Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mai 2008

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mai 2008

 

Arbeidsinnvandring berger Møre og Romsdal

Arbeidsinnvandringen sikrer at folketallet i Møre og Romsdal øker med 11 prosent til år 2030. Uten utlendingene går folketallet ned. De siste par åra har netto arbeidsinnvandringen til fylket eksplodert. - Det er første og fremst polakker, svensker og tyskere som flytter til vårt fylke, sier fylkesplansjef Olav Helge Haugen. (Romsdals Budstikke, 30.05.08) Les mer>>

 

 

Arbeidsledigheten i EU går ned

Arbeidsledigheten i EU har gått ned fra 7,2 prosent til 6,7 prosent fra april i fjor til april i år, mens arbeidsledigheten i euro-sonen gikk ned fra 7,5 prosent til 7,1 prosent i samme periode. Dette viser ferske tall fra Eurostat, EUs statistikkbyrå. Lavest arbeidsledighet har Danmark med 2,7 prosent og Nederland med 2,8 prosent, mens høyest arbeidsledighet er det i Slovakia med 10 prosent og Spania med 9,6 prosent. (NHO Europanytt, 30.05.08) Les mer>>

 

 

- Vestfold pekes ut som versting

I Vestfold har Fellesforbundet lansert et prosjekt mot sosial dumping og ansatt en egen leder for dette, som eneste fylke i Norge. Regiondirektør Einar Røsås i NHO Vestfold mener det er prisverdig av LO å engasjere seg i arbeidet med å skape et godt arbeidsliv i fylket, men mener LO har pekt ut Vestfold-bedrifter som "verstinger" med sin aksjon. (Sandefjords Blad, 30.05.08) Les mer>>

Se også:
Jobber for å heve minstelønnen for sesongarbeidere
(Østlands-Posten, 27.05.08)
LO og Fellesforbundet skjerper kampen mot sosial dumping Vestfold (Sandefjords Blad, 27.05.08)
Bøndene mener bo-standarden er god nok (Østlands-Posten, 27.05.08)
Intensiverer jakt på sosial dumping (NRK Vestfold, 26.05.08)

 


Nordmenn tror vi blir avhengige av arbeidsinnvandring

Norge kommer til å bli avhengig av arbeidsinnvandring for å få samfunnshjulene til å gå rundt i framtida, tror nordmenn flest, ifølge en fersk undersøkelse. Undersøkelsen konkluderer med at morgendagens arbeidstakere kommer til å ha høy utdanning og være kresne på hva slags jobber de vil ta (dn.no/NTB, 29.05.08). Les mer>>

 

 

Den svenske LO-lederen ser på tjenestedirektivet med nye øyne

Etter dommen i Laval-saken ser den svenske LO-lederen Wanja Lundby-Wedin på tjenestedirektivet med nye øyne. Lundby-Wedin mener at seieren som den europeiske fagbevegelsen innkasserte med tjenestedirektivet, ble kraftig redusert i og med de tre dommene EFdomstolen avsa i Laval-,Viking og Rüffert-sakene. Som en følge av dette har hun tatt til orde for å revidere utstasjoneringsdirektivet (LO-Aktuelt, 28.05.08). Les mer>>

 

 

Hjelp til selvhjelp blant polske arbeidsmigranter

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har i samarbeid med Tømrer og Byggfagforeningen i Oslo startet et prosjekt for å bedre situasjonen til polske bygningsarbeidere i Norge. Hovedaktivitetene vil være å gjennomføre kurs om ansattes rettigheter og plikter, samt norskopplæring. IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) er med på å finansiere prosjektet. Les mer her>>

 


Jobber for å heve minstelønnen for sesongarbeidere

- Det er mer useriøsitet i arbeidslivet enn noen gang, sier Rolf-Geir Hillestad, leder av Bygg og Steinarbeiderforeningen i Fellesforbundet. Han er mannen LO setter inn i den første stillingen øremerket sosial dumping i landet. En av de aller første oppgavene han gyver løs på, er å få hevet minstelønnen for sesongarbeiderne. Den ligger nå på 90,50 kroner timen. I morgen skal en ny tariff mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening og Fellesforbundet opp til uravstemning, og det er forventet at minstelønnen etter det blir på 101 kroner timen. - Men at arbeiderne får det, det skjer ikke automatisk. Det vet vi fra før, sier Hillestad. (Østlands-Posten, 27.05.08) Les mer>>

Se også:
LO og Fellesforbundet skjerper kampen mot sosial dumping Vestfold (Sandefjords Blad, 27.05.08)
Bøndene mener bo-standarden er god nok (Østlands-Posten, 27.05.08)
Intensiverer jakt på sosial dumping (NRK Vestfold, 26.05.08)

 

 

Foredrag fra UDIs vårkonferanse om arbeidsinnvandring

Line EldringDen 20.mai arrangerte UDI sin tradisjonelle vårkonferanse. Temaet i år var arbeidsinnvandring. Stadig flere utlendinger ønsker å jobbe i Norge. Regjeringen har nylig lagt frem sin stortingsmelding om arbeidsinnvandring.  En rekke medier har vært opptatt av utfordringene ved arbeidsinnvandringen. Dette var bakteppe for konferansen ”Arbeidsinnvandring – Aktuelle problemstillinger og perspektiver.” Blant innlederne var Fafo-forsker Line Eldring (bildet). Noen av presentasjonene på konferansen er nå lagt ut på UDIs nettsider. (UDI, 27.05.08) Les mer og last ned lysarkene her>>

 

 

 

 

Arbeidstilsynet stanser arbeid på hotell

Entreprenøren Engra, som bygger nye Ansgar Hotell, har fått flere pålegg fra Arbeidstilsynet. Nå vil deler av byggeplassen være stengt frem til entreprenøren får orden på forholdene. Engra har fått en frist til fredag for å komme med forslag til hvordan forholdene skal bedres. - Når vi stanser byggearbeider, er det fordi det er alvorlige brudd på sikkerheten, sier nasjonal prosjektleder for sosial dumping Stein Bjørndal i Arbeidstilsynet. (E24, 27.05.08) Les mer>>

Se også:
Stordalen tariff-sjekker sine 15 hotellbyggeplasser (E24, 26.05.08)
- Byggherrens plikter (bygg.no, 26.05.08)

 

 

Østarbeidere gir danskene dårlig smak i munnen

Annen hver danske mener at arbeidere fra Østeuropa blir utnyttet når de bygger hus og gjør rent i Danmark. Det fremgår av en ny A4-måling, som også viser at kun 16 prosent av danskene mener at østarbeiderne får en fair behandling. Allikevel drar ikke de østeuropeiske arbeiderne hjem. Tvertimot tyder mye på at de vil etablere seg permanent som arbeidsmarkedets B-lag, mener eksperter. (Dansk LOs Ugebrev nr. 19, 26.05.08) Les mer>>

 

 

Kronikk: Arbeidsinnvandringens etiske dilemma

- Dagens innvandringsdebatt er preget av en bruk og kastmentalitet som er uverdig og i beste fall av utspill som er overraskende fordi det kommer fra den rød-grønne regjering der internasjonal solidaritet, trygge arbeidsforhold, forutsigbarhet og verdighet burde være sentrale begreper, skriver Petter de Presno Borthen fra Flerkulturell Dialog.- Det er ikke arbeidskraft, men mennesker vi rekrutterer. Mennesker som i sitt hjemland utgjør en viktig ressurs, og dermed også er attraktive for norske arbeidsgivere. Hva skjer den dagen den norske arbeidsgiveren ikke har bruk for arbeidstakeren lenger? spør Borthen (Bergens Tidende, 24.05.08) Les mer>>

 

 

Kronikk: Raskere å få russere til Norge

Bjarne Håkon Hanssen- Midlertidige arbeidstillatelser, grensependling og enklere visumbehandling skal gjøre det lettere for nordnorske arbeidsgivere å invitere russisk arbeidskraft. Ved å gjøre det enklere for russiske arbeidstakere å arbeide i Nord-Norge legger vi forholdene bedre til rette for økonomisk utvikling på begge sider av grensen, skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en kronikk. (Nordlys, 24.05.08) Les mer>>

 

 

 

 

 

Foredrag fra AIDs erfaringskonferanse om sosial dumping

Line EldringArbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) arrangerte 13. mai 2008 en åpen konferanse om erfaringer og utfordringer i kampen mot sosial dumping. AID ønsket å belyse erfaringene med tiltakene i regjeringens handlingsplan. Hvordan lever arbeidsgiverne og arbeidstakerne med tiltakene i regjeringens handlingsplan? Hvilke erfaringer har Arbeidstilsynet fra sine tilsyn og aksjoner? Blant innlederne var Fafo-forsker Line Eldring (bildet). Noen av presentasjonene på konferansen er nå lagt ut på AIDs nettsider. (Fafo Østforum, 23.05.08) Les mer og last ned lysarkene her>>


 

 

 

Europaparlamentet skal drøfte avgjørelsene fra EF-domstolen

Neste uke skal Europaparlamentets sysselsettingskomité for første gang drøfte en rapport om de tre omstridte dommene fra EF-domstolen som griper inn i nasjonale lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjelder sakene som omtales som Laval- Viking- og Rüffert-dommene. Det er den svenske sosialdemokraten Jan Andersson som har laget rapporten. Den understreker behovet for endringer i det såkalte utstasjoneringsdirektivet (Fafo Østforum/LOs Brusselkontor, 23.05.08). Les rapporten her>>

 

 

Leder: - Skammelig forhold

- Mens mange arbeidere får latterlig lav betaling, og må ta til takke med særdeles kummerlige boforhold, er det noen som tjener store penger på virksomheten. Slik skal det ikke være her til lands. Derfor er det gledelig at arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen åpner for å straffe dem som står bak svineriet hardere enn i dag, skriver Østlands-Posten på lederplass i dag. (23.05.08) Les mer>>

 

 

– Utenlandske fagfolk styrer unna rasistiske Norden

Norden sliter med et rasistisk rykte som gjør det lite attraktivt for høyt kvalifiserte arbeidstakere å søke seg hit. – Det er et problem for alle som kunne tenke seg å flytte til Norden, om det er for å jobbe som vaskehjelp eller medisinprofessor, å komme til et land der det finnes en risiko for å bli behandlet på en nedverdigende måte, sier seniorforsker Daniel Rauhut ved det nordiske forskningssenteret Nordregio. NHO-direktør Sigrun Vågeng kjenner seg ikke igjen i dette bildet. Hun tror språk er den viktigste årsaken til at spisskompetent arbeidskraft velger å jobbe i andre land. (Dagsavisen, 23.05.08) Les mer>>

 

 

De fleste kommer for å bli

For to år siden var rundt 90 prosent av de utenlandske arbeiderne i Larvik på sesongjobb. Nå kommer de aller fleste for å bli. - Trenden har snudd, sier informasjonsrådgiver Sverre Kjær ved skatteetaten i Vestfold. - Mange kommer for å bosette seg. Den typiske sesongarbeideren er nå i klart mindretall. (Østlands-Posten, 23.05.08) Les mer>>

 

 

Råd fra Yngve

- Mens norske bedrifter skriker etter arbeidskraft, jobber 100 000 på deltid og 345 000 er uføre, påpeker tidligere LO-leder Yngve Hågensen. Ifølge Hågensen er den økende arbeidsinnvandringen ikke bare et resultat av at bedriftene trenger flere ansatte. Mange rekrutteres også hit fordi de er billig arbeidskraft. LO må derfor legge stor vekt på å gi dem som kommer ordnede lønns- og arbeidsforhold, sier Hågensen. (Fredriksstad Blad, 22.05.08) Les mer>>

 

 

Svart marked ute av kontroll

 - Med dagens arbeidsinnvandring og folks holdninger til svart arbeid, er det ikke vanskelig å se at det her er et gap mellom behovet for kontroll og ressurser, sier Sverre Kjær ved skatteetaten i Vestfold. Bruker du svart, utenlandsk arbeidskraft til å male huset ditt i sommer, er sjansen for å bli tatt omtrent lik null. - Men vi skal ha kontroller i sommer. Etatens folk er jevnlig ute. Også med Arbeidstilsynet, sier Kjær. (Østlands-Posten, 22.05.08) Les mer>>

 

 

Vil øke straffen for sosial dumping

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen åpner opp for strengere straffer for sosial dumping i ny handlingsplan til høsten. (P4, 22.05.08) Les mer>>

 

 

Artikkel om allmenngjøring

Kristin AlsosI årets første nummer av Søkelys på arbeidslivet har Fafo-forskere Kristin Alsos (bildet) og Anne Mette Ødegård skrevet artikkelen «Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere?» Lov om allmenngjøring av tariffavtaler er en nyskapning i norsk arbeidsliv. Loven, som ble vedtatt i forbindelse med innføringen av EØS-avtalen i 1994, har som formål å sikre at utenlandske arbeidstakere får samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere. Spørsmål som reises i denne artikkelen er om praktiseringen av minstelønnsbetaling og arbeidstidsordninger for utenlandske arbeidstakere er tilfredsstillende i forhold til lovens mål om likeverd. (Fafo Østforum, 21.05.08) Les mer og last ned tidsskriftet i fulltekst på Institutt for samfunnsforskning

 

 

- Landbruket snart ikke norsk

Norsk landbruk er snart ikke lenger norsk fordi bøndene velger innvandrere fremfor nordmenn og avviser fagutdanning. Dette svekker landbrukets legitimitet i samfunnet, sier Arvid Eikeland i Fellesforbundet. Utsagnet støttes av Norsk senter for bygdeforskning, som har avsluttet en studie om arbeidsinnvandring til det norske landbruket. (Fri Fagbevegelse, 21.05.08) Les mer>>

 

 

Fortsatt vekst i arbeidsinnvandringen til landbruket

Et notat fra Jostein Vik, Bygdeforskning viser at det i 2007 var 27 000 arbeidsinnvandrere fordelt på 8 900 gårdsbruk. Arbeidsinnvandrerne sto for om lag 10 prosent av jordbrukets totale arbeidsinnsats i 2007, mot ca 4 prosent i 2003. Notatet viser også at andelen norske bønder som aksepterer lønnsmessig forskjellsbehandling mellom utenlandsk og norsk innleid arbeidskraft synker. (Fafo Østforum/Bygdeforskning, 21.05.08) Les mer og last ned rapporten>>

 

 

Razzia på hotellbyggeplass - mistanke om timelønn på 20 kroner

Økokrim gjorde idag razzia på stedet der Ansgar Hotell i Oslo bygges om fra hospits til Choice-hotell, med mistanke om sosial dumping. Bosnierne som arbeider på stedet skal ha blitt betalt 20 kroner timen i lønn. Det er aksjeselskapet Engra Norge som står bak renoveringen av Ansgar Hotell. Petter Stordalen, som er styreleder i Choice Hotels Scandinavia, kjenner ikke selskapet. Men Stordalen garanterer nå tarifflønn for arbeiderne (Dagens Næringsliv, 21.05.08) Les mer>>

Se også:
Må sikres jobb og full lønn (Magasinet for fagorganiserte, 23.05.08)
Doble kontrakter på Choice-hotellet
(E24, 21.05.08)

 

 

Kommentar: - Arbeidsinnvandringens utfordringer

Ida Børresen- Økt globalisering og økt migrasjon henger sammen. Norge må, som andre land, forholde seg til et globalt arbeidsmarked med skarp konkurranse om de best kvalifiserte personene, skriver UDI-direktør Ida Børresen i en kommentar i Dagsavisen. Utlendingsforvaltningen, som også omfatter utenrikstjenesten og politiet har ambisiøse mål blant annet knyttet til hvordan myndighetene kan bidra til en effektiv rekruttering av utenlandske arbeidstakere i konkurranse med andre land i Europa. (Dagsavisen, 20.05.08) Les mer>>

 

 

 

 

Arbeidstilsynet opprettholder pålegg i Langemyhr-saken

Byggmester Harald Langemyhr har kommet med sin versjon av saken til Arbeidstilsynet, men ingenting Langemyhr har sagt har endret tilsynets holdning til saken. - Påleggene går på helt elementære forhold i norsk arbeidsliv, som må være på plass, sier avdelingsleder Pål Lund i Arbeidstilsynet. - Det går på arbeidsplass, arbeidstid og lønn. Det er ukompliserte forhold som det ikke er noen grunn til å la være å gjennomføre i dette firmaet også, slår han fast. (E24, 20.05.08) Les mer>>

 

 

På jakt etter misbruk av utlendingar

LogoArbeidstilsynet Vestlandet skal kontrollere løns- og arbeidsvilkåra for utanlandske arbeidarar i landbruket og andre grøne næringar som gartneri, skog, planteskular og avløysarlag. Fokus er på arbeidstakarar frå nye EU-land etter overgangsreglane, men også arbeidstakarar frå land utanom EU er i målgruppa. (Firda, 20.05.08) Les mer>>

 

 

Utflating i behov for arbeidskraft

Arbeidsmarkedet anno 2008 blir svært godt dersom NAVs nye prognoser slår til. Men trenden er i ferd med å snu. Som følge av svak internasjonal utvikling og økt rentenivå vil veksten dempes også i norsk økonomi. Utslagene vil treffe det norske arbeidsmarkedet mot slutten av året, og spre seg i 2009. - Det er vanskelig å vurdere hvordan behovet for arbeidsinnvandring vil utvikle seg fremover. Polakkene kan velge å reise til andre land eller hjem, sier Tor Saglie, arbeids- og velferdsdirektør (NA 24, 20.05.08). Les mer>>

 

 

Jobbet 300 timer på en måned

De 14 arbeiderne fra Polen og Litauen har hatt adresse i huset på Herre, der nærmere 20 utenlandske arbeidere bodde under kritikkverdige forhold. Men de er blitt sendt på oppdrag i Sverige, Oslo og Asker uten diett og overtidsbetaling, forteller Rune Tønnesen i Fellesforbundet.  - Enkelte har jobbet 300 timer på en måned, og da begynner det å bli mange overtidstimer, sier han. Mandag fikk de sparken i byggefirmaet IDCI, som holder til på Gvarv. De har heller ikke fått lønn siden februar (NRK Telemark, 20.05.08). Les mer>>

 

Stadig fleire arbeidsinnvandrarar til landbruket

Talet på utanlandske arbeidarar i norsk landbruk har auka med 175 prosent siden 1999. Størstedelen av arbeidsinnvandrarane til landbruket blir rekrutterte frå dei nye EU-landa i aust, særleg Polen og dei baltiske statane. Det er framleis sesongarbeidarar, som er i Noreg for ein kortare periode, som dominerer (Nationen/Nynorsk pressekontor, 19.05.08). Les meir>>

 

 

Flåthen: - Ønsker ikke et A- og B-lag

Roar Flåthen- Vi ønsker ikke et A- og B-lag i norsk arbeidsliv. Derfor må kampen mot sosial dumping og useriøsitet fortsette. Mye av kampen om hvilket samfunn vi skal ha, går gjennom arbeidslivet. Også i neste i neste periode må vi ha en politikk for mer anstendighet og inkludering, sa LO-leder Roar Flåthen på den fagligpolitiske konferansen mandag. (Dna, 19.05.08) Les mer>>

Se også: LO med nye krav til Jens (Hegnar Online, NTB, 19.05.08)

 

 

 

 

Rekordmange utlendinger med arbeidstillatelse

Ida BørresenHele 90 700 utlendinger hadde gyldig arbeidstillatelse i Norge per 1.mai. Det har aldri vært registrert så mange tillatelser noensinne. 60 000 av disse kommer fra de nye EØS-landene. - Det går bra for Norge, og derfor er det et stort behov for arbeidskraft. I forrige måned var vi meget spente på om vi hadde nådd et metningspunkt. Det viser seg så langt ikke å være tilfelle. Flere kommer og fremdeles er det polske arbeidere som utgjør den største gruppen, sier UDI-direktør Ida Børresen. (UDI, 19.05.08) Les mer>>
 

 

 

 

 

Danmark: Østarbeidere får dagpenger etter en uke i landet

Siden 1. mai har østeuropeiske arbeidere hatt mulighet til å heve dagpenger etter ganske kort tids ansettelse på en dansk arbeidsplass. De nye reglene er et resultat av Folketingets lempelse av den såkalte østavtale. Dansk Folkeparti protesterer. De frykter sosial turisme. (Dansk LOs Ugebrev nr. 18, 19.05.08) Les mer>>

 

Dansk fagbevegelse er bekymret over EU-dommene

De omdiskuterte dommene fra EF-domstolen skaper bekymring blant danske LO-forbundsledere med tanke på den danske arbeidsmarkedsmodellens fremtid. Dommene i Laval- og Rüffert-sakene begrenser muligheten for å kreve overenskomstmessig lønn til østarbeidere på jobb i høytlønns-Europa. Flere forbundsledere er blitt mere EU-kritiske. (Dansk LOs Ugebrev nr. 18, 19.05.08) Les mer>>

Se også: Høybråten bekymret over EF-dommer (Bergens Tidende, 06.05.08)

 

 

Hallingdal: To byggefirma politianmeldt

LogoI april gjennomførte Arbeidstilsynet i Hallingdal en tre dager lang aksjon mot byggefirma som ikke tok godt nok vare på sine ansatte. Etter aksjonen ble to firma politianmeldt. 16 polakker som jobbet for det ene firmaet har tidligere fortalt at de skal ha fått en timelønn på 18 kroner (NRK Buskerud, 15.05.08). Les mer>>

 

 

Sier nei til veto mot tjenestedirektivet

Fagbevegelsen vil ha veto mot EUs tjenestedirektiv, men arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen sier nei. - Det er nærings- og handelsministeren som skal vurdere om Norge skal godta direktivet, men vår vurdfering er at tjenestedirektivet ikke rammer kampen mot sosial dumping. Om det finnes andre grunner til ikke å implementere direktivet, er det ikke opp til meg å vurdere, sier Hanssen (Ukeavisen Ledelse, 14.05.08). Les mer>>

 

 

Solidaransvar ikke nevnt på regjeringens erfaringskonferanse om sosial dumping

Bjarne Håkon HanssenStatsråd Bjarne Håkon Hanssen sa ikke et ord om solidaransvar da han åpnet erfaringskonferansen om sosial dumping tirsdag. Han signaliserte økt innsats mot svart arbeid og useriøsitet i renhold, hotell og restaurant, landbruket, industrien og private hjem (Fri Fagbevegelse, 13.05.08). Les mer>>

Andre saker fra erfaringskonferansen som ble holdt i Folkets Hus i Oslo:
Frykter at sosial dumping rammer kvinner (Vestby Avis / ANB, 14.05.08)
Store forventninger til ID-kort (Byggenæringens Landsforening, 14.05.08)
Flåthen: - Vi må ha en handlingsplan 2 klar før valget (Radio Riks, 14.05.08)
Fellesforbundet: - Vil ha solidaransvar fortest mulig (Radio Riks, 14.05.08)
NHO: - Vi må rydde opp i alt med sosial dumping (Radio Riks, 14.05.08)
NHO-ja til allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 13.05.08)
Fafo-forsker Line Eldring: Sosial dumping er et vidt begrep (Radio Riks, 13.05.08)
Kampen mot sosial dumping virker (AID, 13.05.08)
Krever strengere regler mot svart arbeid (P4, 13.05.08)
Fellesforbundet ber om at allmenngjøring blir enklere (Magasinet for fagorganiserte, 13.05.08)

 

 

Danmark: Firma-fusk med østarbeidere

Hver syvende østarbeider i Danmark har vært ansatt i et firma som har gått konkurs. I visse bransjer gjelder det for en av tre østeuropeere. Fagforeninger mener at det er snakk om systematisk spekulasjon i billig arbeidskraft og konkurser. (Dansk LOs Ugebrev nr. 17, 13.05.08) Les mer>>

 

Innvandring kan gi folkedobling

Høy innvandring kan føre til at vi innen 2060 kan vi kanskje bli så mange som 8, 5 millioner nordmenn, viser befolkningsframskrivinger fra Statistisk Sentralbyrå. - Det er stor usikkerhet i framskrivingene, understreker Helge Brunborg. SSB-forskeren har større tro på en alternativ prognose som viser at den norske befolkningen på 4,7 millioner kan bli til 6,9 millioner i 2060. Framskrivingen viser at innvandrerbefolkningen med bakgrunn fra EU/EØS/EFTA vil fordobles fra dagens 161 000 personer til rundt 320 000 i 2014 (Forskning.no, 09.05.08). Les mer>>

Se også:
Framskriving av innvandrerbefolkningen, 2008-2060
 (SSB, 08.05.08)
Befolkningsframskrivinger. Nasjonale og regionale tall, 2008-2060 (SSB, 08.05.08)

 

 

Laval krever erstatning

Det latviske firmaet Laval un Partneri som gikk konkurs etter fagbevegelsens blokade på skoletomta i Vaxholm utenfor Stockholm i 2004, har gått til Arbeidsdomstolen for å kreve erstatning. Konkursfirmaet krever 600 000 kroner i erstatning fra Byggnads og Elektrikerna etter at EF-domstolen fant blokaden ulovlig (LO-Aktuelt, 09.05.08). Les mer>>

 

 

Tone FløttenLine EldringOsmund KaldheimPael KaczmarczykThorsten SchultenJan-Erik StøstadIda BørresenAnne Mette ØdegårdArne Marco KirsebomLene S. HagenMorten S. HagedalJonas BalsAli EsbatiTorbjørn Røe Isaksen

Fafo Østforums årskonferanse 3. juni 2008

For fjerde gang inviterer Fafo Østforum til årskonferanse 3. juni, og som i fjor blir det halvdagsarrangement i Fafos konferanselokaler på Grønland. Fire år etter EU-utvidelsen er det stadig flere arbeidsinnvandrere som blir bofaste i Norge. Dette er ett av temaene på konferansen og IMDi-direktør Osmund Kaldheim innleder. Neste år skal overgangsordningene for arbeidsinnvandrere fases ut, noe statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Jan-Erik Støstad, vil fortelle mer om. Andre aktuelle temaer på programmet er minstelønnsordninger i Europa og situasjonen på arbeidsmarkedet i Polen. En av Europas fremste forskere på minstelønnsordninger, Thorsten Schulten fra Hans Böckler-stiftelsen er blant innlederne. I tillegg kommer UDI-direktør Ida Børresen og Lene S. Hagen fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere på Tøyen. Konferansen starter kl 11.00, med lunsj, registrering og uformelle samtaler og avsluttes kl 16.15. Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist: 21. mai (Fafo Østforum, 08.05.08)

Konferanseprogram>>
Presentasjon av innlederne>>

 

Tvist om rumenere

Verkstedklubben ved Grenland Offshore i Tønsberg godtar ikke vilkårene til innleide rumenske platearbeidere, og tror at tvistesaken vil sette fortgang i allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten (Magasinet for fagorganiserte, 08.05.08). Les mer>>

 

 

Ny rekord for innvandring

2007 ble det registrert 62 000 innvandringer til Norge, ifølge ny statistikk fra SSB. Nettoinnvandringen lå på 40 000, og dette var 16 000 høyere enn året før. Polske statsborgere utgjorde med sine 14 000 innvandringer den største enkeltgruppen av innvandrere. Flere enn 6 av 10 av innvandrerne som kom i 2007, kom fra medlemsland i EU (Statistisk Sentralbyrå, 08.05.08). Les mer>>

 

 

Høring om arbeidsinnvandring

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité gjennomførte onsdag høring om stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring. NHO understreket at en konsekvent arbeidslinje er avgjørende for å sikre tilgang på arbeidskraft, og etterlyste samtidig en mer aktiv politikk for å tiltrekke svært høyt kompetent arbeidskraft (NHO, 07.05.08). Les mer>>

Se også: Akademikerne positive til stortingsmeldingen (Akademikerne, 07.05.08)

 

 

Hanssen: - Arbeidsinnvandring en utfordring for den nordiske modellen

Bjarne Håkon HanssenArbeids- og inkluderingsminister Hanssen (Ap) mener at EU har gitt den nordiske modellen tøffere utfordringer. - I dag er det sikkert 150.000 europeere på jobb i Norge. Dette har gitt mye bra. Men det er også en sannhet at det skjer avdanka, sosial dumping i kjølvannet. Vi må erkjenne at dette utfordrer viktige deler av den nordiske modellen, sa Hanssen da EU-kommisjonens delegasjoner i Sverige og Norge inviterte til aktuell EU-debatt i Konserthuset i Oslo i går (Nationen, 06.05.08). Les mer>>

Se også: Høybråten bekymret over EF-dommer (Bergens Tidende, 06.05.08)

 

 

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

Logo: UDIForeløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for mars 2008 viser at antall gyldige arbeidstillatelser nådde en ny topp i mars. Den relative veksten er sterkest for de to nyeste medlemslandene; Romania og Bulgaria. Andelen langvarige tillatelser øker fortsatt. Andelen fornyelser i perioden januar - mars 2008 økte med 2 prosentpoeng, fra 51 - 53 prosent sammenlignet samme periode 2007. (Fafo Østforum/UDI, 05.05.08)

 

Strid om lønn til innleid utenlandsk arbeidskraft

Grenland Groups bruk av innleid utenlandsk arbeidskraft har ført til full strid mellom de tillitsvalgte og ledelsen ved bedriften. Striden står om Grenland Groups bruk av det Litauen-registrerte firmaet TMTK, og hvordan dette firmaet lønner arbeiderne sine, som de igjen leier ut til Grenland Group. (Tønsberg Blad, 05.05.08) Les mer>>

 

 

Polakker i 1. mai-tog: - Vil ikke være annenrangs borgere

Polske arbeidstakere mener de blir utsatt for sosial dumping. På 1. mai krevde de høyere lønn og større respekt for jobben de gjør. – Vi vil markere at vi skal ha samme lønn som nordmenn. Og så vil vi at folk skal respektere oss. Vi føler vi blir behandlet som annnenrangs borgere, sier Jerzy Duda (Dagsavisen, 02.05.08). Les mer>>

 

 

Arbeidsinnvandring i norsk landbruk

Norsk senter for bygdeforskning har nylig avsluttet et treårig (2005-2007) forskningsprosjekt om arbeidsinnvandring til det norske landbruket. Prosjektets målsetning var å skaffe en oppdatert oversikt over de utenlandske sesongarbeiderne i norsk landbruk og kartlegge trekk ved arbeidsinnvandrerne, hvilke bo- og arbeidsvilkår de har i Norge, i hvilke produksjoner/brukstyper eller landsdeler det er mest vanlig med utenlandsk arbeidskraft samt å undersøke de mer langsiktige konsekvensene av denne typen arbeidsinnvandring. Samtlige rapporter og artikler fra prosjektet er nå publisert (Statens Landbruksforvaltning, 02.05.08). Les mer og last ned rapportene>>

 

 

Norsk datanæring vil lokke utenlandske eksperter med lavere skatt

Regjeringens forslag som åpner for økt arbeidsinnvandring fra land utenfor EU er godt nytt for norsk IKT-bransje. IKT-Norge er imidlertid skuffet over at regjeringen ikke går enda lenger for å tiltrekke seg ekspertarbeidskraften, ved for eksempel å åpne for et skatteamnesti for de utenlandske ekspertene, slik man har i Danmark (Utrop, 02.05.08). Les mer>>

 

 

Innfører registreringsplikt for vikarbyråer

Statsminister Jens StoltenbergStatsminister Jens Stoltenberg lanserte regjeringens forslag til skjerpelser for vikarbyråer i sin 1. maitale i Stavanger. Det skal bli lovpålagt for vikarbyråer i Norge å registrere seg og å ha en stedlig representant med juridisk ansvar for lønn og arbeidsvilkår. - Vi har altfor mange eksempler på at vikarbyråer er måten å innføre sosial dumping på. Nå innfører vi nye ordninger for å sikre ryddighet også i den bransjen, sa Stoltenberg (LO-Aktuelt, 01.05.08). Les mer>>

Se også:
NHO Service positiv til registreringsplikt (NHO, 05.05.08)
LO: - Langt skritt i riktig retning (LO, 01.05.08)
Stoltenbergs 1. mai-tale i Stavanger (Statsministerens kontor, 01.05.08)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700