Skip to main content
 

Ny rapport: Innvandreres deltakelse i sivilsamfunnet

  • 25. januar 2023

En ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ser nærmere på ulike innvandrergruppers egen opplevelse av spesifikke barrierer, ekskluderingsmekanismer og suksessfaktorer for deltakelse i det norske sivilsamfunnet. Innvandrere fra Sri Lanka, Somalia, Polen og Syria er representert i undersøkelsen.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for IMDi. Målet med undersøkelsen er å bidra med mer nyansert kunnskap om hvorfor noen innvandrergrupper deltar i større grad enn andre, og skape større kjennskap til hvordan sivilsamfunn og frivillighet kan oppleves av personer som har innvandret til Norge fra ulike land.

Utdrag fra rapporten:

Historiske og politiske prosesser i Polen har medført at frivillig engasjement for andre langt på vei begrenses til den private sfæren og storfamilien. Dette synes å forsterkes av at mange primært har et arbeidsperspektiv på tilværelsen i Norge, noe som legger begrensninger på hvor mye tid man har til deltakelse i frivillige organisasjoner. I motsetning til de somaliske og syriske flyktningene, som har hatt plikt og rett til å delta i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, blir heller ikke polske arbeidsinnvandrere gitt systematisk informasjon om hvordan det norske sivilsamfunnet fungerer.

Nyhet