Skip to main content

Bakgrunn og historikk

1. mai 2004 ble EU og dermed også EØS utvidet med ti nye medlemsland og 75 millioner innbyggere. De ti landene var: Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Malta og Kypros. I 2007 kom Bulgaria og Romania med. Og i 2013 kom Kroatia med. Les mer om EU og medlemsland.

Et av de store fremskrittene for innbyggerne i de nye medlemslandene var friheten til å kunne reise og søke arbeid, studere og utøve næringsvirksomhet i hele EU/EØS-området.

Utjevning og økt konkurranse

En viktig målsetting med utvidelsene var at økonomisk framgang i de nye EU-landene ville minske velferdskløften i Europa. 

For norsk næringsliv ble det åpnet for nye markeder og investeringsmuligheter. Og 30 år etter innvandringsstoppen ble det åpnet for jobbsøkere fra lavkostland i Øst-Europa. Tilgangen på arbeidskraft økte, samtidig som konkurransen ble skjerpet på hjemmebane. Bedrifter med 10–15 prosent av norsk lønnsnivå kunne fritt konkurrere om oppdrag i Norge.