Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juni 2005

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juni 2005

 

Vedtak om allmenngjøring i byggsektoren i Oslo-regionen

Tariffnemnda fastsatte i går forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Oslo-regionen. Forskriften trer i kraft 1. september 2005. (Arbeids- og sosialdepartementet, 30.06.05)

Les forskriften

Les pressemelding fra ASD

 

Mistenker timelønn på 15 kroner

Fellesforbundet mistenker at NST Gruppen med rundt 50 ansatte betaler utenlandsk arbeidskraft en timelønn som er langt under det en nordmann ville fått. Det skjer helt lovlig ved at NST Gruppen har opprettet et eget selskap i Litauen for rekruttering og videreutleie av arbeidskraft både til andre NST-datterselskaper og andre firmaer. NST er bare forpliktet til å oppfylle litauiske lønnsvilkår. – Helt lovlig etter dagens regler og avtaler, men helt klart et eksempel på sosial dumping, sier avdelingsleder Per Bjørn Eriksen i Fellesforbundet avdeling 57. (Haugesunds Avis, 30.06.05) Les mer>>

 

Faglig konfrontasjon avsluttet - avtale med polsk firma

Blokaden mot byggeplassen Nyhavn 53 i København er slutt etter at Murersvendenes Fagforening og det polske firmaet tirsdag ble enige om en overenskomst. Dermed er den knappe tre uker lange faglige konfrontasjonen med både blokade og sympatikonflikter avsluttet. Med avtalen er det duket for ordnede lønns- og arbeidsforhold for de åtte polske bygningsarbeiderne. (LOnytt 29.06.05) Les mer>>

 

Minstelønnskrav for statlige oppdrag

Sosial dumping skal ikke lenger kunne skje i forbindelse med oppdrag som finansieres av staten. Moderniseringsdepartementet sender ut et rundskriv til statlige etater med pålegg om å innføre minstelønnsklausuler i større kontrakter om levering av tjenester og bygg og anlegg. (Moderniseringsdepartementet, 20.06.05)

Les pressemeldingen

Les rundskrivet

 

Ingen oppdrag uten minstelønn

Nordlys meldte 25.06.05 at polakker på kommunale byggeplasser jobber for 46 kroner under minstelønn. Troms fylkeskommune vil ikke lenger gi byggeoppdrag til firma som ikke kan garantere minimum minstetariff for sine arbeidstakere. I går åpnet anbudsrunden av den nye tannlegeutdanninga i Breivika. Troms fylkeskommune er byggherre og for første gang stilles det i anbudspapirene krav om at ansatte ikke skal ha dårligere betingelser enn norske tariffvilkår. (Radio Tromsø, 28.06.05) Les mer>>

 

Norske lastebileiere frykter sine østeuropeiske konkurrenter

I fjor gikk utenlandstransporten til de norske lastebilene ned med over 10 prosent. - På grunn av EU-utvidelsen har vi fått en del nye aktører inn på det internasjonale transportmarketdet. Dette er aktører som har et lavere kostnadsnivå enn oss. Blant annet konkurrerer vi stadig mer med de baltiske landene, Polen og Russland, sier administrerende direktør Gunnar Apeland i Norges Lastebileierforbund. (NRK, 28.06.05) Les mer>>

 

Lavere lønnsvekst for ufaglærte

- Lavere lønnsvekst for ufaglærte i noen sektorer kan ha sammenheng med at det i mai 2004 ble åpnet for fri arbeidsinnvandring fra EU, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea. I yrker der det ikke er nødvendig å kunne norsk har det blitt større rift om jobbene. Det gir lavere lønnsvekst for dem med lite utdanning, spesielt i byggebransjen, sier sjeføkonomen (Dagbladet, 25.06.05) Les mer>>

 

46 kroner under minstelønn

For noen uker siden gjorde fylkesråd Roger Ingebrigtsen i Troms det klart at norske tariffvilkår og minstelønnssatser skal gjelde for alle som jobber ved fylkeskommunale byggeprosjekter. LO jublet, men 12 timers dag og 80 kroner timen er fortsatt vilkårene for polakker som jobber på kommunale byggeplasser i Tromsø kommune. (Nordlys, 25.06.05) Les mer>>

 

Blokade slutt i danske Byskov

En gruppe polske håndverkere har pakket sammen og forlatt landet. To måneders faglig kamp mot den norske skipsrederen Tom Bringsværd og det polske firmaet Nova-Bau er slutt. Byggfagforeninger på Falster i Danmark har i en måned blokkert et polsk firma som betaler arbeiderne 40-45 kroner timen og nekter å inngå tariffavtale med dansk fagbevegelse. Byggherre er den norske rederen Tom Bringsværd. (Magasinet for fagorganiserte, 24.06.05) Les mer>>

 

Forslag om mer effektiv overvåkning av utstasjonerte arbeidstakeres vilkår i Finland.

Arbeidsvilkårene til arbeidstakere som utstasjoneres i Finland skal overvåkes mer effektivt. Blant annet ved at de utenlandske arbeidsgiverne pålegges en rekke nye forpliktelser. De fleste bransjer i Finland dekkes av en allmenngyldig kollektivavtale, som også gjelder for utenlandske foretak som sender personell til Finland. Nå skal også de som arbeider i bransjer som ikke har en slik kollektivavtale, garanteres "normal og rettferdig" lønn. Og ansatte i utenlandske bemanningsforetak som sendes til Finland skal samme minimumslønn som ansatte i finske bemanningsforetak. Dette foreslår en arbeidsgruppe som nylig overleverte sin innstilling til den finske arbeidsministeren Tarja Filatov. (EU & Arbetsrätt, Nordisk nyhetsbrev nr. 2, 2005) Les mer>>

 

7.500 flere fra øst

Ett år etter EU-utvidelsen østover er det drøyt 7500 flere fra de nye EU-landene i øst som jobber i Norge. - Dette er en stor økning, men den er ikke så stor at det skaper rystelser i det norske arbeidsmarkedet, sier Line Eldring, forskningsleder i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum. Nye tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at ved inngangen til mai var det utstedt i alt 11 400 arbeidstillatelser til personer fra de nye EU-landene i øst. (Aftenposten, 22.06.05) Les mer>>

 

Arbeidsinnvandrere overvintrer

Antall gjestearbeidere fra nye EU-land, særlig Polen, Litauen og Latvia, blir i økende grad i Norge gjennom hele vinteren. - Tallene viser at Norge får mange flere arbeidstakere fra de nye EU-landene enn Sverige, Finland og Danmark gjør, selv om vi har overgangsregler, sier direktør Trygve Nordby i Utlendingsdirektoratet (UDI). (NRK, 20.06.05) Les mer>>

 

Frykter mangel på helsepersonell i Estland

Doktorer og sykepleiere fra Estland drar gjerne vestover for å skaffe seg jobb. Ett år etter EU-utvidelsen viser det seg at over fem prosent av helsepersonellet har konkrete planer om å emigrere. Dette bekymrer estiske myndigheter, som må håndtere problemer med en aldrende befolkning og lavere innbyggertall.


På Fafos stabsseminar i Tallinn i begynnelsen av juni var arbeidsvandring ut av Estland ett av temaene. I tillegg fikk vi høre om den sosialpolitiske utviklingen, om partssamarbeidet i arbeidslivet, trafficking og norsk næringslivs etablering i landet. Foredrag og lysark - en rekke linker til annen informasjon om Estland - finner du her. (Fafo Østforum, 20.06.05)

 

Dansk LO-formann avviser minstelønnslov

- En minstelønnslov vil være en alvorlig trussel mot det danske systemet, sier LO-formann Hans Jensen til dansk LOs Ugebrev i dag. Han vil bekjempe lavlønnstrusselen med tradisjonelle faglige metoder som for eksempel blokader.
Danske arbeidslivsforskere er ikke enig med Jensen, og mener at dette blir en for stor oppgave for fagbevegelsen. Arbeidstakerne bør derfor akseptere en lovbestemt minstelønn. (Dansk LOs Ugebrev, 20.06.05) Les mer>>

 

Flere hundre registrerte utenlandsselskaper

Antallet nye næringsvirksomheter i Norge fra Polen og Baltikum ble åttedoblet på ett år. Det ble registrert 428 næringsvirksomheter fra Polen og Baltikum i Norge i løpet av det første året etter EU-utvidelsen. Året i forkant av utvidelsen ble det registrert bare 55 virksomheter fra disse landene hos skattekontoret for utenlandssaker. (Aftenposten, 18.06.05) Les mer>>

 

Vanskelig å få jobbe hvitt

Ett år etter EU-utvidelsen østover er tallet på registrerte bygningsarbeidere fra Baltikum og Polen firedoblet. Men mange får ikke den hjelpen de trenger for å registrere seg som skattebetalere. (Aftenposten, 18.06.05) Les mer>>

 

14 000 flere i jobb

Antall sysselsatte økte med 14.000 i fjor, hvilket tilsvarer en vekst på 0,6 prosent. Sysselsettingsveksten var særlig stor i tjenesteytende næringer. Fra de nye EU-landene utgjorde polakker og litauere den største gruppen sysselsatte. (NRK, 16.06.05) Les mer>>

 

Strøm av østeuropeiske arbeidere til Storbritannia

En ny rapport viser at et uventet stort antall arbeidsinnvandrere har funnet veien til Storbritannia fra de nye EU-landene i Øst-Europa. Men arbeidskraften fra øst er sårt tiltrengt i den voksende britiske økonomien, skriver The Baltic Times 9. juni. (Fafo Østforum, 14.06.05) Les mer>>

 

Sosial dumping som redskap i norsk politisk kamp

Ett år etter at EU ble utvidet med ti nye land, har utvidelsens mange positive sider av og til nesten druknet i en debatt om sosial dumping, skriver NHOs arbeidspolitiske direktør Sigrun Vågeng i en kronikk i Aftenposten 13.06.05. Les mer>>

 

Dansk lønn til utenlandske arbeidere

Et flertall i det danske Folketinget krever nå at danske lønns- og arbeidsforhold skal gjelde på danske byggeplasser, også for utenlandsk arbeidskraft. De folkevalgte ønsker at den danske regjeringen skal kjempe for å gjøre dette til en del av det kommende europeiske tjenestedirektivet. (LOnytt, 07.06.05) Les mer>>

 

Danmark: Politiet svikter i kampen mot illegalt arbeid

I Danmark anklager byggfagenes fagforeninger myndighetene for å forsinke og i noen tilfeller umuliggjøre fagbevegelsens kamp mot illegalt arbeid. Samarbeidet i kontaktgruppene mellom myndigheter og fagforeningene fungerer sjelden. (Ugebrevet A4, 06.06.05) Les mer>>

 

Norske bedrifter investerer lite ute

Norsk næringsliv investerer mye mindre i utlandet enn det som er vanlig for andre land. - Ryktet om næringslivets flukt til utlandet er sterkt overdrevet. Om lag 80 prosent av varslede utflyttinger er kun tomme trusler, sier Leo A. Grünfeld i analyseselskapet MENON. (Aftenposten, 06.06.05) Les mer>>

 

Få polakker får sosialhjelp

Før EU-utvidelsen i fjor ble det advart mot at personer fra EU-landene ville komme til Norge for å utnytte norske velferdsordninger. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at dette ikke er tilfelle. En undersøkelse, som omfatter 2250 personer, de fleste polakker, viser at kun 17 mottar sykepenger og 6 mottar sosialhjelp. (NRK, 03.06.05) Les mer>>

 

Krav om allmenngjøring også i Trøndelag

Etter all sannsynlighet blir det til høsten innført minstelønn på alle byggeplasser i Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold. Og nå vil Fellesforbundet i Trøndelag kreve minstelønn også ved trønderske byggearbeidsplasser. Fellesforbundet er i gang med å dokumentere lønns og arbeidsvilkår på arbeidsplasser, hovedsaklig blant utenlandske arbeidstakere. (NRK, 01.06.06) Les mer>>

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700