Skip to main content
 

Ny rapport: Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler

16. juni 2021

Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har i samarbeid med SSB og Fafo evaluert ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler. Allmenngjøring er først og fremst et virkemiddel for å hindre sosial dumping og uheldig konkurransevridning i det norske arbeidsmarkedet. Evalueringen viser at ordningen fungerer etter hensikten. Det anbefales derfor at loven videreføres. Det foreslås ikke større endringer, men noen justeringer.

– Spørreundersøkelse og intervju viser at partene er godt fornøyde, og det har framkommet få konkrete forslag til forbedringer. Framskrivninger for arbeidsmarkedet tilsier et betydelig behov for arbeidskraft fra utlandet også framover. Begrunnelsen for allmenngjøring vil derfor ventelig fortsatt være til stede. Vi anbefaler derfor at loven videreføres, heter det i presentasjonen av den nye rapporten.

– Vi foreslår heller ikke større endringer. Dette innebærer også at vi ikke ser det som noe alternativ med løsninger som minstelønn for alle eller alternativer til tariffavtaler, som kan svekke trepartssamarbeidet. Evalueringen har likefult synliggjort enkelte sider ved ordningen som kan forbedre dens virkemåte. Vi foreslår noen justeringer innenfor følgende områder:

  1. Begrepsavklaringer og system for avklaring ved tolkningstvil,
  2. bedre informasjon,
  3. flere tilsyn,
  4. bedre system for å følge opp påseplikten og
  5. strengere sanksjoner.

Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har evaluert ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) og Fafo. Norges teknisk naturvitenskapelige universitet  (NTNU) har hatt en kvalitetssikringsrolle. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Abeids- og sosialdepartementet.

Rapporten er forfattet av SØA ved Andreas Benedictow, Fernanda Winger Eggen, Anders Kjelsrud, Jonas Måøy og Maja Tofteng, og Fafo ved Bjorn Dapi, Hege Marie Gjefsen og Elin Svarstad.

Les mer og last ned rapporten (SØA, 16.06.21)

Se også nyhet: Allmenngjeringsordninga fungerer godt, viser ny rapport (Arbeids- og sosialdepartementet, 18.06.21)

 
Nyhet