Skip to main content
Rekordmange henvendelser fra utenlandske arbeidstakere

Last ned: SUA årsrapport 2023


Arbeidstilsynets flerspråklige medarbeidere på SUA har besvart over 1200 henvendelser gjennom et eget kontaktskjema på flere språk på arbeidstilsynet.no. Dette er nytt tilbud fra 2023, skriver Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i sin årsrapport for 2023. I tillegg har Arbeidstilsynets veiledere på servicesentrene registrert 1 774 henvendelser

Nå mangler «bare» 43.600 ansatte i norske virksomheter

Nå mangler «bare» 43.600 ansatte i norske virksomheter


NAV har akkurat publisert tallene fra årets bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen viser at arbeidskraftmangelen er på 43.600 personer, som er 9250 færre enn i fjor, og 26.650 færre enn i 2022. Særlig helsevesenet sliter med rekrutteringen.

Ny rapport om holdninger til innvandring, integrering og mangfold

Ny rapport om holdninger til innvandring, integrering og mangfold


Det er økt støtte til å ta imot arbeidsinnvandrere i Norge. Denne trenden har holdt seg gjennom de to årene med mottak av flyktninger fra Ukraina.

Nedgang i antall jobber i bygg- og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting

Små bevegelser på arbeidsmarkedet


– Det er hovedsakelig kun to næringer med nedgang i antall jobber i mars, bygge- og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting, med en nedgang på henholdsvis 2 100 og 1 180 jobber, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Ukrainerne lager flyttebølger

Ukrainerne lager flyttebølger


Ukrainske flyktninger preger flyttestatistikken for 2023 som for 2022, og aller mest i de minst sentrale delene av landet. Det viser nye tall fra Statisisk sentralbyrå (SSB). Ukrainerne som kom i 2022 har nå hatt lengre tid på seg til å flytte innenfor Norge. Mange kommuner kan takke ukrainerne for positive flyttetall.

Ukrainske innvandrere økte mest

Ukrainske innvandrere økte mest


Det ble 53 900 flere innvandrere i Norge i 2023, hvorav 28 800 hadde ukrainsk landbakgrunn. Innvandrere fra Syria var den gruppen som økte nest mest etter Ukraina. 2 600 personer kom fra Syria, mens polske innvandrere økte med 2 200. Per 1. januar 2024 var 931 081 innvandrere og 221 459 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge.

Noko lågare sysselsetting blant innvandrarar i 2023

Noko lågare sysselsetting blant innvandrarar i 2023


I dei ulike innvandrargruppene basert på verdsregionar var det størst nedgang i prosentdelen sysselsette blant dei frå Europa utanom EU på heile 6,5 prosentpoeng som følgje av det store talet på flyktningane frå Ukraina. Det var elles berre marginale aukar og blant innvandrar frå EU/EFTA-landa, både nye og gamle, var sysselsettinga heilt uendra.

Polske innvandrere har dårligere helse enn norske innbyggere

Polske innvandrere har dårligere helse enn norske innbyggere


Polske innvandrere røyker mer og har mer angst og depresjon enn norske innbyggere. Polske menn drikker også mer alkohol. Men de med D-nummer i stedet for personnummer har nok aller dårligst helse.

Færre jobber blant de som pendler til Norge for å jobbe i løpet av 2023

Økning i arbeidsledigheten


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at arbeidsledigheten økte gjennom siste halvdel av 2023. Antall jobber blant lønnstakere som pendler til Norge for å jobbe, også kalt ikke-bosatte har gått ned gjennom store deler av fjoråret. Nedgangen pendlere til Norge var størst innenfor forretningsmessig tjenesteyting som omfatter utleie av arbeidskraft.

Leder: – Fødselstala vil ikkje berge oss

Les hele lederen: Fødselstala vil ikkje berge oss


– Om vi skulle ha rekruttert framtida si arbeidskraft blant dei som blir fødde ved norske fødestover, ville det sett mørkt ut. Utan arbeidsinnvandring ville vi ikkje hatt sjanse. Og verst ville det vore for distriktsfylka, skriver Sunnmørsposten på lederplass.

Befolkningsvekst på 61 200 personer i 2023

Folkevekst på 61 200 personar i 2023


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at befolkningen økte med 61 200 personer i 2023, og var 5 550 200 ved slutten av året. Ukrainske statsborgere bidro sterkt til veksten for andre året på rad. På to år har tallet på ukrainske statsborgere økt fra 3 600 til 65 800. Ukrainere er dermed den nest største gruppen utenlandske statsborgere i landet. Til sammenlikning er det 111 100 polske statsborgere, mens 48 900 litauere utgjør den tredje største gruppen.

Høyre-politiker om innvandrere: – De vet nesten ingenting

Høyre-politiker om innvandrere: – De vet nesten ingenting


Uttalelsen kommer fra Jaroslaw Sobon, som er tidligere leder av Innvandrerrådet i Stavanger. Uttalelsen kommer som reaksjon på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser lav, og fallende, deltakelse fra innvandrere ved siste kommune- og fylkestingsvalg.