Skip to main content
 

Regjeringen utlyser nye konkurransar om drift av regionale flyruter. Vektlegger sosial berekraft

  • 27. april 2023

Samferdselsdepartementet har i dag lyst ut nye konkurransar om drift av regionale flyruter i Noreg og helikopterruta Værøy–Bodø (FOT-ruter). Regjeringa vil bruke FOT-anskaffingane aktivt til å gjere gjeldande lover og regler knytt til lønns- og arbeidsvilkår tydelege, og til å bidra til at reglane vert overhaldne og handheva.

– Både konkurransedokumenta og kontraktane omtalar difor no reglane i arbeidsmiljølova og forskrift om utsende arbeidstakarar (utsendingsforskrifta) som gjeld for konkurransen, samt nye føresegn som klårgjer grensa mellom arbeidstakarar og oppdragstakarar. I tillegg varslast det om at allmenngjorde tariffavtalar vil gjelde for kontrakten dersom slike blir inngått medan kontrakten løper, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tilbodsfristen er 27. juni 2023.

Nyhet