Skip to main content
 

Opptak Fafo-tv: Renholdere snytes fremdeles for lønn

18. september 2018

Men generelt bedre lønnsforhold og tilfredshet med arbeidsmiljøet, ifølge en Fafo-undersøkelse som ble presentert på Fafo Østforum seminar 18. september. Undersøkelsen er foretatt i den seriøse delen av markedet. Norsk Arbeidsmandsforbund ga en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv, Fafos Youtube-kanal. Les mer

Fafo har fulgt renholdsbransjen tett siden 2011. På et Fafo Østforum seminar 18. september presenterte vi den fjerde rapporten forskningsstiftelsen har laget om tilstanden i bransjen.

I rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra». Her kommer det fram at allmenngjøring og Godkjenningsordningen i renholdsbransjen har hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkårene, men at mange fremdeles snytes for lønn og opplever økende arbeidspress.

Det siste tiåret har sosial dumping og svart arbeid ledet til en rekke tiltak overfor renholdsbransjen. Forskerne har her funnet både grunn til optimisme og pessimisme for effekten av forsøkene.

– Lønna har gått opp og omfanget av nattarbeid har gått ned. Men fremdeles det fortsatt er klare utfordringer i bransjen knyttet til utbetaling av lønnstillegg, tidspress og erfaringer med useriøsitet og brudd på lover og regler, forteller Sissel Trygstad, som sammen med Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard har skrevet denne Fafo-rapporten.

Snytes for lønn

Tariffavtalen for renholdere er allmenngjort. Det vil si at alle ansatte renholdere har lovpålagt rett til minstelønn.

Fremdeles er det mange arbeidsgivere som bryter dette lovkravet, ifølge spørreundersøkelsen fra 2018:

  • 17 prosent svarer at de har mindre lønn enn lovpålagte antall kroner
  • 11 prosent er usikre

I tillegg skal renholdere ha et lønnstillegg for jobb mellom klokka 21 og 06. Overraskende nok tjener disse dårligere enn renholdere som kun arbeider på dagtid (mellom kl. 06.00 og 21.00).

– Dette viser at reglene brytes. Det er også bekymringsverdig at de som jobber hverdager mellom kl. 21.00 og 06.00 i mindre grad får allmenngjort minstelønn, og heller ikke alltid de tilleggene de har krav på, påpeker Trygstad.

Renholdere født utenfor Norge får i mindre grad tillegg, sammenliknet med de som er født i Norge. Disse renholderne får også i mindre grad betalt mellom oppdrag og har sjeldnere lovpålagt HMS-kort, et annet sentralt grep for å temme sosial dumping.

Lyssetting også på mørketall

Fafo-rapporten er basert både på registerdata og spørreundersøkelser, den siste fra 2018. Undersøkelsen er likevel foretatt i den seriøse delen av markedet. Renholdere som er mer utsatt for lav lønn og dårlige vilkår, for eksempel blant selvstendig næringsdrivende eller renholdere som jobber svart, er ikke med i tallene.

I tillegg har bransjen mange renholdere som er ferske i det norske arbeidslivet og derfor ikke vet hva de har krav på.

– Tallene kan derfor gi et noe bedre inntrykk av bransjen enn det som reelt er, antyder Trygstad.

For å få et bedre innblikk i denne mer skyggelagte delen av bransjen ga Geir Gamborg-Nielsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen under tirsdagens seminar.

Vi hadde også invitert representanter fra det trepartssammensatte bransjeprogrammet i renhold, og partene lokalt.

Seminaret ble strømmet, og du kan se opptak av sendingen på Fafo-TV, Fafos Youtube-kanal.

 
Nyhet