Skip to main content
 

Rapport fra partssammensatt maritimt utvalg ut på høring

20. april 2021

Det partssammensatte maritime utvalget sin rapport ble overlevert næringsministeren 19. mars og skal nå ut på høring. Høringsfristen er 25. juni 2021.

– Partene i maritim næring har kommet med sin rapport som berører temaer som norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft. Jeg er interessert i å høre hvordan aktører som benytter seg av maritime tjenester ser på utvalgets anbefalinger, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Les hele saken: Rapport fra partssammensatt maritimt utvalg ut på høring (Nærings- og fiskeridepartementet, 20.04.21)

Utdrag fra høringsbrevet:

Nærings-og fiskeridepartementet sender på høring rapporten fra det partssammensatte maritime utvalget av 19. mars 2021. Utvalgets mandat har vært å vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft.

Utvalgets anbefaling er todelt, og går på den ene siden ut på å anbefale at det innføres et krav om norske lønns-og arbeidsvilkår på skip som transporterer gods og passasjerer langs kysten, herunder cruise, og på den annen side å styrke og i større grad lovfeste tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I tillegg anbefaler de tresjømannsorganisasjonene, LO og Norges Rederiforbund at det stilles krav om norske lønns-og arbeidsvilkår påo ffshore-driftsfartøy (forsyning, ankerhåndtering og beredskap).

Et krav om norske lønns-og arbeidsvilkår forventes åøke prisene for sjøtransporttjenester som i dag utføres av utenlandske eller NIS-registrerte skip i norske farvann og på norsk sokkel. For olje-og gassnæringen som er avhengige av maritime støttetjenester, for vareeiere og norsk industri, og for andre transportbrukere kan dette bety økte kostnader. Utvalget anbefaling som gjelder cruise kan videre ha betydning for reiselivsnæringen.

 
Nyhet