Skip to main content
 

Ny artikkel: – Språket vi anvender for å snakke om kriminalitet på arbeidsmarkedet er i endring

  • 10. november 2022

– I det siste tiårets offentlige debatter og politiske strategidokumenter ser vi en stor økning i bruken av begreper som «arbeidslivskriminalitet», «arbeidsmarkedskriminalitet», «arbeidsmiljøkriminalitet» og forkortelsen «a-krim» som synonymer for å beskrive nye former for kriminalitet og kriminalitetsbekjempelse, skriver Fafo-forsker Synnøve Økland Jahnsen (bildet) og NORCE-forskerne Anje Müller Gjesdal og Gisle Andersen.

Norsk sosiologisk tidsskrift har utgitt et temanummer med fire artikler med sosiologiske perspektiver på nylige endringer i arbeidslivet. Jahnsen, Gjesdal og Andersen har skrevet artikkelen Om fremveksten av en ny forståelsesramme for arbeidslivet og kampen mot arbeidslivskriminalitet  

Utdrag fra temanummerets Innledning ved Ida Drange og Marit Aure:

I kjølvannet av EU-utvidelsene i 2004 og 2007 økte arbeidsinnvandringen. Det tok ikke lang tid før sosial dumping, hvor arbeidsinnvandrere utfører arbeid under langt dårlige lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, ble satt på dagsorden, og norsk arbeidsliv stod overfor en ny og voksende form for kriminalitet.

Artikkelforfatterne har analysert store mengder skriftlig materiale fra aviser.

Resultatene deres viser at det er klare endringer i tematiseringen av arbeidslivskriminalitet i nyhetsmediene, og at relaterte begreper som arbeidsmarkedskriminalitet, arbeidsmiljøkriminalitet og a-krim er gitt ulikt innhold.

Gjennom analysen viser de at konseptet arbeidslivskriminalitet har bred tilslutning på tvers av politiske partier og arbeidslivets parter, og at de sentrale aktørene i politisk ledelse deler problemforståelse. Forfatterne identifiserer likevel noen utfordringer ved den samlede oppslutningen til begrepet og peker på at det dekker over viktige nyanser knyttet til for eksempel type og grad av kriminalitet.

Norsk sosiologisk tidsskrift, Vol.6, Utg.5, side 8-24

 
Nyhet