Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat: Godkjenning av utenlandsk kompetanse og diskriminering i arbeidslivet

21. april 2016

I dette notatet gis en oversikt over dagens system for godkjenning av utdanning tatt i utlandet. I tillegg er det laget en kunnskapsstatus om diskriminerende barrierer i arbeidslivet.

Notatets første tema handler om ordninger for å godkjenne utenlandsk utdanning. I denne delen beskriver forfatterne dagens regime, og de identifiserer barrierer som gjør at det er vanskelig å kartlegge og godkjenne utdanning som er gjennomført utenfor Norge. Et velfungerende system for godkjenning fordrer at den substansielle kompetansen i en spesifikk utdanning identifiseres og helst relateres til liknende utdanningsløp i Norge. I tillegg er det en forutsetning at arbeidsgivere har tillit til ordningene.

hlu

jorNotatets andre tema dreier seg om arbeidsgivernes praksis. Her er forfatterne særlig interessert i diskriminerende barrierer i arbeidslivet.

Notatet er skrevet av Henriette Lunde og Jon Rogstad på oppdrag av Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

 

 
Nyhet