Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Oktober 2010

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum oktober 2010

Fafo Østforum seminar tirsdag 7. desember 2010 kl 14-16

Dette seminaret har tittelen "Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2010". Representanter fra UDI, NAV og SSB vil legge fram oppdaterte registertall og vurderinger, og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere vil presentere besøkstall og andre erfaringer i 2010. Seminarprogram vil bli annonsert via e-post og nettsider. (Fafo Østforum, 28.10.10)

 

Innvandrere etter innvandringsgrunn: Færre arbeidsinnvandrere

LogoTall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at færre kom til Norge på grunn av arbeid i 2009, men arbeid var fortsatt den vanligste innvandringsgrunnen blant ikke-nordiske statsborgere. Det var også nedgang i familieinnvandringen, mens antall personer med flukt som innvandringsgrunn økte. (SSB, 28.10.10) Mer om innvandringsstatistikken

Se også: Arbeidsinnvandringen sank omtrent 20 prosent fra 2008 til 2009 (Nettavisen, 28.10.10)

 

 

Skuffet over NHOs og HSHs innsats mot useriøs konkurranse

Statssekretær Jan-Erik StøstadDe useriøse undergraver den norske velferdsmodellen. Man må ha en etikk i forhold til sosial dumping, sa statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet på årskonferansen til Oslo Håndverk & Industriforening i går. Støstad uttrykte skuffelse over at hovedorganisasjonene NHO og HSH ikke tar konkurransen fra useriøse bedrifter mer på alvor. (Byggemesteren, 28.10.10) Mer om årskonferansen til Oslo Håndverk & Industriforening

 

 

 

- Utenlandske vikarer må kunne engelsk

Leder av Bravo Bemanning, Morten Klementsen, går hardt ut mot sin egen bransje. - Det må settes språkkrav for utenlandsk arbeidskraft, mener han. Det er spesielt problematisk innenfor oljebransjen og bygg- og anlegg, hvor risikoen for skader og uhell relativt sett er stor. Klementsen kritiserer Arbeidstilsynet som har oversatt brosjyrer til polsk for å gjøre innholdet forståelig for polske arbeidere i Norge. - Konkrete språkkrav eksisterer ikke i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven sier arbeidsgiver skal sørge for det blir gitt informasjon på et språk medarbeiderne forstår, sier direktør Ingrid Finboe Svensen i Arbeidstilsynet (E24, 27.10.10) Mer om språk og HMS problematikk

 

 

Allmenngjøring til EFTA-domstolen

Borgarting lagmannsrett vil forelegge allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien for EFTA-domstolen (NHO, 27.10.10). Les mer om dommen

Les også:
Allmenngjøring til EFTA (Magasinet for fagorganiserte, 27.10.10)
Brev fra Borgarting langmannsrett (27.10.10)

 

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar tirsdag 26. oktober 2010 "Polonia i Oslo 2010"

Statssekretær Jan-Erik Støstad Julia Maliszewska, Fellesforbundet, Oslo Bygningsarbeiderforening Geir Gamborg-Nielsen, Norsk Arbeidsmandsforbund, Oslo og Akershus Fafo-forsker Line Eldring Fafo-forsker Jon Horgen Friberg Fafo-forsker Anne Mette Ødegård


 

 

 

 

 

På dette seminaret presenterte Fafo-forskerne Line Eldring og Jon Horgen Friberg de første hovedfunnene fra den nye arbeids- og levekårundersøkelsen blant polakker i Oslo-området, "Polonia i Oslo 2010". Dette var en underveisrapportering, og endelig rapportering kommer i form av en Fafo-rapport i første kvartal 2011. (Fafo Østforum, 26.10.10) Les mer og last ned lysark fra seminaret


Se også nyhetssaker om Fafos undersøkelse:

Polakker blir diskriminert på jobb

Seks år etter EU-utvidelsen har kun en femtedel av polske arbeidstakere i bygg og renholdsbransjen i Oslo fast jobb. I tillegg er utnytting fortsatt et stort problem, lønna dumpes i stor stil og mange har ulovlige arbeidsvilkår. (Dagsavisen, 26.10.10)

Kommentar: Polsk drama – midt i Oslo (NA24, 29.10.10)
Polsk og norsk B-lag (Byggmesteren, 26.10.10)
Fire av ti polakker uten jobb i Oslo (NRK Østlandssendingen, 26.10.10)
Mange arbeidsledige polakker (NRK TV Østlandssendingen, 26.10.10)
Fire av ti polakker uten jobb (Aftenposten, 27.10.10)
Kampen er ikke over og Et rått marked (Dagsavisen, papirutg 27.10.10)
Bekymret for polakkene (Aftenposten Aften, papirutg 27.10.10)

 

 

Unio krever skjerpet oppfølging av sosial dumping-krav

LogoDen reviderte forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter må omfatte alle tjenesteområdene i det offentlige, og begrepet lønns- og arbeidsvilkår må omfatte langt flere bestemmelser enn hva forslaget til ny forskrift inneholder. Kravene kommer fra arbeidstakerorganisasjonen Unio i en høringsuttalelse, der de også tar til orde for en langt bedre oppfølging av kravene fra oppdragsgivernes side. (Doffin, 26.10.10) Mer om høringsuttalelsen til Unio

 

EL & IT: Vikarene må få bedre vilkår

I EL & IT Forbundets høringssvar til LO om vikarbyrådirektivet, står spørsmålet om direktivet vil øke eller minske bruken av vikarbyråer helt sentralt. Forbundet er også opptatt av at vikarer skal få bedre arbeidsvilkår. Ett av kravene er dessuten at solidaransvar innføres som en generell ordning for alle bedrifter som velger å bruke et vikarbyrå. (EL & IT, 26.10.10) Mer om EL & ITs høringsuttalelse

 

 

Konferanse 27. oktober i Oslo: "Fra svart til hvitt i arbeidslivet"

Oslo Håndverks- og Industriforening arrangerer sin årskonferanse 27. oktober, med ”Et lovlig arbeidsliv” som hovedtema. Det blir innledninger og debatt med politikere, representanter fra organisasjonene og skatteetaten. Konferansen er åpen for alle interesserte og deltakelse er gratis. (Fafo Østforum, 25.10.10) Program og påmeldingsinformasjon

 

 

Danmark: EU-rettigheter på tvers av intensjonen med sosiale ytelser i den danske modellen

EU-borgere som arbeider i Danmark har rett til alle sosiale ytelser. En undersøkelse fra Danmarks Statistik i sommer viste at på to år er antallet østeuropeere på dagpenger syvdoblet til 575 i 2009, mens antallet østeuropeiske mottakere av kontanthjelp er 16-doblet til 1.243 personer. Danske politikere vil gjerne endre reglene, så skattepengene ikke sendes ut av landet. Men jusprofessor sier at "Toget er kjørt". Borgere fra de 10 nye EU-medlemsland, blant andre Polen, Romania og Ungarn, kommer fortsatt til Danmark til tross for finanskrise. Mens knapt 42.000 østeuropeiske EU-borgere oppholdt seg i Danmark i 2009, steg tallet til 53.000 i sommeren 2010. (Dansk LO Ugebrevet A4, nr 36, 25.10.10) Mer om dansk debatt om sosiale ytelser til EU-borgere

 

 

EL & IT streiker mot forskriftssomling

EL & IT logo4. november oppfordres alle 38.000 medlemmer i EL & IT Forbundet til å delta i politisk streik i fire timer. De er lei av regjeringens forskriftssomling. I over to år har EL & IT Forbundets medlemmer ventet på to viktige forskrifter som er avgjørende for deres jobbhverdag. Den ene er forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE). Jfr dagens skal alle som jobber med i elektroinstallasjoner være fast ansatt i den bedriften som har fått oppdraget. Sterke krefter prøver å påvirke myndighetene til å endre på dette slik at det åpnes for mer bruk av vikarer og utleiebedrifter. EL & IT Forbundet mener dette vil svekke elsikkerheten, åpne for færre faste ansettelser og føre til sosial dumping. (Nettverk, 22.10.10) Mer om EL & ITs krav til regjeringen angående de to forskriftene

 

 

Vil anmelde 500 for falske ID-er

Ved Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo tar Skatt øst imot personer som skal jobbe i Norge. Her får de arbeidstillatelse og skattekort. Mange kommer hit med falsk ID, og i snitt blir en arrestert hver 14. dag i denne skranken fordi vedkommende har en åpenbart falsk identitet. Når Skatt øst har gransket alle saker for de siste tre årene, regner de med å nå 500 anmeldelser mot det som i hovedsak er albanere med falsk ID. (Aftenposten, 21.10.10) Mer om ID-forfalskning hos utenlandske arbeidstakere

 

 

 

Lillehammer og omegn: Samtlige kontrollerte bedrifter fikk refs

LogoI Lillehammer og omegn er seks renholdsfirmaer og ni restauranter kontrollert for sosial dumping. Samtlige bedrifter fikk pålegg eller varsel om pålegg. - Påleggene gjaldt utlevering av opplysninger, i form av kopi av arbeidsavtaler, timelister, kopi av lønnsslipper, ifølge jurist Ingeborg Wikstrøm i Arbeidstilsynet Indre Østland. - I Oppland har vi per i dag ikke indikasjoner på at det foregår sosial dumping av utenlandske arbeidstakeres arbeidsvilkår i hotell- og restaurantbransjen eller renholdsbransjen. Men dette betyr ikke at dette ikke forekommer, sier Wikstrøm. Tilsynene har blitt gjort i hele landet, og er en del av regjeringens satsing mot sosial dumping. (Gudbrandsdølen Dagningen, 21.10.10) Mer om Arbeidstilsynets kontroller

 

 

80 prosent av kommunene sjekker ikke at anbudsvinnerne følger arbeidsmiljøloven

I lov om offentlig anskaffelse stilles det krav til lønns- og arbeidsvilkår i oppdragsbedriften. Men i følge en rundspørring gjennomført av Dagbladet i utvalgte kommuner virker det som om pengene rår. - Vår erfaring fra tilsynet er at det offentlige ikke alltid har god nok kontroll på at det er seriøse og lovlydige virksomheter som vinner anbudsrunder, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen. - Kommunene har plikt til å påse at lov om offentlig anskaffelser og allmenngjøringsloven følges. Vi tror at mange ikke er godt nok kjent med disse pliktene, sier Svendsen. (Dagbladet, 21.10.10) Mer om mangelfull kontroll i kommunene

 

Første sak om solidaransvar fikk en lykkelig slutt

Jonas BalsFor første gang er det sluttført en sak der såkalt solidaransvar gjøres gjeldende. To unge litauere var engasjert i sommer av enkeltmannsforetaket Bygg og Bo Danilevicius for å male skolebygg. De arbeidet, fikk så sparken, men lite lønn. Ungdommene organiserte seg, og Oslo Bygningsarbeiderforening «tok saken». For første gang ble det reist lønnskrav ikke bare mot arbeidsgiver, men også mot hovedentreprenør på byggeplassen. Da hovedentreprenøren ble koblet inn, ble det fart i firmaet som hadde underbetalt sine ansatte. Nå har arbeiderne fått oppgjør. Ombud Jonas Bals (bildet) i Oslo bygningsarbeiderforening sier at den konstruktive holdningen til hovedentreprenør Malermester Harald Askautrud AS var avgjørende for å få til en løsning. (Aftenposten, 21.10.10) Mer om saken og holdninger til solidaransvar

Se også: Håper på snarlig løsning (Magasinet for fagorganiserte, 10.09.10)
Malte skoler, fikk ikke lønn - første sak om solidaransvar (Aftenposten, 06.09.10)

 

Nytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU & arbetsrätt

Blant sakene i dette nummeret:

  • Norges regering beredd ändra regler om arbetsvillkor i offentliga kontrakt
  • Højesteret ålägger underrätt att ställa fråga till EU-domstolen
  • Svenska lex Laval granskas av ILOs expertkommitté
  • Lättare får arbetstillstånd för arbetstagare från tredje land

(Fafo Østforum, 21.10.10) Les nyhetsbrev Nr 3 2010

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 

 

Byggestans som følge av dårlige forhold for utenlandske byggearbeidere

LogoArbeidstilsynet har stanset et stort byggefirma som følge av uverdige og farlige arbeidsforhold for arbeiderne på det nye feriestedet til mangemillionær Eigil Stray Spetalen i Risør. Bedriften med 25 litauere ansatt har prosjekter på en rekke byggeplasser i Oslo-området, Grenland og på Sørlandet. Seniorinspektør Alf Helgeland i Arbeidstilsynet sier at krav om utbedringer har blitt oversett helt siden juni. Ifølge Fellesforbundet bodde arbeiderne på byggeplassen, hadde kummerlig utedo, brannfarlige ovner, usikret stillas og 10-15 kroner timen i lønn. (P4, 20.10.10) Mer om Arbeidstilsynets stans av byggefirmaet

 

 

HMS-konferanse 8. - 9. november 2010 for verneombud og ledere i bygg- og anleggsnæringen

EBA Oslo, Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet inviterer til en HMS-konferanse for partene i bygg- og anleggsnæringen. Hovedtemaer for konferansen er helseutfordringer, byggherreforskriften og solidaransvar og påseplikt. Om sistnevnte tema vil statssekretær Jan-Erik Støstad redegjøre for Arbeidsdepartementets evaluering av tiltakene, og representanter fra næringene vil fortelle om sine erfaringer. Konferansen finner sted 8. - 9. november (lunsj-til-lunsj) på Thon Hotel Vettre (Asker). Program og påmeldingsinformasjon (pdf)

 

 

Omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i RenoNorden, men frikjent for sosial dumping

LogoArbeidstilsynet har ved tilsynet i RenoNorden AS avdekket omfattende brudd på arbeidsmiljøloven, og varsler syv pålegg. Tilsynet har ikke avdekket lønns- og arbeidsvilkår som bekrefter tipsene om sosial dumping i virksomheten. - Vi er glad for at tilsynet ikke gir grunnlag for å konkludere med at utenlandske arbeidstakere i RenoNorden er utsatt for sosial dumping. De tipsene vi mottok om ulovlige arbeidsforhold og sosial dumping i RenoNorden var samlet sett av en så alvorlig karakter at vi måtte kontrollere om opplysningene stemte, sier avdelingsleder Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet Oslo, og roser RenoNorden for samarbeidet  ved tilsynet. (Arbeidstilsynet, 18.10.10) Mer om påleggene fra Arbeidstilsynet

Se også: Vet ikke hvor mye de ansatte jobber (NRK Østlandssendingen, 18.10.10)
Bakgrunnen for arbeidstilsynets aksjon i RenoNorden AS (Arbeidstilsynet, 25.08.10)
Razzia mot norsk renovasjonsgigant (Aftenposten, 23.08.10)

 

 

- Det må bli lettere å innvandre til Europa

LogoCecilia Malmström, EUs innenrikskommisær ser økt behov for arbeidsinnvandring til EU. - På sikt må regelverket mykes opp betraktelig for å sette Europa i stand til å dekke sitt behov for arbeidskraft, mener Malmström. EU-kommisjonen går mot strømmen og anbefaler at det legges bedre til rette for lovlig innvandring til EU i fremtiden. (Utrop.no, 14.10.10) Mer om begrunnelse og tiltak

 

 

Europakommisjonen promoterer fordeler ved Tjenestedirektivet

LogoEuropakommisjonen har nylig publisert en videosnutt om Tjenestedirektivet. Den skal gi økt oppmerksomhet om fordelene ved direktivet, spesielt for små og mellomstore bedrifter, og legger særlig vekt på de såkalte kontaktpunktene, PSC (NHO Europanytt, 14.10.10) Se klippet her

 

 

 

 

Fafo Østforum seminar tirsdag 26. oktober 2010 kl 14-16 "Polonia i Oslo 2010"

Statssekretær Jan-Erik Støstad Julia Maliszewska, Fellesforbundet, Oslo Bygningsarbeiderforening Geir Gamborg-Nielsen, Norsk Arbeidsmandsforbund, Oslo og Akershus Fafo-forsker Line Eldring Fafo-forsker Jon Horgen Friberg Fafo-forsker Anne Mette Ødegård


 

 

 

 

 

Fafo presenterer de første hovedfunnene fra den nye arbeids- og levekårundersøkelsen blant polakker i Oslo-området, "Polonia i Oslo 2010". Den er gjennomført i et samarbeid mellom Fafo og Centre for Migration Research ved Universitetet i Warszawa og er en oppfølging av Polonia-undersøkelsen i 2006. Undersøkelsen tar for seg en rekke spørsmål knyttet til arbeidsinnvandrernes bakgrunn, sysselsetting og arbeids- og levekår i Norge. På seminaret vil Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg og Line Eldring presentere hovedfunnene og det blir kommentarer ved Jan-Erik Støstad, statssekretær i Arbeidsdepartementet, Julia Maliszewska fra Fellesforbundet, Oslo Bygningsarbeiderforening og Geir Gamborg-Nielsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund, Oslo og Akershus. (Fafo Østforum, 12.10.10) Pil Seminarprogram Pil Påmelding via web innen 25. oktober

 

 

Kronikk: - Rettferdighet for alle

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm- Regjeringen har de siste årene hatt en omfattende satsing mot sosial dumping i tilknytning til de senere års omfattende arbeidsinnvandring. Treparts bransjeprogrammer kommer inn som et nytt element for å forsterke arbeidsmiljøarbeidet og arbeidet for anstendige og seriøse arbeidsforhold. Jeg er glad for at det er nettopp renhold som er plukket ut som pilot i de nye bransjeprogrammene. Fram til nå har hovedinnsatsen mot sosial dumping vært overfor tradisjonelle mannsdominerte yrker som bygg og verftsindustrien. Når vi nå retter blikket mot andre deler av arbeidslivet som preges av useriøse aktører, er det et nytt og viktig skritt i kampen for anstendige arbeidsvilkår, skriver arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en kronikk. (Arbeidsdepartementet/Renholdsnytt nr 5/2010, 11.10.10) Les hele kronikken her

 

 

Vellukka arbeidsmiljøprosjekt på mulitkulturelle verft

Stor aktivitet, mange oppdrag og stor arbeidsinnvandring førte til at Ulstein verft as, Kleven verft as og Myklebust verft as på få år var blitt multikulturelle arbeidsplassar. Det endra krava i kvardagen relativt mykje. Fotballturnering, ordliste, katolsk gudsteneste og tryggleiksdag er mellom tiltaka som no har vore gjennomført ved verfta. (Vikebladet Vestposten, 11.10.10) Meir om prosjekta på dei tre verfta

 

 

Hvitvasket 254 millioner

Skatteetaten har i samarbeid med Politidirektoratet, NAV og Oslo kemnerkontor påvist omfattende hvitvasking i blant annet bygg- og renholdsbransjen. - Firmaene bruker dels billig arbeidskraft fra Øst-Europa. Man ser at svarte lønninger kamufleres, slik at det er vanskelig å finne dem. Det er noe av metoden her, å bruke billig arbeidskraft for å vinne oppdrag, få ned kostnader og putte pengene i egen lomme. De utenlandske arbeidstakerne har til dels ikke arbeidstillatelse i Norge, så her kamufleres flere ulovlige forhold, sier avdelingsdirektør Jan-Egil Kristiansen i Skattekrimavdelingen til Skatt Øst. (ABC Nyheter, 11.10.10) Mer om Skatteetatens prosjekt for å avdekke organisert falsk fakturering

 

 

Stavanger: Nordmenn flytter ut og innvandrere inn

Mens flere nordmenn flytter ut fra Stavanger enn inn, sørger stadig flere arbeidsinnvandrere for at flyttestatistikken stadig går i pluss. Det er arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa som står for det meste av økningen. Spørsmålet er om de østeuropeiske innvandrerne etter hvert reiser tilbake til hjemlandene sine, slik de fleste fra Norden, Vest-Europa og USA har gjort. Eller om de får familiene sine til byen og blir værende, slik som innvandrerne fra Asia. (NRK Rogaland, 10.10.10) Mer om flyttestatistikk i Stavanger

 

 

Ingen dømt for sosial dumping

Tross flere grove saker der utenlandske arbeidere lønnes dårlig og behandles mindreverdig, er ingen så langt dømt for sosial dumping i Norge. - Maksstraffen i disse sakene er bøter, og da ser man fort at det vil gå mye ressurser i forhold til det man vil oppnå i strafferettslig sammenheng, sier påtaleansvarlig Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt. Fagbevegelsen opplever at økonomisk kriminalitet straffes strengere enn misbruk av mennesker. (TV2 Nyhetene, 09.10.10) Mer om politiets og fagbevegelsenes uttalelser

 

 

KS vender tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Kampen mot sosial dumping bør føres av staten gjennom allmenngjøring av aktuelle tariffavtaler, og ikke være et ansvar for kommunale og fylkeskommunale innkjøpere. Dette slår KS fast i en høringsuttalelse som gjelder regjeringens forslag til endring av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Forslaget til forskriftsendring framstår ikke som noen god løsning, fastslår KS. (Doffin, 08.10.10) Mer om høringsuttalelsen fra KS

 

 

10 millioner til ryddejobb i renholdsbransjen

Regjeringen setter nå igang å lage offentlig godkjenningsordning for vaskefirmaer, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Ti millioner kroner er satt av på statsbudsjettet. Regjeringen vil opprette et bransjeprogram i samarbeid med partene i arbeidslivet. Den skal baseres på kravene som stilles for å drive lovlige virksomheter, kombinert med en effektiv kontrollordning. Den skal omfatte flere relevante myndigheter i tillegg til Arbeidstilsynet (Fagbladet, 07.10.10). Les mer om godkjenningsordning for vaskefirmaer

Les mer om dette i statsbudsjettet for 2011 (Arbeidsdepartementet, 05.10.10)

Les også: Godkjenningsordning i renhold (LO-Aktuelt, 11.08.10)

 

 

LO nekter å svekke ILO-konvensjon nr 94

Da LOs sekretariat i går behandlet regjeringens forslag til ny praktisering av ILO-konvensjon nr. 94 om offentlige anskaffelser, kritiserte de regjeringa for å bøye seg for ESA (Eftas overvåkingsorgan). LO er bekymret over at ESA forsøker å presse Norge til å svekke reglene mot sosial dumping. «ESAs standpunkt i tvisten med Norge medfører at markedsinteresser skal gå foran internasjonalt anerkjente standarder i arbeidslivet», heter det i høringsbrevet (Fri Fagbevegelse, 05.10.10). Mer om LOs reaksjon på ILO-94

Les mer:

Høring - endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet)

 

 

Dumper polske arbeidsfolk

35 år gamle Wojciech Liskowiak har 100 kroner i lommeboken, uten jobb, uten sted å bo, uten sjanse til å komme seg hjem til Polen. Han kom til Stavanger 16. august for å jobbe som bygningsarbeider, han krevde sin rett og ble dumpet av arbeidsgiver i enmannsforetaket Bygg Service (Stavanger Aftenblad, 03.10.10). Mer om den polske bygningsarbeideren

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700