Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l November 2007

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum november 2007

UDI: Vellykket seminarserie om arbeidsinnvandring

UDI har i 2007 arrangert seminarer i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger. Totalt har om lag 600 personer, for det meste arbeidsgivere, deltatt. I tillegg til seminarer, har UDI i løpet av 2007 iverksatt flere andre tiltak for å bedre dialogen med arbeidsgivere. Det er opprettet en egen servicetelefon for arbeidsgivere, en egen inngang for arbeidsgivere på UDIs nettsider og et brukerråd som kommer med forslag til ytterligere forbedringer. (UDI, 29.11.07) Les mer>>

 

Uverdige boforhold avslørt

I Svarstad i Vestfold er det avslørt uverdige boforhold for 17 polakker som jobbet med å ferdigstille Skien Fritidspark. - Ingen nordmenn ville bo slik, sier organisasjonsarbeider Rune Tønnessen i Fellesforbundet Grenland Bygning. (NRK Telemark, 28.11.07) Les mer>>

 

LO krever forsterket innsats mot sosial dumping

Fafo image/bilde- Vi er fornøyd med at regjeringen tar initiativ mot sosial dumping, sier LO-leder Roar Flåthen, men påpeker at tiltakene som foreslås i Arbeids- og Inkluderingsdepartementets utkast til forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, er utilstrekkelige for å få bukt med de uverdige lønns- og arbeidsvilkårene som tilbys mange utenlandske arbeidstakere i Norge. (LO, 28.11.07) Les mer>>

 

 

Klappjakt på skattesnylterne

Arbeidsinnvandringen til Norge øker kraftig for hvert år som går. Og graden av utenlandske arbeidstakere som ikke registrerer seg eller unnlater å betale skatt, er urovekkende høy. - En stadig økende andel gjelder polske arbeidere, sier Lise Abelsnes fra Sentralskattekontoret. Utenlandske arbeidstakere skylder staten flere titalls millioner kroner. Nå skal unnasluntrerne tas. (Vestby Avis/ANB, 28.11.07) Les mer>>

 

Eksperter skremmes av norsk lønnsstruktur

Den flate, norske lønnsstrukturen bidrar trolig til at Norge taper i den internasjonale kampen om høyt kvalifisert arbeidskraft. Belønningsstrukturen i Norge virker mest tiltrekkende på lavt utdannet arbeidskraft i andre land. Det kommer fram i en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) (Ledernett, 27.11.07). Les mer>>

Les mer om rapporten fra ISF

 

Tromsø: Åtte av ti i byggebransjen jobber svart

Forrige uke gjennomførte skatteetaten aksjoner hos byggebransjen i Tromsø. Det kom fram at åtte av ti jobber svart, og svært få av utlendingene som ble kontrollert, var registrert. - Vi hadde en lignende aksjon for et halvt år siden, og da var vi veldig overrasket over at det var så mye, sier ligningssjef i Tromsø Espen Helmersen. - Vi blir derfor enda mer overrasket og bekymret når vi ser at denne ukulturen fortsetter. (NRK Troms og Finnmark, 24.11.07) Les mer>>

 

Norsk og europeisk fagbevegelse er uenige om direktiv

Norsk og europeisk fagbevegelse har ulike syn på behovet for et eget EU-direktiv for offentlige tjenester. Europeisk fagbevegelse ønsker et eget direktiv for offentlige tjenester, som unntar offentlige tjenester fra konkurransereglene i EUs indre marked. Norsk fagbevegelse har en annet syn på saken. Både LO, Fagforbundet og Unio avviser kravet om et eget direktiv for offentlige tjenester, skriver Nationen. (Fagbladet, 23.11.07) Les mer>>

 

- EUs utstasjoneringsdirektiv har forrang foran tjenestedirektivet

I en dom i en sak EU-kommisjonen anla mot Tyskland i EU-domstolen slås det fast at dokumenter om arbeidstid, arbeidskontrakter, dokumentert lønnsutbetaling og timelister skal foreligge på vertslandets språk. Knut Arne Sanden ved LOs Brusselkontor mener dommen stadfester at EUs utstasjoneringsdirektiv har forrang foran det omstridte tjenestedirektivet som regjeringen nå sender til konsekvensutredning. (LO-Aktuelt, 23.11.07) Les mer>>

Se også:
EU-dom åpner muligheter (Fri Fagbevegelse, 23.11.07)

 

KS: - Legg vekk forskrift om arbeidsklausuler!

Fafo image/bilde- Legg bort forslaget til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter! Dette er det klare budskapet fra KS i sin høringsuttalelse til høringen "Endring i lov om offentlige anskaffelser - gjengs lønns- og arbeidsvilkår". KS liker heller ikke at kontrollen med at leverandører lever opp til arbeidsklausulene i kontrakten, overføres til oppdragsgiverne. KS-skepsisen fra forsommeren i år mot denne måten å hindre sosial dumping på, har dermed vokst seg til direkte motstand. (Doffin, 23.11.07) Les mer>>

Se høringsnotat og alle høringsuttalelsene på FADs nettsider: Høringsuttalelser

 

 

Ny id-kortordning i bygg- og anleggsbransjen fra årsskifte

Den nye forskriften om identitetskort i bygg- og anleggsbransjen trer i kraft 1. januar 2008. Fra samme dato kan man bestille kortene fraNorsik AS. Innen 1. juli 2008 må alle arbeidstakere ordningen gjelder for bære id-kort. (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 23.11.07) Les mer>>

 

Uavhengige eksperter skal utrede tjenestedirektivet

Regjeringen har nå bestemt seg for at uavhengige eksperter skal utrede hva EUs omstridte tjenestedirektiv vil bety for Norge. Det kan føre til Norges første veto i EØS-avtalen. SV og Senterpartiet er i utgangspunktet tilhengere av veto mot tjenestedirektivet, mens Ap er imot (Dagsavisen, 20.11.07). Les mer>>

Se også:
Debatt: - Den farlige vetoretten? (Varden, 23.11.07)
Transportarbeiderforbundet: - Bruk veto (Norsk Transportarbeiderforbund, 21.11.07)
Vetostriden skal utredes (Gjengangeren, leder, 21.11.07)
Tjenestedirektivet skal utredes (Fri Fagbevegelse, 20.11.07)

 

 

Polske bygningsarbeidere vant arbeidsrettsak

Fafo image/bildeFormidlingsfirmaet Nordic Trading Company (NTC) er dømt til å betale 19 polske bygningsarbeidere nesten to millioner i lønn og dekke saksomkostninger. - Forutsatt at dommen blir rettskraftig vil den ha betydning for Arbeidstilsynets tilsyn med forhold som bidrar til sosial dumping, sier fung.dir. i Arbeidstilsynet Ørnulf Halmrast. (Arbeidstilsynet, 22.11.07) Les mer>>

Se også:
Knusende dom for NTC (Magasinett, 16.11.07)
Kommentar Arve Bakke: - En klar advarsel til spekulanter (Fellesforbundet, 16.11.07)

 

Slutt på billig arbeidskraft fra øst

Tiden for å hente billig arbeidskraft derfra er over. Norske entreprenører må slåss mer om arbeidskraften for å få tak i folk, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets til Dagens Næringsliv. Samtidig viser Nordea-analysen at det heller ikke er gunstig for norske bedrifter å etablere seg i i Polen og de baltiske landene, fordi eiendomspriser, inflasjon og lønninger har steget kraftig. (E24, 22.11.07) Les mer>>


Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

Fafo image/bildeForeløpige tall for oktober 2007 viser at Utlendingsdirektoratet (UDI) så langt i år har utstedt 68 152 arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land. Rapporten viser at andelen innvilgede tillatelser med varighet på 12 måneder eller mer, øker merkbart. Slovakia synes å ha etablert seg som det tredje største landet i 2007, etter hhv Polen og Litauen. (Fafo Østforum, 21.11.07)

 

Mener regjeringen trenerer tjenestedirektivet

Nei til EU-leder Heming Olaussen anklager regjeringen for å trenere det kontroversielle tjenestedirektivet. AUF-leder Martin Henriksen kaller det politisk feighet, og starter aksjon. Regjeringen sendte EUs omstridte tjenestedirektiv ut på høring da det ble vedtatt i desember i fjor. 71 av de 100 høringsuttalelsene mente at konsekvensene for Norge må utredes nøye. Regjeringen analyserer fortsatt høringsuttalelsene fra februar. (Dagsavisen, 19.11.07) Les mer>>

 

Hurtig økonomisk vekst i Øst-Europa kan gi bråstopp i norsk økonomi

Norge er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å fyre opp under ytterligere vekst, men stadig bedre tider i Øst-Europa kan gjøre det vanskelig å lokke østeuropeere til Norge. Polen har en økonomisk vekst på 6,5 prosent og arbeidsledigheten har falt. Lønningene til faglært arbeidskraft øker kraftig og polakker som tidligere har søkt ut for godt betalte jobber vender nå snute hjemover. Ifølge EBRD (Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling) er det i ferd med å bli et økende problem både i Polen og de baltiske statene å finne faglært arbeidskraft. - Min erfaring, etter å ha jobbet med mange polakker, er at de mye heller foretrekker å jobbe i Polen, sa sjeføkonom Erik Berlöf i EBRD. (NA24, 19.11.07) Les mer>>

 

Polske arbeidere i Vestfold grovt utnyttet

Fafo image/bildeArbeidstilsynet slo i går til mot uverdige arbeidsforhold for fem polske bygningsarbeidere på Langestrand. LO tok straks affære. De fem polske arbeiderne sa seg villige til å organisere seg og har avtale om videre møter med LOs representanter (Østlands-Posten, 18.11.07). Les mer>>

 

Knusende dom for NTC

Fafo image/bildeFellesforbundet vant på alle punkter i saken det har anlagt mot Nordic Trading Company AS. Sarpsborg Tingrett dømte selskapet til å etterbetale nesten 2 millioner kroner i lønn til 19 polske bygningsarbeidere. - En prinsipielt veldig viktig dom for tusenvis av polske og baltiske arbeidere som er i samme situasjon, sier Kjell Skjærvø som har forberedt og fulgt saken for Fellesforbundets polske medlemmer. (Magasinett, 16.11.07) Les mer>>


Se også:
Kommentar Arve Bakke: - En klar advarsel til spekulanter (Fellesforbundet, 16.11.07)


- Østeuropeisk innvandring er et forbigående fenomen

Norge er et av de landene i verden som vil tjene mest på globaliseringen, mener Victor Norman, professor ved Norges Handelshøyskole. Innvandringen fra Øst-Europa er ett av trekkene i denne utviklingen, men vil i følge Norman ikke være så viktig i lengden. - Om noen tiår - kanskje bare ett til to - er lønnsnivået likt over hele Europa. Den østeuropeiske innvandringen er derfor et viktig, men forbigående fenomen, mener han. (Kommuniké, 16.11.07) Les mer>>Samarbeidsavtaler skal forhindre kontraktjuks

Fafo image/bildeEnkelte arbeidsgivere og arbeidstakere fra Øst-Europa opererer med tre forskjellige sett kontrakter for å lure både norske myndigheter og myndighetene i hjemlandet. Arbeidstilsynet har nå inngått samarbeid med arbeidstilsynene i Polen, Litauen, Latvia, og Estland for å få et bedre utgangspunkt til å føre tilsyn med virksomheter og arbeidstakere fra disse landene når de utfører oppdrag i Norge (Dagbladet, 16.11.07). Les mer>>

 

Tariffnemnda utsatte avgjørelse om allmenngjøring

Tariffnemnda fattet ikke vedtak om allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten i verfts- og skipsindustrien i går kveld. Det blir nytt møte 19. desember (Magasinet for fagorganiserte, 15.11.07). Les mer>>

 


Arbeidsinnvandring og tjenesteimport avgjørende for norsk økonomi

Fafo image/bilde- Uten økt arbeidsinnvandring og økt tjenesteimport vil det bli svært krevende å unngå økt kostnadspress og en betydelig svekket konkurranseevne, sier NHOs sjeføkonom Tor Steig. Ved inngangen til 2008 beveger norsk økonomi seg inn i et mer urent farvann, konkluderer NHOs ferske halvårsrapport, som ble presentert torsdag (NHO, 15.11.07). Les mer>>

 

 


- Sosial dumping - mer enn ussel lønn

Fafo image/bilde- Arbeidstilsynet har gjennom sine tilsyn og inspeksjoner avdekket uverdige forhold for utenlandske arbeidere i Norge. Dette gjelder både lønn, arbeidstidsbestemmelser og ikke minst brudd på reglene om helse, miljø og sikkerhet, skriver juridisk seniorrådgiver Bjørn Kvello i Direktoratet for arbeidstilsynet. For å styrke og samordne innsatsen og bruken av virkemiddel, har Arbeidstilsynet etablert arbeidsinnvandring som et eget programområde (Arbeidstilsynet, 15.11.07). Les mer>>

 

Snusk i byggebransjen i Hedmark og Oppland

Kontrollrunden Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten gjennomførte i fjellheimen i Hedmark og Oppland sist uke, har avdekket flere tilfeller der byggefirma ikke sørger for tilfredsstillende vilkår rundt sikkerhet, minstelønnssatser, arbeidstillatelser og skatteregistreringer. Flere av bruddene betraktes som alvorlige (Gudbrandsdølen Dagningen, 15.11.07). Les mer>>

 

- Minstelønn vil være et middel mot sosial dumping

Fafo image/bildeVibeke H. Madsen, administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen HSH tok til orde for en nasjonal minstelønn i Norge på Fafo-seminaret om minstelønn og allmenngjøring av tariffavtaler onsdag ettermiddag. Arve Bakke, leder i Fellesforbundet, avviser HSHs forslag om å innføre en nasjonal minstelønn. – Det vil være å innføre en fattigdomsgrense i Norge, sier han. (Magasinett, 15.11.07) Les mer>>

 

 


- Minstelønn en sak for partene i arbeidslivet

Fafo image/bilde- Minstelønn berører lønnsdannelsen så sterkt at jeg ikke kan se at det er aktuelt å innføre uten at partene i arbeidslivet går inn for det, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I stedet satser regjeringen blant annet på å styrke regelverket både for inn- og utleie av arbeidskraft, og når det gjelder allmenngjøring av tariffavtaler (Ledernett, 14.11.07). Les mer>>

 

 

 


LO: Minstelønn rammer lavlønnsbransjer

Fafo image/bildeIdeen om en lovfestet, nasjonal minstelønn som tiltak mot sosial dumping blir blankt avvist fra LO. - En nasjonal minstelønn vil ligge langt under minstelønnssatsene i tariffavtalene, også innen lavlønnsbransjer, mener Mie Opjordsmoen, seniorrådgiver i LOs forhandlingsavdeling. Hun frykter at nasjonale minstelønnssatser blir brukt på uorganiserte bedrifter, slik at en rekke arbeidstakere vil gå betydelig ned i lønn (Ledernett, 14.11.07). Les mer>>

 


- La gjestearbeidere få konkurrere på pris

Utenlandske arbeidstakere må få konkurrere på pris uten at det automatisk skal stemples som "sosial dumping", mener HR Norges daglige leder, Even Bolstad. Han støtter forslaget om å lovfeste en nasjonal minstelønn (Ledernett, 14.11.07). Les mer>>

 

Rekordhøy innvandring i 2007

Innvandringen til Norge vil i 2007 slå alle rekorder. Bare i tredje kvartal var netto innvandring til Norge 11.615 personer, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). De største gruppene kommer nå fra Europa, takket være EU-utvidelsen. Det enkeltlandet som klart dominerer er Polen, som står for nær en tredjedel av innvandringen. Så langt i år har det kommet 9 600 polakker, 2 750 flere enn i hele 2006 (SSB, 14.11.07). Les mer>>

 

Fafo Østforum seminar 14. november: Minstelønn og allmenngjøring

Fafo image/bildeHøstens andre Fafo Østforum omhandlet minstelønn og allmenngjøring. Er det norske systemet for lønnsregulering i endring? Tar vi farvel til den norske modellen for lønnsdannelse? Hva er mulige veier videre? Fafo forskningsleder Torgeir Stokke (bildet) innledet, og dernest var det kommentarer ved Vibeke H. Madsen, HSH, Lars M. Johnsen, Norsk Transportarbeiderforbund, Arve Bakke, Fellesforbundet og Tore M. Sellæg, Norsk Industri. (Fafo Østforum, 14.11.07)

Les mer og last ned presentasjonene her>>

 

 

Fellesforbundet er i mot lovfestet minstelønn

Fafo image/bilde- Fellesforbundet er veldig skeptiske til ei lovfesta minsteløn, ja, vi er grunnleggjande imot dette. Det sa Fellesforbundets leder Arve Bakke i en innledning på et seminar om minstelønn og allmenngjøring som Fafo Østforum arrangerte onsdag. (Fellesforbundet, 14.11.07) Les mer>>

 

 

 

Alvorlige forhold avdekket i storkontroll i Vestfold

20 timers arbeidsdag, ulovlig nattarbeid og uverdige forhold. Storkontrollen Arbeidstilsynet og Skatteetaten gjennomførte ved 21 arbeidsplasser i Vestfold i forrige uke har avdekket at østeuropeere jobber under farlige og uverdige forhold. Flere av bedriftene blir politianmeldt for lovbrudd. Ved fem av arbeidsplassene var forholdene så graverende at Arbeidstilsynet stanset jobbingen med umiddelbar virkning (Tønsbergs Blad 14.11.07). Les mer>>

 


Uryddige forhold for utenlandsk arbeidskraft på petroleumsanlegg

Fafo image/bildeUnderbetalt. Diskriminert. Mistrivsel. Slik har mange utenlandske ansatte det i norske velrenommerte selskaper. Det kommer fram i en rapport som Fafo har laget på oppdrag fra Petroleumstilsynet. - Tillitsvalgtes innsynsrett er det viktigste virkemiddelet for å kunne avdekke feil i lønns- og arbeidsvilkår. Dessverre er departementets forslag til ny forskrift om innsynsrett dårligere enn dagens ordning, sier forbundssekretær Trond Løvstakken. (EL & IT Forbundet, 14.11.07) Les mer>>

Last ned Fafo-rapporten her>>

 

Bilateralt samarbeid: Nye muligheter i Romania og Bulgaria

Fafo image/bildeDen 7. november gikk startskuddet for to samarbeidsprogrammer for sosial og økonomisk utvikling i Romania og Bulgaria. Om lag 540 millioner kroner skal gå til å redusere utslippene av drivhusgasser, fremme bærekraftig produksjon og skape renere energi i de to landene. - Nye bilaterale samarbeidsprogrammer gir unike muligheter for partnerskap mellom norske og rumenske eller bulgarske bedrifter, sier Espen Søilen, avdelingsdirektør i NHO. (NHO Europanytt, 14.11.07) Les mer>>

 

 

Allmenngjøring på verftene tidligst i februar

Onsdag denne uken starter den offentlig oppnevnte Tariffnemnda behandlingen av kravet om allmenngjøring.- Dersom vi treffer vedtak om allmenngjøring, vil en forskrift på området tidligst være klar i februar, sier Tariffnemndas leder, lagdommer Ellen Mo, til NTB. Fellesforbundets leder, Arve Bakke, sier at forbundet bare må forholde seg til Tariffnemndas arbeid og dens framdrift i forskriftsarbeidet. Samtidig har han god tro på at forbundet vil få medhold i Tariffnemnda (bygg.no/NTB, 13.11.07). Les mer>>

 

Utlendinger får ikke tarifflønn

Skipsverftene trenger utenlandsk arbeidskraft i stor stil, men vil ikke betale tarifflønn. Denne uka avgjør Tariffnemnda om verkstedoverenskomsten skal gjøres gjeldende på verftene. Fellesforbundet har forgjeves prøvd å få arbeidsgiverne i Norsk Industri med på en avtale om å rydde opp i sosial dumping på skipsverftene. LO har derfor krevd allmenngjøring av deler av verkstedoverenskomsten. – Vi har innvendinger mot mye av Fellesforbundets materiale, og kommer med en solid tilleggsdokumentasjon som vi nå innhenter hos bedriftene. Vårt syn er at allmenngjøring av overenskomsten vil bli for dyr for bedriftene. Her dreier det seg ikke bare om lønn, men om store ekstra kostnader ved å bruke utenlandsk arbeidskraft, sier arbeidslivsdirektør Tore Sellæg i Norsk Industri. (Klassekampen, 12.11.07) Les mer>>

 

Arbeidstillatelse på en-to-tre

Blant de omkring 120.000 polakkene som er i Norge, er ikke mer enn en tredel av dem registrert som skattebetalere. – Vi må få slutt på den svarte økonomien og gi utlendinger som vil jobbe i Norge, en lettere vei mot et hvitt arbeidsliv, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV). Flere utlendinger skal over i hvitt arbeid. Nå har myndighetene fått behandlingstiden ned i fem dager for den som vil ha arbeidstillatelse og skattekort. (Aftenposten, 12.11.07) Les mer>>

 

Ingen strøm av arbeidsinnvandrere fra Bulgaria og Romania

Eurostat, Europakommisjonens statistikkbyrå, har lagt frem nye tall som viser at arbeidsinnvandring fra de to nye EU-landene, Bulgaria og Romania, er et marginalt fenomen, melder, euractiv.com. I følge Eurostat har 1 million arbeidstakere fra Bulgaria og Romania reist til et annet land i Europa for å finne arbeid. Flest drar til Spania, etterfulgt av Italia og Hellas. (NHO Europanytt/Euractiv, 12.11.07) Les mer>>

Se også: Liten mobilitet (Ukeavisen ledelse, 12.11.07)

 

Offisiell åpning av Servicesenter for arbeidstakere

Fafo image/bildeServicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo har siden midten av oktober betjent mellom 500 og 700 personer hver uke. Mandag 12. november sto statsrådene Kristin Halvorsen og Bjarne Håkon Hanssen for den offisielle åpningen (UDI, 12.11.07). Les mer>>

Se også:
Hilsningstale av finansminister Kristin Halvorsen (FD, 12.11.07)

 

 

 

Seminar: HMS i det internasjonale arbeidslivet

Fafo image/bildeArbeidsmiljøsenteret setter søkelyset på HMS i det internasjonale arbeidslivet, og arrangerer to seminarer om temaet, i Bergen 21. november og i Oslo 3. desember. På seminarene skal foredragsholderne se nærmere på norske virksomheters HMS-praksis i utlandet, HMS-konsekvenser av økt arbeidsinnvandring og arbeidsmiljøarbeid i virksomheter med utenlandsk arbeidskraft. Bygg- og anleggsbransjen har en svært stor andel av arbeidsinnvandrerne i Norge, hvilken betydning det får for miljø og sikkerhet i en såpass ulykkesutsatt bransje, skal Fafo-forsker Anne Mette Ødegård belyse. (Tidsskriftet Arbeidsmiljø, 07/2007, 12.11.07) Les mer>>

 

 

Storkontroll mot byggeplasser

48 personer i Stavanger-området var onsdag med på en storkontroll av byggeplasser, den største aksjonen i sitt slag i Rogaland noensinne. Det har også samtidig vært aksjoner i resten av landet. Fokuset er på arbeidsinnvandring. Storkontrollen er et samarbeid mellom tre etater i tillegg til Arbeidstilsynet (som leder kontrollen): Fire forskjellige avdelinger hos skattemyndighetene, NAV og politiet (Stavanger Aftenblad, 07.10.07). Les mer>>

Se også: En varslet aksjon? (Rogalands Avis, leder, 10.11.07)

 

Allmenngjøring i grønn sektor?

Allmenngjøring kan være et aktuelt virkemiddel for å forebygge sosial dumping innen landbruk og gartneri, konkluderte Skog og Lands bransjekonferanse (Magasinet for fagorganiserte, 09.11.07). Les mer>>

 


Adecco stiller kvalitetskrav til polske håndverkere

Fafo image/bildeDe siste årene har Adecco hatt en omfattende rekruttering av utenlandske bygningsarbeidere. Gjennom praktiske tester og opplæring forsikrer de seg om at kandidatene faktisk kan det som står på papiret. Selskapet er fornøyd med ordningen - Vi har fått bekreftelse på at testingen er nødvendig og at det nytter, sier Erling Kornkveen, direktør for Bygg & Industri hos Adecco (Byggaktuelt, 09.11.07). Les mer>>


Polske bønder fornøyde med EU

Fafo image/bilde- EU-medlemskapet har definitivt vært positivt for oss. Det var beskjeden landbruksminister Terje-Riis-Johansen (bildet) fikk da han besøkte den polske landsbygda. Ifølge statssekretæren i det polske landbruksdepartementet Rafal Romanowski har EU-medlemskapet snudd flukten fra den polske landsbygda. (Nationen, 09.11.07). Les mer>>

 
 

Kronikk: - Polakker er positive til fagorganisering

Fafo image/bildeNå er det mulig å avlive myten om at polakker er negative til fagbevegelsen. 14 prosent av polske bygningsarbeidere i Oslo-området er organiserte, noe som er et overraskende høyt tall. Polakkene er generelt positive til fagorganisering og fornøyde med Fellesforbundets innsats, skriver Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring (bildet) i en kronikk i Magasinet for fagorganiserte. - Ett urovekkende funn er at en fjerdedel blant dem som jobber i utenlandske bedrifter er redde for å miste jobben dersom de organiserer seg. (Fafo Østforum, 09.11.07)

Les kronikken på side 54-55 i Magasinet for fagorganiserte 8/07

 

 

ID-kort i bygg- og anlegg fra årsskiftet

Kravet om identitetskort i bygge- og anleggsbransjen blir nå innfridd. Den pliktige ordningen trer i kraft etter nyttår. ID-kort er et tiltak mot useriøse bedrifter og sosial dumping (Magasinet for fagorganiserte, 08.11.07). Les mer>>

 

 

Kartlegging av lønn, arbeidsvilkår og HMS-forhold for utenlandske ansatte

Fafo image/bildeØsteuropeiske arbeidstakere som jobber på petroleumsanlegg på land, lønnes i tråd med minstelønnssatsene for ufaglærte bygningsarbeidere uavhengig av om de har oppgitt å være faglærte eller ufaglærte. Det kommer frem i en kartlegging ved to landanlegg som Fafo har utført på oppdrag fra Petroleumstilsynet. - Rapporten vil bli lagt til grunn for Petroleumstilsynets videre oppfølging av allmenngjøringsforskriften og HMS-konsekvenser av arbeidsinnvandring. Vi tror også rapporten vil være nyttig for ulike aktører i petroleumsnæringen og ikke minst for andre bransjer, skriver Petroleumstilsynet på sin nettside. (08.11.07) Les mer>>

Last ned rapporten her>>

 


Slakter forslag til innsyn

Kjell Skjærvø i Oslo Bygningsarbeiderforening slakter departementets forslag om innsynsrett for de tillitsvalgte: - Verre enn ingenting, mener han om innsynsretten som det legges opp til (Magasinet for fagorganiserte, 08.11.07). Les mer>>

Se også: Forslaget til innsynsrett (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 06.09.07)

 


Foreslår informasjonspakke til arbeidsinnvandrere

Arbeidsgiverforeningen Spekter har sammen med LO Stat sendt et forslag til statsråd Bjarne Håkon Hanssen om å utarbeide en egen informasjonspakke til arbeidsinnvandrere. Informasjonen skal være obligatorisk og gis automatisk til arbeidsinnvandrere når de får sin arbeidstillatelse (Ledernett, 08.11.07). Les mer>>

 


- Sosial dumping på skipsverftene

Det foregår sosial dumping på norske skipsverft, mener Fellesforbundet, som nå setter hardt mot hardt. Forbundet har begjært tariffavtalen allmenngjort. 14. november behandles saken av Tariffnemnda (Sunnmørsposten/NTB, 07.11.07). Les mer>>

Se også:
Verftsnæringen frykter oppsigelser (NRK Sogn og Fjordane, 07.11.07)
Frykter norsk lønn til polske arbeidere (Sunnmørsposten, 07.11.07)
Tariffnemda i gang (Magasinet for fagorganiserte, 07.11.07)
Skylder på Arve Bakke (Magasinet for fagorganiserte, 07.11.07)


EL & IT satser mot sosial dumping

EL & IT vil styrke seg i kampen mot sosial dumping. Forbundet, som organiserer 37.000 arbeidstakere, skal nå ansette en forbundssekretær for å jobbe mot sosial dumping. (LO-aktuelt 07.11.07). Les mer>>

 

EUs utvidelse: Veien mot EU-medlemskap kan bli lang

Europakommisjonen la i dag frem sin årlige strategirapport om EUs utvidelsespolitikk. Den tar for seg fremskrittene hvert kandidatland og potensielle kandidatland har oppnådd. Kandidatlandene er Kroatia, Tyrkia, den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, mens Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro og Serbia er potensielle kandidatland. Fremskrittene på Vest-Balkan er stabile, men ujevne, og regionen står overfor store utfordringer. Tyrkias medlemskapsprosess er på riktig vei, men det er nødvendig med en revitalisering av reformene. Rapporten nevner ikke når neste EU-utvidelse vil finne sted. (Europa EU Press release, 06.11.07) Les mer>>

Se også:
Presser på for medlemskap (Ukeavisen Ledelse, 06.11.07)

 

Krever to millioner kroner på vegne av polske arbeidstakere

Etter åtte dager i retten la LO-advokat Håkon Angell ned påstand med millionkrav mot NTC. Kravet er på vegne av 19 polske arbeiderne, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. - Folkene er i realiteten i et ansettelsesforholdet til Nordic Trading Company (NTC). Vi gir et signal til den useriøse delen av arbeidsmarkedet, sier prosessfullmektig og LO-advokat Håkon Angell til SA (Fellesforbundet, 06.11.07).

Les også: Prinsippsak om norsk lønn (Magasinet for fagorganiserte, 31.10.07).

 


Arbeidsledigheten synker i EU

Eurostat, Europakommisjonens statistikkbyrå, la i forrige uke frem tall over arbeidsledigheten i EU. Arbeidsledigheten ligger nå på 7,3 % for eurosonelandene og 7 % for EU. Tallene for samme periode i 2006 var 8,1 % og 8 %. Arbeidsledigheten i USA og Japan er på henholdsvis 4,7 % og 4 %. Det er nå 16,7 millioner arbeidsledige i EU og 11,2 millioner arbeidsledige i eurosonelandene. (NHO Europanytt/Eurostat, 05.11.07) Les mer>>

 

Det offentlige stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår

Fafo image/bildeAlle offentlige innkjøpere, ikke bare de statlige, skal fra og med 1. januar 2008 kreve at leverandørene tilbyr ansatte normale lønns- og arbeidsvilkår. Dette kreves allerede av statlige virksomheter, men nå lovhjemles kravet for alle offentlige virksomheter. - Vi har sett en rekke eksempler på at utenlandske arbeidstakere har uakseptable lønns- og arbeidsforhold, særlig i byggebransjen. Dette kan vi ikke akseptere. Offentlige oppdragsgivere har et spesielt ansvar for å bidra til ordnede forhold, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (Doffin.no, 02.11.07). Les mer>>

Se også: Pressemelding fra fornyings- og administrasjonsdepartementet (29.10.07)


 

Norges rikeste polakk betalte luselønn

Janusz Urbanik hadde i fjor ifølge skattelistene en inntekt på over 113 millioner kroner. Han har tjent penger på å leie ut polske arbeidere til norske arbeidsplasser gjennom firmaet Ventor. Arbeiderne hans fikk 60 kroner timen. Nå har både storentreprenøren NCC og Arbeidstilsynet fått nok av det de mener er uakseptable lønnsforhold i et av selskapene hans. (iOslo, 01.11.07) Les mer>>

 

Fafo Østforum seminar 14. november: Minstelønn og allmenngjøring

Fafo image/bildeHøstens andre Fafo Østforum skal omhandle minstelønn og allmenngjøring. Er det norske systemet for lønnsregulering i endring? Tar vi farvel til den norske modellen for lønnsdannelse? Hva er mulige veier videre? Innledning ved Fafo forskningsleder Torgeir Stokke (bildet), dernest kommentarer ved Vibeke H. Madsen, HSH, Lars M. Johnsen, Norsk Transportarbeiderforbund, Arve Bakke, Fellesforbundet og Tore M. Sellæg, Norsk Industri. Seminaret finner sted 14. november, kl. 14-16 og er åpent for alle. (Fafo Østforum, 01.11.07)

Program og påmeldingsinformasjon finner du her>>

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700