker kommune at renovatørene som var innleid fra Adecco blir fast ansatt. I dag drøfter formannskapet saken, og rådmann Lars Bjerke anbefaler at Ragn-Sells får fortsette. Etter at Fagbladet tok opp saken om arbeidsbetingelsene til de polske renovatørene som hentet avfall i Asker, har den fått stor medieoppmerksomhet (Fagbladet, 18.01.11). Les mer om at reonvatørene får fast jobb

 

 

Foreslår «green card-løsning» i forhold til arbeidsinnvandring

Venstrepolitiker Trond Wathne Tveiten argumenterer for en ny innvandringspolitikk, både med hensyn til papirløse innvandrere som Maria Amelie, men også for å ivareta landets fremtidige velferd. Han peker på USAs arbeidsinnvandringsordning, United States lawful permanent residency, ofte uformellt henvist til som «green card». - Dette har vært en suksess i USA og gjort landet til et robust samfunn. Arbeidsinnvandringen til Norge må også kunne innbefatte mennesker fra land utenfor EU, og det vil lett kunne løses med et slikt regelverk, mener Tveiten. (DagenMagazinet, 18.01.11) Mer om green-card-forslaget


 

Arbeidstilsynet varsler flere kontroller i Asker og Bærum

LogoReaksjonsprosent på opp mot 70 prosent etter tilsynene i bedrifter i Asker og Bærum i 2010. – Vi har fokusert på å avdekke sosial dumping – lønns- og arbeidsvilkår, oppholdstillatelser for utenlandske arbeidere, føring av timelister osv. På alle overnatting- og serveringsstedene har det vært mellom én til fem reaksjoner på hvert tilsyn, sier Jard Johansen, Arbeidstilsynets tilsynsleder i Akershus. - Det er for dårlig, sier Johansen. Arbeidstilsynet varsler nå økt kontrollvirksomhet. (Budstikka, 18.01.11) Mer om tilsynene i Asker og Bærum

 

LO i strupen på ESA

LO-sekretær Trine Lise SundnesLO-sekretær Trine Lise Sundnes refser ESA for å angripe minstekrav til lønn og arbeidsvilkår for firmaer som leverer til det offentlige. Skal regjeringen la EUs regler om fri flyt overkjøre Norges forpliktelser i ILO-konvensjon 94 om arbeidstakeres rettigheter? Det var spørsmålet som ble reist på et møte i regi av "Alternativer til dagens EØS-avtalen" (ABC Nyheter, 17.01.11). Les mer

Les også: Professorer i arbeidsrett underkjenner EU-domstolen (Brysselkontoret, 14.01.11)

Høringsbrevet fra regjeringen (FAD, 30.06.10)

 

 

Venstre foreslår endringer i utlendingsloven

Venstre-leder Trine Skei GrandeVenstre har levert et forslag til Stortinget med åtte punkter for å gjøre utlendingsloven mer human. Venstres leder Trine Skei Grande legger særlig vekt på forslaget om at det skal være mulig for en utlending som er i Norge i forbindelse med søknad om beskyttelse, å endre søknaden til oppholdstillatelse etter lovens kapittel om arbeidsinnvandring. Dette betyr at en asylsøker som har jobb og slått rot her i landet, kan få opphold etter bestemmelsene om arbeidsinnvandring uten først å reise ut. (DagenMagazinet, 17.01.11) Mer om Venstres forslag om "køskifte"

 

 

Maria Amelie-saken: Regjeringen vurderer å endre reglene for arbeidsinnvandring

Utvisning av Maria Amelie kan føre til at hun får innreiseforbud til Norge i ett eller flere år. Da vil heller ikke en ny søknad om arbeidstillatelse bli behandlet. – Bare politikerne kan endre dette, sa Ida Børresen, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) til flere medier lørdag. - Hvis det avdekkes, i denne konkrete saken eller andre saker, at vi har et regelverk som ikke er hensiktsmessig i forhold til arbeidsinnvandring, er det helt naturlig for Regjeringen å se på regelverket som regulerer dette, sier Pål K. Lønseth (Ap), statssekretær i Justisdepartementet. (Aftenposten, 16.01.11) Mer om vurdering av regelverk for arbeidssøkende utviste

 

 

Professorer i arbeidsrett underkjenner EU-domstolen

EU-domstolen har tolket utstasjoneringsdirektivet for snevert og har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til ILO-konvensjon nr 94 i den såkalte Rüffert-saken. Dette er vurderingen fra anerkjente professorer i arbeidsrett, som har gransket denne dommen. Granskingen er publisert av det europeiske fagforeningsinstituttet ETUI (Brysselkontoret, 14.01.11). Les mer om granskingen

 

 

Avviser at 14 polske renovatører har dårlige betingelser

Personaldirektør Torgeir Eian i Ragn-Sells skryter av de polske renovatørene og slår tilbake mot de som hevder det dreier seg om sosial dumping. Frem til nå har de polske renovatørene hatt en midlertidig kontrakt med rekrutteringsbyrået Adecco. Fra 1. februar overtar Ragn-Sells som arbeidsgiver. – Fagforbundet har fremholdt dette med at vi har folk på midlertidige kontrakter, men det er helt vanlig å ha en rekrutteringsperiode på tre til fire måneder, sier Eian (Budstikka, 13.01.11) Mer om arbeidsbetingelsen for polske renovatører i Asker

Se også: Polske søppeltømmere lei sjikane fra Asker-folket (Budstikka, 13.01.11)

 

 

Mange arbeidsulukker med innvandrarar blir ikkje rapporterte

Arbeidsulukker der innvandrarar er innblanda blir underrapporterte. Fellesforbundet opplyser at dei har sett dette problemet lenge. Og no blir dette stadfesta av Arbeidstilsynet. (NRK Møre og Romsdal, 13.01.11) Mer om underrapportering av arbeidsulykker der arbeidsinnvandrere er involvert

 

 

EL & IT krever endringer i allmenngjøringsloven

LogoRett før jul sørget tariffnemnda for at det ikke lenger er lovfestet minstelønn for elektrikere noe sted i Norge. Tariffnemnda mente at det ikke lenger var dokumentasjon på sosial dumping i bransjen. Dermed mente de det heller ikke er nødvendig med noen allmenngjøring. - Det er jo helt høl i hue. Når allmenngjøringen fjernes, blir det jo fritt frem igjen, sier Ove Toska, leder av elektroarbeidernes fagforening i Hordaland, Sogn og Fjordane. (Fri Fagbevegelse, 12.01.11) Mer om EL & IT forbundets krav om lovendring

 

 

Innvandrere etter 25 år i landet: Halvparten på trygd

I en fersk rapport kommer det frem at to av tre arbeidsinnvandrere er trygdet etter 35 år i Norge, og mønsteret gjentar seg for nye grupper som kommer hit. Etter 10–15 år i landet faller sysselsettingen, mens stadig flere blir trygdet fra 40 års alder og eldre. Rapporten fra de tre forskerne Bent Bratsberg, Knut Røed og Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret. Forskerne konkluderer med at utstøting fra arbeidslivet og fristende velferdsordninger kan ligge bak denne utviklingen. (Aftenposten, 11.01.11) Mer om undersøkelsen

Last ned rapporten Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge (Rapport 1/2011)

 

 

Arbeidstilsynet i Telemark: - Sosial dumping øker

LogoStrømmen av håndverkere fra Latvia og Estland øker igjen. Og selv om det i Norge nå er innført minstesatser for bygningsarbeid, blir stadig flere grov underbetalt. Det forteller seniorinspektør Gunn Gjevestad i Arbeidstilsynet. (NRK Telemark, 11.01.11) Mer om sosial dumping i Telemark

 

 

– Ingen fare for sosial dumping i postsektoren

Fri konkurranse på postsektoren i Norge vil ikke gå ut over de ansattes arbeidsvilkår. Det fastslår Copenhagen Economics i en rapport til norske myndigheter. Postkoms leder Odd Christian Øverland er ikke enig. (Magasinet Aktuell, 11.01.11) Mer om rapporten fra Copenhagen Economics

Se også Samleside om postdirektivet (Magasinet Aktuell)

 

 

Får ikke jobbe 16-timersdager

Utenlandske arbeidere på Frosta og Meråker får ikke jobbe så mye som de vil. Pålegg fra Arbeidstilsynet har ført til kortere arbeidsdager. Daglig leder ved Frostaflor, Terje Viken, sier de ansatte fra Litauen ikke er fornøyd med at de nå må jobbe mindre enn før. – De ønsker å være her for å ha mest mulig timer. De reiser fra familien for å gjøre det, men nå har vi mer styring og forholder oss til det som er lover og regler i Norge, sier Viken. (NRK Trøndelag, 10.01.11) Mer om Arbeidstilsynets pålegg i fire bedrifter

 

 

Migrasjonsutfordringen: - Det er en myte at alle vil til Norge

Utfordringene arbeidsinnvandring skaper for Norge, står høyt på agendaen under NHOs årskonferanse. Shahzad Rana, som har grunnlagt en rekke IT-selskaper i Norge, mener det er en myte at Norge blir nedrent av innvandrere som vil jobbe her. - I stedet for å diskutere om tidligere generasjoner arbeidsinnvandrere er godt nok integrert, må vi snakke om hva vi skal gjøre for at det skal bli attraktivt å jobbe her, sier Rana. (E24, 05.01.11) Mer om debatten om innvandringsutfordringene på NHOs årskonferanse

 

 

Kommentar: Resepten på sosial dumping

Steinar Gullvaag, stortingsrepresentant (A)Norske kommuner konkurranseutsetter sin renovasjon til selskaper som vinner anbud ved hjelp av innleid utenlandsk arbeidskraft, og kommunene er på den måten blitt en arena for sosial dumping, mener Steinar Gullvåg, medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. - Allmenngjøringslov, solidaransvar, identitetskort og verneombudsordninger til tross, erfarer vi at utleieselskapene stadig finner nye veier til store fortjenester, skriver Gullvåg. (Byggeindustrien, 05.01.11) Les hele kommentaren her

 

 

Ja eller nei til vikarfrislipp?

Betyr innføring av EUs vikarbyrådirektiv farvel til viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene? Departementet mener direktivet kan innarbeides uten at man må endre på verken arbeidsmiljølovens formulering om at fast ansettelse er hovedregelen, eller lovens restriksjoner på innleie. Departementet mener også at tariffavtalene vil få være i fred. Mange mener at departementet tar helt feil. EUs vikarbyrådirektiv har vært på høring, og skal behandles i Stortinget til våren. Blir det vedtatt inn i norsk lov, skjer det innen 5. desember 2011. (Magasinet Aktuell, 05.01.11) Mer om vikarbyrådirektivet

 

 

Ren Utviklingskonferanse i Oslo 25.-26. januar 2011

John G. Bernander, Petter Furulund, Hanne Bjurstrøm, Roar Flåthen og Erna Hagensen "Fra skitten vask til ren idyll" er tittelen på en konferanse i regi av NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Dag 1 tirsdag 25. januar er forbeholdt ledere og tillitsvalgte fra  bedrifter som er godkjent av Ren Utvikling. Dag 2 onsdag 26. januar er åpen for alle som interesserer seg for renholdsbransjens ståsted og utvikling. Da blir det innledninger ved blant annet LO-leder Roar Flåthen, NHO-sjef John G. Bernander, arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, forbundsleder Erna Hagensen i NAF, Petter Furulund adm. dir. i NHO Service og Fafo-forsker Line Eldring. Konferansen 26. januar er gratis og åpen for alle, og arrangeres i Oslo Konserthus, Lille Sal kl. 08:30 - 13:00. Påmeldingsfrist: 10. januar. (Fafo Østforum/NHO Service, 04.01.11), Påmeldingsinformasjon
Konferanseprogram

 

Utstilling om polsk innvandring til Norge

Prosjektet Polsk innvandring til Norge de siste 200 år er igangsatt i samarbeid mellom Statsarkivet i Krakow i Polen og Opplandsarkivet avdeling Maihaugen på Lillehammer. Tema for prosjektet er polsk innvandring til Norge og er avgrenset til å gjelde de siste 200 år. Prosjektet består av to deler, en historisk og en som dokumenterer samtidsinnvandring. Utstillingen på Lillehammer ble nylig demontert, men internettutstillingen er tilgjengelig. (Fafo Østforum, 04.01.11) Se internettutstillingen her

 

 

NHO: - Innvandring må ikke øke trygdebølgen

Yrkesdeltakelsen faller sterkt når arbeidsinnvandrere har vært lenge i Norge. NHO er skremt over utviklingen. - Arbeidsinnvandring i utgangspunktet har vært og er et gode for Norge, men vi kan ikke leve med en situasjon der arbeidsinnvandrerne bidrar til at trygdebølgen øker, sa NHO-leder John G. Bernander og NHOs president Kristin Skogen Lund, da det holdt pressekonferanse om NHOs årskonferanse som skal omhandle hvordan Norge skal unngå å gå i «Velferdsfellen». (E24, 03.01.11) Mer om NHOs årskonferanse

Se også:
LO-lederen: - NHO stigmatiserer innvandrere (E24, 05.01.11)
NHO frykter "migrasjonsbølgen": - Innvandrere trenger utdannelse og visjoner (E24, 04.01.11)

 

 

Bidro til å hindre sosial dumping, men …

Prosessen ved inngåelse av kontrakt bidro til å hindre sosial dumping, men det var svakheter ved foretakets skriftlige prosedyrer for kontroll og ved foretakets kontrollpraksis. Dette er Kommunerevisjonens dom etter å ha undersøkt praksis i drøyt to år hos Undervisningsbygg Oslo KF. Utgangspunktet for revisjonen var forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Undervisningsbygg Oslo KF er en svært sentral oppdragsgiver på bygg- og anleggsmarkedet. Det er Oslos største eiendomsforvalter og bygger årlig skoler for to milliarder kroner. (Doffin, 03.01.11) Mer om revisjonen av Undervisningsbygg Oslo KF

 

 

For dyrt med polske foredlingsbedrifter

De skyhøye lakseprisene er ingen fordel for dem som skal foredle laksen i Norge. Fiskebruket Brødrene Karlsen på Senja opererer i en verden der Litauen seiler opp som en viktig mottaker av norsk laks. Dette skjer fordi arbeidskraften ved polske foredlingsbedrifter blir for dyr. Men det er helt uaktuelt å tenke på utflagging for hjørnesteinsbedriften Brødrene Karlsen på Senja. (Finnmark Dagblad/NTB, 02.01.11) Mer om dyr laks og dyr arbeidskraft

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700