Skip to main content
 

Stortinget strammer også inn mot a-krim og ulovlig innleie

19. mai 2020

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har behandlet regjeringens forslag om å gi Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet myndighet til å føre tilsyn med reglene om innleie og gi pålegg og reaksjoner ved ulovlig innleie. I sin innstilling viser komiteen til Fafo-rapporten Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie, som viser at det er utfordringer knyttet til etterlevelsen av reglene.

Det foreslås derfor å styrke Arbeidstilsynets håndheving av reglene om likebehandling ved utleie av arbeidskraft i tråd med strategien mot arbeidslivskriminalitet. Forslagene innebærer endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

Arbeidstilsynet må få tilført mer ressurser

På kort sikt vil forslaget kunne medføre noe økte administrative kostnader for Arbeidstilsynet ved at det må videreutvikles systemstøtte og iverksettes kompetansetiltak. Det antas at forslaget vil bidra til at Arbeidstilsynet vil kunne bekjempe arbeidslivskriminalitet mer effektivt enn i dag. Forslaget vil først og fremst kunne ramme useriøse virksomheter.

Flertallet i komiteen mener at en forutsetning for at de nye foreslåtte hjemlene til Arbeidstilsynet skal gi best mulig resultat, fordrer at Arbeidstilsynet får tilført nødvendige ekstra inspektørårsverk og utfører vesentlig flere stedlige tilsyn.

Stortinget ber regjeringen

  • komme tilbake med forslag til ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 18-5 om at det ved innleie av arbeidstakere skal forefinnes skriftlig dokumentasjon på arbeidsstedet på at regelverket om innleie og likebehandling er oppfylt.
  • utarbeide en rapport om etablering av enkeltpersonforetak blant arbeidsinnvandrere.
  • innføre et register over utenlandske tjenesteytere i Norge etter modell av det danske RUT-registeret.
  • gjennomføre en samlet evaluering og kartlegging av utviklingen av dereguleringen av innleie i Norge.

Les hele: Innstiling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.) (Stortinget, 19.05.20)

Se også: Prop. 61 LS (2019–2020) Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.) (Arbeids- og sosialdepartementet, 03.04.20)

 
Nyhet