Skip to main content
 

Fafo Østforum videreføres til 2026

05. januar 2024

Fafo Østforum videreføres i tre år fra 2023. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som startet i 2004.

I 2024 vil det markeres at det er 20 år siden den første, store EU-utvidelsen østover fant sted, den 1. mai 2004. Da ble Polen, Litauen, Latvia, Estland, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Ungarn medlem i EU.

Kunnskapsformidling gjennom nettsiden med nyhetstjeneste, temasider, publikasjoner og seminarer er de viktigste aktivitetene. Se hele prosjektbeskrivelsen for 2024–2026.

Den pågående flyktningstrømmen fra Ukraina og flyktningenes inkludering i det norske arbeidsmarkedet er for tiden høyt på dagsordenen. Andre sentrale temaer i Fafo Østforum er:

  • Arbeidslivskriminalitet og hvordan det påvirker konkurransevilkårene for seriøse bedrifter, skattetilgang, utnytting av sårbar arbeidskraft, inklusiv menneskehandel i arbeidslivet. I 2024 kommer det en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet.
  • I 2024 kommer det også en stortingsmelding som følger opp forslagene fra Arbeidsinnvandrerutvalget (NOU 2022:18).
  • Ifølge NAVs omverdensanalyse for 2023 vil det være stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer. Hvordan skal arbeidskraftbehovet løses? Vil det bli aktuelt å i større grad rekruttere arbeidskraft fra land utenfor EU/EØS? Hva er konsekvensene for kompetanseutviklingen?
  • Spørsmål rundt EØS-avtalen, og hvordan den påvirker norsk arbeidsliv, er stadig aktuelt. I april 2024 kommer en ny EØS-utredning. 
  • Praktisering av regelverket for offentlige anskaffelser, for eksempel i forbindelse med innføring av flere trinn av den såkalte Norgesmodellen, er noe som det følges med på.
  • Det pågår diskusjoner om forenkling av allmenngjøringsordningen og om det er aktuelt at flere områder vil bli omfattet av en allmenngjort tariffavtale.
  • Oppfølging av konsekvensene av nytt innleieregelverk, som ble iverksatt i 2023, med blant annet forbud mot innleie i bygg i Oslofjordområdet.
  • Behov for tilsyn og kontroll på tvers av landegrenser. Hva er norske kontrolletaters erfaringer med internasjonalt samarbeid? Hvordan fungerer det? Hva er de viktigste barrierene? Hvordan kan Europan Labour Authority spille en rolle?
  • EUs mobilitetspakke og konsekvenser for transportsektoren. Denne innebærer blant annet nye regler om kabotasje, kjøre- og hviletid, bruk av fartsskriver og løyve.

anne mette oedegaard portrett 2d63a675Det er nå 20 deltakere i forumet. Nye deltakere er alltid velkomne, og interesserte kan henvende seg til Anne Mette Ødegård, telefon 90 65 13 11. Les mer om forumet her

 

 

 
Nyhet