Skip to main content
 

Innvandrere i Norge 2023: Hvor mye jobber innvandrere i Norge?

08. juni 2023

Det er forskjeller i hvor mye innvandrere med ulik landbakgrunn jobber. Heltidsarbeid er mest utbredt i gruppene med høyest andel i jobb. Dette gjelder for innvandrere fra Norden utenom Norge, nye EU-land etter 2004 og EU/EFTA fram til 2004 utenom Norden.

Heltidsandelen var relativt stabil uansett botid blant sysselsatte menn fra EU/EFTA etc. Dette skyldes nok den høye andelen arbeidsinnvandrere i denne gruppen. For kvinnene fra EU/EFTA etc. øker heltidsandelen så smått i takt med botid.

Innvandrere fra Europa utenom EU/EFTA/Storbritannia hadde en nedgang i sysselsettingsandelen mellom 2021 og 2022 på 14 prosentpoeng, selv om antallet sysselsatte i denne gruppen økte. Det skyldes at 18 700 ukrainske flyktninger i alderen 20–66 år ble bosatt i 2022, noe som bidro til en økning på over 30 prosent blant bosatte i samme aldersgruppe fra Europa utenom EU/EFTA/Storbritannia.

Holder vi utenfor de nyankomne flyktningene fra Ukraina ville sysselsettingsandelen vært på nesten 73 prosent istedenfor 57 prosent for innvandrere fra Europa utenom EU/EFTA/Storbritannia.

Tallene er hentet fra Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Nyhet