Skip to main content
 

Representantforslag om å styrke a-krimsentrene

  • 30. mars 2023

– A-krimsentrene har ført til et bedre samarbeid mellom etatene i den felles kampen mot arbeidslivskriminaliteten. Nå er tiden moden for å gi dem de ekstra verktøyene som trengs for å nå sitt fulle potensial skriver åtte stortingsrepresentanter fra H, FrP, V og KrF. De foreslår 7 punkter for å trappe om kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Representantene viser til rapporten «Evaluering av etatssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet» som KPMG la frem 5. desember 2022. Den viser at etatssamarbeidet har bidratt til flere gode resultater og et mer effektivt samarbeid mellom etatene. Samtidig pekes det på en rekke forbedringstiltak som bør følges opp.

I dokument 8:198 S (2022-2023) forslår stortingsrepresentantene Anna Molberg, Aleksander Stokkebø, Dagfinn Henrik Olsen, Dag-Inge Ulstein, Gisle Meininger Saudland, Henrik Asheim, Ingunn Foss og Ingvild Wetrhus Thorsvik følgende:

  1. Stortinget ber regjeringen gjeninnføre en samlet strategi mot arbeidslivskriminalitet på tvers av samtlige relevante departement, hvor også økonomisk kriminalitet inngår.
  2. Stortinget ber regjeringen sette i gang følgeevaluering av de nye hjemlene for informasjonsdeling og -bruk mellom etatene i a-krimsamarbeidet, slik at de raskt kan utbedres ved behov, samt vurdere behovet for felles hjemler i forbindelse med felles virksomhet.
  3. Stortinget ber regjeringen klargjøre samarbeidet mellom Nasjonalt tverretatlig etterretningssenter (NTAES) og a-krimsentrene, herunder vurdere om NTAES skal gis en større rolle i analyser, rapportering og kunnskapsbygging på a-krimfeltet.
  4. Stortinget ber regjeringen sørge for at a-krimsentrene prioriterer operative kontroller, sanksjonering og etterforskning, samt at kunnskapsinnhentingen innrettes å for å understøtte dette.
  5. Stortinget ber regjeringen sørge for at man i a-krimsamarbeidet prioriterer bruk av arrest og utlegg fra kriminelle aktører, samt innhenter mer kunnskap om årsaksfaktorene bak de siste års nedgang i bruk av disse virkemidlene.
  6. Stortinget ber regjeringen sikre at politiet har tydelige hjemler for deltakelse i kontroll-gruppen og kunnskapsbyggingen ved a-krimsentrene, og om nødvendig komme tilbake til Stortinget med forslag om oppdaterte lovhjemler.
  7. Stortinget ber regjeringen sørge for a-krimsentrene har en plan for samarbeidet med ikke-statlige aktører som er tett på ofrene for arbeidslivskriminalitet.
Nyhet