Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l April 2010

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum april 2010

 

Stortingspolitikere diskuterte tjenestedirektivet i Europaparlamentet

Europaparlamentets komité for indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) arrangerte 27. april en høring med EU-landenes nasjonale parlament om implementeringen av tjenestedirektivet. Også norske parlamentarikere var invitert til å delta på høringen, og stortingspolitikerne Else-May Botten (Ap), Harald T. Nesvik (FrP) og Svein Roald Hansen (Ap) deltok. (eu-norge.org, 30.04.10) Les mer

 

Tjenestedirektivet rettskraftig fra 1. mai

Tjenestedirektivet blir rettskraftig fra 1.mai etter at Alltinget på Island nå har gitt sitt samtykke til innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. EFTAs overvåkningsorgan, ESA,  får fra samme dato fullmakt til å kontrollere at direktivet er korrekt gjennomført i nasjonal rett i Norge, Island og Liechtenstein. (LO Eurologgen, 30.04.10) Les mer

 

Kampen mot sosial dumping til sjøs

Hanne BjurstrømI morgen gjeninnføres forskriften som krever at utenlandske sjøfolk på skip fra utenfor EØS-området som seiler i norsk innenriksfart, skal ha arbeidstillatelse, men arbeidsminister Hanne Bjurstrøm åpnet i dag for å gå enda lenger. - Regjeringen jobber for å innlemme sokkelen i forskriften som skal hindre sosial dumping til sjøs, sa Bjurstrøm i Stortinget i dag. - Vi mener at oppdragsgiver skal kunne kreve vilkår som ikke er dårligere enn norske, fortsatte Bjurstrøm, som også sa at allmenngjøring av tariffavtaler kan være et virkemiddel i kampen mot sosial dumping til sjøs. (Fri fagbevegelse, 30.04.10) Les mer

 

Polakker i tog for samme faglige rettigheter som nordmenn

I Polen forbandt de 1. mai med tvang og kommunisme. Men i Norge går de polske arbeiderne gjerne i tog med Julia Maliszewska, under parolen «Nei til sosial dumping». Julia Maliszewska jobber som ombud for de polske arbeiderne i Oslo. Hun mener det norske samfunnets forhold til polske arbeidere preges av at man vil ha dem så billig som mulig, og at når behovet i arbeidsmarkedet forsvinner bør de helst forsvinne. (Dagsavisen, 30.04.10) Les mer

 

Hvordan rekruttere kvalifisert utenlandsk arbeidskraft til Norden?

"Jakten på høykompetent arbeidskraft" er tema for Arbeidsliv i Norden. Hvordan være konkurransedyktig når alle vil lokke til seg den beste kompetansen? Arbeidsliv i Norden har gjort en rundreise for å høre både myndighetenes og migrantenes sak. Vi har inspisert Workindenmark i Danmark og i India. Vi har snakket med den svenske arbeidsråden i Kina og dessuten møtt indiske IT-ingeniører i Helsingfors, som selger sine tjenester til Nokia. Et felles inntrykk er at godt arbeidsmiljø og gode sosiale systemer er lokkemiddel nummer en. (Arbeidsliv i Norden, 27.04.10) Les mer

Se også: København: Konferanse om rekruttering av høytutdannede fra utlandet 3. mai 2010

 

Dansk opposisjon vil ha lov om solidaransvar

Utenlandske firmaer skal ikke kunne stikke av fra regningen, når de har snytt skatt og underbetalt de ansatte. Derfor skal byggherren eller hovedentreprenøren hefte økonomisk for underentreprenørenes snyt og fusk. Det mener de danske partiene Socialdemokraterne og SF, som har planer om et lovforslag om kjedeansvar (solidaransvar), som skal hjelpe fagbevegelsen og danske lønnsmottakere i kampen mot sosial dumping i byggebransjen. Dansk byggebransjes fagforeninger er begeistret for lovforslaget (Dansk LO, Ugebrevet A4 26.04.10). Les mer

 

Nettmøte om allmenngjøringsforskriften i grønn sektor

Jordbruks- og gartnerioverenskomsten mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) og Fellesforbundet ble delvis allmenngjort med virkning 1. januar i år. Samtidig har Arbeidstilsynet har i brev til LA og Fellesforbundet redegjort for sin fortolkning av forskriften. Onsdag 21. april satt saksbehandlere fra Utlendingsdirektoratet (UDI) på nettet for å svare på spørsmål om regler og prosedyrer om sesongarbeid knyttet til de utfordringer mange møter som trenger utenlandske sesongarbeidstakere fra land utenfor EØS. (Fafo Østforum/Bondelaget, 26.04.10) Spørsmål og svar fra UDI sitt nettmøte finner du her

Se også:
Arbeidstilsynets fortolkning av forskriften om allmenngjøring (Landbrukets Arbeidsgiverforening)
Arbeidstilsynets faktaside Utenlandsk arbeidskraft i landbruket

Tjente 14 kroner timen i Bergen

 - Sosial dumping er blitt verre på norske arbeidsplasser etter finanskrisen, sier inspektør Vigleik Juvik som har drevet byggeplasskontroller i ti år. Arbeidstilsynet har i år avdekket latviske arbeidere som tjente 14 kroner timen i Bergen. Det er imidlertid blitt stadig verre å dokumentere den sosiale dumpingen og ulovlighetene. Det henger sammen med at mange arbeidsgivere offisielt betaler ut tarifflønn, men krever pengene tilbake igjen gjennom det Juvik kaller payback-avtaler i hjemlandet. På den måten blir utenlandske bygningsarbeidere sittende igjen med bare en brøkdel av minstelønn. (Bergens Tidende, 24.04.10) Les mer

Se også: Byggeplasskontroll avdekker manglende papirer (Bergens Tidende, 24.04.10)
-  Vanlig at utenlandske arbeidere starter å jobbe før papirene er i orden (Bergens Tidende, 24.04.10)

 

Stadig færre selskaper betaler dagbøtene fra Arbeidstilsynet

LogoDe setter liv og helse i fare og utnytter sine arbeidstagere. Ved en byggeplass i Oslo ble litauiske arbeidere satt til å jobbe uten sikring i 5. etasje. Danske arbeidere ved en skole ved Kristiansand måtte jobbe 80 timer i uken, inkludert lørdag og søndag. På et nybygg i Rogaland jobbet polakker for 15 kroner timen. Inspektørene fra Arbeidstilsynet dro i 2009 på 15000 tilsyn for å avdekke livsfarlige arbeidsplasser, elendige boforhold og grov utnytting av arbeidstagere. 1222 arbeidsgivere fikk vedtak om tvangsmulkt, en økning på ti prosent fra 2008. I fjor ga Arbeidstilsynet dagbøter til bedrifter for 2,7 millioner kroner. Men bare 692 000 kroner kom inn. (Aftenposten, 24.04.10) Les mer

 

ID-kort for renholdsbransjen

- ID-kort er et viktig tiltak i regjeringens innsats mot sosial dumping, og vil bidra til å øke seriøsiteten i en kvinnedominert bransje, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Arbeidsdepartementet sendte medio mars forslag om å innføre krav om ID-kort i renholdsbransjen ut på høring. Høringsinstansene må komme med sine merknader innen 8. juni 2010. (Tidsskriftet Arbeidsmiljø, 02/10, 22.04.10) Les mer

Se også: Høring – forslag om ny forskrift om id-kort  (Arbeidsdepartementet, 08.03.10)

 

 

Livsfarlige boforhold for øst-europeiske arbeidstakere

Arbeidstilsynet avdekket at fem polakker bodde i en ulovlig kjellerleilighet med svært dårlige rømningsmuligheter ved brann. Det ikke unikt at arbeidssøkende østeuropeere bor dårlig i og rundt hovedstaden. - Det er vanskelig å si, for vi ser bare toppen av isfjellet. Men etter at finanskrisen traff Øst-Europa har disse arbeidstakerne strukket seg lenger for å bo billig. En god del har ikke noe alternativ, sier seniorinspektør Per Granerød i Arbeidstilsynet i Oslo. (VG, 22.04.10) Les mer

 

Kommentar: Et «oppgjør» mot sosial dumping

- Fellesforbundet streiket i fire dager før arbeidsgiverne gikk med på å heve minstelønna for fagarbeidere i byggfagene. Lønnsoppgjøret i byggfagene er et vesentlig bidrag i kampen mot sosial dumping. Det tjener Fellesforbundet til ære. Resultatet er også et håndslag til bygningsarbeidere fra andre EØS-land som kommer til Norge for å søke arbeid, skriver stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap) i en kommentar (Østlandsposten, 22.04.10) Les mer

 

Fattige arbeidere i Norge

Til tross for økte bevilgninger og tiltak har andelen fattige arbeidere holdt seg stabilt i Norge. Sammensetningen av gruppen har likevel forandret seg, og problemet kan i stor grad sees på som et hovedstadsproblem. Dette skyldes i hovedsak den store arbeidsinnvandringen man har hatt de siste årene, der en stor andel av denne gruppen kan defineres som fattige. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) havnet 30 prosent av innvandrerne i denne kategorien i 2006. (Enebakk Avis/ANB, 21.04.10) Les mer

 

Sosial dumping innen vask og rens

LogoForbundssekretær i Industri Energi Sonja Meek mener det er en rekke uoversiktlige lønns- og arbeidsforhold innen for vaskeri– og renseribransjen. Det er færre faste ansatte innen bransjen og det benyttes flere midlertidige ansatte. Ofte kommer disse fra mer eller mindre seriøse bemanningsfirmaer. Mange av de innleide kommer fra land i Øst Europa og er lite kjent med norsk språk, samt lov- og avtaleverk. Forbundet mistenker at mange av disse ikke har rettmessige lønns- og arbeidsforhold. - Basert på erfaringer innen andre bransjer som benytter de samme bemanningsfirmaene er det grunn til å reise spørsmål om deler av dette er sosial dumping, sier Meek. (Industri Energi, 21.04.10) Les mer

 

Uenige om løsning på innvandrerledigheten

Byggenæringen, hvor spesielt mange polakker jobber, er for tiden en lavkonjuktursbransje. Finanskrise, lavkonjunktur og arbeidsmarkedssituasjon rammer arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Virkemidlene for å løse dette er fagfolk uenige om. Nederlenderen Ruud Koopmans, en av Europas ledende forskere på integrering, mener at høy sosialtrygd og gode velferdsordninger lokker ukvalifiserte innvandrere til Norge. Forskningsleder ved Statistisk Sentralbyrå, Roger Bjørnstad mener en slik kritikk er spekulativ. – Utviklingen er at vi har en arbeidsinnvandring fremfor en trygdeinnvandring. Norge kan vel så mye ha tiltrukket seg folk på grunn av gode arbeidsforhold, lav ledighet og høye lønninger. (Utrop, 21.04.10) Les mer

 

Verftsindustrien hyppig lovbryter

Arbeidstilsynet avslører fortsatt hyppige og til dels grove brudd på arbeidsmiljøloven når det gjelder bruk av utenlandske arbeidstakere i verftsindustrien i Norge. – Vi ser at det fortsatt er grove og til dels hyppig brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og når en ser det i sammenheng med andre forhold så vil det være sosial dumping, sier Kari Anne Birkeland, regiondirektør ved Arbeidstilsynet Vestlandet. (TV2 Nyhetene, 20.04.10) Les mer

 

Venstre vil gjøre det enkle å arbeidsvandre til Norge

Det må bli lettere for utenlandske arbeidssøkere å komme til Norge, slo Venstres landsmøte fast i forbindelse med behandlingen av Venstres politikk om det flerkulturelle Norge. Venstre mener at den stramme politikken overfor arbeidsinnvandring øker presset på asyl og familieinnvandring – og løsningen på problemet bør være tosidig: Gjør det lettere for utenlandske arbeidssøkere å komme til Norge, og slå ned på misbruket av de andre ordningene. (Venstre, 19.04.10) Les mer

 

Nettmøte om allmenngjøringsforskriften i grønn sektor

Jordbruks- og gartnerioverenskomsten mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) og Fellesforbundet ble delvis allmenngjort med virkning 1. januar i år. Samtidig har Arbeidstilsynet har i brev til LA og Fellesforbundet redegjort for sin fortolkning av forskriften. Onsdag 21. april kl. 10-11 sitter saksbehandlere fra Utlendingsdirektoratet (UDI) på nettet for å svare på spørsmål om regler og prosedyrer om sesongarbeid. Nettmøtet handler om spørsmål knyttet til de utfordringer mange møter som trenger utenlandske sesongarbeidstakere fra land utenfor EØS. (Bondelaget, 19.04.10) Les mer

Spørsmål og svar fra UDI sitt nettmøte finner du her

Se også:
Arbeidstilsynets fortolkning av forskriften om allmenngjøring (Landbrukets Arbeidsgiverforening)
Arbeidstilsynets faktaside Utenlandsk arbeidskraft i landbruket

 

Ny Laval-lov svekker svensk fagbevegelse

Det borgerlige flertallet i Sveriges Riksdag har vedtatt en Laval-lov, som har møtt massiv motstand. Loven skal tilpasse svensk lov til en tidligere avgjørelse fra EF-domstolen, men den nye loven er mer vidtgående enn det som EU-domstolen krever, mener svensk fagbevegelse, som er i opprør og vil ha loven endret. (Dansk LO, Ugebrevet A4 nr. 14/2010, 19.04.10) Les mer

 

NNN fornøyd med at minstelønnen går opp 15 kroner

Natt til lørdag kom Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet (NNN) og NHO Mat og Drikke til enighet om nye minstelønnssatser i alle tariffavtalene mellom de to organisasjonene. Tidligere i vinter varsler NNN-leder Jan-Egil Pedersen krav om 10 kroner i tillegg på minstelønningene. Resultatet ble vel 15 kroner for de aller lavest lønte. (Fri Fagbevegelse, 19.04.10) Les mer

Byggstreiken er avsluttet, minstelønnen økt med 11,75 kroner

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) er enige om ny tariffavtale. En løsning på minstelønn og akkordtariffen gjorde at den fire døgn lange bygningsstreiken kunne avsluttes. Minstelønnen øker med 9 prosent. (LO-Aktuelt, 17.04.10). Les mer

Se også:
- Et godt og helhetlig resultat (Fellesforbundet, 17.04.10)
- Oppgjøret ble høyere enn ønskelig. Viktig med moderasjon ved lokale oppgjør (BNL, 17.04.10)
Byggestreiken slutt - bikker 300.000 kr i året (Aftenposten, 17.04.10)

 

Kommentar: Byggstreik om EU

- Hvor billig kan en polsk snekker være, og likevel jobbe lovlig på en norsk byggeplass? Det er det streiken i byggnæringen handler om, skriver Elin Ørjasæter i en kommentar. - I denne streiken finnes ingen enkle svar på hva som er riktig. Til gjengjeld er streiken historisk. Det er den første streiken i Norge som handler om EUs indre arbeidsmarked. Dagens streik kan ikke forstås uten å forklare et nytt fenomen i europeisk arbeidsliv: Allmenngjøring av tariffavtaler, skriver Ørjasæter. (E24, 15.04.10) Les mer

 

Venstre vil øke innvandringen

– Ikke bare er innvandring en kulturell berikelse for et samfunn, i Norge er det dessuten helt nødvendig for å holde hjulene i gang, mener påtroppende Venstre-topp Helge Solum Larsen. I Venstres forslag om ny norsk innvandringspolitikk, er et sentralt punkt å åpne for arbeidsinnvandring. Venstre vil ikke sette dørene inn til Norge på vidt gap, men vil likevel legge til rette for betydelig flere utenlandske arbeidstakere. Det skal skje blant annet ved å innføre et norsk green card-system. (Stavanger Aftenblad, 15.04.10) Les mer

 

- Økt minstelønn gir de useriøse entreprenørene større spillerom

I meklingen med Byggenæringens Landsforbund (BNL) fremmet Fellesforbundet krav om økt minstelønn. Tirsdag endte det i konflikt. Leder i BNL, Ketil Lyng, mener en økt minstelønnssats kan gjøre det mer fristende for dem som vil omgå loven og benytte seg av svart arbeidskraft. – Jo mer man presser opp minstelønnssatsen, jo verre blir det, sier Lyng. - Høyere minstelønn gjør det lettere å konkurrere med de som driver lovlig, og enda mer attraktivt for de useriøse å operere, sier divisjonsdirektør Erling Kornkveen i Adecco. (Dagsavisen, 15.04.10) Les mer

 

- Streiker i frykt for utlendinger

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonomi i First Securities kjøper ikke helt Fellesforbundets retorikk, om at streiken er imot såkalt «sosial dumping». - Streiken handler jo ikke bare om lojalitet til utenlandske arbeidere. Det handler like mye om egen jobb. Billige folk fra andre land betyr at man kan bli utkonkurrert på akkorder, lønninger og så videre, sier sjeføkonomen. Han tror at billig utenlandske arbeidskraft vil bli en kjempeutfordring for norske bygningsarbeidere. De vil kunne utføre oppgavene på bygningsplassene til langt lavere priser enn i dag. (NA24, 14.04.10) Les mer

 

Streik i byggebransjen: Minstelønn, sosial dumping og allmenngjøring

Torgeir Aarvaag Stokke - Når EU åpner for fri arbeidsinnvandring blir det plutselig slik at store grupper arbeidstakere går på disse minstelønningene, som tidligere har vært nesten uvirksomme, påpeker Fafo-forsker Torgeir Aarvaag Stokke. Arbeidsinnvandringen fra EU skaper utfordringer på nye områder som tvinger arbeidsgiverne og arbeidstakerne i Norge til å tenke nytt, og det foregår en tenkning i LO-systemet knyttet til minstelønn, et tema som har vært uinteressant i veldig mange år. Allmenngjøring er også et viktig stikkord i konflikten. – Det dreier seg om hvordan LO skal følge opp prinsippet om allmenngjøring av tariffavtalene, slik at de også omfatter alle de arbeidstakerne som ikke er organiserte, noe de fleste som kommer utenfra ikke er, sier Stokke. (Dagsavisen, 14.04.10) Les mer

Se også: Streiker i solidarietet (Dagsavisen, 14.04.10)

 

- Postdirektivet vil føre til sosial dumping

De postansatte frykter farlige konsekvenser for bransjen dersom Norge innfører EUs postdirektiv. – Vi ser sosial dumping over en lav sko i Europa, sier Postkom-leder Odd Christian Øverland. Norge har så langt ikke bestemt om EUs 3. postdirektiv skal innføres, men flere EU-land har allerede åpnet hele postmarkedet for fri konkurranse. (Nationen, 13.04.10) Les mer

 

Kommentar: - Økning i minstelønn vil få stor betydning for utenlandske arbeidere

- Bygningsstreiken er en streik for at polakkene skal få høyere lønn - og at de norske skal beholde jobben, skriver Torgny Hasås i en kommentar. - Streiken i byggfagene går derfor rett inn i kjerna på hele arbeidskraftsituasjonen i bygg- og anleggsbransjen etter EU-utvidelsen i 2004. Streiken er med andre ord en streik mot sosial dumping. Da frontfaget i helgen var ferdig med sin mekling, var minstelønna økt med 9 %. Verkstedsoverenskomsten og byggfagene jobber skulder ved skulder offshore. Det er en utenkelig tanke at minstelønnssatsen øker på den ene overenskomsten, men ikke på den andre, skriver Hasås. (Fri Fagbevegelse, 13.04.10) Les mer

 

Byggebransjen streiker mot sosial dumping

Logo Logo - I realiteten er dette en streik mot sosial dumping. Mistelønna må opp, mener en av streikevaktene på en av Veidekkes byggeplasser i Oslo sentrum. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening brøt sammen. Det betyr storstreik for 20 000 ansatte i nesten 700 bedrifter. Bygningsarbeiderne har hatt en dårligere lønnsutvikling enn det øvrige arbeidslivet de siste par årene. Tidligere lå minstelønna på 85 prosent, mens den nå er nede på 72 prosent av det som er beregningsgrunnlaget for overtid. (Fri Fagbevegelse, 13.04.10) Les mer

 

Ny Fafo-rapport: Artikkelsamling om allmenngjøring i EU og Norge

Torgeir Aarvaag StokkeFafos forskningsleder Torgeir Aarvaag Stokke har redigert en ny artikkelsamling, Allmenngjøring i EU og Norge. Her trekkes først de store linjene for bestemmelser om og praktisering av allmenngjøring i Europa opp. Allmenngjøring betyr at større eller mindre deler av tariffavtalene gjøres gjeldende ut over sine opprinnelige partsforhold. Forholdene i Finland, Tyskland og Norge blir behandlet i egne kapitler, før forfatterne til slutt ser på hvor mange norske arbeids takere som tjener under en tenkt tariffavtalt minstelønn i Norge. Fafo-forskerne Åsmund Arup Seip, Line Eldring og Kristine Nergaard er andre bidragsytere i rapporten. (Fafo Østforum, 12.04.10) Last ned rapporten Allmenngjøring i EU og Norge (pdf)
Les mer om rapporten

LO-leder i Trondheim skuffet over at det ikke ble oppnådd allmenngjøring

Ingen streik i industrien i denne omgang. Et generelt tillegg på 1 krone og en lavlønnspott på 50 øre per ansatt, er hovedinnholdet i det anbefalte forslaget til tariffavtale for frontfagene. Både Fellesforbundet og Norsk Industri er fornøyd med forslaget til ny tariffavtale for den konkurranseutsatte industrien. Men leder i LO Trondheim, Arne Byrkjeflot, er ikke tilfreds med det nye forslaget. – Jeg er skuffet over at det ikke ble oppnådd allmenngjøring av tariffavtalene, og at partene i stedet nøyer seg med å sette ned et utvalg uten mandat, sier Byrkjeflot. (Fri Fagbevegelse / ANB-NTB, 11.04.10) Les mer

Se også: Treparts bransjesamarbeid for å bidra til et seriøst arbeidsliv (Arbeidsdepartementet, 11.04.10)

 

Klager inn vedtak fra Arbeidstilsynet

Det polske selskapet Max-Bo får pålegg fra Arbeidstilsynet for ikke å ha fulgt lønningstariff for sine ansatte på jobb i Norge. Torleif Nordbø i Fellesforbundet reagerer på det han kaller sosial dumping. Vedtaket blir påklaget av Max-Bos advokat. Saken ligger nå hos Arbeidstilsynet. (Rogalands Avis, 10.04.10) Les mer

Se også: - Her tjente de 15 kroner i timen (Rogalands Avis, 08.04.10)

 

København: Konferanse om rekruttering av høytutdannede fra utlandet 3. mai 2010

Åsmund Arup SeipLine EldringBeskæftigelsesministeriet (det danske arbeidsdepartementet) inviterer i samarbeide med Nordisk Ministerråd til en konferanse den 3. mai 2010 om ”Rekruttering af højtuddannet arbejdskraft – hvorfor og hvordan?”. På konferansen presenteres rapporten ”Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter”. Rapporten er utarbeidet for Nordisk Ministerråd og en rekke ingeniør- og arbeidsgiverorganisasjoner i Norden av forskere fra FAOS, Fafo og Uppsala Universitet. Blant innlederne er Fafo-forskerne Åsmund Arup Seip og Line Eldring. Konferansen holdes i den Sorte Diamant i København. (Fafo Østforum, 09.04.10) Invitasjon med påmeldingsinformasjon
Konferanseprogram

 

Kommentar: Allmenngjøringskravet vanskelig, men neppe storkonflikt

Natt til søndag går fristen ut for Norsk Industri og Fellesforbundet for å bli enige om frontfagene, og det blir de sikkert, skriver Torgny Hasås i en kommentar. - Blant Fellesforbundets krav, peker kravet om å forenkle allmenngjøring av tariffavtaler, seg ut som det vanskeligste for arbeidsgiverne å svelge. Norsk industri har som kjent støttet en rettssak nettopp for å svekke allmenngjøringsinstituttet. (Fri Fagbevegelse, 09.04.10) Les mer

 

Allmenngjøring: Sier nei til EFTA-domstol

Regjeringsadvokaten avviser verftenes anmodning om å legge vedtaket om allmenngjøring fram for EFTA-domstolen. Nå har Borgarting lagmannsrett siste ordet. Vedtaket om allmenngjøring av norsk lønn ved verftene er korrekt, mente Oslo tingrett da de i januar frifant Tariffnemnda og Staten. NHO, Norsk Industri og ni verft anket tingrettens avgjørelse, og anmoder Borgarting lagmannsrett om å forelegge EØS-rettslige spørsmål til tolkning for EFTA-domstolen i Luxemburg. Ifølge domstolloven kan en norsk domstol gjøre det, men må ikke. Lagmannsrettens avgjørelse kan ikke ankes. (Magasinett, 08.04.10) Les mer

 

15 kroner i timen for hyttebygging
To Stavanger-selskaper som henter arbeidskraft fra Polen til hyttebygging, betaler bare 15 kroner i timen til de ansatte utenom diett. Dette er noe av det verste jeg har sett, sier Torleiv Nordbø i Fellesforbundet. Gjeldende tariff i Norge er minst kroner 133,50 i timen for ufaglært personell (Rogalands Avis, 08.04.10). Les mer

 

Bør takke innvandrerne for Norges økonomiske vekst 

Få land vokser økonomisk raskere enn Norge. To hovedgrunner til den sterke veksten er billig import fra Kina og sterk økning i arbeidsinnvandringen, opplyser forskningsleder Roger Bjørnstad i Statistisk sentralbyrå til Dagens Næringsliv. (Nettavisen, 06.04.10) Les mer

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700