Stortinget, 03.04.20

Foreslår endringer i allmenngjøringsloven innen transport

Foreslår endringer i allmenngjøringsloven innen transport

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i allmenngjøringsloven. Bakgrunnen er at departementet mener det er nødvendig å legge til rette for en bedre samordning av den tilsynsinnsatsen som Statens vegvesen og Arbeidstilsynet gjør og et tettere samarbeid som bedre utnytter etatenes samlede ressurser og kompetanse.

Forslaget gjelder innføring av en bestemmelse som gir Statens vegvesen myndighet til å innhente opplysninger som Arbeidstilsynet trenger for tilsyn med virksomhetenes etterlevelse av gjeldende allmenngjøringsforskrifter for veitransport og til å dele disse opplysningene med Arbeidstilsynet.

Last ned proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)
Prop. 60 L (2019–2020): Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår)

Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet 3. april 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)


Relaterte nyheter

Forrige/neste