Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Tidligere seminarer l 300904sem

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Arbeids- og bedriftsvandringer i det utvidede EU/EØS-markedet. Muligheter og utfordringer for aktørene i arbeids- og næringslivet

Fafo Østforum-seminar 30. september 2004 kl. 12-16
Fafos konferansesenter
[Program og foredragslysark]

Utvidelsen av EU/EØS fra 1. mai har skapt nye rammebetingelser og konkurranse­forhold for virksomheter og arbeidstakere. Mange bedrifter ser muligheter for uteproduksjon, innleie av billig og velkvalifisert arbeidskraft og kjøp av tjenester som gjør dem mer konkurransedyktige. Fagbevegelsen har reist debatten om dårlige lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere og krever allmenngjøring av vilkår i norske tariffavtaler. De får støtte fra service- og håndverks­bedrifter som frykter useriøs konkurranse.

Hvilke mønstre avtegner seg fem måneder etter østutvidelsen? Seminaret tar for seg erfaringer og utsikter framover:

  • Hvilke endringer i næringsstruktur og foretakslokalisering vil følge av utvidelsen?

  • Hvor mange arbeidssøkere har så langt kommet til Norden fra de nye EU-landene - og hvilke tendenser kan vi vente framover? Virker overgangs­regimene etter hensikten?

  • Har fri etablering av enmannsbedrifter og tjenesteleverandører blitt en måte å omgå reglene for arbeidsinnvandring? Hvor går grensen mellom å være tjeneste­leverandør og ansatt? Hvilke regler gjelder for ulike typer arbeids-og bedriftsvandringer?

  • Hvordan er arbeidsvilkårene for ansatte fra de nye EU-landene som er utstasjonert i Norge? Er allmenngjøring av tariffavtaler et verktøy for å hindre urimelig konkurransevridning og sosial dumping?

  • Hva er erfaringene med rekruttering og utleie av arbeidstakere fra de nye EU-landene?

  • Etablerer norske bedrifter seg ute for betjene hjemmemarkedet med arbeidskraft fra Polen og Baltikum?

  • Hvilke effekter får utvidelsen for sysselsetting, tilgang på arbeidskraft, lønnsnivå og arbeidsvilkår i Norge? Vil utvidelsen endre maktbalansen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere og utfordre den nordiske arbeidslivsmodellen?

Seminaret markerer oppstarten på prosjektet og møteplassen Fafo Østforum. Prosjektet skal identifisere trender og legge til rette for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling mellom organisasjoner, bedrifter, myndigheter og forskningsmiljøer.

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700