Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

  • Tirsdag 3. mars 2020, kl. 14.00–16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret i Fafo Østforum.

Utnytting av utenlandsk arbeidskraft og unndragelser av skatter og avgifter er de vanligste formene for arbeidslivskriminalitet i 2019. Dette kommer fram i en fersk situasjonsbeskrivelse fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).  Mye kan gjøres dersom kommunene følger opp sine leverandører, spesielt innen bygg og anlegg. Hvordan takles utfordringene i kommunesektoren og hva mener partene i arbeidslivet er de viktigste tiltakene?

Verdien av offentlige anskaffelser er på over 500 milliarder hvert år. Det offentlige har dermed et stort ansvar og stor påvirkningsmulighet, ifølge NTAES. Bygg og anlegg utgjør en tredjedel av anskaffelsene. «Offentlige oppdragsgivere gir uttrykk for at anvendelsen av reglene er svært krevende», skriver NTAES. De kriminelle er dessuten blitt flinke til å tilpasse seg lovverket. En anbefaling for veien videre er enda tettere samarbeid for å utveksle informasjon, både mellom offentlige etater og med næringslivet.

I løpet av de siste årene har flere kommuner og fylker utviklet egne modeller for å bekjempe useriøsitet og kriminalitet hos leverandørene, eksempelvis Telemarksmodellen og Oslomodellen. NHO har tatt til orde for å utarbeide en «Norgesmodell», mens Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) har blitt enige om noen retningslinjer som de mener bør følges. Det mangler med andre ord ikke på vilje og initiativ, men spørsmålet er hvordan det fungerer i praksis.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder Fafo Østforum. Presentasjon (pdf)

Innledninger ved

Jørgen Steen, daglig leder av NTAES. Presentasjon (pdf)

Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans, Oslo kommune. Presentasjon (pdf)

Line Eldring, avdelingsleder i samfunnspolitisk avdeling, Fellesforbundet. Presentasjon (pdf)

Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening (BNL)

Samtale mellom innlederne og spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

 

På programmet

joergen steen
Jørgen Steen, leder for NTAES

line eldring foto erlend angelo lo media
Line Eldring, avdelingsleder i samfunnspolitisk avdeling, Fellesforbundet

joergen leegaard
Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk, BNL

einar wilhelmsen
Einar Wilhelmsen, byråd for finans, Oslo kommune

amo
Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo