Samferdselsdepartementet, 26.08.20

EUs fjerde jernbanepakke: Lovavdelingens konklusjon støtter regjeringens vurdering om lite inngripende myndighetsoverføring

EUs fjerde jernbanepakke: Lovavdelingens konklusjon støtter regjeringens vurdering om lite inngripende myndighetsoverføring

– Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert på samme måte som oss når det gjelder å gjennomføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. Dette betyr at jernbanepakken innebærer en lite inngripende myndighetsoverføring, og at Stortinget kan treffe vedtak i saken med allminnelig flertall, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

togskinne jernbane COLOURBOX4118756Utdrag fra Samferdselsdepartementets pressemelding i dag:

Regjeringen la tidligere i år en lov- og samtykkeproposisjon om EUs fjerde jernbanepakke frem for Stortinget. Av forslaget som Stortinget har til behandling, følger det at EUs jernbanebyrå ERA skal treffe vedtak som får virkning for Norge. Dette har det vært nødvendig å vurdere opp mot Grunnloven.

Samferdselsdepartementet gjorde en grundig vurdering av dette i arbeidet med lovforslaget. Departementet konkluderte med at myndighetsoverføringen var lite inngripende.

I mai i år anmodet Samferdselsdepartementet Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om å foreta en ytterligere og særskilt vurdering av forholdet til Grunnloven.

Lovavdelingens konklusjon støtter opp om Samferdselsdepartementets vurdering. Myndighetsoverføringen er nokså begrenset i omfang, og berører i begrenset grad viktige politiske eller samfunnsmessige interesser. Lovavdelingen trekker i sin vurdering også frem at Norge kan medvirke under ERAs saksforberedelse, og at Statens jernbanetilsyn kan treffe midlertidige tiltak hvis det avdekker en sikkerhetsrisiko gjennom tilsyn. Norske myndigheter vil fortsatt ta de fleste beslutningene på jernbaneområdet.

Det er ventet at Stortinget skal ferdigbehandle regjeringens lov- og samtykkeproposisjon om jernbanepakken denne høsten.

Les hele pressemeldingen: EUs fjerde jernbanepakke: Lovavdelingens konklusjon støtter regjeringens vurdering om lite inngripende myndighetsoverføring (Samferdselsdepartementet, 26.08.20)

Relaterte nyheter

FriFagbevegelse / NTB, 25.05.20
ABC Nyheter / NTB, 21.10.20

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste