Skip to main content
Rapport fra regjeringen: Status for oppfølging av handlingsplan mot sosial dumping og a-krim

Status for oppfølging av handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet


Støre-regjeringen la 1. oktober 2022 frem en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. I handlingsplanen står det at det skal utarbeides årlige rapporter om oppfølgingen av tiltakene i planen. En ny rapport gir en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene pr. 17. november 2023.

Ny rapport: Flere ulykker i bygg og anlegg skjer utenfor bygge- og anleggsplassen

Ny rapport: Flere ulykker i bygg og anlegg skjer utenfor bygge- og anleggsplassen


En ny rapport om ulykker i bygg og anlegg viser bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet. Men rapporten viser ingen forskjeller i hyppighet av arbeidsskadedødsfall mellom norske og utenlandske arbeidstakere. Dette er en endring fra tidligere analyser.

Ny artikkel: Restriksjoner for å unngå «importsmitte», men lavere korona-forekomst blant gjestearbeiderne

Covid-19 blant gjestearbeidere i Norge


Under pandemien ble gjestearbeidere, eller ikke-bosatte arbeidsinnvandrere, gjenstand for kraftige smitteverntiltak gjennom strenge innreiserestriksjoner for å hindre «importsmitte». En ny studie har undersøkt om gjestearbeidere faktisk hadde høyere sannsynlighet for påvist koronasmitte enn befolkningen ellers.

Forslag til ny anskaffelseslov: Skal gjøre offentlige innkjøp enklere og mer bærekraftige

Les hele pressemeldingen: Forslag til ny anskaffelseslov: Skal gjøre offentlige innkjøp enklere og mer bærekraftige


– Offentlige og private aktører trenger et regelverk som er enklere å forstå og mer tilgjengelig. Samtidig må et nytt regelverk støtte viktige mål om å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sa næringsminister Jan Christian Vestre da han i dag fikk overlevert den første av to utredninger fra Anskaffelsesutvalget.

Nytt Fafo-notat om håndhevelsen av regelverket for utsendte arbeidstakere

Les om og last ned notatet: Labour Inspections’ strategies and tools used in enforcement of posting


Fafo-forskerne Kristin Alsos, Johanne Stenseth Huseby og Anne Mette Ødegård har samlet erfaringer fra hvordan regelverket for utsendte arbeidstakere håndheves i Norden (unntatt Sverige) og de baltiske statene. Både Island og Norge er bundet av disse reglene gjennom EØS-avtalen.

Analysenotat fra Fafo: Introduksjonsprogram for ukrainske flyktninger. Hvilket tilbud fikk de i 2022?

Last ned: Analysenotat: Introduksjonsprogram for ukrainske flyktninger. Hvilket tilbud fikk de i 2022?


Introduksjonsprogrammet for deltakere med kollektiv midlertidig beskyttelse skal alltid inneholde arbeids- eller utdanningsrettede elementer og et språktilbud. I dette analysenotatet viser Fafo-forskerne Bjorn Dapi og Guri Tyldum hvilke tilbud i introduksjonsprogram norske kommuner fikk på plass for ukrainske flyktninger i 2022.

Evaluering av norsktreningstilbud i regi av frivillige organisasjoner

Evaluering av norsktreningstilbud i regi av frivillige organisasjoner


Rapporten gir innblikk i aktører som tilbyr norsktrening, hvordan tilbudene organiseres, hvilken rolle og opplæring frivillige får, og hvordan tilbydere samarbeider med andre aktører, skriver IMDi som er oppdragsgiver for evaleueringen gjennomført av Proba samfunnsanalyse.

Ny artikkel: Virkningen av arbeidskraftmobilitet på hierarkier i arbeidsmarkedene

Arbejdskraftmobilitetens påvirkning af hierarkier på arbejdsmarkeder


EUs arbeidskraftmobilitet er formet av og har skapt hierarkier på tvers av EU så vel som innenfor de ulike EU-landene, skriver FAOS-forskerne Jens Arnholtz (bildet) og Janine Leschke i introduksjon til et temanummer om hierarkisk mobilitet i det europeiske arbeidsmarkedet.

Ny rapport med tiltak for å legge til rette for arbeid på tvers av Norden

Ny rapport med tiltak for å legge til rette for arbeid på tvers av Norden


Et fungerende arbeidsmarked på tvers av de nordiske landegrensene er lønnsomt. En rapport bestilt av Nordisk Grensehinderråd kommer nå med fire forslag til hvordan det skal bli enklere å jobbe fjernarbeid også for de som er grensependlere.

Ny SSB-artikkel: Hvor mye tjener innvandrere?

Les hele artikkelen: Innvandrere i Norge 2023: Hvor mye tjener innvandrere?


Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at  arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene etter 2004 tjente i snitt 43 500 kr i november 2022. Befolkningen utenom innvandrere hadde en gjennomsnittslønn på 55 800 kr i måneden.

Notat om EUs arbeids- og sosialpolitikk første halvår 2023

EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker


Europa har stort behov for arbeidskraft og kompetanse for det grønne og digitale skiftet. Et eget europeisk kompetanseår og aktiv rekruttering fra tredjeland skal sikre flere kompetente arbeidstakere i unionen. Arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen, Kristina Jullum Hagen, oppsummerer utviklingen på arbeids- og sosialsaker i EU i sin rapport for 1. halvår 2023.

Veileder for innleie av arbeidskraft

Veileder: Innleie av arbeidskraft


Arbeids- og inkluderingsdepartementet har laget en veileder om reglene for innleie av arbeidskraft i Norge. Veilederen er ment for virksomheter, arbeidstakere, tillitsvalgte, tilsynsmyndigheter og andre som i ulike sammenhenger må forholde seg til regelverket.