Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

13. april 2016

Bemanningsbransjen har høyt innslag av arbeidstakere med innvandringsbakgrunn. Arbeidstakere fra de nordiske landene og fra nye EU-land fra Øst-Europa dominerer. Det viser en ny rapport som omhandler tilknytningsformer i norsk arbeidsliv.

kneHvor utbredt er midlertidige ansettelser, selvstendige næringsdrivende og utleie av arbeidskraft i norsk arbeidsliv? Det er tema for denne rapporten. Formålet er å utarbeide en nullpunktsanalyse for å følge utviklingen i i årene framover.

Rapporten, som er forfattet av Fafo-forsker Kristine Nergaard, er første rapportering fra et prosjekt om tilknytningsformer i arbeidslivet. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet og skal løpe fram til 2018.

Bemanningsbransjen har høy andel arbeidstakere fra Norden og Øst-Europa

I kapittel 4 Arbeidsutleie diskuteres utleie av arbeidskraft fra bemanningsselskaper og bemanningsbransjens omfang og utvikling. Forskeren har benyttet i hovedsak to datakilder, SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk og opplysninger om fakturerte timer fra bemanningsbedriftene i NHO Service.

Begge datakilder viser at bemanningsbransjen hadde sterk vekst i perioden 2005 til 2008, fulgt av en markant nedgang i sysselsetting i 2009. Omsetning og sysselsetting har gradvis tatt seg opp igjen fram til og med 2014. Andre funn er:

  • Bemanningsbransjen har høyt innslag av arbeidstakere med innvandringsbakgrunn. Arbeidstakere fra de nordiske landene og fra EU10 (nye EU-land fra Øst-Europa) dominerer.

  • De senere årene har sysselsettingsveksten først og fremst kommet gjennom flere arbeidstakere fra Øst-Europa. Dette gjelder både bosatte og arbeidstakere på korttidsopphold i Norge.

  • Tallene fra NHO Service viser at de senere års vekst innen arbeidsutleie i hovedsak er kommet innen bygg og anlegg.

 
Nyhet