Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

 

Du er her: Forsiden l Kunnskapsbase l Publikasjoner l Østforum publikasjoner l Landrapporter

FlaggBulgaria

Folketall
(2012)

7,3

millioner

BNP per innbygger i PPS
(2011)

5.200

euro

Realvekst BNP
(2011)

1.7

prosent

Arbeidsledighet
(November 2012, sesongjustert)

12,4

prosent

Organisasjonsgrad

20

prosent

Tariffavtaledekning

25-30

prosent

kart

 

 

 

 

Bulgaria ble EU-medlem 1. januar 2007, samtidig med Romania. Landet har 7,6 millioner innbyggere, og er til sammenlikning litt mindre folkerikt enn Sverige. Bulgaria ligger på vestsiden av Svartehavet, sør for Romania og nord for Tyrkia og Hellas.

Det var lenge diskusjon om Bulgaria og Romanias inntreden i EU skulle utsettes på grunn av problemer med bl.a. korrupsjon, organisert kriminalitet og utilstrekkelige rettssystemer. Da landenes medlemskap likevel ble godkjent ble det stilt uvanlig strenge krav. Landene må hver sjette måned rapportere inn til EU om hvor langt de er kommet i å bekjempe korrupsjon og i å skape en mer gjennomsiktig og effektiv rettsprosess. Bulgaria må også holde EU-kommisjonen oppdatert om framgang i kampen mot organisert kriminalitet.

De gamle EU- og EØS-landene hadde mulighet til å innføre begrensninger på arbeidsinnvandring fra Bulgaria og Romania i inntil syv år, noe også Norge benyttet seg av. Fra 1. januar 2007 innførte Norge overgangsordninger for arbeidsinnvandrere fra Bulgaria og Romania, tilsvarende de som gjaldt fra 1. mai 2004 for åtte andre land fra Øst-Europa (EU8). Dette innebar blant annet krav om arbeids- og oppholdstillatelse. Overgangsordningene for EU8 ble avviklet i 2009, mens overgangsordningene for Bulgaria og Romania ble avviklet i 2012. I 2011 var 2033 bulgarere bosatt og registrert som sysselsatte i Norge, ifølge SSB.

 

Økonomi

Bulgaria har gjennomgått en kraftig utvikling etter den turbulente politiske og økonomiske perioden som fulgte etter kommunismens sammenbrudd i 1989. I perioden 2000 til 2010 hadde landet en årlig økonomisk vekst på 4,7 prosent . Bulgaria er likevel fortsatt EUs fattigste land, og BNP per innbygger, regulert for kjøpekraft, tilsvarte i 2011 kun 46 prosent av gjennomsnittet i EU. Den bulgarske valutaen, lev (BGN), er bundet til euro. 1 lev var per januar 2013 verdt 3,73 norske kroner.

Etter kommunismens fall i 1989 gikk Bulgarias økonomi inn i en dyp krise, delvis fordi det sovjetiske markedet falt bort. Brutto nasjonalprodukt falt med 40 prosent, og det var først i 1994 at landet igjen kunne vise til positiv økonomisk vekst. Den bulgarske økonomien kollapset på nytt i 1996 på grunn av manglende og feilslåtte økonomiske reformer. I 1997 utformet bulgarske myndigheter en ny reformpakke i samarbeid med IMF og Verdensbanken, som bidro til å stabilisere økonomien. Privatisering av tidligere statlige selskaper var sentralt.

På 2000-tallet hadde Bulgaria høy makroøkonomisk stabilitet, synkende arbeidsledighet og en økonomisk vekst lang over gjennomsnittet i EU. Bulgaria er i dag en av de mest stabile økonomiene i EU og har en svært lav statsgjeld på kun 16 prosent av BNP. Finanskrisen i 2008 rammet likevel landet hardt og førte til at BNP falt med 5,5 prosent i 2009. Bulgaria hadde nullvekst i 2010, mens vekstraten steg til 1,7 prosent i 2011, hovedsakelig på grunn av økt eksport. Bulgaria har klart så langt klart seg relativt godt med tanke på eurokrisen, selv om landets økonomiske koblinger til Hellas utgjør et potensielt problem. Inflasjonen i Bulgaria var i 2011 på 3,5 prosent, noe over gjennomsnittet i EU.

Det er forventet fortsatt vekst i 2012 og 2013, drevet av økt innenlands etterspørsel. Vekstrate, arbeidsmarked og lønnsutvikling viser likevel få tegn på fremgang, og med en antatt årlig vekst i BNP på 2 prosent vil det ifølge IMF ta 10 år å få arbeidsledigheten ned til nivået den var på før finanskrisen.

Utbredt korrupsjon i forvaltningen bidro til at utenlandske investorer lenge holdt seg unna Bulgaria. Fra 2004 økte interessen derimot betydelig, og Bulgaria var blant EU-landene som tiltrakk seg høyest andel utenlandske direkteinvesteringer (FDI). Beholdningen av utenlandske direkteinvesteringer i Bulgaria tilvarte 95,6 prosent av BNP i 2011. Fra 2008 førte finanskrisen til en kraftig nedgang i nye investeringer. Nye utenlandske direkteinvesteringer sank til 4,5 prosent av BNP i 2011, etter å ha tilsvart nesten 30 prosent av BNP i 2007. Dette er likevel over gjennomsnittet i EU.

Handelen mellom Norge og Bulgaria er liten, men har økt jevnt de siste årene. I de første 11 månedene av 2012 importerte vi varer fra Bulgaria for 363 millioner kroner. Bulgaria importerte norske varer for 130 millioner kroner i samme periode. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge med nær 3 milliarder kroner (347 millioner euro) per år til sosial og økonomisk utjevning og samarbeid i Europa i perioden 2009-2014. Bulgaria er femte største mottaker og vil motta til sammen 126,6 millioner euro i EØS-midler i samme periode. 

 

Næringsstruktur

Bulgarias viktigste næringer er utvinning av mineraler og produksjon av elektrisitet og gass. Dessuten produserer Bulgaria mye mat- og drikkevarer og tobakk. Jordbruket står for 6 prosent av BNP, industrien utgjør 31 prosent, mens tjenesteytende næringer står for 63 prosent.

 

Arbeidsmarked

Arbeidsledigheten gikk kraftig ned i takt med den økonomiske veksten i landet, fra 20 prosent i 2000 til under 5 prosent i 2008. Ifølge EU-kommisjonen var økt fleksibilitet på arbeidsmarkedet en viktig årsak. Resesjonen i 2009 medførte økt arbeidsledighet, særlig blant unge og ufaglærte. I 2009 steg ledigheten til over 10 prosent, og var ved utgangen av 2012 på 12,4 prosent. Arbeidsmarkedet er altså fortsatt sterkt rammet av krisen, noe som ifølge EU-kommisjonen indikerer at økonomien har begrenset kapasitet til å tilpasse seg den nye situasjonen og skape flere arbeidsplasser. Til tross for den økende arbeidsledigheten har lønnsnivået fortsatt å øke i samme takt som under den økonomiske oppturen i 2007-08. Bulgaria har likevel det laveste lønnsnivået i EU, med en total lønnskostnad på kun 3,5 euro i timen i 2011, ifølge Eurostat. Til sammenlikning er gjennomsnittlig lønnskostnad pr. time i EU-landene 23,1 euro. Gjennomsnittlig brutto månedslønn var 768 BGN (393 EUR) i 2012, ifølge landets statistikkbyrå. Særlige utfordringer som påpekes av EU-kommisjonen er lav geografiske mobilitet og dårlig samsvar mellom arbeidsstyrkens kompetanse og etterspørselen på arbeidsmarkedet. Det siste skyldes delvis få muligheter for etterutdanning og strukturelle svakheter i utdanningssystemet, som i for liten grad er tilpasset arbeidslivet.

 

Arbeidslivets parter

Omtrent 20 prosent av Bulgarias arbeidstakere er fagorganiserte. På arbeidstakersiden er det to store sammenslutninger: Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria (KNSB/CITUB), som med sine 350 000 medlemmer er den største, og Podkrepa (Confederation of Labour) som organiserer 150 000 arbeidere. KNSB ble dannet da den statlige fagforeningsbevegelsen ble reformert etter kommunismens fall, mens Podkrepa sprang ut av opposisjonsbevegelsen. Samarbeidet mellom de to organisasjonene er likevel relativt godt. Begge organisasjonene deltar i de nasjonale organene for trepartssamarbeid. Andelen fagorganiserte i Bulgaria har sunket dramatisk - ikke bare fra kommunisttiden da den var nær 100 prosent, men også siden slutten 1990-tallet da den var rundt 40 prosent.

Bulgarias viktigste arbeidsgiverorganisasjon er Bulgarian Industrial Association (BIA), som består av 87 bransjeorganisasjoner innenfor ulike sektorer. 263 av de 300 største selskapene i landet er medlemmer i organisasjonen, noe som gir BIA en dominerende posisjon på arbeidsgiversiden. BIA deltar i alle de viktigste organene for trepartssamarbeid i Bulgaria på nasjonalt, regionalt og sektornivå.

I Bulgaria foregår kollektive forhandlinger hovedsakelig på sektornivå og bedriftsnivå. Noe sosial dialog finnes også på nasjonalt nivå, men forhandlinger på bedriftsnivå er i praksis de viktigste. Noe av årsaken er at mange bedrifter ikke ønsker å binde seg til avtaler på sektornivå, samt at disse avtalene ofte ikke går mye ut over det som uansett er gitt av lovverket. De fleste små bedrifter er ikke medlem av en arbeidsgiverforening og har heller ingen fagforeningsstruktur. Mellom 30 og 35 prosent av arbeidstakerne anslås å være dekket av tariffavtaler.

Bulgaria har lovfestet minstelønn. Denne har økt kraftig, også sett i forhold til den sterke økningen i det gjennomsnittlige lønnsnivået. I 1997 utgjorde minstelønn 26,5 prosent av gjennomsnittlig lønn, mens den i 2009 hadde steget til litt over 40 prosent av gjennomsnittslønna. Nasjonal minstelønn var 138 euro i måneden i 2012.

 

Kilder og lenker til oppdatert informasjon finner du her

Oppdatert 12.02.2013

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Relevante lenker

Fafo Østforum temaside om Bulgaria og Romania
Temaside med nyheter, publikasjoner, dokumenter, seminarer og lenker.

Utenriksdepartementes landside om Bulgaria
Informajon om bilaterale forbindelser, økonomi og politikk, samt reiseinformasjon.

European Trade Union Institute, National Industrial Relations - Bulgaria
Informasjon om fagforeninger, tariffavtaler, ansatterepresentasjon m.m.

EIRO - Bulgaria
Bakgrunnsinformasjon og nyheter om kollektive partsforhold

Norway Grants
Samarbeidsprogrammene for Bulgaria og Romania

Government.bg
Den bulgarske regjeringens offisielle nettside. Nyheter, informasjon om regjeringens arbeid og linker til de forskjellige departementene.

Invest Bulgaria Agency
Informasjon om bulgarsk investeringsklima, inkludert makroøkonomiske indikatorer.

National Statistical Institute
Bulgarias statistikkbyrå

CIA World Factbook: Bulgaria
Landoversikt

BBCs faktasider: Bulgaria
Nyheter og oversikt over politikk og media

UNdata Country Profile - Bulgaria
Landside fra FNs statistikkdivisjon

Wikipedia: Bulgaria (engelsk)
Nettleksikon

Norges ambassade i Bulgaria

Innovasjon Norge
Prosjektkontoret i Bulgaria

UCB Libraries GovPubs: Bulgaria
Lenkesamling med landinformasjon, artikler og databaser.

Eurostat
EUs statistikkbyrå

EU-kommisjonen: Sosiale rettigheter
Detaljert rapport om pensjon, sykepenger osv. i Bulgaria

Europa 2020 i Bulgaria
Europakommisjonens landside for EUs strategi for vekst og sysselsetting, med rapporter, offisielle anbefalinger og økonomisk statistikk.

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700