Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l September 2007

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum september 2007

 

Kronikk: - Bare fagorganisering kan hindre nedgangsspiraler i arbeidslivet

- Det er på ingen måte gitt hva som blir langtidsvirkningen av arbeidsvandringene fra øst til vest i Europa, skriver EU-/EØS-ekspert og SV-politiker Dag Seierstad i en kronikk i Nationen. - Arbeidsinnvandringen fra øst stiller fagbevegelsen overfor samme utfordring i øst som i vest: Bare fagorganisering kan vende den frie flyten av arbeidskraft til en fordel for arbeidsfolk flest - i vest som i øst. (29.09.07) Les mer>>

 

- Allmenngjøring kan gi dobbel timelønn for utenlandske verftsarbeidere

I august fremmet LO krav om allmenngjøring av tariffavtalene for de som arbeider på skipsverftene. Nå har LO sendt kravet over til tariffnemnda. - Jeg vil tro at mange utenlandske arbeidere i realiteten kan få en dobling av timelønnen, seier Arve Bakke i Fellesforbundet. På spørsmål om ikke dette i praksis betyr at norske verft må flytte deler av produksjonen til utlandet, svarer Bakke: - Hvis ikke norske bedrifter klarer å produsere med et norsk kostnadsnivå, så må de flytte ut. Slik har det alltid vært. (Sunnmørsposten, 29.09.07) Les mer>>

Se også:
LO krever allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 27.08.07).

 

Haugesund: LO provosert av pater i den katolske kirke

– Vi jobber med å forbedre utenlandske arbeideres lønns- og arbeidsvilkår hver bidige dag, og har fått myndighetene til å sette denne saken på kartet. Derfor blir vi provosert av uttalelsene til pater Irek Zielinski, sier fagforeningslederne Per Bjørn Eriksen i Fellesforbundet avd. 57 og Helge Larsen i LO Haugesund og Omegn. De synes det er bra at pateren tar opp saken om polakkenes forhold, men er uenig i inntrykket av at nesten alle polakker i Norge jobber for "knapper og glansbilder". (Haugesunds Avis, 27.09.07) Les mer>>

Se også:
Polakker trues og lures (Haugesunds Avis, 26.09.07)

 

Polakker er positive til fagorganisering

Fafo image/bildeAdresseavisas oppslag "Polakker vegrer seg mot fagorganisering" 21.09.07, som er skrevet med utgangspunkt i Fafos arbeids- og levekårsundersøkelse blant polakker i Oslo-området, korrigeres av Fafo-forsker Line Eldring i et avisinnlegg i papirutgaven av dagens Adresseavisen. Hun mener det egentlig er overraskende høy organisasjonsgrad, og polakkene er langt mindre skeptiske til organisering enn man kunne trodd. (Fafo Østforum, 26.09.07) Les innlegget her>>

Se også:
Polakker vegrer seg mot fagorganisering (Adresseavisen, 21.09.07)
Polonia i Oslo. En studie av polakkers arbeids- og levekår i hovedstadsområdet. Fafo-rapport 2007:27

 

Hver tredje polakk arbeider svart

Fafo image/bildeÉn av tre polske gjestearbeidere betaler ikke skatt, verken til Norge eller Polen. Bare drøyt halvparten av de polske arbeiderne jobber i legale virksomheter, mens resten befinner seg i en gråsone eller operer kun innenfor det illegale markedet. Det sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg, som er en av bidragsyterne til den ferske arbeids- og levekårsundersøkelsen blant polske gjestearbeidere i hovedstadsområdet. (Bergens Tidene, 25.09.07) Les mer>>

Last ned rapporten Polonia i Oslo

Se også: Mer svart arbeid (Adresseavisen, 26.09.07)

 


Arbeidsinnvandring til landbruket

Fafo image/bildeSenere års arbeidsinnvandring til landbruket har etablert et nytt sekundært arbeidsmarked innen landbruksnæringen. Johan Fredrik Rye, forsker ved Norsk senter for bygdeforskning, presenterer i en artikkel tall som viser at det i dag arbeider over 20 000 utenlandske arbeidstakere i landbruket. Denne arbeidsstokken, som hovedsaklig består av østeuropeere, betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig standard ellers i det norske arbeidslivet. (ISF/Søkelys på arbeidslivet, 26.09.07) Les mer>>

 

 


Polsk byggenæring i bevegelse

Fafo image/bilde- Tre år etter EU-utvidelsen kan vi slå fast at arbeidsinnvandringen til Norge har oversteget de flestes forventninger, skriver forsker Line Eldring. I en ny artikkel belyser hun utviklingen i polsk byggenæring de siste årene, samt mulige konsekvenser for videre tilstrømning av polsk arbeidskraft til det norske arbeidsmarkedet. (ISF/Søkelys på arbeidslivet, 26.09.07) Les mer>>

 

 Det skal bli vanskeligere å utnytte arbeidsinnvandrere

I vår sendte Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) ut et lovforslag på høring som innebar at krav om akseptable lønns- og arbeidsforhold skulle inn i regelverket for offentlige anskaffelser. Med utgangspunkt i lovforslaget og høringsuttalelsene som kom inn, har departementet nå klar en forskrift som sendes ut på høring i disse dager. (Pressemelding fra FAD, 26.09.07) Les mer>>

 

Arbeidstakere fra Øst-Europa sørger for fiskeindustrien

Mellom 1.000 og 1.500 arbeidere fra Øst-Europa sørger i høst for at norsk fiskeindustri går rundt. Suget etter arbeidskraft er blitt sterkere. Ingen har oversikt over omfanget. Langt mindre hva slags lønn og sosiale vilkår som fiskeri-Norge tilbyr nye gjestearbeidere (Fiskeribladet, 29.09.07).

 

Haugesund: Polakker trues og lures

Polske arbeidere på Haugalandet tvinges til å jobbe svart. En polsk arbeider ble lurt for 150.000 kroner. - De utsettes for trusler. De får ikke lønnen de har krav på. De behandles rett og slett urettferdig, hevder pater Irek Zielinski ved den katolske menigheten i Haugesund. Ingen av gjestearbeiderne vil stå fram og fortelle om sin situasjon eller la seg avbilde i avisen. (Haugesunds Avis, 26.09.07) Les mer>>

 

Norges Rederiforbund: Innspill til stortingsmelding om arbeidsmigrasjon

- Det er nødvendig at det tilrettelegges for at utenlandske arbeidstakere kan arbeide her, skriver Norges Rederiforbund i et innspill til stortingsmelding om arbeidsmigrasjon. Kommentarene er i hovedsak knyttet til rederienes behov for utenlandsk kompetansearbeidskraft. Forbundet ber om at stortingsmeldingen om arbeidsmigrasjon også retter søkelys på hindringer som eksisterer for at norske arbeidstakere tar arbeidsopphold i utlandet. - Skatteregelverket og folketrygden bør ha smidige løsninger som er tilpasset et stadig mer globalisert arbeidsmarked – hvor også norske statsborgere i økende grad reiser ut, skriver de (Norges Rederiforbund, 24.09.07) Les mer>>

 

Bemanningsbransjen vil hjelpe UDI

Bemanningsbransjen kan hjelpe til med saksbehandlingen slik at gjestearbeidere fra utlandet kommer raskest mulig i jobb i Norge. Det mener Servicebedriftenes Landsforening (SBL), som inviterer myndighetene til dialog om bransjens rolle i forbindelse med arbeidsinnvandring. I stedet for at hver enkelt bedrift skal betros UDIs saksbehandlingsoppgaver slik HSH foreslår, mener SBL altså at bemanningsbransjen kan fylle denne rollen, som et kompetent mellomledd mellom UDI og bedriftene. (Ledernett, 24.09.07) Les mer>>

 

EUs karrieredager oppfordrer til arbeidsmobilitet rundt om i Europa

EU-initiativet, de europeiske karrieredagene, begynner i dag med over 500 arrangementer i flere enn 230 byer rundt om i Europa. Karrieredagene legger til rette for kontakt mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere. - Karrieredagene er et konkret eksempel på EUs vekst og sysselsettingsstrategi (Lisboa-strategien) og oppfordrer til arbeidsmobilitet rundt om i Europa, samt bidrar til å styrke veksten, uttalte EUs arbeids- og sosialkommissær Vladimír Špidla. Karrieredagene arrangeres i samarbeid med EURES, det europeiske arbeidsformidlingsnettverket. (NHO Europanytt, 24.09.07) Les mer>>

 

NHO: - Feil arbeidsinnvandrere

Norge mangler arbeidskraft, men taper kampen med andre land om de klokeste hodene. Norge har en kvote på 5000 høykvalifiserte arbeidsinnvandrere. Til tross for at norske bedrifter skriker etter spesialister, er kun 2300 hoder rekruttert. I stedet er det ifølge NHO de lavt kvalifiserte arbeidsinnvandrere som kommer. NHO hevder lavt utdannede arbeidsinnvandrere er vanskelige å kvalifisere for arbeid og har kort vei til trygd. (VG, 24.09.07) Les mer>>

Se også andre nyhetssaker i VG i dag:
Høyt utdannede arbeidsinnvandrere er sjelden vare
Statsråd: NHO undervurderer innvandrerne
Indiske eksperter velger vekk Norge
Fyller ikke kvoten

 


Entreprenør: - Stivbeinte arbeidsbestemmelser for polakker

Entreprenør Morten Fjelldal gir snart opp et uforutsigbart og stivbeint byråkrati. I åtte måneder har han lurt på om hans polske arbeidere blir hevet ut av landet eller ikke. Arbeidstidsbestemmelser som i utgangspunktet skulle hindre sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft får nå negative konsekvenser for arbeidsvillige polakker. De får avslag på fornying av arbeidstillatelse fordi de jobber for mye. (E24, 24.09.07) Les mer>>

 

Én av ti polske arbeidere i Norge medlem i en fagforening

De fleste av dem er tilknyttet Fellesforbundet, der bygningsarbeiderne utgjør den største gruppen med en medlemsoppslutning på 14 prosent. Dette går frem av en arbeids- og levekårsstudie i regi av Fafo blant polske innvandrere i Oslo-området. Ulf M. Ulriksen, organisasjonsarbeider i Norsk Arbeidsmandsforbund, sier at det først og fremst er dårlige erfaringer fra hjemlandet og frykt for represalier fra arbeidsgiver som gjør at polske arbeidere vegrer seg for fagorganisering. (Adresseavisen, 21.09.07) Les mer>>

 

Arbeidstilsynet i Telemark: Sikkerhetsbrudd er dagligdags

Arbeidstilsynet har nylig gjennomført tilsyn på ti byggeplasser i Telemark. I dette fylket bygges det hytter i rekordtempo, og oppdragene blir i de fleste tilfeller utført av utenlandsk arbeidskraft - fra Estland, Litauen og Polen. Tilsynet viser at sikkerheten brytes daglig. Boforholdene er ofte miserable og man vet om timelønninger helt nede på 8,50 kroner. Og nå kommer både bulgarere og rumenere. (Varden, 21.09.07) Les mer>>

 

Stor interesse for polske informasjonstenester

Fafo image/bildeArbeidstilsynet har til nå hatt mer enn 600 telefoner til den polske svartjenesten siden oppstarten i begynnelsen av juni. Den polske nettsiden har hatt om lag 15 000 sidevisninger i samme periode. - Behovet for å snakke med noen på sitt eget språk er veldig stort blant polske arbeidere, sier Aldona Szczepanska som sitter sammen med Krystyna Michalak i den polske svartjenesten. (Pressemelding fra Arbeidstilsynet, 21.09.07) Les mer>>


Polakkene som bygger Norge

Fafo image/bilde- Du finner dem over alt der det nye Norge bygges. På fire år er antall arbeidstillatelser og innflyttere fra Polen mer enn tjuedoblet. Polakkene sørger for at hjulene går rundt, skriver Adresseavisen. - Den polske arbeidsinnvandringen er helt avgjørende for norsk økonomi, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg til avisen (Adresseavisen, 21.09.07) Les mer>>

Se også:
Denne artikkelen på polsk / Przeczytaj artykul po polsku tutaj (Adresseavisen, 21.09.07)

 

 

 

Stavanger: – 5000 polakker i byen

- Mellom 5000 og 6000 polakker bor og jobber i Stavanger i dag, anslår Anna Aasheim, polsk tolk og organisasjonsarbeider i Fellesforbundet. Men Statistisk Sentralbyrå (SSB) har registrert kun 723 polakker i kommunen. Aasheim mener den enorme tilstrømmingen av polske arbeidere medfører problemer som er ute av konroll. – Halvparten av polakkene jobber svart, de blir utnyttet og får dårlig betaling, mange bor ulovlig og de opplever å bli lurt av arbeidsgiveren eller formidlingsbyrået, sier hun. (Rogalands Avis, 20.09.07) Les mer>>

Se også nyhetssaken:
Hevder det er flere ulovlige brakker (Rogalands Avis, 21.09.07)
Arbeidstilsynet vil vurdere brakkene (Rogalands Avis, 21.09.07)

 

Bønder tøyer regelverket rundt arbeidsinnvandring

Fafo image/bildeBøndene synes det er lettere å snakke med polakkene enn med et stivbeint byråkrati. Mange tøyer regelverket, viser en ny rapport fra Norsk senter for bygdeforskning. – I all hovedsak er bøndene fornøyd med regelendringene for arbeidsinnvandring som ble kraftig liberalisert i 2004. Men de oppfatter papirarbeidet som et større problem enn språkvanskene, forklarer forsker Johan Fredrik Rye (Nationen, 19.09.07). Les mer>>

Se også:
Leder: Polakker og stivbeinte regler (Nationen, 20.09.07)

 

 

Fiktive en-manns-foretak?

24. oktober starter rettssaken mellom Fellesforbundet og Nordic Trading Company AS i Sarpsborg tingrett. Fellesforbundet hevder at 21 polakker er blitt lurt til å registrere seg som enmannsbedrifter slik at selskapet slapp å betale norsk tarifflønn. (FriFagbevegelse, 19.09.07) Les mer>>

 

UDI benekter lang behandlingstid

HSH kritiserte i går UDI for å bruke flere måneder på å behandle søknader om arbeidstillatelser etter EØS-regelverket. - Det stemmer ikke, skriver UDI i en pressemelding. De kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen. - UDI har det siste året satt i verk en rekke tiltak for å lette arbeidsinnvandringen til Norge. Vi har planer om ytterligere forbedringer. Derfor kjenner vi oss ikke helt igjen i det bildet som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon tegner i artikler gjengitt i mediene forleden, heter det i pressemeldingen (UDI, 19.09.07). Les mer>>

 

Prinsippsak om polske arbeidstakere berammet

24. oktober starter rettssaken mellom Fellesforbundet og Nordic Trading Company AS i Sarpsborg tingrett. Fellesforbundet hevder at 21 polakker er blitt lurt til å registrere seg som enmannsbedrifter slik at selskapet slapp å betale norsk tarifflønn (Magasinet for fagorganiserte, 19.09.07). Les mer>>

 

Nytt forskningsnotat: Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen

Fafo image/bildeI dette notatet presenteres hovedfunnene fra det danske prosjektet "Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen. Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses og aftaleforhold". I følge arbeidsgivere i den danske bygg- og anleggssektoren får 25 % av østeuropeiske ansatte minstelønn, og generelt får østeuropeerne mindre i lønn enn dansker i tilsvarende stillinger. Rekrutteringen av østeuropeere til bygg- og anleggsvirksomheter foregår først og fremst via personlige kontakter og nettverk. Notatet er forfattet av Jens Arnholtz Hansen (bildet) og Søren Kaj Andersen, forskere ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Universitetet i København.(Fafo Østforum, 19.09.07) Les mer>>

Last ned rapporten Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen
Se også nyhetssaken: Østarbejdere uden arbejdstilladelse (TV2 ØST, 19.09.07)

 

 

Arbeidstilltatelser til borgere fra nye EØS-land

Fafo image/bildeUtlendingsdirektoratets (UDIs) statistikk over arbeidstilltatelser til borgere fra nye EØS-land inkluderer nå også Bulgaria og Romania. Foreløpige tall for august 2007 tyder på at sesongtoppen ble nådd i juli for innvilgelser og 1. august for gyldige tillatelser. Bulgaria og Romania hadde imidlertid en merkbar økning i gyldige tillatelser 1. september. Selv om de har vist lignende tendenser tidligere kan vi nok si at det har vært en viss EØS-effekt i det EØS-utvidelsesavtalen for Bulgaria og Romania trådte i kraft 1. august 2007. Statistikken viser også fordeling på næring for de 12 nye EU-landene. (Fafo Østforum, 19.09.07) Les statistikken fra UDI her>>


Enklere for arbeidsinnvandrere

Fafo image/bilde- Det er behov for å korte ned saksbehandlingstiden for arbeidsinnvandrere. Derfor har vi sendt på høring flere strakstiltak som vil gjøre det enklere å komme til Norge for å arbeide. Samtidig har vi styrket saksbehandlingskapasiteten i UDI, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding (AID, 18.09.07) Les mer>>

 

 

 

 

 

Mangel på arbeidskraft innenfor handel, transport, IKT, helse og utdanning

Fafo image/bildeNå vil bedriftene ha rett til selv å forhåndsgodkjenne utenlandsk arbeidskraft. - Behovet for arbeidskraft er så akutt at arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen må innføre strakstiltak, sier administrerende direktør Vibeke H. Madsen i HSH. - Vi kan ikke leve med en saksbehandlingstid for arbeidstillatelser på flere måneder i UDI og politiet, sier Madsen. (E24, 18.09.07) Les mer>>

 

Tilsynsbesøk avslørte elendig sikring, lav lønn og ingen garderobe

Arbeidstilsynet Vestlandet aksjonerte i forrige uke mot byggeplassen i Storebotn Næringspark etter at det hadde kommet inn tips om forholdene. Etter tilsynsbesøket ble byggearbeidet umiddelbart stanset. De litauiske arbeiderne jobbet uten skikkelig sikring og oppga at de tjente 50 kroner timen. Nå risikerer firmaet UAB Baltic Namai å bli nektet oppdrag i Norge. (Askøyværingen, 18.09.07) Les mer>>

Se også:
Sosial dumping (Askøyværingen, leder, 18.09.07)

 

 

Arbeidstilsynets nye våpen mot sosial dumping

Fafo image/bildeMirko og Krystyna er nyansatte i Arbeidstilsynet, og som heholdsvis bosnisk ingeniør og polsk tolk er de Arbeidstilsynets fremste våpen i kampen mot sosial dumping. Tidligere hadde ikke Arbeidstilsynet kompetansen til å møte arbeidstakere fra Polen, Litauen eller Bulgaria med deres eget språk, men med disse i rekkene har de nå muligheten til å gå arbeidsgiverne nøyere etter i sømmene. (iOslo.no, 18.09.07) Les mer>>

 

Næringshagene søker utenlands

Bedrifter tilknyttet de 50 næringshagene i Norge deltok denne uken på en konferanse i Krakow. Leder for foreningen Næringshagene i Norge, Tove Gulbrandsen, har stor tro på et tettere samarbeide med Polen. - Med det store underskuddet vi har i den norske arbeidsstokken, er det viktig å gå utenfor landets grenser når vi skal finne kompetanse for utvikling av norske virksomheter her i Norge, sier Tove Gulbrandsen, som allerede har opprettet viktige kontakter i Polen. (Drammens Tidende, 17.09.07) Les mer>>

 

Prostituerte fra de nye EU-landene får vanlige jobber

Prostituerte fra de åtte østeuropeiske landene som ble EU-medlemmer i 2004, har nå begynt å ta seg vanlige jobber, ifølge både Prosentret og Kirkens Bymisjon. - Disse kvinnene går inn i prostitusjon hovedsakelig fordi det er mye penger der. Hvis de kan tjene like mye på en vanlig jobb, vil de fleste gjøre det, sier sosiolog Irina Polyakova i Kirkens Bymisjon. Men i motsetning til for EU-landene fra 2004, øker antallet prostituerte fra Romania og Bulgaria, som ble EU-medlemmer i år. (Dagsavisen, 16.09.07) Les mer>>

 

- Hvem skal bygge husene i Polen?

Fafo image/bildeRekrutteringen av polske håndværkere gjør godt i Danmark, men konsekvensene av arbeidskraftens fri bevegelighet viser seg nå i Polen som mangel på faglærte arbeidere. Jyllands-Posten intervjuer blant annet Fafo-forsker Line Eldring om tilstrømningen av polsk arbeidskraft til Norden. (Jyllands-Posten, 16.09.07) Les mer>>

Se også Fafo Østforum-notatet Polsk byggenæring i bevegelse

 

 

 

Økt sysselsetting i EU

Eurostat, Europakommisjonens statistikkbyrå, la i går frem de siste tallene for sysselsetting i EU og eurosonen. Tallene viser at antall personer sysselsatt i eurosonen økte med 0,5 prosent i andre kvartal 2007 som likt med tallene for EU. Sammenlignet med samme kvartal i fjor, har sysselsettingen økt med 1,7 prosent i eurosonen og 1,5 prosent i EU-området. (NHO Europanytt/Eurostat, 14.09.07) Les mer>>

 

Polakker til Bygde-Norge

Fafo image/bildeSosiolog Johan Fredrik Rye (bildet) tror arbeidsinnvandringen vil øke i distriktene. - Jeg tror vi kommer til å få en større debatt om bygdeinnvandring. Det er allerede en stor andel innvandrere i distriktet, særlig i landbruket, og jeg tror det vil vokse videre, sier Rye, som er forsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Forsker Line Eldring ved Fafo sier at språk og familie vil ha betydning for hvor godt man blir integrert i bygde-Norge (Aftenposten, 14.09.07) Les mer>>

 

 

Ny Fafo-rapport: Polonia i Oslo

Fafo image/bildeDe kommer for å bli. De aller fleste polakker som jobber i Norge – også de som kommer tjenesteveien – har et langsiktig perspektiv på sitt opphold, skriver Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag. I en ny Fafo-rapport, "Polonia i Oslo", studerer forskerne arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet. Siden polske arbeidsinnvandrere er lite tilgjengelige for statistikkproduksjon, har det vært vanskelig å framstille systematisk kunnskap om hvordan denne gruppen faktisk har det. I denne studien har forskerne tatt i bruk en ny metode for datainnsamling og analyse som gjør at de har kunnet produsere informasjon som er representativ for alle polakker som oppholder seg i Oslo-området. (Fafo Østforum, 13.09.07) Les mer og last ned rapporten>>

 

 

EU trenger mange millioner arbeidstakere utenfra

Allerede i 2011 vil EU ha færre personer i arbeidsdyktig alder. Mangelen på arbeidskraft er allerede merkbar i noen sektorer. EU klarer heller ikke å tiltrekke seg den arbeidskraften det er behov for. 55 prosent av faglært arbeidskraft går til USA, mens bare fem prosent går til EU-landene. Dette kommer fram i en tale av EUs kommissær for justis- og indre anliggende, Franco Frattini (EU-kommisjonen, 13.09.07). Les talen her>>

 

Arbeidskraften blir dyrere - spesielt i øst

Kostnadene av arbeidskraft steg i andre kvartal av 2007 med 2,5 prosent i eurosonen, ifølge nye tall fra Eurostat. I hele EU var økningen 3,2 prosent. Latvia hadde størst økning med 31,7 prosent. Deretter fulgte Romania, Litauen og Estland med de største økningene (Eurostat, 12.09.07). Les mer i pressemeldingen fra EU-kommisjonen>>

 

Polakker jobbet for 14 kroner timen

Fafo image/bildeArbeiderne på en byggeplass i Drøbakgata i Oslo jobbet for 1100 zloty i måneden. Det tilsvarer 14 kroner timen i norske kroner. Da Arbeidstilsynet var på inspeksjon forrige uke fikk virksomheten pålegg om å heve utbetalingen til sine ansatte - eller møte konsekvensene, og stanse arbeidet fra mandag morgen. (TV2Nettavisen, 12.09.07) Les mer>>

 

Leder: Polakkimpoert løser ikke Danmarks arbeidskraftbehov

- Debatten om, hvordan vi skaffer mer arbeidskraft, bærer sterkt preg av gammel vin på nye flasker. Import av polakker og skattelettelser er de klassiske svar fra arbeidsgivere og regjeringen, skriver A4-redaktør Per Michael Jespersen. Han etterlyser nye og mer originale ideer. (Dansk LOs Ugebrev nr 30, 10.09.07) Les mer>>

 

 

Utstasjoneringsdirektivet og kontrollordninger: - Kan vi lære noe av EU?

- Den som trodde at det må bety noe hvordan EU-regjeringer vil verge seg mot sosial dumping, har nok tatt feil, skriver Dag Seierstad i en kronikk i Nasjonen. Mange EU-land har i dag kontrollordninger i strid med EU-rett, som Kommisjonen krever at fjernes. - Norge har fortsatt mulighet til å slippe ut av denne tvangstrøya ved at vi reserverer oss mot tjenestedirektivet. Da vil vi også kunne praktisere utstasjoneringsdirektivet romsligere enn det EU-land kan gjøre, skriver Seierstad. (Nationen, 08.09.07) Les mer>>

 

Handlingsplanen mot sosial dumping: Konkret forslag til innsynsrett

Fafo image/bilde– Dette er et godt forslag for å sikre at innsynsretten og plikten til å påse at lønns- og arbeidsvilkår er i tråd med allmenngjøringsforskrifter blir effektive tiltak mot sosial dumping, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Departementet sender i dag forslag til forskrift om innsynsrett og påseplikt ut på høring. Pressemelding fra AID (06.09.07).

Les også:
Vil sikre mer innsyn (LO-aktuelt, 06.09.07)
Får større innsyn (Ukeavisen Ledelse, 06.09.07)

 

 

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Skatteetaten, Utlendingsdirektoratet, Politiet og Direktoratet for arbeidstilsynet har gått sammen om å opprette et felles servicesenter. Her kan utenlandske arbeidstakere blant annet få hjelp til å søke om arbeids- og oppholdstillatelse og skattekort. Ventetiden skal kortes ned til fem dager. Senteret åpner 1. oktober på Tøyen i Oslo (Dagsavisen, 05.09.2007). Les mer>>

Se også:
NHO glad for raskere arbeidstillatelse (NHO, 05.09.07)
Halvorsen: - Enklere både for arbeidsinnvandrere og arbeidsgivere (Finansdepartementet, 05.09.07)
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (UDI, 05.09.07)


Nye EU-land klare til å bli med i Schengen-samarbeidet

9 medlemsstater i Sentral- og Øst-Europa har bestått de tekniske testene som er nødvendige for å få bli med i den passfrie Schengen-sonen. Etter planen starter arbeidet med å avvikle grensekontroller allerede 31 desember i år (EU-Observer, 04.09.07). Les mer>>

 

Europeisk fagbevegelse protesterer mot skattereform i Bulgaria

Bulgaria har innført flat skatt på 10 prosent. Det bryter mot EUs Lisboa-strategi fra 2000 og vil føre til økt ulikhet og fattigdom i Bulgaria, mener europeisk fagbevegelse (Fri Fagbevegelse, 04.09.07). Les mer>>

 

Polske arbeidarar vert stua saman i knøttsmå dobbeltrom

Det er ikkje heimekosen som sler mot ein i brakkebygg B4 ved skipsverftet Havyard Leirvik i Sogn. Dobbeltromma har verken toalett eller dusj. Distriktssekretær i Fellesforbundet i Sogn og Fjordane, Oddbjørn Aalen, er uroa over buforholda til dei mange verftsarbeidarane frå Polen.- Det er heilt uakseptabelt at det bur fleire på eit lite brakkerom. Dette er urovekkjande (NRK Sogn og Fjordane, 03.09.07). Les mer>>

 

Kronikk: - Solidaransvar må til!

- At utleieselskap skal registreres og godkjennes, er nyttig, men skraper bare overflaten av problemet, skriver Dag Seierstad i en kronikk i Nationen. Han retter kritikk mot Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsforslag til tiltak mot sosial dumping. (Nationen, 01.09.07) Les mer>>

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700