Skip to main content
 

Ny rapport: Flere ulykker i bygg og anlegg skjer utenfor bygge- og anleggsplassen

16. november 2023

En ny rapport om ulykker i bygg og anlegg viser bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet. Men rapporten viser ingen forskjeller i hyppighet av arbeidsskadedødsfall mellom norske og utenlandske arbeidstakere. Dette er en endring fra tidligere analyser.

I 2022 døde åtte arbeidstakere og det ble registrert 2858 arbeidsskader i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. I gjennomsnitt har åtte personer omkommet i næringen per år de siste ti årene. Det viser rapporten «Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2023», som er utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Rapporten viser at en vesentlig andel av dødsulykkene de seks siste årene, har skjedd utenfor selve bygge- og anleggsplassen.

– Rapporten bidrar til å se utvikling over tid og å identifisere problemområder en bør fokusere på for å redusere ulykkesrisikoen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Analyse av kjennetegn ved arbeidsskadedødsfall i 2017–2022

75 prosent (40 personer) av de omkomne i perioden 2017–2022 var norske, og 25 prosent (13 personer) hadde utenlandsk statsborgerskap. Av de utenlandske kom over 60 prosent (8 av 13) fra Polen og Litauen. De øvrige med utenlandsk statsborgerskap kom fra Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Slovakia og Sverige.

Utenlandske arbeidstakere utgjør 26 prosent av de sysselsatte i næringen bygge- og anleggsvirksomhet i perioden som analyseres. Analysen viser dermed ingen forskjeller i hyppighet av arbeidsskadedødsfall mellom norske og utenlandske arbeidstakere. Dette er en endring fra tidligere analyser.

Rapporten har også analysert forskjeller mellom ulykker der norske og utenlandske omkom. Analysene viser at de norske og utenlandske arbeidstakerne omkommer i forbindelse med ulike typer arbeid, og det er også en forskjell når det gjelder typen ulykker de omkommer i.

Nyhet