Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår 2017

  • kl. 14.00-16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarnettsiden.
Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Arbeidstakere fra Polen har større belastninger i arbeidsmiljøet og mer ensidige oppgaver. For første gang er østeuropeiske arbeidsinnvandrere med i levekårsundersøkelsen for innvandrere. SSB ga oss innblikk i denne, og presenterte oppdatering på statistikkfronten. Servicesentrene i Oslo og Bergen fortalte om besøksutvikling og andre erfaringer.    

Nesten ni av ti menn og kvinner med bakgrunn fra Polen var sysselsatt i 2016. Tross høy arbeidsdeltakelse, er de utsatt på arbeidsmarkedet. De er også blant dem med lavest norskferdigheter i innvandrerbefolkningen. Dette er noen av resultatene fra en rapport om levekår blant innvandrere i Norge, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo feiret 10 år høsten 2017, og vi fikk innblikk i besøksutviklingen og andre erfaringer fra perioden 2007-2017. Nå, ti år etter, er SUA også etablert i Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes.

Program

Velkommen, ved Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg

Lars Østby, seniorforsker ved Avdeling for personstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB): Levekår blant innvandrere i Norge 2016. Lysark (pdf)

Christoffer Berge, seniorrådgiver i Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB): Statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge 2017. Lysark (pdf)

Lene S. Hagen, leder for Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Oslo  (SUA): SUA 10 år – besøksutvikling og andre erfaringer fra 2007-2017. Lysark (pdf)

Bjarte Jørgensen, leder for Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Bergen (SUA): SUA to år i Bergen – besøk og erfaringer fra 2015-2017. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

______________________

 

Ny publikasjon fra Fafo

Seip, Åsmund Arup (2017), Arbeidsinnvandrere og rus. En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge. Fafo-rapport 2017:38. Nettutgave

 

Rapport fra SSB

Vrålstad, Signe og Kjersti Stabell Wiggen (red.)  (2017) , Levekår blant innvandrere i Norge 2016, Rapporter 2017/13. Statistisk sentralbyrå. Nettutgave

Flere rapporter, og statistikk, finner du på nettsidene www.ssb.no

Om SUA

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine.    

______________________

På programmet

lars ostby
Lars Østby, SSB

christoffer berge
Christoffer Berge, SBB

lene s hagen
Lene S. Hagen, SUA

bjarte jorgensen2
Bjarte Jørgensen, SUA

amo
Anne Mette Ødegård, Fafo